Άρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικό Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 56 άρθρου 107 ν. 4727/2020

 

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται ως εξής:
«56. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Εφόσον πρόκειται για υποδομές του RE-Cloud ή του H-Cloud, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αντίστοιχα, οι οποίες υποβάλλουν υποχρεωτικά εισήγηση προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που προηγείται της απόφασης χορήγησης εξαίρεσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.»