Άρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως προς τις επιτρεπτές κατασκευές πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
«η) η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)».
2. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 προστίθεται η φράση «και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται εξής:
«3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση:
α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
β. τεχνικών συστημάτων αξιοποίησης αιολικής ενέργειας και σταθμών HEPOS,
γ. κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια για την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού. Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον μισού (0,50) μ. από κάθε όψη του κτιρίου και έχουν μέγιστο ύψος τρεισήμισι (3,50) μ. μαζί με τη βάση στήριξής τους.»

  • 16 Ιουλίου 2021, 11:28 | Σταύρος Μαυρουδέας

    Σχόλιο: Να οριστεί στο 3.α μέγιστο ύψος μαζί με τη βάση στήριξής τους για τα «α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ορίζεται και για τα ηχοπετάσματα. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις να μην υπάρχει παράβαση άλλων διατάξεων (π.χ. Ακρόπολη).