Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου – Διοικητικές κυρώσεις

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο:
α) εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τους φακέλους τους σύμφωνα με το άρθρο 26 και
β) εισηγείται στο Δ.Σ. του Φορέα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και, αν υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο εισαγγελέα.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, η επιφάνεια του γεωτεμαχίου και η αξία του και ο βαθμός της υπαιτιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
α) χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
β) αποκλεισμός του διαπιστευμένου μηχανικού από την ανάθεση όλων των εργασιών του άρθρου 25 για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη,
γ) οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής.
3. Κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλεται, καταχωρίζεται στο Μητρώο. Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Φορέα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)] .
4. Η οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειάς του.