Άρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων – Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

Μετά το άρθρο 35 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών και Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων
1. Συστήνεται Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 30. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων στην Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό και τηρείται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
2. Στο Μητρώο εγγράφονται ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου ή δημόσιοι λειτουργοί. Απαραίτητα προσόντα για την εγγραφή είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμου αλλοδαπού τίτλου με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις ελεγκτικές δραστηριότητες, β) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης και του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων και γ) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ορισθούν πρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Δεν δύνανται να εγγράφονται στο Μητρώο ιδιώτες οι οποίοι εργάζονται σε νομικά πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα στον οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (Β’ 2149), όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες: α) 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) 59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και γ) 62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται έως την 30ή.9.2021.
3. Η διενέργεια των ελέγχων υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων, η οποία διασυνδέεται με το ανωτέρω Μητρώο με σκοπό την άντληση μελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκδίδεται Οδηγός Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως αρμόδιος φορέας, μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
4. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 (Α` 309).»