Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη

«άγνωστου ιδιοκτήτη» – Τροποποίηση υποπερ. αα΄ περ. β’ παρ. 1 άρθρου 18 ν. 2664/1998
Η υποπερ. αα΄ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (Α΄275) τροποποιείται και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:
αα) προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός (δέκα) 10 ημερών από την κατάθεσή της στο ελληνικό Δημόσιο. Το ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση. Η παραπάνω επίδοση δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων. Επίδοση στο ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτείται και στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από τον συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, δημιουργείται αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη, αντίστοιχα, ιδιοκτησία.
ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόμιμου λόγου.
γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.
δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ` αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί, μέσω της διορθώσεως, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί με τα στοιχεία του δικαιούχου κτηματολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή μέλλουσας, η οποία δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο.»

 • 17 Ιουλίου 2021, 00:21 | ΑΤΜ

  Στο εδάφιο γγ να απαλειφθεί η προϋπόθεση μη αντίθεσης απόφασης επιτροπών ενστάσεων καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι επιτροπές ενστάσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτές από τους ενιστάμενους και δη στην περίπτωση επίσημων διοικητικών πράξεων όπως διανομές/αναδασμοί, απαλλοτριώσεις, καθορισμοί αιγιαλού – παραλίας κλπ.

 • 16 Ιουλίου 2021, 14:08 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

  Ο Π.Κ.Γ. υποχρεούται να εκδίδει απορριπτική της αίτησης απόφαση επί αρνητικής απάντησης άνευ ειδικής αιτιολογίας και υποχρεούται να αποδέχεται την αίτηση επί ελλείψει αρνητικής απάντησης.
  Απλώς διεκπεραιώνει μία διαδικασία, δεν αποφαίνεται και δεν κρίνει, ενώ οφείλει να ελέγχει κάθε υποβαλλόμενη αίτηση προς καταχώρηση.
  Το ορθό είναι οφείλει να εκδίδει απόφαση χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς.
  Επίσης συμφωνώ με τα σχόλια του κου.Λαχανόπουλου, Μαγουλά και της κας. Εμμανουηλίδου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 13:18 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

  Γενικα ειναι απαραδεκτη η διαταξη κατα την οποια τα αγνωστου ιδιοκτητη
  πρεπει στο τελος να τα παιρνει το Δημοσιο..προκειτε για ληστρικη υφαρπαγη της ιδιωτικης περιουσιας που αντιβαινει στις διαταξεις του Συνταγματος..Το Δημοσιο να διεκδηκησει την περιουσια του ισοτιμα με τους ιδιωτες…Τα αγνωστου στο τελος της προθεσμιας να περιερχονται σε μια Τραπεζα Γης ,απο την οποια να μπορει να τα διεκδικη εσαει ο ιδιοκτητης τους

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:36 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Σ.Ε.ΚΤ.)

  • Το νομοσχέδιο, ανοίγει παράθυρα για όσους θα διεκδικήσουν εκτάσεις που τώρα εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

  Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου θεσπίζονται εξαιρετικά ασφυκτικές προθεσμίες προκειμένου το Δημόσιο να απαντήσει στους διεκδικητές ακινήτων που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Όταν κάποιος κάνει αίτηση και ζητά να διορθωθεί «πρόδηλο σφάλμα» για αυτά, η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο και το Δημόσιο «τεκμαίρεται ότι συναινεί εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου εντός 60 ημερών». Ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να εμφανιστεί κομμάτι διαιρεμένου ακινήτου (οικοπέδου, αγρού, οικίας κ.λπ.) που κάποιοι το δήλωσαν με τίτλους, αλλά μπορεί ένας να μην κινήθηκε είτε γιατί δεν ενδιαφέρεται είτε γιατί ζει στο εξωτερικό είτε γιατί δεν είχε τα χρήματα που απαιτούνται. Η ίδια διαδικασία μπορεί να αφορά ακίνητο που διεκδικείται από το Δημόσιο ως δασικό ή κοινόχρηστο (π.χ. αιγιαλός) και αυτό γεννά τον κίνδυνο τέτοια φιλέτα να καταλήξουν στα χέρια ισχυρών «καταπατητών». Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να έχει νόημα μόνο σε αστικές περιοχές και για ιδιοκτησίες σε κτίρια και τμήματα αυτών, αλλά δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον σε περιπτώσεις αγροτικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, εκτάσεων στα όρια των αιγιαλών ή σε παραποτάμια τμήματα, όπου συχνά δεν είναι σαφές ποια δημόσια υπηρεσία είναι αρμόδια ή/και οι υπηρεσίες αυτές είναι υποστελεχωμένες με ελλείψεις σε αρχεία, εργαλεία κλπ που θα τους επέτρεπαν να απαντήσουν εγκαίρως. Αυτή η διάταξη ενώ είναι χρήσιμη σε ξεκάθαρες περιπτώσεις ιδιοκτησίας, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από κακόβουλους καταπατητές δημόσιας γης που θα εκμεταλλευτούν τις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η διάταξη αυτή, αν και αποσκοπεί στην επίλυση γραφειοκρατικών θεμάτων, χρήζει τεχνικής εξειδίκευσης ώστε π.χ. μέσω σχετικής Υ.Α. να καθορίζονται λεπτομέρειες και περιπτωσιολογία εφαρμογής ή εξαίρεσης της γενικής διάταξης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια περιουσία από τους καταπατητές. Τα στελέχη του «Ελληνικού Κτηματολογίου» διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία καταγραφής της περιπτωσιολογίας προκειμένου να γίνει σαφής διαχωρισμός των κοινών προβλημάτων που στοχεύει να επιλύσει η ρύθμιση, από την καταπάτηση δασικών εκτάσεων, αιγιαλών κ.ο.κ.

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

  Συμφωνώ με τα εύστοχα σχόλια των συναδέλφων νομικών κ. Γ. Μαγουλά και Α.Λαχανόπουλου, αλλά θα πρέπει να επισημάνω και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι νομικοί του Ελληνικού Δημοσίου ( διάσπαρτες , ασαφείς και ενίοτε αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις, υποστελέχωση υπηρεσιών, μη αρχειοθετημένο αποδεικτικό υλικό για τα εγγραπτέα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα) που δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό την ανασφάλεια , που τους οδηγεί σε «δύστροπη δικανική συμπεριφορά».

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:13 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

  Πολύ ορθά στα μέχρι τώρα σχόλια των έγκριτων συναδέλφων επισημαίνονται οι ελλείψεις αλλά και οι δυσλειτουργίες της διάταξης αυτής. Συμφωνώ δε απόλυτα με τον εξαιρετικό συνάδελφο και βαθύ γνώστη των ζητημάτων αυτών κ. Μαγουλά για τα προβλήματα που προκαλεί στους ιδιοκτήτες η βιομηχανία των παρεμβάσεων του Δημοσίου στις αιτήσεις διόρθωσης του 6 παρ. 2. Είχα πολύ πρόσφατα την ατυχή ευκαιρία να το διαπιστώσω ως πληρεξούσιος δικηγόρος στην περίπτωση του γνωστού παλαιού ποδοσφαιριστή και αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος κ. Στέλιου Μανωλά, ο οποίος περιέγραψε την μεγάλη και αδικαιολόγητη περιπέτειά του με το Κτηματολόγιο στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ‘’ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ’’ την 4/7/2021, όπου το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε παρέμβαση στην αίτησή του διεκδικώντας την κάθετη ιδιοκτησία του (!) και την από 35 ετών οικία του σε εντός σχεδίου περιοχή «πολεμικώ δικαιώματι», οπως εύστοχα αναφέρει στο σχόλιό του ο κ. Μαγουλάς.
  Είμαι σε θέση να γνωρίζω λόγω της ενασχόλησή μου και με την ανωτέρω υπόθεση ότι έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Γ. Στύλιου και στηρίζονται από σημαντικούς δημόσιους παράγοντες μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κ. Στράτος Παραδιάς, νομοτεχνικά άρτιες τροπολογίες που αντιμετώπιζουν όλα τα ζητήματα που θίγονται και στην παρούσα διαβούλευση. Είναι δε απορίας άξιον γιατί δεν εισακούγονται για τα θέματα αυτά οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου και κυρίως οι μαχόμενοι δικηγόροι του εμπραγμάτου δικαίου και οι Υποθηκοφύλακες-Προοιστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων, που γνωρίζουν άριστα την λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και του Κτηματολογίου και τις αδυναμίες τους. Θέλω να πιστεύω ότι με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου οι φωνές αυτές θα εισακουσθούν.

 • 13 Ιουλίου 2021, 10:05 | Απόστολος Γεροντίδης Δικηγόρος

  Παρατηρήσεις για τη διόρθωση «άγνωστου ιδιοκτήτη». Αν αντιλήφθηκα σωστά, σε συνδυασμό και με τό άρθρο του κ. Υφυπουργού στα ΝΕΑ της 12.7.2021, πρόκειται για διαδικασία εξωδικαστικής διόρθωσης. Με τη γνωστή γραφειοκρατική αντίληψη των προϊσταμένων των ΚτΓρ, για την αποφυγή αθρόων απορρίψεων, το πρώτο που πρέπει να οριστεί ρητά είναι ότι η αίτηση διόρθωσης είναι παραδεκτή και όταν ο δικαιούχος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας στην κτηματογράφηση. Αν θέλουμε να αποσυμφορήσουμε τα δικαστήρια, που στην Αθήνα δικάζουν αιτήσεις διόρθωσης με δικάσιμο 2025 [!!!] – σκεφθείτε τί θα γίνει όταν θα μπει στο λογαριασμό και ο Δήμος Αθηναίων – θα πρέπει να οριστεί ότι τη διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθήσουν και όσοι έχουν ήδη ασκήσει αιτήσεις δικαστικής διόρθωσης. Ακόμα, επειδή η διάταξη δεν θα εφαρμοστεί από δικαστές, αν θέλουμε να περιορίσουμε τις αρνήσεις των προϊσταμένων, φρόνιμο είναι να ορίσουμε ποίος είναι ο δικαιούχος στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής καθώς και το εύρος και το βάθος του ελέγχου του Προϊσταμένου. Έτσι λοιπόν προτείνω στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 την προσθήκη περιπτώσεων γ και δ, που έχουν ως εξής:
  » γ. Η αίτηση διόρθωσης εγγραφής με «άγνωστο ιδιοκτήτη» είναι παραδεκτή και όταν ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995. Η διόρθωση είναι δυνατή και όταν η εγγραφή «άγνωστος ιδιοκτήτης» αφορά ιδανικό μερίδιο του ακινήτου. Η προηγούμενη άσκηση αίτησης κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 δεν εμποδίζει την υποβολή αίτησης με το άρθρο τούτο, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση από το δικαστήριο. Εφόσον η κατά το άρθρο τούτο αίτηση γίνει δεκτή και η διόρθωση καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου πριν την έκδοση της απόφασης από το κατά την παράγραφο 3α του άρθρου 6 του νόμου τούτου δικαστήριο, η σχετική δίκη καταργείται Μετά την καταχώρηση της διόρθωσης στο κτηματολογικό φύλλο, ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου αποστέλλει αμελλητί στη Γραμματεία του οικείου δικαστηρίου αντίγραφο από το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, ως δικαιούχος στο κτηματολογικό φύλλο καταχωρείται ο κληρονομούμενος.

  δ. Ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου πραγματοποιεί έλεγχο νομιμότητας των υπό καταχώρηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου άρθρο 3α Ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3127/2003, και του άρθρου 16 του νόμου τούτου, εξετάζοντας ειδικότερα εάν ο τίτλος που προσκομίζεται είναι πρόσφορος για την κτήση του δικαιώματος, χωρίς περαιτέρω έρευνα των τίτλων του δικαιοπαρόχου. Στην κληρονομική διαδοχή η εξέταση περιορίζεται στον τίτλο του δικαιούχου».

 • 11 Ιουλίου 2021, 19:21 | Αντώνης Λαχανόπουλος

  Συμπληρωματικά στο προηγούμενο σχόλιο : Η απάντηση του δημοσίου που θα αφορά διεκδίκηση δικαιώματος επί ακινήτου θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με επισύναψη των σχετικών εγγράφων ή παραπομπή σε αυτά εφόσον είναι προσβάσιμα.

  β)Ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά κυρίως τη Β. Ελλάδα, όπου δεν τηρούνταν η πρακτική της σύνταξης και μεταγραφής πράξης για τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας είναι η διόρθωση είτε του ορθού νομικού χαρακτηρισμού ενός ακινήτου από τα όργανα της κτηματογράφησης (έχει καταχωριστεί ως οριζόντια ιδιοκτησία, ενώ πρόκειται περί καθέτου ή το αντίστροφο) είτε η διόρθωση περιπτώσεων όπου το σύνολο των ποσοστών συγκυριότητας των οριζοντίων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής στο οικόπεδο φέρεται να ξεπερνά το 100%. Ακόμη κι αν ο ΠρΚΓ αχθεί στην άποψη ότι πρέπει να προβεί στη διόρθωση, αδυνατεί να το πράξει εάν δεν συναινέσουν όλοι οι συγκύριοι του ακινήτου, πράγμα συνήθως αδύνατο. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια γι αυτό, ενδεχομένως με λήψη νομοθετικών μέτρων πριν την οριστικοποίηση των εγγραφών, οπότε η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο σύνθετη.

  γ) Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα άρμωσης των επιμέρους μελετών και τα παρεπόμενα ζητήματα εντοπισμού των δικαιωμάτων στις ενδιάμεσες περιοχές. Δικαιώματα που αφορούσαν ακίνητα σε κτηματογραφημένες περιοχές δεν δηλώθηκαν εγκαίρως λόγω σύγχυσης με όμορες και ομώνυμες συχνά περιοχές που κτηματογραφήθηκαν μεταγενέστερα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κατά την άρμωση των μελετών επικαλύψεις ή κενά. Και γι αυτά ζητούμενο είναι η διόρθωση χωρίς επιβάρυνση του πολίτη.

 • 11 Ιουλίου 2021, 19:40 | Αντώνης Λαχανόπουλος

  α) «Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός (δέκα) 10 ημερών από την κατάθεσή της στο ελληνικό Δημόσιο. Το ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο ελληνικό Δημόσιο.» Εδώ προφανώς εμφιλοχώρησε σφάλμα στη διατύπωση, καθόσον φαίνεται ότι ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον ΠρΚΓ να προβεί στη διόρθωση εάν δεν σταλεί η αρνητική απάντηση του δημοσίου. Το ορθό είναι ότι η δια της παρόδου της προθεσμίας έλλειψη απάντησης του δημοσίου ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον ΠρΚΓ να προβεί στη σχετική διόρθωση εάν πεισθεί για την ορθότητά της από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της αίτησης. Διαφορετικά ακόμη και μια απολύτως αναπόδεικτη αίτηση θα οδηγούσε σε διόρθωση της εγγραφής, αν το δημόσιο, ενδεχομένως και λόγω της πρόδηλης αβασιμότητάς της αδρανούσε να την αποκρούσει.Η ορθότερη διατύπωση θα ήταν επίσης όχι ότι το Δημόσιο συναινεί (: άρα αποδέχεται τους ισχυρισμούς του αιτούντος) αλλά ότι δεν προβάλλει δικαιώματα επί του ακινήτου. Διότι η εύλογη ένσταση πολλών οργάνων του δημοσίου είναι ότι το μόνο που μπορούν να βεβαιώσουν είναι ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στα τηρούμενα από αυτά βιβλία ή ότι δεν έχουν αρμοδιότητα σχετική με αυτά. Αυτονόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που εντάσσονται στο πεδίο αυτής της διάταξης η προθεσμία του ΠρΚΓ να απαντήσει επί της αιτήσεως διορθώσεως ξεκινά μετά την λήψη της απάντησης του δημοσίου ή την πάροδο της προθεσμίας των 60 ημερών.

 • 10 Ιουλίου 2021, 01:04 | Νίκος

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο να οριστεί ρητά ότι σε περίπτωση ακινήτου 《αγνώστου ιδιοκτήτη》δεν απαιτείται επίδοση της αίτησης διόρθωσης στο Δημόσιο, όταν ο τίτλος του δικαιούχου είναι διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί από Δήμο προς εφαρμογή του σχεδίου πόλης (πράξη εφαρμογής, πράξη αναλογισμού, πράξη προσκύρωσης κλπ). Τούτο διότι η περίπτωση γγ) φαίνεται να προυποθέτει καταχωρισθέν στην αρχική εγγραφή δικαίωμα, άρα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ακινήτου 《αγνώστου ιδιοκτήτη》, όπου δεν έχουμε καταχωρισθέν δικαίωμα.

 • Καλή η προσπάθεια αλλά θα αποτύχει με αυτό το προσωπικό και τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Πιστεύει κανείς οτι θα αναλάβει την ευθύνη ο υπάλληλος να διακινδυνεύσει την παραπομπή του για παράβαση καθήκοντος όταν μπορεί να απαντήσει αρνητικά και χωρίς αιτιολογία οτι το Δημόσιο διεκδικεί δικαιώματα στο συγκεκριμένο ακίνητο; Αν χρειάζεστε παραδείγματα ζητείστε από το ΝΣΚ να σας δώσει στοιχεία για τις κύριες παρεμβάσεις ή αγωγές που έχει κάνει μέχρι σήμερα και πόσες έχουν γίνει δεκτές. Εδώ έχουν φτάσει να διεκδικούν τη μισή Καλαμαριά !!!
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η βασική πρόταση είναι να προβλέπεται νομοθετικά ότι το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ στα κτηματολογικά βιβλία του ακινήτου ως δημόσιο. Αν δεν είναι δεν απαντά καθόλου ή απαντά ότι δεν είναι καταχωρημένο , προχωρά η διαδικασία του προδήλου και το Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός μου να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 εμπρόθεσμα εφόσον από νεώτερο έλεγχο προκύψει ότι του ανήκει
  Η εναλλακτική πρόταση εφόσον διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου ως έχει είναι ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ και να επισυνάπτει στο έγγραφο της απάντησης τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κυριότητα του Δημοσίου και όχι να ισχυρίζεται γενικά και αόριστα ότι το ακίνητο του ανήκει «πολεμικώ δικαιώματι» καλώντας τον πολίτη να αποδείξει χρησικτησία από το έτος 1915. Τα δικαστήρια έχουν απαντήσει στον ισχυρισμό του Δημοσίου περί κτήσης κυριότητας ότι δεν αρκεί αυτό αλλά απαιτείται συγκεκριμένος ισχυρισμός για την κτήση της κυριότητας ( βλ. ενδεικτικά την ΕφΛαρ 573/2020 http://www.lex.gr) . Η αποστολή των δικαστηρίων όμως είναι άλλη και όχι να διορθώνουν τις ανακρίβειες που μπορούν να λυθούν εξωδικαστικά και φτάσαμε στο σημείο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις στον Κτηματολογικό Δικαστή Αθηνών το 2023.

 • 5 Ιουλίου 2021, 16:47 | Μαρκέλλα

  ..»ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής»..
  Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα; Εμείς οι 3 κληρονόμοι του 50% κάποιου διαμερίσματος είδαμε ότι στην μεταφορά των στοιχείων έκανε λάθος το ίδιο το Κτηματολόγιο και ενώ το υπόλοιπο 50% είναι «άγνωστος» φαίνεται ότι το 15% είναι της αποβιώσασας και το 35% «άγνωστος». Κανονικά το 50% ήταν του ανδρός της.
  Όταν το είδα και το είπα στον υπάλληλο μου είπε βάλτε δικηγόρο λες έχουμε εμείς την υποχρέωση να πληρώσουμε το λάθος του Κτηματολογίου. Τι θα κάνετε για αυτές τις περιπτώσεις όπως και για την περίπτωση «άγνωστος» αφού οι 20 κληρονόμοι (παιδιά-εγγόνια-ανίψια κλπ) του 50% δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς και ούτε θα κάνουν αφού δεν τους συμφέρει.
  Μένουμε εμείς οι 3 που πληρώνουμε τον ΕΝΦΙΑ και τα κοινόχρηστα του 50% του διαμερίσματος περιμένοντας επιτέλους να το πάρει το Κράτος για να δούμε τι θα κάνουμε.