Άρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020

 

Η παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) τροποποιείται ως προς τους αναφερόμενους φορείς του άρθρου 87 και διαμορφώνεται ως εξής:
«54. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), και των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και οι απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.»