Άρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Συστήνεται στον Φορέα πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από:
α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθυντή Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,
γ) τον Υποδιευθυντή Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.
2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Φορέα που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της παρ. 1.
3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.