Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 2308/1995

Το άρθρο 4 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης
Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Ανακοίνωση του Φορέα για την ανάρτηση, με αναφορά στον τόπο και χρόνο: α) της ανάρτησης και μνεία του δικαιώματος υποβολής αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά της εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 6Α ,7 και την παρ. 9 του άρθρου 2, και β) της ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, στην παρ. 3 του άρθρου 6, στην παρ. 3 του άρθρου 6Α και στην παρ. 1 του άρθρου 7, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.
Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπο αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της χώρας.
Αν η τελευταία στον τύπο δημοσίευση είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης των προθεσμιών του δευτέρου εδαφίου, ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται από την τελευταία αυτή δημοσίευση. Τα διαγράμματα και οι πίνακες παραμένουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες από την κατά τα προηγούμενα εδάφια ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.
Στις περιπτώσεις που ο Φορέας κρίνει ότι υπάρχουν ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για τμήμα δήμου ή κοινότητας, τότε η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί μετά την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, με την ανάρτηση, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1.
Με απόφαση του Φορέα, μπορούν να προβλεφθούν η αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων».