Άρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017

 

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται από τακτικό τριμελές όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολής μεγάλου όγκου επενδυτικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με απόφασή του δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης, τα οποία αποτελούνται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών.
2. Για κάθε όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, τακτικό ή έκτακτο, ισχύουν τα εξής: α) σε κάθε όργανο ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, β) στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης πρέπει να συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές – εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης και υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις σε αυτό, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του.
3. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Επενδύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ`, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: γα) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, γβ) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, γγ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην επικράτεια, γδ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, γε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο, γζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής, γη) προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιούν, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, το Π.Σ.Κ.Ε. και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει και συγκροτεί έκτακτο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης για την αξιολόγηση της αίτησης. Το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης ελέγχει αρχικώς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε. εκδίδεται η ανωτέρω απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής ή αποφασίζεται ο περαιτέρω έλεγχος της αίτησης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόφαση μερικής πιστοποίησης εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστώσει σημαντική συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου ως προς την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών της περ. γ’ της παρ. 3. Με την απόφαση αυτή εκταμιεύεται κατ’ ελάχιστο το σαράντα τοις εκατό (40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης. Το ποσό αυτό αφορά, ιδίως, στις εξής κατηγορίες δαπανών: α) αμοιβές συνεργείου, ηθοποιών, εκτελεστή παραγωγής, β) σχεδιασμό και υλοποίηση παραγωγής, γ) τεχνικό εξοπλισμό και δ) μοντάζ- επεξεργασία.
5. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. γα’, γδ’ και γε’ της περ. γ’ της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως».

 • Γενικό σχόλιο: Ο ΣΑΠΟΕ χαιρετίζει τις θετικές και εποικοδομητικές αλλαγές που προτείνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στόχο έχουν (α) να διορθώσουν κάποιες ασάφειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και (β) να αναγνωρίσουν την ουσιαστικής συμβολή του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

  Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο που έχει φέρει μία πραγματική επανάσταση στις συναλλαγές μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων και Δημοσίου, ανέχεται μία παρωχημένη αντίληψη ως προς την αντιμετώπιση, υλοποίηση και εφαρμογή του cash rebate.

  Το ΣΑΠΟΕ, με πνεύμα καλής πίστης προτείνει, το Υπουργείο να προβεί στις περαιτέρω τροποποιήσεις:

  Σχόλιο:
  Άρθρο 39 (νέο προτεινόμενο άρθρο 30, παράγραφος 3γ): Η ακρίβεια αυτής της παραγράφου μας βρίσκει σύμφωνους. Προτείνουμε το Υπουργείο να προβεί στην σύνταξη ενός ευανάγνωστου και περιεκτικού νέου Παραρτήματος 4, όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, του Επενδυτικού Σχεδίου.

  Σχόλιο:
  Άρθρο 39 (νέο προτεινόμενο άρθρο 30, παράγραφος 4): Να προσδιοριστεί ρητά ότι οι ημέρες ολοκλήρωσης του ελέγχου από το Όργανο Ελέγχου είναι ημερολογιακές ημέρες κι όχι εργάσιμες.

  Σχόλιο:
  Άρθρο 39 (νέο προτεινόμενο άρθρο 30, παράγραφος 4): Να συμπεριληφθεί ρητή μνεία ότι σε περίπτωση όπου κατά την διαδικασία του ελέγχου, διαπιστωθούν ελλείψεις, το Όργανο Ελέγχου υποχρεούται να ενημερώσει τον Φορέα εγγράφως για τις ελλείψεις αυτές και να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων εντός (7) ημέρων.

  Σχόλιο:
  Άρθρο 39 (νέο προτεινόμενο άρθρο 30, παράγραφος 4): Να προσδιοριστεί ρητά και με σαφήνεια ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία δικαιούται το Όργανο Ελέγχου να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν “σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση”. Σε περίπτωση όπου το Όργανο Έλεγχου έχει εισηγηθεί θετικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης επενδυτικού́ σχεδίου, λόγω ότι δεν υπήρχαν “σοβαρές ελλείψεις”, να διατυπώνονται και ποια ήταν τα κριτήριά του.