Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Συστήνεται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Τα μέλη της επιτροπής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θητεία των μελών είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.
2. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν:
α) δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Η συμμετοχή των ανωτέρω στην επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
β) Συμβολαιογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αναστέλλεται η άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.
γ) Πτυχιούχοι Νομικής με δεκαετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα.
δ) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
3. Η επιτροπή έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:
α) την υποβολή εισηγήσεων στη νομική διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Φορέα, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος αυτής, επί σύνθετων νομικών ζητημάτων που αφορούν σε μεγάλο αριθμό ακινήτων,
β) την πρόταση στο Δ.Σ. του Φορέα, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των κτηματολογικών γραφείων,
γ) την αξιολόγηση, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής εντολής από το Δ.Σ. του Φορέα, των παρεχόμενων από τα κτηματολογικά γραφεία υπηρεσιών και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
δ) την κατά την κρίση της επιλογή εκκρεμών αιτήσεων των κατά τόπους αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επ’ αυτών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275),
ε) την έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την περ. δ’ ή της έχουν ανατεθεί με εντολή της νομικής διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας του Φορέα, για την καταχώριση πράξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 έως 16 του ν. 2664/1998 ή για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και τα άρθρα 18 έως 20 του ιδίου νόμου.
4. Τα μέλη της επιτροπής παραδίδουν στο Δ.Σ. του Φορέα, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. αξιολογεί τα μέλη της επιτροπής με βάση την παραπάνω έκθεση και, εάν η απόδοσή τους δεν κριθεί ικανοποιητική, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις ή να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λύση της σχέσης του Φορέα με το μέλος.
5. Κατά των αποφάσεων της περ. ε’ της παρ. 3 δύνανται να προβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998.

 • 17 Ιουλίου 2021, 01:24 | ΑΤΜ

  Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει αντίστοιχη διάρθρωση με τα Κτηματολογικά Γραφεία (κεντρική υπηρεσία και υποκαταστήματα).
  Στην περίπτωση των μηχανικών αυτοί δεν μπορεί να είναι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι με δεκαετή αποδεδειγμένη γενική επαγγελματική εμπειρία. Για παράδειγμα πως ένας Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομών, θα μπορέσει να αποφανθεί για σύνθετα κτηματολογικά προβλήματα; Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί με ειδική δεκαπενταετή εμπειρία σε σύνθετα κτηματολογικά ζητήματα και στην τεκμηρίωση ακινήτων.

 • 16 Ιουλίου 2021, 21:16 | Γιωργος

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 20:04 | Γ. Δ.

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΑΝ ΣΦΟΔΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ 26/2/2018, ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ)

 • 16 Ιουλίου 2021, 13:03 | Βασίλης

  ΣύνδεσμοςΣυνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:46 | Μαρία Καρπενήση

  Συμφωνώ και συνυπογραφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 10:32 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΝΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • 16 Ιουλίου 2021, 10:44 | Φωτεινή Κοντοπουλου

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου ΣΥΠΑΜ

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:15 | ΗΛΙΑΣ Λ

  Σημαντική διάταξη που κινείται στην ορθή κατεύθυνση. Όλοι όσοι συναλλασσόμαστε με κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται ήδη στον φορέα αλλά και με τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, γνωρίζουμε τις παθογένειες, τον εφησυχασμό λόγω της μονιμότητας και κυρίως την απουσία ελέγχου και ουσιαστικής αξιολόγησης των υπαλλήλων.Η «μετάλλαξη» της ψυχολογίας του υπαλλήλου που από ιδιωτικός μετατρέπεται σε δημόσιο είναι εντυπωσιακή και οφθαλμοφανής. Η δε μόνιμη αντίδραση από συνδικαλιστικά όργανα σε οποιαδήποτε μορφή συντονισμού, ελέγχου, ακόμα και «συμπαράστασης» στο έργο μίας δημόσιας υπηρεσίας αποδεικνύει πόσο αναγκαία είναι αυτή η επιτροπή.
  Θα πρέπει μάλιστα να απαρτίζεται και από άτομα έμπειρα, με οργανωτικές ικανότητες και νομικές γνώσεις, όπως οι πρώην άμισθοι υποθηκοφύλακες, οι οποίοι «ενσωμάτωσαν» τη φιλοσοφία του κτηματολογίου στα λειτουργούντα υπό την επίβλεψή τους υποθηκοφυλακεία, «εκπαίδευσαν» τους υπαλλήλους τους και παρέμειναν αρωγοί στην καθημερινή προσπάθεια και τα συνεχή προβλήματα των μαχομένων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών.)

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:42 | Αναστασία Παλκιτζιδου

  Συμφωνώ και συνυπογράφω με τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:51 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Σ.Ε.ΚΤ.)

  • Συστήνεται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων

  Με το άρθρο 22 συστήνεται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Δεδομένης της ύπαρξης της επιτροπής επίλυσης αμφισβητήσεων του άρθρου 21, δεν προκύπτει η χρησιμότητα της επιτροπής του άρθρου 22 και αν ακόμη αυτή πρέπει να δημιουργηθεί θα πρέπει να περιορίζεται στην επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων. Δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία θα παρεμβαίνει «αυτεπάγγελτα» στην λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, παρεμβαίνοντας στην θεσμοθετημένη με νόμο ιεραρχία του φορέα και συνεπώς αν όχι ολόκληρο το άρθρο, τουλάχιστον τα εδάφια β και γ θα πρέπει να απαλειφθούν. Αντίθετα, αντί να αναζητούνται «πυροσβεστικές» εκ των άνωθεν λύσεις αφού ανακύψουν τα προβλήματα, θα πρέπει να δοθούν λύσεις στο θέμα της υποστελέχωσης ώστε μέσα από τη θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, καταγραφής των νομικών ζητημάτων και επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων των φορέων για τη διάχυση της γνώσης, νομικά, και όχι μόνο, θέματα να μπορούν να επιλύονται άμεσα και με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την επικράτεια.

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

  Αναρωτιέμαι τι είδους επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα είναι αυτή, που δεν θα περιορίζεται σε γνωμοδοτικό έργο, αλλά θα λαμβάνει αποφάσεις υποσκελίζοντας το αρμόδιο όργανο δηλ. τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου , οι οποίες μάλιστα θα προσβάλλονται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή.
  Επίσης ουδόλως προβλέπεται εάν πλέον ο Εισαγγελέας και πως νομιμοποιείται να ασκεί το έργο επιθεώρησης και εποπτείας επί των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων. Συγκεκριμένα , υπό καθεστώς Υποθηκοφυλακείων ο εισαγγελέας πρωτοδικών επιθεωρεί και εποπτεύει το έργο των υποθηκοφυλάκων (Εγκ. 6/1991 του ΕισΑΠ), όπως και των συμβολαιογράφων. Με τη μετάβαση στο ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» τέτοιος έλεγχος μπορεί να ασκείται?

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:16 | Ελένη

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 00:02 | Χριστίνα

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 15 Ιουλίου 2021, 16:20 | ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

  Συνυπογράφω και εγώ τiς παρατηρήσεις του Συλλόγου(ΣΥΠΑΜ)

 • 15 Ιουλίου 2021, 15:31 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:25 | Ευδοκία Δικηγόρος

  Το έργο της επιτροπής θα συμβάλλει, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα γραφειοκρατίας, αναλγησίας και χρηματισμού στους κόλπους των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα, αλλά και στο να μειωθούν οι καθυστερήσεις ελέγχου, καταχωρίσεων, χορήγησης πιστοποιητικών, κ.λ.π.. Στην επιτροπή, για να υπάρχει σωστή λειτουργία, θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα με νομική γνώση και διοικητικές ικανότητες και ειδικά πρώην υποθηκοφύλακες, που έχουν την εμπειρία και τεχνογνωσία και που βοήθησαν και ήταν αρωγοί, τόσα χρόνια, στην επιτυχή ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:25 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Συνυπογράφω και εγώ τiς παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:33 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Τέτοιες επιτροπές πρέπει να υπάρχουν σε κάθε δημόσια υπηρεσία, για να εξαλειφθούν όλα τα φαινόμενα γραφειοκρατίας, αναλγησίας και χρηματισμού. Τις επιτροπές αυτές μάλιστα πρέπει να τις απαρτίζουν άτομα έμπειρα, με νομική γνώση και διοικητικές ικανότητες και ειδικά πρώην υποθηκοφύλακες, που κατέχουν την τεχνογνωσία και θα συμβάλλουν τα μέγιστα στον ρόλο και το έργο της επιτροπής.

 • 15 Ιουλίου 2021, 12:39 | Σοφία

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ). Το άρθρο 22 δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση το Δημόσιο συμφέρον, αντιθέτως ανοίγει την κερκόπορτα σε ιδιώτες επαγγελματίες να αποφασίσουν και να παρεμβαίνουν αυθαίρετα χωρίς καμία λογοκρισία και ευθύνη παρακάμπτοντας τις αποφάσεις των Προϊσταμένων.

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:52 | ΕΛΕΝΗ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:44 | ΜΑΡΙΑ Φ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Απαραίτητη η σύνθεση της επιτροπής από ειδικούς στα νομικά θέματα του κτηματολογίου και στη διοίκηση τέτοιων γραφείων ειδικά ενόψει της ένταξης στον Φορέα του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης που είναι το χειρότερο γραφείο της χώρας σε χρόνο και τρόπο ελέγχου, καταχωρίσεων, χορήγησης πιστοποιητικών, επίλυσης προβλημάτων κλπ. Όταν όλα τα γραφεία που έχουν ενταχθεί στο Φορέα λειτουργούν ήδη με γραφειοκρατία πολλαπλάσια, καθυστερήσεις και παθογένεια, τι θα γίνει με το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης που είναι και θα είναι υποστελεχωμένο και χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, που τα έγγραφα ελέγχονται από διάφορα σημεία της ελλάδας, που δεν υπάρχει νομική καθοδήγηση και υποστήριξη για ενιαία αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων;; Είναι επιτακτική η σύσταση επιτροπής ή η ανάθεση της λειτουργίας του σε πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα να μπορούν να οργανώσουν, να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν το χειρότερο ως τώρα Κτηματολογικό Γραφείο της χώρας. οι υπεύθυνοι να μην νοιάζονται μόνο για να κόβουν κορδέλες σε εγκαίνια, αλλά για να κάνουν ένα πρότυπο γραφείο που θα λύνει προβλήματα και θα κάνει τις συναλλαγές να τρέχουν με ασφάλεια.Επίσης, ο κύριος Υπουργός να λάβει υπόψη του ότι όποιος δουλεύει με συνείδηση δεν φοβάται να ελεγχθεί η δουλεία του

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:34 | ΦΑΝΗ Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  μακάρι τέτοιες ανεξάρτητες επιτροπές να υπήρχαν σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή νπδδ, καθώς είναι φανερό σε όλο τον δημόσιο τομέα ότι με το μανδύα του δημοσιουπαλληλισμού επικρατούν φαινόμενα γραφειοκρατίας, αναλγησίας, αδιαφορίας και χρηματισμού. Στα πρώην άμισθα υποθηκοφυλακεία που εντάχθηκαν στον Φορέα είτε συνενωμένα με άλλα είτε αυτοτελώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί σε καθυστερήσεις ελέγχου, καταχωρίσεων, χορήγησης πιστοποιητικών, αφού ακόμη και στα γραφεία με προϊσταμένους και υπαλλήλους που ως τώρα εργάζονταν με ταχύτητα και φιλότιμο, η απόδοση έχει πέσει καθώς,΄όπως λένε, «τα πράγματα έχουν αλλάξει και τώρα είμαστε δημόσιο, θα κάνουμε όσα μπορούμε με το ρυθμό που μπορούμε¨’. Εφόσον δεν ελέγχονται από πουθενά, είναι εύλογο ότι το νέο σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Το ότι ο Σύλλογος των Υπαλλήλων ή ακόμη και κάποιοι προϊστάμενοι πολεμούν και αντιστέκονται στο σχηματισμό αυτής της επιτροπής είναι φανερό ότι γίνεται επειδή δεν τους αρέσει να υπάρχει έλεγχος και συντονισμός. Εννοείται ότι θα πρέπει να μπουν στην επιτροπή αυτή άτομα με γνώση νομική και ικανότητες διοικητικές και ειδικά πρώην υποθηκοφύλακες που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Οι άνθρωποι που τόσα χρόνια μας βοηθούν και μας δίνουν λύσεις για τις αναρίθμητες διορθώσεις της κτηματογράφησης όχι μόνο δεν είναι πολέμιοι του κτηματολογίου,αλλά ήταν και είναι αρωγοί στο έργο του.

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:31 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:30 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΜΠΑΡΗ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:41 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:35 | ΒΑΣΩ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:58 | ΜΑΝΤΩ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:17 | ΖΗΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:37 | Αναστασία Κακαρικα

  Συνύπογραφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 09:53 | Γενιτσαριώτη Μαρία

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:19 | Δημήτρης Κ.

  Η διάταξη ειναι στην σωστή κατεύθυνση.Οι μαχόμενοι δικηγόροι που μας υποσχέθηκαν ταχύτητα και αξιοπιστία ταλαιπωρούμαστε πλέον αφόρητα απο τα γραφεία του φορέα που λειτουργούν ανοργάνωτα υποστελεχωμένα και ράθυμα.Οι υπάλληλοι στα έμμισθα αποχώρησαν και οι νεοπαγείς δημόσιοι υπάλληλοι των αμίσθων με λύπη διαπιστώνουμε καθημερινά στην Αττική ότι βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουραστουν στο δημόσιο φορέα .Επιστρατεύστε καθε διαθέσιμο μέσο και πρόσωπο με γνώση και εμπειρία του χώρου για να διευκολύνει την ζωή μας και την άσκηση του λειτουργήματός μας.Δεν εχουμε άλλη υπομονή.Φτάνουν οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις. Από ανοργανωσιά και τεμπελιά περιμένουμε μήνες ολοκληρους για μια καταχώριση ή διόρθωση. Το κτηματολόγιο είναι εργαλείο για όλους και όχι τρόπαιο για τους λίγους βολεψάκηδες του δημοσίου

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:04 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεισ του Συλλόγου.

 • 15 Ιουλίου 2021, 08:22 | Ρια

  Συνυπογραφω τις παρατηρησεις του συλλογου

 • 15 Ιουλίου 2021, 07:32 | Βαγγελιω

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 15 Ιουλίου 2021, 02:29 | Konstantinos

  Ως υπάλληλος Υποθηκοφυλακείου, συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του
  Προεδρείου του συλλόγου ΣΥΠΑΜ

 • 15 Ιουλίου 2021, 00:27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ) καθως επίσης θα ηταν καλό η διοικουσα αρχη του κτηματολογιου να προβεί κ σε οικονομικούς ελεγχους των βιβλιων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων προτου τους εντάξει στο δυναμικό του Φορέα!!!!!κ ο νοων νοειτω!!!!

 • 14 Ιουλίου 2021, 23:48 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 23:55 | Βασιλική

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου .

 • 14 Ιουλίου 2021, 20:39 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΤΡΑ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 18:14 | agent provocateur

  Η ορθή κατεύθυνση μιας μεταρρύθμισης διαφαίνεται από την πηγή των αντιδράσεων και κυρίως των «θεσμικών».

 • 14 Ιουλίου 2021, 17:30 | Karanatsiou Poulcheria

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΣΥΠΑΜ).

 • 14 Ιουλίου 2021, 16:33 | Τζένη

  Συνυπογραφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 16:14 | Νικος

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 16:04 | ΒΙΚΥ ΣΚΡΕΤΗ

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:12 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου (ΣΥΠΑΜ).

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:33 | NTINA

  Συνυπογράφω και εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:47 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:24 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων-Εμμίσθων Υποθήκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 • 14 Ιουλίου 2021, 14:34 | Όλγα Μουχταριδου

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 13:08 | Νελλη Τ.

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμισθων και Εμμισθων Υποθηκοφυλακειων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 • 14 Ιουλίου 2021, 12:04 | Σπύρος Χαβελες

  Συνυπογραφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 11:10 | Αντώνιος Κεραμιδάς

  Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 11:39 | Θεόδωρος Καστρινός

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΗ ΊΣΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΣΥΠΑΜ

 • 14 Ιουλίου 2021, 11:13 | Τίμος

  Συνυπογράφω και γώ τις παρατηρήσεις του Σωματείου (ΣΥΠΑΜ).

  Το Άρθρο 22 δεν δημιουργεί μόνο αμφιβολίες σε σχέση με την σύνθεση της επιτροπής, τον ρόλο των μελών της και τις αντιδράσεις των εργαζομένων, οι οποίες είναι αρκετά έντονες. Δημιουργεί αμφιβολίες και για τις αυτεπάγγελτες αρμοδιότητες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποβαθμίσουν ακόμη και τον ρόλο του Υπουργού, (βεβαίως και της Διοίκησης)

  Η Ιστορία έχει διδάξει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο Νομοθέτης κάνει λόγο για «αυτεπάγγελτες» αρμοδιότητες. Στο άρθρο 22 η λέξη αυτεπάγγελτα αναφέρεται περισσότερες από 2 και τρεις φορές.

 • 14 Ιουλίου 2021, 09:28 | Μαίρη

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 09:40 | ΤΣΩΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 09:40 | Αγγελάκη Νατάσα

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:07 | Ολγα Στεφανιδου

  ΣύνδεσμοςΣυνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:06 | Τινα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:46 | Σταματης

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:17 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Συνυπογράφω κι εγω τις παρατηρησεις του συλλογου (ΣΥΠΑΜ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:25 | Ευα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:40 | Χρυσάνθη Σταμάτη

  Συνυπογράφω κ εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:48 | Αθηνα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 08:54 | Μιμη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 05:27 | Λευτέρης

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 14 Ιουλίου 2021, 00:14 | Λ. Παπαγιάννης

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Σωματείου !!!!! Το Αρθρο 22 εχει δημιουργήσει μεγάλα ερωτήματα …..

 • 13 Ιουλίου 2021, 23:12 | Αλεξανδρα

  Συνυπογράφω και γω τις παρατηρήσεις του Συλλόγου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 23:48 | ΑΡΗΣ

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμισθων-Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων .

 • 13 Ιουλίου 2021, 18:16 | Δήμητρα

  Συνυπογράφω κι εγώ στις παρατηρήσεις του συλλόγου.

 • 13 Ιουλίου 2021, 17:39 | Κοσμίδης Κωνσταντίνος

  Συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 14:02 | Ιωάννα

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:27 | ΜΑΡΙΑ

  συνυπογραφω και εγω τις παρατηρησεις του Συλλογου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:07 | Χριστίνα Σπυροπουλου

  Συνυπογραφω και εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:47 | nikos

  ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:02 | Σταύρος Περιστέρης

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:31 | Τσουτσόπουλος Ελευθέριος

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:52 | Ελένη Τσιουμάνη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:15 | Ευαγγελη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:25 | Νίκη

  Συνυπογράφω κι εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου

 • 13 Ιουλίου 2021, 07:09 | Δημήτρης

  Το να συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από άτομα που πολέμησαν με λύσσα τον ίδιο τον φορέα που θα εποπτεύουν,είναι κάτι που χρήζει έρευνας από ειδικούς της ψυχικής υγιεινής.Ως υπάλληλος αμμίσθου υποθ/κείου συνυπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις του Συλλόγου μας.

 • 12 Ιουλίου 2021, 23:21 | Αντώνης Λαχανόπουλος

  Η προτεινόμενη επιτροπή είναι μάλλον κακέκτυπο της γερμανικής AdV.
  Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 3δ και 3ε είναι αμφίβολης συνταγματικότητας και σε κάθε περίπτωση προβληματικές. Υποκαθιστούν (άνευ λόγου, αφού δεν προβλέπεται καν αιτιολογία για τον λόγο υποκατάστασης) τον ΠρΚΓ και τη νομική υπηρεσία του ΚΓ, εγείροντας μάλιστα υπόνοιες μεροληψίας, ως προς τα κριτήρια επιλογής των αναλαμβανομένων από αυτήν υποθέσεων Δημιουργούν μια θεσμική ανωμαλία στο καθεστώς ελέγχου των σχετικών αποφάσεών τους (ενδεικτικά τελείως: υπόκεινται άραγε στην κρίση της επιτροπής του αναμορφωμένου άρθρου 36; φέρουν ευθύνη και ποιά για τις πράξεις τους; δικαιούνται να σιωπούν σε μια αίτηση διόρθωσης του άρθρου 19 παρ. 2 ν. 2664/1998;) Γεννούν οργανωτικού χαρακτήρα απορίες: (ενδεικτικά και πάλι: τυχόν μειοψηφούσα άποψη θα καταγράφεται; και με ποιές συνέπειες;) Και ούτως ή άλλως, η διοικητική επιστήμη μας διδάσκει ότι η σύσταση οργάνων που παρεμβαίνουν στα έργα άλλων οργάνων επιλύει ελάχιστα προβλήματα και γεννά πολύ περισσότερα.
  Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 3α-3γ είναι περισσότερο «στρατηγικού» χαρακτήρα, αλλά ασκούνται ήδη από άλλα όργανα. Ποιός ο σκοπός της αντικατάστασής τους και ποιο το προσδοκώμενο όφελος;
  Θα μπορουσε όντως να προβλεφτεί μια υψηλού κύρους επιτροπή που να ασχολείται με το στρατηγικό σχεδιασμό του κτηματολογίου. Αυτό όμως προύποθέτει άλλη συγκρότηση, άλλες αρμοδιότητες και άλλη αρχιτεκτονική του θεσμού.
  Τέλος, προβληματική είναι και η συγκρότηση της επιτροπής. Προβλέπεται πενταμελής, προβλέπονται κατηγορίες μελών αλλά όχι ποσόστωση τους.Θα μπορούσε π.χ. να συγκροτείται από 5 τοπογράφους και άλλους 5 τοπογράφους αναπληρωτές τους. Τι θα προσέφερε μια τόσο μονομερής συγκρότηση; Ενώ ενδιαφέρον είναι ότι για μεν τους δικηγόρους και τοπογράφους μέλη της επιτροπής δεν αποτελεί κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος ενώ για τους συμβολαιογράφους η συμμετοχή στην επιτροπή άγει σε αναστολή του λειτουργήματος τους. Οι τοπογράφοι-μέλη της θα είναι διαπιστευμένοι ή όχι; Μπορούν να συμμετέχουν και ήδη υπηρετούντες ΠρΚΓ ή Υποκαταστημάτων; τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή με τη θέση τους; Από την άλλη, υποθηκοφύλακες που επέλεξαν (μετά από δυο ευκαιρίες!) να μην ενταχθούν στο Φορέα, θα είναι αξιόπιστα (όσον αφορά την ψυχική τους στάση) ενδεχόμενα μέλη μιας τέτοιας επιτροπής;
  Και κάτι ακόμη: Τα μέλη της επιτροπής δικαιούνται αποζημίωση για την απασχόλησή τους και πώς καθορίζεται αυτή;
  Με αυτό το περιεχόμενο, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εξόχως προβληματική!

 • 12 Ιουλίου 2021, 23:47 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ, πρώην ΑΜΙΣΘΩΝ νυν ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΣΥΠΑΜ)

  Σχετικά με το Άρθρο 22, το οποίο ορίζει τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Στην αιτιολογική έκθεση, γίνεται λόγος για σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της λειτουργίας των κατά τόπους Κτηματολογικών Γραφείων, καθώς ο Φορέας δεν διαθέτει τα εργαλεία για να επέμβει δραστικά στον τρόπο λειτουργίας τους, εφόσον διαπιστωθούν δυσλειτουργίες.
  ● Παρατηρήσεις επί της αιτιολογικής εκθέσεως:
  Η παρατήρηση της αιτιολογικής έκθεσης, ότι σε διάφορα τα Κτηματολογικά Γραφεία που έχουν σωρευθεί αιτήσεις για καταχώριση πράξεων ή διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, οι οποίες δεν ολοκληρώνονται λόγω αδυναμίας των προϊσταμένων να επιλύσουν τις σχετικές διαφορές, είναι άκαιρη και άστοχη, καθώς:
  Α) Στην χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, σημειώνουμε ότι δεν έχουν ενταχθεί στο ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” τα κεντρικά κτηματολογικά καταστήματα και δεν έχουν συσταθεί εντός αυτών, τα νομικά και τα τεχνικά τμήματα, καθώς επίσης και τα τμήματα διοικητικής υποστήριξης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4512/2018 (ενδεικτικά αναφέρουμε τα Καταστήματα Αθήνας, Αττικής, Θεσσαλονίκης κ.α.). Οι νομικές υπηρεσίες και τα τεχνικά τμήματα αποτελούν κρίσιμα όργανα ζωτικής σημασίας για τις καταχωρίσεις πράξεων ή τις διορθώσεις ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.
  Β) Η κεντρική υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και τα ήδη διαμορφωμένα Καταστήματα και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ, είναι πλήρως υποστελεχωμένα. Σημειώνουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί καμία σημαντική ενέργεια για την ενίσχυση του προσωπικού τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το Κατάστημα της Αθήνας απαιτούνται τουλάχιστον 30 οργανικές θέσεις για να λειτουργήσει ως Υπηρεσία του ΝΠΔΔ και δεν υπάρχει διαθέσιμη ούτε μία οργανική θέση. Στα ήδη λειτουργούντα κτηματολογικά καταστήματα και υποκαταστήματα δε, οι προϊστάμενοι έχουν στην διάθεσή τους μόνο πέντε και έξι υπαλλήλους για να διαχειριστούν την καταχώριση πράξεων ή διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, τεσσάρων και πέντε ΟΤΑ μαζί.
  Γ) Οι προϊστάμενοι των Καταστημάτων και των Υποκαταστημάτων του ΝΠΔΔ διαθέτουν εμπειρία μερικών μόνο μηνών, στα νέα τους διοικητικά καθήκοντα. Σημειώνουμε ότι, στην πλειοψηφία τους, σχεδόν όλοι ασκούσαν το λειτούργημα του Άμισθου Υποθηκοφύλακα, το οποίο ουδεμία σχέση είχε με τις διοικητικές λειτουργίες του Δημοσίου. Απαιτείται επομένως χρόνος για την προσαρμογή τους στα νέα τους καθήκοντα. Οποιαδήποτε κρίση εντός της αιτιολογικής έκθεσης για τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν οι προϊστάμενοι θεωρείται βεβιασμένη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στιγματίζονται στην παρούσα φάση ως αναποτελεσματικοί, όταν τα όποια ζητήματα που ανακύπτουν σχετίζονται με την μη εφαρμογή του ν. 4512/2018.
  ● Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου:
  1η) Το Άρθρο 22 ανοίγει θεμελιώδη ζητήματα διαβλητότητας. Δίνει την δυνατότητα σε Επαγγελματίες (Υποθηκοφύλακες, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Πολιτικούς Μηχανικούς) οι οποίοι έχουν χειριστεί μια σειρά από υποθέσεις νομικών και φυσικών προσώπων, να παρεμβαίνουν θεσμικά στην Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Το Άρθρο 22 επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και τους δίνει ακόμη και την δυνατότητα καταχώρισης πράξεων ή διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών. Σε περιπτώσεις μάλιστα που οι προϊστάμενοι διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία θα απαρτίζεται από ιδιώτες επαγγελματίες, θα μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο τους με οποιοδήποτε κόστος.
  2η) Το Άρθρο 22 ανοίγει θεμελιώδη ζητήματα αξιοπιστίας. Επιτρέπει την συμμετοχή σε μια μερίδα Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων η οποία ΔΕΝ δέχτηκε να στηρίξει την υλοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς οι οικονομικές απολαβές των προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων στο ΝΠΔΔ, της φάνηκαν πενιχρές. Η ίδια μερίδα Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας την άποψη ότι το Ελληνικό Κράτος δεν είχε το δικαίωμα να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει τον θεσμό των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων με την σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Τις όποιες ψευδαισθήσεις διέλυσαν οι αποφάσεις του ΣΤΕ (αρ. Αποφάσεων 1757 & 1758/2019), οι οποίες τεκμηρίωσαν ότι το Ελληνικό Κράτος δύναται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του θεσμού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων, στην κατάργηση τους και στην απορρόφησή τους από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
  Η πάγια στάση που υιοθέτησε τα τελευταία δέκα έτη η συγκεκριμένη μερίδα των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, δεν μπορεί να πείσει τους Υπαλλήλους του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και την πλειοψηφία των Προϊσταμένων που επέλεξαν να παραμείνουν στο ΝΠΔΔ, για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους. Ειδικότερα όταν τίθεται ζήτημα να τεθούν επικεφαλής των Κτηματολογικών Γραφείων και να λειτουργήσουν ως εμπειρογνώμονες των ίδιων των συναδέλφων που τους κατηγορούσαν δημόσια για την παραμονή τους στο ΝΠΔΔ και τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
  Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από τις επίσημες ανακοινώσεις της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και των εν δυνάμει “Εμπειρογνωμόνων”, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στο έργο των πρώην συναδέλφων τους, που υπηρετούν σήμερα το Ελληνικό Κτηματολόγιο από την θέση πλέον των προϊσταμένων σε Καταστήματα και Υποκαταστήματα της Επικράτειας. Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι ενδεικτικά για την άποψη που έχουν ακόμη και σήμερα για το Ελληνικό Κτηματολόγιο και την μετάβαση της χώρας στην νέα ψηφιακή εποχή.
  Στις 23/02/2018 ανέφεραν για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: “Δημιουργείται ένας υδροκέφαλος δημόσιος οργανισμός με αποδεδειγμένη αδυναμία να αναλάβει διοικητικά το νέο δίκτυο γραφείων και με νομοτελειακό αποτέλεσμα την τεράστια αναστάτωση στις εμπράγματες συναλλαγές και την υπονόμευση του ίδιου του έργου της κτηματογράφησης”
  Στις 13/02/2019 αναφέρουν σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ελλήνων να δηλώσουν τα ακίνητά τους: Μέσω του δόγματος ότι δηλώσεις έχεις και ότι δεν δηλώσεις το χάνεις, μια διαδικασία που μόνο σε πρώην κομμουνιστικά κράτη και αφρικάνικες χώρες έχει λειτουργήσει, επιχειρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και πανευρωπαϊκώς, αποστέρηση ατομικής και δημόσιας περιουσίας από τον φυσικό της ιδιοκτήτη.
  Κατόπιν των άνωθεν παρατηρήσεων, η ανάθεση θεσμικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει επιπλέον κωλυσιεργίες και προβλήματα σε σχέση με την υλοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, τις αποφασιστικές ευθύνες των προϊσταμένων, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι παραμένουν οι τελικοί αποδέκτες.
  Ζητάμε από τον Υπουργό την οριστική απόσυρση του Άρθρου 22, μέχρι και την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018.

 • 11 Ιουλίου 2021, 01:22 | Μαρία Δ.

  Τα προβλήματα στη λειτουργία του κάθε γραφείου τα ξέρει ο κάθε προϊστάμενος. Καμία επιτροπή ασχέτων με το αντικείμενο δεν έχει δουλειά να γνωματεύει, πόσο μάλλον αυτεπαγγέλτως, και να επιλέγει κιόλας επί ποιων υποθέσεων θα παρέμβει για να δώσει «κατευθυντηριες γραμμές». Να διοριστουν πτυχιούχοι νομικής με αποδεδειγμενη εμπειρία σε θέματα εμπράγματου δικαίου και Κτηματολογικου δικαίου σε κάθε γραφείο, που μαζί με τον Προϊστάμενο θα επιλύουν όποιο πρόβλημα ανακύψει. Τα υπόλοιπα είναι για να βολευτεί κόσμος και να μπαίνει δάκτυλος σε αποφάσεις Προϊσταμένου όταν βολεύει ημετερους (αιγιαλοι, δασικα, κλπ κλπ). Τουλάχιστον κρατήστε τα προσχηματα κύριοι

 • 8 Ιουλίου 2021, 01:14 | Ιοκάστη Π.

  Με την σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, το μόνο που θα επιτευχθεί είναι:

  1. Να εξασφαλίσουν ορισμένοι εκλεκτοί μια καλή αμοιβή

  2. Να επιβραδυνθεί η υλοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου

  Η ιστορία θα έπρεπε να μας διδάξει όλους, ότι τέτοιου είδους αναθέσεις θεσμικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους, μόνο κολλήματα μπορούν να επιφέρουν…

  Υποθηκοφύλακες, Συμβολαιογράφοι… ? Οι συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι υμνητές του Υποθηκοφυλακειακου καθεστώτος.. Αρνούνται μέχρι και την ψηφιοποίηση και την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Τι ακριβώς πάτε να κάνετε ?

 • 6 Ιουλίου 2021, 19:26 | ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου, θα ήθελα να προσθέσω ότι τα προσόντα των μελών της Επιτροπής θα ήταν καλό να επεκταθούν και σε δικηγόρους παρ’ Εφέταις με αντίστοιχη εμπειρία, σε επαγγελματίες (δικηγόρους και μηχανικούς) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην Κτηματογράφηση, καθώς με την πρόωρη περάτωση της διαδικασίας της εισέρχεται κι αυτή στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο, και να διευκρινιστεί αν οι Μηχανικοί που θα επιλεγούν θα ανήκουν στους διαπιστευμένους ή όχι.

 • 6 Ιουλίου 2021, 19:19 | ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θεωρώ ότι είναι ουσιώδης για την επίλυση ζητημάτων, αλλά η καθημερινή εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύστημα που θα δύναται να φιλτράρει, πριν διοχετεύσει σ’ αυτήν, ερωτήματα που χρήζουν απάντησης. Γι’ αυτό κρίνω αναγκαίο να υπάρξει πρόβλεψη το τμήμα Νομικής Διεύθυνσης κάθε Κτηματολογικού Γραφείου να διαθέτει Νομικό και Μηχανικό, ο οποίος θα επικοινωνεί με τον κόσμο, θα ενημερώνεται και θα λαμβάνει τα ερωτήματά τους προωθώντας τα, όταν χρειάζεται, στην Επιτροπή κατηγοριοποιημένα. Τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρεύονται συνεχώς, οπότε πέραν της γενικής θεώρησής τους από την Επιτροπή, σώφρον θα ήταν να υπάρχει επαφή με τις ειδικότερες μορφές τους.

 • 5 Ιουλίου 2021, 19:31 | Γιώργος Κ.

  Η πρόβλεψη για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων πιστεύω ότι, θα βοηθήσει να εντοπιστούν και να επιλυθούν ταχύτερα προβλήματα που αναφύονται στην καθημερινότητα, όμως τα 10 χρόνια εμπειρίας που προβλέπονται είναι υπερβολικά. Επίσης, καλό θα ήταν να προβλεφθούν και κάποια ουσιαστικά προσόντα στον τομέα του Αστικού Δικαίου, ίσως και κάποια Ακαδημαϊκή εμπειρία, δεδομένης της σπουδαιότητας της θέσης κλπ.

 • 5 Ιουλίου 2021, 19:43 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Οι καλές πρακτικές άσκησης Διοίκησης έχουν δείξει ότι η σύσταση οργάνων που παρεμβαίνουν στο έργο άλλων θεσμοθετημένων οργάνων, όπως στο προκείμενο άρθρο 22, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων ενός φορέα σε τρίους, όπως στο άρθρο 14 του παρόντος νομοσχεδίου, δυσχεραίνουν παρά διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ενδιαφερόμενου φορέα.