Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

Οι κτηματολογικοί δικαστές και οι κτηματολογικοί εφέτες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των άρθρων 33 και 34 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η διενέργεια των σεμιναρίων του πρώτου εδαφίου δύναται να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ως άνω επιμόρφωση διενεργείται, ιδίως, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

  • 16 Ιουλίου 2021, 08:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

    Μάλλον άνευ ουσιαστικού αντικειμένου νομοθετική πρόβλεψη. Ο νομοθέτης προφανώς αγνοεί ότι από το 2013 το κτηματολογικό δίκαιο διδάσκεται στην Εθνική Σχολή Δικαστών (τυχαίνει να το διδάσκει η γράφουσα), πράγμα που σημαίνει ότι οι νυν υπηρετούντες Κτηματολογικοί Δικαστές του α’ βαθμού (δηλ. στην ουσία πρωτοδίκες με οκταετή υπηρεσία και κάτω) έχουν διδαχθεί το κτηματολογικό δίκαιο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές, με τις οποίες έννοιες του εμπραγμάτου δικαίου, του διοικητικού δικαίου, του κληρονομικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας μετουσιώνονται σε νομική πληροφορία κατάλληλη να εισαχθεί στην ψηφιακή βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Όσον αφορά τους Κτηματολογικούς Εφέτες, αυτοί εκ των πραγμάτων , όσο ήταν στον πρώτο βαθμό ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία Κτηματολογικοί Δικαστές. Αλλωστε, το βασικό εργαλείο για κάθε δικαστή είναι σταθερό νομοθετικό καθεστώς (όχι κάθε μήνα να τροποποιείται ο νόμος) και αποκρυσταλλωμένη νομολογία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Σχολή Δικαστών διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε μείζονος σημασίας νομικά ζητήματα και εφόσον κρίνει ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη , θα το πράξει.

  • 11 Ιουλίου 2021, 19:34 | Αντώνης Λαχανόπουλος

    Εξαιρετικά ορθή ρύθμιση!

  • 11 Ιουλίου 2021, 15:17 | Αντώνης Λαχανόπουλος

    Εξαιρετικά ορθή διάταξη!