ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’ Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

Στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 85, της παρ. 3 του άρθρου 86, της παρ. 10 του άρθρου 87 και της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) εντάσσονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) και οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι..