Άρθρο 48 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto» και «Audit-Car», όπως οι κατηγορίες των χρηστών, η διαδικασία πρόσβασης σε αυτές, οι πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημοσίου, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 31.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ειδικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυτών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.