ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο μητρώο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την κατάρτιση και την τήρηση του μητρώου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 12 περί επιμόρφωσης κτηματολογικών δικαστών.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατανέμονται οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή της παρ. 4 του άρθρου 18, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στα επιμέρους κτηματολογικά γραφεία του Φορέα και στα υποκαταστήματα αυτών.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και των δηλώσεων μεταβολής εγγραπτέων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19, και για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ακινήτων που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ο τρόπος απόδειξής τους και η διαδικασία επιλογής των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εξειδικεύονται το αντικείμενο, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία της, προστίθενται νέες αρμοδιότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 22.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής του άρθρου 22 και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται ο τρόπος οργάνωσης, πιστοποίησης και παρακολούθησης και κάθε άλλο θέμα για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων του Φορέα που απαιτούνται ως προσόν για την απόκτηση της ιδιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, σύμφωνα με την περ γ΄ του άρθρου 24.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων ηλεκτρονικών υποβολών ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων της περ. δ΄ του άρθρου 24 και κάθε άλλο θέμα για την παρακολούθηση από τον φορέα της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής τους.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο και την άσκηση των καθηκόντων τους, τη λήψη της άδειας και τον χρόνο ισχύος της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών, το ύψος της αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών, την εκτέλεση και εποπτεία των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, τη συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου, τις διοικητικές κυρώσεις ανά είδος παράβασης, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α’.
10. Με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δύναται να καθορίζονται ειδικότερα προσόντα ως προϋπόθεση για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29, όπως οι κατηγορίες των αντλούμενων εγγράφων ή πληροφοριών, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, η διαδικασία εξουσιοδότησης των χρηστών για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την πλατφόρμα υπηρεσιών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 29.