ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4635/2019

Στο τέλος της περ β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:
«β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α`, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων. Η παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών του άρθρου 34, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον δεν υπάρχουν δομικές αλλαγές.»

  • Προτείνουμε την αναθεώρηση της περίπτωσης β του άρθρου 27 παρ. 1β του Ν4635/2019 ως ακολούθως:

    β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ καθώς και σε γήπεδα του ελάχιστου εμβαδού που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια όμορων ιδιοκτησιών, εξαιρουμένων των υφιστάμενων Κατασκευών Κεραιών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4635/2019 και η νομιμοποίηση των οποίων επιτρέπεται ανεξαρτήτως της εγκατάστασης αυτών σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια όμορων ιδιοκτησιών.

    Αιτιολογικό: Προτείνεται η απαλοιφή του ελάχιστου εμβαδού γηπέδου 500μ για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Ο περιορισμός που πραγματικά έχει νόημα για την αποφυγή της όχλησης γειτονικών ιδιοκτησιών από τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, είναι αυτός της τήρησης ελάχιστης πλάγιας απόστασης πέντε (5) μέτρων. Η πλάγια απόσταση εξασφαλίζει ότι οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις δεν θα εγκαθίστανται υπερβολικά κοντά στις όμορες ιδιοκτησίες. Αντιθέτως, ο καθορισμός ελάχιστου εμβαδού γηπέδων αφενός δεν εξασφαλίζει λιγότερη όχληση στις όμορες ιδιοκτησίες και αφετέρου προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα στον εκμισθωτή της έκτασης καθώς δεν μπορεί να αξιοποιήσει ένα σημαντικό μέρος του οικοπέδου το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν αξιοποιείται τηλεπικοινωνιακά. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη απλοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες αποφάσεις της ΕΕΤΤ ενώ επιτρέπεται η νομιμοποίηση (μόνο η νομιμοποίηση) των σταθμών που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 34 του Ν.4635/2019 δεδομένου ότι οι σταθμοί αυτοί είναι έτσι κι αλλιώς εγκατεστημένοι. Με την προτεινόμενη διάταξη θα διευκολυνθεί η επέκταση και ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς (5G), ιδιαίτερα διότι θα διευκολυνθεί η μίσθωση οικοπέδων μικρότερης έκτασης των 500μ. η μικρότερη έκταση είναι ικανή έκταση για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος. Συνεπώς η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει τη μη δυνατότητα αδειοδότησης υφισταμένων εγκαταστάσεων από την ανεξάρτητη Αρχή, την ΕΕΤΤ, η οποία λόγω μη αρμοδιότητας σε πολεοδομικά θέματα δεν διεκπεραιώνονται οι αντίστοιχες αιτήσεις των παρόχων για το υφιστάμενο δίκτυο (που υπόκεινται στο αρ. 34, του ν.4635/2019).
    ή νέες κατασκευές σε οικόπεδα μικρότερα των 500μ.