Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 14 ν. 4512/2018

Το πρώτο εδάφιο και οι υποπαρ. 10.2.1 και 10.2.3 της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιούνται και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η Νομική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, ii) Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου και iii) Νομικής Υποστήριξης Έργων.
10.1. Η Νομική Διεύθυνση είναι αρμόδια ιδίως για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις του Φορέα με τρίτους, για την νομική υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου και, ειδικότερα, της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, για την νομική υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο Φορέας, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα που προσιδιάζει στις αρμοδιότητές της. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Διεύθυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκπροσώπηση και η νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του Φορέα, η προετοιμασία σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της ίδιας νομοθεσίας και η σύνταξη ερμηνευτικών οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.
Στους υπηρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανατίθενται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
10.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως:
10.2.1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την παροχή νομικής συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Φορέα για όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, διενέργειας διαγωνισμών, σύναψης και παρακολούθησης των συμβάσεων του Φορέα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης, και για την εν γένει νομική υποστήριξή του σε ζητήματα, ιδίως, εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και έργων δασικών χαρτών της χώρας, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των σχέσεων του Φορέα με τρίτους.
10.2.2. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα, των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
10.2.3. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα σε ζητήματα έργων κτηματογράφησης, ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το στάδιο της κτηματογράφησης.»

  • 5 Ιουλίου 2021, 18:53 | Παναγιώτης Ματθαίου

    Προκαλεί απορία το γεγονός ότι ενώ, σύμφωνα με το Ν. 4512/2018, στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων ανήκει η εν γένει νομική υποστήριξη των έργων κτηματογράφησης και δασικών χαρτών της χώρας και κάθε άλλου έργου του Φορέα, όπως είναι απολύτως εύλογο, επιχειρείται με το παρόν άρθρο τα ζητήματα της παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης και των έργων δασικών χαρτών της χώρας να ανατεθούν στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, διασπώντας έτσι τη λειτουργική ενότητα των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, χωρίς αποχρώντα λόγο.
    Αντίθετα, παρά τη μεγάλη έμφαση του εποπτεύοντος υπουργείου σε ζητήματα ψηφιοποίησης της γεωχωρικής πληροφορίας, δεν απαντώνται πουθενά στο εν λόγω άρθρο οι πλείστες νομικές αρμοδιότητες που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία (π.χ. Ν. 3882/2010, Ν. 4305/2014, Ν. 4623/2019, Ν. 4727/2020), οι οποίες θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να αποτελέσουν αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος ή τουλάχιστον να ενταχθούν στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας.