Άρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 48 και διενεργείται στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία.
2. Αν, κατά τον έλεγχο της παρ. 1, διαπιστωθεί ότι ο διαπιστευμένος μηχανικός εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντά του και διενεργεί παραβάσεις, όπως την αναγραφή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών, την παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του ή τη μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, συντάσσεται από την υπηρεσία της παρ. 1 έκθεση ελέγχου που επιδίδεται με συστημένη επιστολή στον ελεγχόμενο διαπιστευμένο μηχανικό, με την οποία καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 27, προς το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση ελέγχου μετά του φακέλου.
3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβαση του φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι και την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν δύνανται να ανατίθενται, προσωρινά, στον διαπιστευμένο μηχανικό οι εργασίες του άρθρου 25.