Άρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

1. Ο διαπιστευμένος μηχανικός αναλαμβάνει και εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:
α) τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και της τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωσή τους κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2664/1998 (Α’ 275),
β) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων,
γ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, και
δ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση στην κτηματολογική βάση διοικητικών πράξεων, όπως απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής και αναδασμών.
2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α΄ της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις περ. β΄ έως και δ΄ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου.
Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος.

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:29 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Με τα προτεινόμενα και ειδικότερα σε σχέση με τις πραγματικές μας ανάγκες για το συγκεκριμένο θέμα ανατρέπονται πολλά. Ως παράδειγμα ας σημειωθεί ότι η άποψη ότι σύμφωνα με το Π.Δ. του 2018 και για τον τομέα της Τοπογραφίας τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τοπογράφων Μηχανικών είναι τα ίδια με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών έχει τις καταβολές της στο 1935. Στην εποχή δηλαδή που είχε θεωρηθεί ότι οι Τοπογράφοι Μηχανικοί θα μπορούσε να είναι οι Υπομηχανικοί των Πολιτικών Μηχανικών. Δεν αφορά το σήμερα και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις ή ανάγκες και πολύ περισσότερο δε γίνεται να αφορά το αντικείμενο των εργασιών των «διαπιστευμένων Μηχανικών». Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις των «διαπιστευμένων Μηχανικών» διορθώνονται τα υπόβαθρα (σε μικρές ίσως αλλά και σε μεγάλες εκτάσεις) που έχουν παραχθεί ως μελέτη του Δημοσίου από τους «αναδόχους – μελετητές» της κατηγορίας 16. Στα πλαίσια αυτά οι «πιστοποιημένοι» θα πρέπει ως ελάχιστη προϋπόθεση να έχουν την ιδιότητα του Μελετητή κατηγορίας 16. Διαφορετικά το ενδεχόμενο παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας όπως και της κοινής λογικής είναι προφανέστατο.

 • 12 Ιουλίου 2021, 18:24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

  Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η αναφορά στην παράγραφο α) δεν αφορά την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών γενικά.
  Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αποτελεί αντικείμενο όλων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2018 και θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την έναρξη του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού.

  Πρόταση :
  α. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων, σχετικών στοιχείων τεχνικού περιεχομένου. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  β. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, σχετικών στοιχείων τεχνικού περιεχομένου. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  γ. Έλεγχος και καταχώριση διοικητικών πράξεων (ενδεικτικά, απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρμογής, αναδασμοί) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση.
  δ. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για τη γεωμετρική διόρθωση των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός, παραλία, όρια οικισμών κλπ) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  ε. Έλεγχος και καταχώριση των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να ενσωματωθούν στον ψηφιακό χάρτη (σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019) καθώς και στο Εθνικό Κτηματολόγιο και καταχώρισή τους.
  στ. Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την τεχνική τεκμηρίωση υποθέσεων κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που επιφέρουν μεταβολές στη χωρική βάση και στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα.
  ζ. Έλεγχος σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από επώνυμη καταγγελία ή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου ή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • 12 Ιουλίου 2021, 17:17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

  Καταρχήν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η αναφορά στην παράγραφο α) για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, δεν αφορά την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών γενικά. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αποτελεί αντικείμενο των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Π.Δ. 99/2018 και φυσικά θα μπορούν όλοι οι ως άνω μηχανικοί να συνεχίσουν να τα συντάσσουν κανονικά και μετά τον θεσμό του διαπιστευμένου μηχανικού.

  Πρόταση:
  α. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων, σχετικών στοιχείων τεχνικού περιεχομένου. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  β. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, σχετικών στοιχείων τεχνικού περιεχομένου. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  γ. Έλεγχος και καταχώριση διοικητικών πράξεων (ενδεικτικά, απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρμογής, αναδασμοί) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση.
  δ. Έλεγχος για την καταχώριση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για τη γεωμετρική διόρθωση των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός, παραλία, όρια οικισμών κλπ) και καταχώρισή τους στην κτηματολογική βάση. Καταχώρηση του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών μετά και από έγκριση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
  ε. Έλεγχος και καταχώριση των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να ενσωματωθούν στον ψηφιακό χάρτη (σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019) καθώς και στο Εθνικό Κτηματολόγιο και καταχώρισή τους.
  στ. Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την τεχνική τεκμηρίωση υποθέσεων κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που επιφέρουν μεταβολές στη χωρική βάση και στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα.
  ζ. Έλεγχος σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από επώνυμη καταγγελία ή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου ή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Ευχαριστώ για την δυνατότητα παρέμβασης.

 • 10 Ιουλίου 2021, 23:07 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

  θα φορτωσουμε ακομα ενα οικονομικο βαρος στους δυσμοιρους ιδιοκτητες ακινητων για την διορθωση των λαθων του κτηματολογιου???ΕΛΕΟΣ. να προσληφθουν απο το δημοσιο τοπογραφοι μηχανικοι που με αυτοψια να διορθωνουν τα λαθη εντελως ανεξοδα για τον πολιτη χωρις να χρειαζεται προσφυγη στα δικαστηρια ανευ ουσιαστικουχλογου οπως γινεται τωρα

 • 10 Ιουλίου 2021, 21:35 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

  Το σωστότερο λοιπόν θα ήταν να πιστοποιούνται ΜΟΝΟ όσοι είναι Μελετητές κατηγορίας 16 με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ελάχιστη εμπειρία.

 • 10 Ιουλίου 2021, 12:20 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Διόρθωση: στην παρέμβασή μου έπρεπε να γραφεί συντάσσεται και όχι ανατάσσεται….

 • 10 Ιουλίου 2021, 10:56 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Επιβάλλεται ο καθορισμός της μέγιστης ανοχής για τα ενδεχόμενα σφάλματα προσδιορισμού των συντεταγμένων των οριογραμμών των γεωτεμαχίων που μεταβάλλονται. Επίσης για τα γεωτεμάχια των Αναδασμών και Διανομών με τίτλους που χορηγήθηκαν σε παλαιότερες εποχές ακόμα και όταν δεν υπήρχε κρατικό δίκτυο εξάρτησης υπάρχει μείζον θέμα που τις περισσότερες φορές πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν περιοχές που τα συγκεκριμένα γεωτεμάχια απέχουν από τις πραγματικές τους θέσεις πολλές δεκάδες μέτρων…. Αυτή δυστυχώς είναι η Ελληνική πραγματικότητα. Και εάν θέλουμε σωστά να ανατάσσεται το Εθνικό Κτηματολόγιο δε γίνεται σήμερα να προστρέχουμε σε λύσεις «πιστοποιημένων επαγγελματιών» που μόνο ως ευκαιριακές και επιπόλαιες μπορεί να χαρακτηρίζονται Για τις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατο κάποιος που δεν έχει τουλάχιστον τις ικανότητες του μελετητή κατηγορίας 16 να ανταποκρίνεται.