ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων – Τροποποίηση περ. ιδ’ παρ. 2 άρθρου 113 ν. 4727/2020

Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. ιδ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος. Προκειμένου να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες, ιδίως όταν απαιτείται άμεση και επείγουσα πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων παρεμβολών και την εύρεση διαθέσιμων συχνοτήτων για τις ανάγκες αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, ή όταν απαιτείται επείγουσα συνδρομή στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, εφόσον δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη διασύνδεσή τους στο Μητρώο, η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει σε λειτουργία το σύστημα επιφυλακής, ενεργό και ετοιμότητας, των αρμόδιων για την πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο οργανικών μονάδων της. Για τη θέση σε επιφυλακή του αρμόδιου προσωπικού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. κδ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44)».