ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

 

Στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020 (A’ 184) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τηρούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίσταται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6.»