Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 2308/1995

Το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 (A’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία
1. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 (Α’ 275) προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή.
2. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης του άρθρου 7Α, η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί, η απόφαση της Επιτροπής σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και ο προϊστάμενος του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, χωρίς δικαίωμα απόκλισης από αυτή. Για την κατά τα παραπάνω διορθωμένη πρώτη εγγραφή εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν σε κάθε πρώτη κτηματολογική εγγραφή.
3. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:54 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

  Η παρ.2 του παρόντος θα πρέπει να τροποποιηθεί δυνάμει της παρατήρησης που ΄χει αναφερθεί σε σχόλιο στο α.3.

 • 11 Ιουλίου 2021, 15:43 | Αντώνης Λαχανόπουλος

  Συμφωνώντας με το πιο πάνω σχόλιο του κ. Π. Ματθαίου, συμπληρώνω ότι: α) η εγγραφή της εκκρεμότητας στο κτηματολογικό φύλλο δεν αρκεί. Θα πρέπει ο τρίτος να γνωρίζει λεπτομερώς τα στοιχεία της σχετικής ένστασης ή αίτησης διόρθωσης για να διαμορφώσει τη συναλλακτική του συμπεριφορά. Συνεπώς, θα πρέπει αυτά να είναι ελεύθερα προσβάσιμα.
  β) Ο ΠρΚΓ κατά δεσμία αρμοδιότητα θα προβαίνει σε διόρθωση της αρχικής κτηματολογικής εγγραφής κατά τα οριζόμενα στην απόφαση κλπ. Στερείται έτσι όμως του δικαιώματος να διορθώσει κατά το άρθρο 18 ν. 2664/1998 και κατά την κρίση του το ενδεχόμενο πρόδηλο σφάλμα που παρεισεφρησε στην εγγραφή; Και γιατί να διαφοροποιείται η περίπτωση αυτή από την περίπτωση που η αρχική εγγραφή διαμορφώθηκε μετά από αποδοχή ένστασης ή αίτησης διόρθωσης η οποία διενεργήθηκε πριν από την περαίωση της κτηματογράφησης;

 • 5 Ιουλίου 2021, 17:02 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Σε συνέχεια του σχολίου μου για το προηγούμενο άρθρο, με το εν λόγω άρθρο επιτείνεται η ασάφεια σχετικά με την περαίωση της κτηματογράφησης και τις πρώτες εγγραφές για τους εξής λόγους: Πρώτον, δεν είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 και σε ποιες σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11. Δεύτερον, δεν είναι σαφές πως για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, εφόσον, έστω και πλασματικά θα έχει μεν περαιωθεί η κτηματογράφηση, ωστόσο όμως δεν θα υπάρχουν ακόμη μη οριστικές πρώτες εγγραφές που θα αποτυπώνονται στο κτηματολογικό φύλλο, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ακόμη στα στάδιο της προδικασίας των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για την εξυπηρέτηση της ανάρτησης. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τη σημείωση της απόρριψης της αίτησης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Τρίτον, δεν είναι σαφές πως, εάν η υποβληθείσα αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και ο προϊστάμενος του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, εφόσον θα έχει επέλθει μεν πρόωρη περαίωση της κτηματογράφησης με την ανάρτηση της σχετικής βάσης, χωρίς όμως την ολοκλήρωση της διαδικασία κτηματογράφησης και την καταχώρηση των προσωρινών στοιχείων της ως πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο.
  Με άλλα λόγια, οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την προδικασία της κτηματογράφησης διαφέρουν από εκείνες που απορρέουν με την έναρξη του Κτηματολογίου μετά τις πρώτες εγγραφές και η σαφής διαχωριστικής τους γραμμή είναι η περαίωση της προδιακασίας της κτηματογράφησης με τη σχετική διαπιστωτική πράξη και η διενέργεια των πρώτων εγγραφών. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει σύμφυση των δύο αυτών διαδικασιών χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στις συναλλαγές και εντέλει στην ασφάλεια δικαίου, χωρίς καν να επισπεύδεται η διαδικασία και να εξοικονομείται χρόνος.
  Είναι βεβαίως διάφορο το ζήτημα της ολοκλήρωσης των συμβάσεων κτηματογράφησης με την παράδοση της αναρτημένης βάσης στο Φορέα και τη διενέργεια της λοιπής προδικασίας της κτηματογράφησης από αυτόν, γεγονός όμως που δεν μπορεί να μεταβάλλει την ως άνω προδικασία της κτηματογράφησης έως την ολοκλήρωσή της και το πέρασμα στη συνέχει σε λειτουργούν Κτηματολόγιο με τις πρώτες εγγραφές, τα οποία αποτελούν διαφορετικές διαδικασίες με διαφορετικές έννομες συνέπειες.
  Εν κατακλείδι, με τις διατυπώσεις αυτού και του προηγούμενου άρθρου δεν αποτυπώνονται όλα τα παραπάνω.