Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Μετά το άρθρο 7Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης

1. Σε περίπτωση που έχει σημειωθεί στην πρώτη εγγραφή η εκκρεμότητα εξέτασης αίτησης διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τα οποία αμφισβητούνται ή ασκούνται με την αίτηση διόρθωσης, μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες για αυτά διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώματος, για την οποία καταχωρίζεται σχετική σημείωση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και των δικαιωμάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του μεταβιβάζοντος ή του βεβαρημένου ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής του πρώτου εδαφίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.
2. Σε περίπτωση που δικαίωμα καταχωρισμένο στο κτηματολόγιο έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφές με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, μεσεγγύηση ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, η άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από τα ανωτέρω βάρη και η διενέργεια των πράξεων που στηρίζονται σε αυτά τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του βεβαρημένου οφειλέτη ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1.
3. Ο προϊστάμενος του κτηματoλoγικού γραφείου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί για τη σχετική εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, περιορίζεται στη διακρίβωση της ύπαρξης της σχετικής σημείωσης στο κτηματολογικό φύλλο, χωρίς να εφαρμόζεται, εν προκειμένω, η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16.»

  • 16 Ιουλίου 2021, 18:49 | Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ)

    Θεωρούμε επιβεβλημένο να εφαρμοστεί άμεσα το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.2308/95 και να καταχωριστούν φερόμενοι ιδιοκτήτες που προκύπτουν με ασφάλεια από τις διαδικασίες Κτηματογράφησης, έστω με την ένδειξη της εκκρεμούς εγγραφής, προκειμένου να είναι πλήρης η βάση του κτηματολογίου. Σας έχουμε καταθέσει σχετικές αναλυτικές προτάσεις.

  • 16 Ιουλίου 2021, 08:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

    Οι όποιες επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί για τα άρθρα 3,4 και 8 ισχύουν και εν προκειμένω και συμφωνώ απόλυτα με το προηγηθέν σχόλιο του κ. Λαχανόπουλου

  • 12 Ιουλίου 2021, 22:46 | Αντώνης Λαχανόπουλος

    Με την παρ. 3 επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή να συμπεριληφθούν στις αρχικές εγγραφές και ακίνητα για τα οποία δεν περαιώθηκε ουσιαστικά η κτηματογράφησή τους καταλύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αρχικών εγγραφών και διασπά την αρχή του ελέγχου νομιμότητας, δημιουργώντας ένα νομικό υβρίδιο, που αναιρεί ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του συναλλακτικού κοινού στην ορθότητα των αρχικών εγγραφών. Οι εκπτώσεις χάριν της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης θα οδηγήσουν όχι στο αρχικό ζητούμενο των ν, 2308/1995 και 2664/1998 , δηλαδή σε ένα σύστημα σύγχρονης διαχείρισης της γεωπληροφορίας σε όλες της τις διαστάσεις, αλλά περίπου σε ένα άθροισμα ανασφαλών εγγραφών (ανασφαλέστερων κι από τα υποθηκοφυλακεία) συν χάρτες.