Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 2664/1998

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998 (Α΄275 ) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Αν αμφισβητηθεί η ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηματολογικό δικαστή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ως Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός δικαστής. Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηματολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριμελές Εφετείο, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός εφέτης.»

  • 16 Ιουλίου 2021, 08:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

    Πολύ ορθή τροποποίηση, ικανοποιεί χρόνιο αίτημα των κτηματολογικών δικαστών. Θα πρέπει, όμως, να υπάρξει ρητή πρόβλεψη ότι στην αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Δικαστή (α και β βαθμού) υπάγονται και οι ενοχικές αγωγές του άρθρου 7 του ν. 2664/1998, δηλ. αυτές που αφορούν τις τυχόν αξιώσεις των πραγματικών δικαιούχων μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών.
    Επίσης με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των κτηματολογικών διαφορών εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αιτήσεις των άρθρων 6 παρ.3 και 8 ,αντιρρήσεις των άρθρων 16 παρ.5, 17 παρ.3 , 18παρ.2, 19παρ.2 του ν. 2664/1998) όπου ισχύει το ανακριτικό σύστημα στη συλλογή αποδείξεων (759 παρ.2 του ΚΠολΔ), δεν νοείται ο Κτηματολογικός Δικαστής να μην έχει αντίστοιχη πρόσβαση στην κτηματολογική βάση, όπως οι δικηγόροι, επιμελητές και μηχανικοί, με συνέπεια να χρειάζεται να προσφεύγει σε επανάληψη της δίκης (254 ΚΠολΔ) πχ για να του προσκομισθεί από το διάδικο το κτηματολογικό φύλλο με χρόνο εκτύπωσης την ημέρα της συζήτησης της αίτησης. Έτσι θα εξυπηρετηθεί η οικονομία της δίκης και η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται η καθυστέρηση στην καταχώριση δικαστικών αποφάσεων στην κτηματολογική βάση. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση του Κτηματολογικού Δικαστή στην κτηματολογική βάση μπορεί να υπηρετείται από αυτόν και ο καθοδηγητικός του ρόλος στους διαδίκους όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς.

  • 11 Ιουλίου 2021, 15:37 | Αντώνης Λαχανόπουλος

    Ορθή η ρύθμιση. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προστεθεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη του άρθρου 307 ΚΠολΔ περί επανάληψης της συζήτησης της υπόθεσης και μάλιστα με διενέργεια από τη γραμματεία των δικαστηρίων των σχετικών κοινοποιήσεων της απόφασης που διατάζει την επανάληψη και της κλήσης για επανάληψη, ώστε να μην επιβαρύνεται ο διάδικος από τη σχετική αμέλεια του δικαστηρίου.

  • Σωστή η ρύθμιση