Άρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4 , οι θέσεις της παρ. 1 καλύπτονται με διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της παρ. 1 είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η οποία αποτελείται από: α) μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου».

2. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι θέσεις της παρ. 1, καλύπτονται ως εξής:
α) από τους προϊσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20, και
β) από τους ειδικούς άμισθους Υποθηκοφύλακες εφόσον υποβάλουν στο Φορέα σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρόσκληση του επόμενου εδαφίου. Ο Φορέας αποστέλλει, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, προς τους υπηρετούντες άμισθους Υποθηκοφύλακες, πρόσκληση προς υποβολή αίτησης μεταφοράς και ένταξης στον Φορέα. Η ένταξη των ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθμό διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Η υπηρεσία των ανωτέρω στις θέσεις αμίσθων Υποθηκοφυλάκων θεωρείται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αναγνωρίζεται επιπλέον σε κάθε τέως άμισθο υποθηκοφύλακα, από τον χρόνο ένταξής του στον Φορέα, ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, και η προϋπηρεσία του ως δικηγόρου και συμβολαιογράφου.
Στις θέσεις της παρ. 1 τοποθετείται, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, όποιο από τα πρόσωπα των περ. α` και β` του πρώτου εδαφίου της παρούσας υπηρετούσε στο καταργούμενο, έμμισθο ή άμισθο, υποθηκοφυλακείο της έδρας του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος.
Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις της παρ. 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.
Όσοι από τα πρόσωπα των περ. α` και β` της παρούσας υποβάλουν αίτηση μεταφοράς και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παρ. 1, εντάσσονται σε προσωποπαγή θέση αναπληρωτή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους αναπληρωτές προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων ή υποκαταστημάτων της παρούσας».

 • 16 Ιουλίου 2021, 10:35 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ.

  Παρακαλώ να εξετάσετε προσεκτικά την ανάγκη της ακόλουθης νομοτεχνικής βελτίωσης της παραγράφου 2 εδ 3 η οποία θα πρέπει να λάβει την τελική μορφή ως ακολούθως
  «Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις της παρ. 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.»
  Είναι άδικο για τους υποθηκοφύλακες που επέτυχαν σε διαγωνισμό για την κάλυψη κενής θέσης υποθηκοφύλακα να περιορίζονται στην άσκηση των νέων καθηκόντων τους ως συμβολαιογράφοι, στην ειρηνοδικειακή έδρα όπου ασκούσαν τα καθήκοντά τους ως υποθηκοφύλακες για λόγους προφανείς: πρώτον οι θέσεις των υποθηκοφυλάκων υπήρξαν πάντοτε σαφώς πολύ λιγότερες (λίγες εκατοντάδες πανελλαδικώς σε σχέση με τις χιλιάδες θέσεις των συμβολαιογράφων ανά την Ελλάδα), κατά συνέπεια η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την κάλυψή των κενών θέσεων Υποθηκοφυλακείων ήταν εξ’ ορισμού απολύτως περιορισμένη.
  Δεύτερον, δεδομένου ότι οι θέσεις των Συμβολαιογράφων -σε αντίθεση με αυτές των Υποθηκοφυλακείων που έχουν εδαφική περιφέρεια – καλύπτονται από το πληθυσμιακό κριτήριο, είναι προφανές ότι η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού έκαστης Περιφέρειας Εφετείου θα είναι δυνατή με την παρασχεθησόμενη δυνατότητα κάλυψης κενής θέσης συμβολαιογράφου -και συνεπώς ευχερέστερης εξυπηρέτησης αναγκών πληθυσμιακής ομάδας σε ευρύτερη περιφέρεια από την στενή τοιαύτη του έως σήμερα προβλεπόμενου Ειρηνοδικείου.
  Τρίτον είναι ασυμβίβαστη τόσο με την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της επαγγελματικής ελευθερίας του προσώπου όσο και με αυτήν της μη νόθευσης του ανταγωνισμού, η υποχρεωτική συνύπαρξη στην αυτήν Ειρηνοδικειακή περιφέρεια ελευθέρων επαγγελματιών (συμβολαιογράφων ) οι οποίοι επί έτη τελούσαν μεταξύ τους σε σχέση ελέγχοντος- ελεγχομένου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 08:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης να αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από την ένταξη τους στο Φορέα η προϋπηρεσία και των Ειδικών Εμμίσθων Υποθηκοφυλάκων ως δικηγόρων.

 • 15 Ιουλίου 2021, 23:06 | Γιώτα Σαρρή

  Το πρώτον με τον ν. 2993/2002 άλλαξε ο τρόπος διορισμού των αμίσθων υποθηκοφυλάκων και ορίστηκε ότι διορίζονται σε κενές θέσεις οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό. Ο τρόπος αυτός διορισμού εφαρμόστηκε μόλις επτά έτη, μέχρι το 2009. Μέχρι τότε ο διορισμός των υποθηκοφυλάκων γινόταν σύμφωνα με το Κ.Δ.19/23-7-1941 όπως είχε τροποποιηθεί με τον ν.2224/1952,και συγκεκριμένα μετά από προκήρυξη της θέσεως με αιτιολογημένη απόφαση και κρίση του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπ. Δικαιοσύνης και έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης και όπως ο νόμος όριζε. Το αντικείμενο τόσο των διορισθέντων παλαιών Υποθ/κων χωρίς διαγωνισμό, όσο και των νεωτέρων μετά από διαγωνισμό ,είναι το ίδιο, η δε πείρα των εκτός διαγωνισμού υπηρετούντων Υποθ/κων λόγω και του μεγαλύτερου χρόνου υπηρεσίας τους είναι μεγαλύτερη και σχεδόν το σύνολο αυτών προΐστανται σήμερα των Κτηματολογικών Γραφείων. Ο ν.2664/1998 που αποτελεί τον κορμό λειτουργίας του ελληνικού κτηματολογίου στο άρθρο 23 παρ.7γ. αυτού προέβλεπε “….οι υποθηκοφύλακες …που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέση Προϊσταμένου στο Κ.Γ….μπορούν…..ή να επαναδιοριστούν δικηγόροι….ή να διοριστούν συμβολαιογράφοι…”. Το πρώτον ο ν.4512.2018 στο άρθρο 18 παρ.4 επέβαλε αυτόν τον διαχωρισμό σε παλαιούς υποθ/κες και νέους επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ανατρέποντας καριέρες και οικογενειακές ζωές και κατάργησε παράνομα ευεργετική διάταξη που ίσχυε, εισάγοντας άνιση μεταχείριση. Κατάργηση της διάκρισης αυτής είχε εισαχθεί με τροπολογία προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής που όμως διαλύθηκε λόγω προκήρυξης εθνικών εκλογών. Κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει να απαλειφθεί από τη διάταξη το κείμενο “….εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό”.

 • 15 Ιουλίου 2021, 22:52 | Γιώτα Σαρρή ,Υποθηκοφύλακας-Προισταμένη Κ.Γ.Ιλίου Αττικής

  Μέχρι την ψήφιση του ν.2993/2002 που όρισε ότι ο διορισμός σε θέση άμισθου υποθηκοφύλακα γίνεται μετά από διαγωνισμό που προκηρύσσετε για την πλήρωση κενών θέσεων, και ο οποίος εφαρμόστηκε μέχρι το έτος 2009,δηλ.για επτά μόλις έτη, η πλήρωση των κενών θέσεων αμίσθων υποθηκοφυλάκων στην χώρα γινόταν με το Κ.Δ. 19/23-7-1941 άρθρα 15,16 παρ.39 και 44 όπως τροποποιημένο ίσχυε από τον ν.2224/1952,δηλαδή μετά από προκήρυξη της κενής θέσεως, με κρίση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έκδοση σχετικής πλήρως αιτιολογημένης Υπουργικής απόφασης, η οποία ελεγχόταν ακυρωτικά ενώπιον του ΣτΕ, και όπως ο νόμος όριζε.
  Στο άρθρο 23 παρ.7γ του ν. 2664/1998 περί Εθνικού Κτηματολογίου που αποτελεί ακόμα και σήμερα τον κορμό της νομοθεσίας για το κτηματολόγιο στην χώρα οριζόταν «…οι υποθηκοφύλακες (έμμισθοι ή άμισθοι),που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέση Προισταμένου Κτηματολογικού Γραφείου, μπορούν, ύστερα από αίτηση τους, που θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα δίμηνο από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του ΟΚΧΕ, να παραμείνουν στο Κτηματολογικό Γραφείο ως υπάλληλοι ή να επαναδιοριστούν δικηγόροι στο Πρωτοδικείο ,στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν τον διορισμό τους ως υποθηκοφυλάκων ή να διοριστούν συμβολαιογράφοι ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπουν τα άρθρα 18 και 19 του ν.670/1977, σε κενή θέση στην έδρα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του Εφετείου όπου υπηρετούσαν…».
  Με το άρθρο 18 παρ.4 περ.β΄του άρθρου 18 ν. 4512/2018 αφαιρέθηκε το δικαίωμα προσδοκίας που η ίδια η Πολιτεία είχε δώσει για είκοσι έτη και πλέον στους υπηρετούντες άμισθους υποθ/κες, και νομοθετώντας αντίθετα στην ηθική τάξη και στην σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων που η ίδια πρέπει να προστατεύει, καταστρέφοντας καριέρες και οικογενειακούς προγραμματισμούς,το πρώτον κάνει διαχωρισμό σε υποθηκοφύλακες προερχόμενους από διαγωνισμό και μη, και εισάγει ανισότητα αγνοώντας ότι οι εκτός διαγωνισμού ΄Αμισθοι Υποθηκοφύλακες διορίστηκαν με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο διορισμού τους, με ίδιο αντικείμενο άσκησης του λειτουργήματός τους, με μεγαλύτερη εμπειρία λόγω του περισσότερου χρόνου που ασκούν τα καθήκοντα τους και ηλικίας, και το σύνολο σχεδόν αυτών προίστανται πλέον σε λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία, και τα άτομα αυτά με τον ίδιο αυτό νόμο εφόσον ενταχθούν στον φορέα,χωρίς καμμία διάκριση αναλαμβάνουν θέσεις Προισταμένων ή αναπληρωτών σε Κ.Γ. αυτού.
  Κατά λογική ακολουθία στο πλαίσιο της ορθής νομοθέτησης και επειδή η ίδια η πολιτεία αναγνωρίζοντας την εσφαλμένη νομοθέτηση είχε καταθέσει τροπολογία σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που είχε μπει σε ημερήσια διάταξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά δεν ψηφιστηκε λόγω προκήρυξης εθνικών εκλογών και διάλυσης της Βουλής, θα πρέπει να απαληφθεί από το παρόν άρθρο το τμήμα της διάταξης «…εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό».

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:04 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

  «Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις της παρ. 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.»
  Με την ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται με άνισους όρους οι Υποθηκοφύλακες, οι οποίοι δεν είχαν διορισθεί μετά από διαγωνισμό, αλλά μετά από προκήρυξη θέσεως και απόφαση του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, κατά το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Οι παλαιοί αυτοί Υποθηκοφύλακες διαθέτουν πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία και πολλοί εξ αυτών προίστανται σήμερα σε κτηματολογικά γραφεία. Ο αποκλεισμός τους από το διορισμό τους ως συμβολαιογράφους προκαλεί άνιση μεταχείριση.
  Θα μπορούσε η σχετική διάταξη να τροποποιηθεί ως εξής: «…ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι ανεξαρτήτως ηλικίας σε κενή θέση ή δημιουργούμενη προσωποπαγή στην έδρα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του Εφετείου όπου υπηρετούσαν».
  Με την ως άλλαγή αίρεται η άνιση μεταχείριση σε βάρος των διορισθέντων Υποθηκοφυλάκων χωρίς διαγωνισμό και καλύπτονται άπαντες οι Υποθηκοφύλακες, εφόσον ο τρόπος διορισμού δεν θα αποτελεί πλέον κριτήριο.

 • 15 Ιουλίου 2021, 13:35 | Ευδοκία Δικηγόρος

  Στο εδάφιο 2 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου θα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα, όσων υποθηκοφυλάκων δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού, να διορίζονται και ως συμβολαιογράφοι σε οποιαδήποτε έδρα του Εφετείου ή ακόμα και άλλου Εφετείου και όχι περιοριστικά στην έδρα του Ειρηνοδικείου του Εφετείου όπου υπηρετούσαν, καθώς υπό άλλες προϋποθέσεις έλαβαν την θέση του υποθηκοφύλακα (κενή θέση κατά τον χρόνο διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισμού). Για τον διορισμό τους ως συμβολαιογράφοι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τόπος, όπου βρισκόταν το υποθηκοφυλακείο που καταργήθηκε, από άποψη πληθυσμού αλλά και από άποψη ήδη υπηρετούντων συμβολαιογράφων.

 • 15 Ιουλίου 2021, 12:31 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ, ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΚΟΝΤΑ Ή ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

 • 15 Ιουλίου 2021, 10:48 | ΦΑΝΗ Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα σε σχετικό διαγωνισμό θα έπρεπε να μπορούν να διοριστούν ως συμβολαιογράφοι όχι μόνο στην έδρα του ειρηνοδικείου του Εφετείου όπου υπηρετούσαν, αλλά σε οποιαδήποτε έδρα του ίδιου ή ακόμα και άλλου Εφετείου. Η επιλογή της έδρας τους ως υποθηκοφύλακες είχε γίνει αποκλειστικά με γνώμονα την κενή θέση που υπήρχε κατά τον χρόνο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού η οποία μπορεί να απέχει και γεωγραφικά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους ή να είναι σε μέρος μικρό που η δουλειά δεν επαρκεί ούτε για τους ήδη υπηρετούντες συμβολαιογράφους, οπότε είναι άδικο να μην μπορούν να επιλέξουν την έδρα τους ως συμβολαιογράφοι τώρα ιδιαίτερα με δεδομένο ότι στη συνείδηση του κοινού της κάθε περιοχής ο υποθηκοφύλακας ήταν αυτός που έλεγχε τη νομιμότητα των πράξεων που κατατίθενταν προς μεταγρραφή ή διαπίστωνε όλα τα λάθη της κτηματογράφησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται .

 • 7 Ιουλίου 2021, 14:43 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

  Παρακαλώ να αναγνωρισθεί ως Δημόσια Υπηρεσία και η δικηγορία των Ειδικών Εμμίσθων Υποθηκοφυλάκων, που είχαν διορισθεί με το προσόν της υπερδιετούς δικηγορίας , σύμφωνα με το Κανονιστικό Διάταγμα του 1941 και κατόπιν γραπτών εξετάσεων στα αρμόδια Εφετεία. Είναι άδικο και αντισυνταγματικό να απολαμβάνουν ιδιαίτερων προνομίων οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες έναντι των ελάχιστων εναπομεινάντων Ειδικών Εμμισθων Υποθηκοφυλάκων , οι οποίοι όλα τους τα χρόνια έπαιρναν ένα πενιχρό μισθό Δημοσίου έναντι των αμίσθων που είχαν συνδιαχείριση στα κρατικά Ταμεία. Να προστεθεί μετά τη λέξη τέως άμισθο , οι λέξεις και τέως ειδικό έμμισθο. Το γεγονός ότι οι ειδικοί έμμισθοι Υποθηκοφύλακες είμαστε ελάχιστοι και δεν εκπροσωπούμαστε από κανένα σωματείο μας έχει βλάψει ανεπανόρθωτα και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να επιληφθεί ο ίδιος προσωπικά το θέμα των ειδικών εμμίσθων Υποθηκοφυλάκων που έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο Εθνικό Κτηματολόγιο με παράλληλη λειτουργία με διορθώσεις λαθών της Κτηματογράφησης και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή και στο τέλος η πληρωμή τους ήταν η υποβάθμισή τους βαθμολογική και μισθολογική με την ένταξή τους στο φορέα και η πλήρης απαξίωσή τους.
  Παρακαλώ προσωπικά τον Κύριο Υπουργό να μας ακούσει πριν καταθέσει το νομοσχέδιό του για ψήφιση.

 • 5 Ιουλίου 2021, 20:43 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Φωτογραφική μείωση των 15 ετών σε 10. Η άσκηση ιδιωτικού έργου ως δικηγόρων ή συμβολαιογράφων των άμισθων υποθηκοφυλάκων ισοδυναμεί με άσκηση δημόσιας υπηρεσίας. Η καταλυτική ημερομηνία του ν.4512/18 για ένταξη στον φορέα των άμισθων υποθηκοφυλάκων καταργείται με τον νέο νόμο και τους δίνεται έτσι η δυνατότητα κατάληψης θέσης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, εκτοπίζοντας τους προϊσταμένους των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων. (δικαστικών υπαλλήλων τοποθετημένων από τα δικαστικά υπηρεσιακά συμβούλια του Αρείου Πάγου)

 • 5 Ιουλίου 2021, 18:32 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018: «Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας.», απαιτείται να γίνει προσθήκη ως εξής: «Υπάλληλος ΠΕ Νομικών ή δικηγόρος με έμμισθη εντολή που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας.», δεδομένου ότι στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ανάλογη ευχέρεια.