Άρθρο 9 Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (A΄134) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α΄134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

 • 17 Ιουλίου 2021, 09:17 | ΠΟΜΙΔΑ

  Ειδική πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για το άρθρο 9:
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο παρατείνεται για μια ακόμη φορά η προθεσμία για την άσκηση αγωγών για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στις περιοχές των παλαιών κτηματογραφήσεων. Η παράταση αυτή γίνεται σίγουρα κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών του Δημοσίου, που δεν «προλαβαίνουν» να ασκήσουν διεκδικητικές αγωγές κατά των ιδιωτών. Παράλληλα, ευνοεί και όσους δεν έχουν δηλώσει τα δικαιώματά τους εγκαίρως, αλλά και όσους έχουν αδρανήσει επί πολλά έτη να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

  Τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτή την παράταση είναι γνωστά:
  α. όσο εκκρεμεί η προθεσμία για την άσκηση αγωγών κατά των πρώτων εγγραφών, στην πραγματικότητα ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
  β. το Δημόσιο κρατά, με τις καθυστερήσεις του, πολλούς ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, κυριολεκτικά «ομήρους» του,
  γ. η διάταξη, κατά την οποία χάνεται το δικαίωμα κυριότητας, και μάλιστα υπέρ του Δημοσίου, επειδή κάποιος αμέλησε να δηλώσει την ιδιοκτησία του, είναι ανεπιεικής. Δεν επιτρέπεται να χάνεται η νόμιμα αποκτημένη και καταγραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία επειδή κάποιος δεν συμμετείχε σε μια νέα διοικητική διαδικασία καταγραφής της,
  δ. σε ορισμένες περιπτώσεις, η εσφαλμένη καταγραφή των ορίων στις αρχικές εγγραφές δημιουργεί ζητήματα στις συναλλαγές, καθώς δεν έχει εφαρμοσθεί η διαδικασία του άρθρου 19α ν. 2664/1998 («Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων»).

  Για να λυθούν τα ζητήματα αυτά, θα μπορούσαν να ισχύσουν τα εξής:

  α. να μη παραταθεί περαιτέρω η γενική προθεσμία για αμφισβήτηση των κτηματολογικών εγγραφών,
  β. το Δημόσιο, με δήλωσή του που επισημειώνεται στα κτηματολογικά φύλλα, μπορεί να έχει εξατομικευμένη παράταση ενός έτους για τα συγκεκριμένα ακίνητα που προτίθεται τεκμηριωμένα να διεκδικήσει (ώστε όλα τα υπόλοιπα να είναι «καθαρά»),
  γ. η περιέλευση των αγνώστου ιδιοκτησίας ακινήτων στο Δημόσιο (ή, όπως θα ήταν ορθότερο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τη γνωστή πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, να γίνεται μετά την πάροδο εικοσαετίας από την πρώτη εγγραφή, άρα ειδικά γι’ αυτά η προθεσμία της αγωγής για διόρθωση να είναι εικοσαετής,
  δ. να υπάρχει η δυνατότητα για ένα ή δύο έτη μετά το πέρας της προθεσμίας να εφαρμοσθεί η διαδικασία του άρθρου 19α ν. 2664/1998.

 • 16 Ιουλίου 2021, 21:31 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  O Δήμος Ηρακλείου Κρήτης κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση του ν. 3481/2006 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή η 2-12-2010), η αποκλειστική προθεσμία για την διόρθωση των πρώτων εγγραφών (καθοριζόταν σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2β ν. 2664/1998, όπως ίσχυε) ήταν δεκαέξι (16) έτη, ήτοι για το μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου θα συμπληρωνόταν την 2-12-2026 (σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 1 Ν.4585/2018, ΦΕΚ Α 216/24.12.2018, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο έκτο παρ.1β της από 27.6.2019 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α 106/27.6.2019).
  Εντούτοις, αναιτιολόγητα την 9-8-2019 – με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) – η προθεσμία διόρθωσης πρώτων εγγραφών ορίστηκε και για το Ηράκλειο ότι λήγει την 31-12-2020, ακολούθως δε με τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 134 του Ν. 4759/2020, ΦΕΚ Α 245/9.12.2020) την 31-12-2021. Πρόκειται περί προδήλως εσφαλμένης νομοθέτησης. Ενώ επιχειρήθηκε η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές όπου αυτή είχε ήδη εκπνεύσει ή επρόκειτο σύντομα να συμπληρωθεί, προκλήθηκε τελικώς η σύντμηση κατά (6 αρχικώς και ακολούθως) πέντε (5) χρόνια της προθεσμίας που αφορούσε την κτηματογραφημένη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή μίας περιοχής που όχι μόνον δεν έχρηζε τέτοιας παρέμβασης, αλλά αντιθέτως αντιμετωπίζει εγγενή προβλήματα που οφείλονται τόσο στην εν γένει προβληματική διαδικασία κτηματογράφησής της (αναξιόπιστη νομικά και τοπογραφικά αποτύπωση των σχετικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, εσφαλμένες ή ανακριβείς που χρήζουν διορθώσεως), όσο και στην ιδιάζουσα δυσχέρεια των νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων που παρουσιάζει ως προς τα ακίνητα της.
  Σημειώνουμε ότι εάν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές δεν διορθωθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε, κατ’ άρθρο 7 ν. 2664/1998, θα καταστούν οριστικές και θα παραγάγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ του φερόμενου ως δικαιούχου, με αποτέλεσμα να απωλέσουν χιλιάδες πολίτες του Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου όπως και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο, τα εμπράγματα δικαιώματά τους.
  Η προτεινόμενη με το σχέδιο νόμου τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία, οδηγεί στην εκ νέου οριζόντια ρύθμιση του ζητήματος της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών για όλες της περιοχές της χώρας (που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006), με παράτασή της για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 31-12-2022.
  Επειδή η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, εάν οριστικοποιηθεί, δεν επιλύει το σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή κτηματογράφησης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης αλλά απλώς το μεταθέτει, απαιτείται η νομοθετική αποκατάσταση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, συνεπώς της προστασίας της ακίνητης περιουσίας και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των πραγματικών δικαιούχων τους στο Δήμο Ηρακλείου, με τον ορισμό εκ νέου της διάρκειάς της στα δεκαέξι (16) έτη, όπως αυτή προβλεπόταν στον νόμο πριν την επέλευση της ανωτέρω επαναλαμβανόμενης νομοθετικής αστοχίας.

  Προτεινόμενη νομοτεχνική διατύπωση:
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (A΄134) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, είναι δεκαέξι (16) έτη, σε κάθε δε περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν τις 31.12.2022. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α΄134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

 • 16 Ιουλίου 2021, 20:10 | ΚΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΣΙΜΠΗΣ)

  To Ιστορικό των απαλλοτριώσεων του 1933 και η μη περάτωση τους από το ελληνικό δημόσιο:
  Το έτος 1933, δυνάμει του ν. 5377/32 «Περί απαλλοτριώσεως, εκτιμήσεως της αξίας και πληρωμής των κτημάτων των Μονών του Αγ. Όρους» συντελέστηκαν πλείονες απαλλοτριώσεις εκτάσεων προς αποκατάσταση των ακτημόνων της ευρύτερης περιοχής της Συκιάς Χαλκιδικής. Οι εκτάσεις αυτές αν και τυπικά άνηκαν σε Ιερές Μονές, επί της ουσίας νεμόταν ήδη από τους κατοίκους της περιοχής προς αγροτική τους αποκατάσταση.
  Ακολούθως, οι απαλλοτριωθείσες αυτές εκτάσεις παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Συκιάς Χαλκιδικής, από το ελληνικό δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος τότε Αγροτικού Κώδικα, προκειμένου να διανεμηθούν προσωρινά στους ακτήμονες – κληρούχους, μέχρι το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει τα σχετικά παραχωρητήρια, με την μεταγραφή των οποίων θα περατωνόταν τυπικά και οι ως άνω απαλλοτριώσεις. Ωστόσο, παρά την δέσμια αρμοδιότητα της Διοικήσεως, ουδέποτε εξεδώθησαν παραχωρητήρια προκειμένου να ολοκληρωθούν τυπικά οι ανωτέρω απαλλοτριώσεις.ΙΙ) Η αδυναμία περάτωσης των απαλλοτριώσεων:
  Σε αυτή την κατάσταση συνέτειναν και τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής (ιδίως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος, η άνοδος και πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, οι μαζικές εκροές Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό). Καθ´ όλη αυτή τη περίοδο η ευρύτερη περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής παρέμενε αποκομμένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και υπηρεσία, καθώς ακόμα δεν είχε συντελεστεί η δημιουργία οδικού δικτύου προς τον Πολύγυρο, Πρωτεύουσα του νομού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ταξίδια ημερών για την πρόσβαση σε θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες! Ομοίως, βάσει των τοπικών συναλλακτικών ηθών και εθίμων της περιοχής, μεταβιβάσεις και εκποιήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων λάμβαναν χώρα με άτυπες δικαιοπραξίες, συνήθως δε προφορικά.
  Όλα αυτά δημιούργησαν μια ιδιόρρυθμη νομική κατάσταση, κατά την οποία πολλοί αρχικοί κληρούχοι αποξενώθηκαν πλήρως από τα κληροτεμάχια τους διά των παραπάνω ατύπων δικαιοπραξιών. Επιπροσθέτως πολλές από τις εκτάσεις αυτές, λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης απώλεσαν τον αρχικό αγροτικό τους χαρακτήρα. Οι δε κάτοικοι με την σειρά τους καλόπιστα πίστευαν ότι είχαν κυριότητα επί των εκτάσεων τους, αγνοώντας ότι οι απαλλοτριώσεις δεν είχαν περατωθεί κατά το τυπικό τους σκέλος. Την πεποίθηση αυτή θεμελίωσε η ίδια η ελληνική πολιτεία, η οποία έμπρακτα αναγνώρισε την κυριότητα των κατοίκων επί των εκτάσεων αυτών, χορηγώντας οικοδομικές και πάσης φύσεως άδειες, εντός των ειρημένων αυτών εκτάσεων, δημιουργώντας την εύλογη πεποίθηση ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ιδιοκτησιακό ζήτημα.ΙΙΙ) Οι συνέπειες της διαδικασίας Κτηματογράφησης:
  Εν συνέχεια, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στην συγκεκριμένη περιοχή, με την υπ’ αρ. 71155/4394/11.7.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση η Κοινότητα Συκέας του Νομού Χαλκιδικής (Β΄ 635). Παρά την παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης να περατώσει οριστικά την απαλλοτρίωση με την έκδοση παραχωρητηρίων, το ελληνικό δημόσιο κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του διοικητικού δικαίου (δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ασφάλειας δικαίου, καλής πίστης, συνεκτικής δράσης της διοίκησης) προέβαλε καταχρηστικά ενστάσεις επικαλούμενο ιδία κυριότητα, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων απαλλοτρίωσης.
  Υπό τους περιορισμούς του καθεστώτος κτηματογράφησης, το δικαίωμα κυριότητας των κατοίκων επί των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων δεν μπορούσε να αποδειχθεί, καθώς αφενός βασιζόταν σε άτυπες μεταβιβάσεις, χωρίς συμβολαιογραφικό τύπο και χρησικτησία, αφετέρου το ελληνικό δημόσιο ήδη απολάμβανε προνομιακό καθεστώς έναντι της έκτακτης χρησικτησίας, η οποία για να αναγνωριστεί απαιτείται απόδειξη τριακονταετούς νομής έως τις 11.9.1915, (ν. ΔΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου» που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.δ. της 22.4/26.5.1926 «περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης» που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του α.ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»). Όπως δέχεται και η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ), η περιοχή της Χαλκιδικής ως ανήκουσα στις λεγόμενες «νέες χώρες» που απελευθερωθήκαν πολύ αργότερα από τον οθωμανικό ζυγό (1912), εξαιρείται de facto από την εφαρμογή του νόμου αυτού, καθώς εξ ορισμού τα τριάντα (30) έτη συνεχούς νομής δεν μπορούν να συμπληρωθούν (κατά πάγια νομολογία, ενδεικτικά ΑΠ 141/2018).
  Με την ανάρτηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (ΦΕΚ Β΄ 2052/2008), το ελληνικό δημόσιο (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) αναγνωρίστηκε ως κύριος των εκτάσεων αυτών, από τις οποίες ωστόσο παραμένει εν τοις πράγμασι πλήρως αποξενωμένο. Λίαν προσφάτως μάλιστα, παρά την σαφή αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαχείριση των ακινήτων αυτών, επιχειρήθηκε η μεταφορά ορισμένων εκτάσεων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ήτο πλήρως αναρμόδιο.IV) Οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος στο παρελθόν και οι ανεπάρκειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου:
  Καθόλο αυτό το διάστημα αναδείχθηκε το βάθος του προβλήματος, με καταστροφικές επιπτώσεις στις συναλλαγές και την τοπική οικονομία. Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την σημασία του ζητήματος, επιχείρησε να ρυθμίσει το ζήτημα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154). Ο συγκεκριμένος νόμος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής προέβλεπε την διανομή των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων, ακόμα και των πλέον μη γεωργικών (λόγω απώλειας του αρχικού αγροτικού της χαρακτήρα), έναντι τιμήματος βάσει κοινής υπουργικής αποφάσεως, η οποία ωστόσο ουδέποτε εκδόθηκε.
  Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε από τον νυν ν. 4061/2012, ο οποίος με την σειρά του επιχείρησε να λύσει το ζήτημα σε δύο βάσεις, η πρώτη αφορά την υπό προϋποθέσεις μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το ελληνικό δημόσιο (άρθρο 22) και η έτερη την εξαγορά, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραχώρησης (άρθρο 23). Παρά και αυτή την πρωτοβουλία, ο νόμος αυτός σε καμία περίπτωση δεν επιλύει το ζήτημα. Ειδικότερα, μόλις πρόσφατα το άρθρο 23 κρίθηκε αντισυνταγματικό κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 709/2020). Επιπρόσθετα, το άρθρο 22 περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρών προϋποθέσεων, τις οποίες εκ προοιμίου στερούνται τα ακίνητά μας, καθότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι πολλά από τα ακίνητα μας έχουν απωλέσει εδώ και καιρό τον γεωργικό τους χαρακτήρα, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται ως προϋπόθεση η αρτιότητα των ακινήτων αυτών, το οποίο είναι παράλογο ενόψει της εκατονταετούς εκκρεμότητας της Διοικήσεως να περατώσει την απαλλοτρίωση. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία (Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών) δεν έχει τα μέσα για να επιλύσει τα παραπάνω ζητήματα, καθώς η σύσταση της σχετικής Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στον ανωτέρω νόμο, μπορεί να διαρκέσει έως και τρία (3) χρόνια!
  Το θέμα αυτό ετέθη λίαν προσφάτως και ενώπιον του κοινοβουλίου, κατόπιν της υποβληθείσας υπ’ αρ. 3783/05.022020 επίκαιρης ερώτησης. Αντιστοίχως, βάσει της υπ’ αρ. 93/42817/10.04.2020 απάντησης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται το πρόβλημα, ωστόσο η έμφαση δίνεται στην επίλυση του ζητήματος βάσει του υφιστάμενου πλαισίου και δη των άρθρων 22 και 23. Έκτοτε, το άρθρο 23 έχει επί της ουσίας καταργηθεί, ενώ το άρθρο 22, με την υφιστάμενη μορφή του διογκώνει τα εκτεθέντα προβλήματα, ιδίως ενόψει της επικείμενης οριστικοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών (31.12.2021), το οποίο αναμένεται να έχει ολέθριες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την περιοχή. Στα ίδια πορίσματα ομοίως καταλήγουν και οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες κατά καιρούς, ακόμα και στο πλαίσιο της παραπάνω επίκαιρής ερώτησης, τόνισαν την ανάγκη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης για την περιοχή και την απόκλιση από τους κανόνες αρτιότητας, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά σε ένα ζήτημα το οποίο εκτείνεται για σχεδόν εκατό (100) χρόνια.
  Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε άμεσα τα εξής:
  Α. Την οριστική επίλυση του ως άνω κτηματολογικού ζητήματος και των ιδιοκτησιακών προβλημάτων, επί των ακινήτων πού κατέχουμε για σχεδόν ένα αιώνα και στα οποία βάσει του Εθνικού Κτηματολογίου εμφανίζεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης το ελληνικό δημόσιο, καθώς και την απόδοση των απαιτούμενων τίτλων ιδιοκτησίας στους νυν νομείς, κυρίους και κατόχους των εκτάσεων μας.
  Β. Την τροποποίηση του ν. 4061/2012, στα άρθρα 22 και 23, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας, δυνάμει της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης.
  Γ. Την άμεση παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για την περιοχή μας για αλλά δέκα (10) χρόνια, αίτημα που έχουν υποβάλει πλείστοι τοπικοί φορείς.
  Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κτηματολόγιο, ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των παραπάνω κρίσιμων χρόνιων προβλημάτων.

 • 16 Ιουλίου 2021, 19:09 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΙΑΣ

  Ι) Το Ιστορικό των απαλλοτριώσεων του 1933 και η μη περάτωση τους από το ελληνικό δημόσιο:
  Το έτος 1933, δυνάμει του ν. 5377/32 «Περί απαλλοτριώσεως, εκτιμήσεως της αξίας και πληρωμής των κτημάτων των Μονών του Αγ. Όρους» συντελέστηκαν πλείονες απαλλοτριώσεις εκτάσεων προς αποκατάσταση των ακτημόνων της ευρύτερης περιοχής της Συκιάς Χαλκιδικής. Οι εκτάσεις αυτές αν και τυπικά άνηκαν σε Ιερές Μονές, επί της ουσίας νεμόταν ήδη από τους κατοίκους της περιοχής προς αγροτική τους αποκατάσταση.
  Ακολούθως, οι απαλλοτριωθείσες αυτές εκτάσεις παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Συκιάς Χαλκιδικής, από το ελληνικό δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος τότε Αγροτικού Κώδικα, προκειμένου να διανεμηθούν προσωρινά στους ακτήμονες – κληρούχους, μέχρι το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει τα σχετικά παραχωρητήρια, με την μεταγραφή των οποίων θα περατωνόταν τυπικά και οι ως άνω απαλλοτριώσεις. Ωστόσο, παρά την δέσμια αρμοδιότητα της Διοικήσεως, ουδέποτε εξεδώθησαν παραχωρητήρια προκειμένου να ολοκληρωθούν τυπικά οι ανωτέρω απαλλοτριώσεις.ΙΙ) Η αδυναμία περάτωσης των απαλλοτριώσεων:
  Σε αυτή την κατάσταση συνέτειναν και τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής (ιδίως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος, η άνοδος και πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, οι μαζικές εκροές Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό). Καθ´ όλη αυτή τη περίοδο η ευρύτερη περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής παρέμενε αποκομμένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και υπηρεσία, καθώς ακόμα δεν είχε συντελεστεί η δημιουργία οδικού δικτύου προς τον Πολύγυρο, Πρωτεύουσα του νομού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ταξίδια ημερών για την πρόσβαση σε θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες! Ομοίως, βάσει των τοπικών συναλλακτικών ηθών και εθίμων της περιοχής, μεταβιβάσεις και εκποιήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων λάμβαναν χώρα με άτυπες δικαιοπραξίες, συνήθως δε προφορικά.
  Όλα αυτά δημιούργησαν μια ιδιόρρυθμη νομική κατάσταση, κατά την οποία πολλοί αρχικοί κληρούχοι αποξενώθηκαν πλήρως από τα κληροτεμάχια τους διά των παραπάνω ατύπων δικαιοπραξιών. Επιπροσθέτως πολλές από τις εκτάσεις αυτές, λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης απώλεσαν τον αρχικό αγροτικό τους χαρακτήρα. Οι δε κάτοικοι με την σειρά τους καλόπιστα πίστευαν ότι είχαν κυριότητα επί των εκτάσεων τους, αγνοώντας ότι οι απαλλοτριώσεις δεν είχαν περατωθεί κατά το τυπικό τους σκέλος. Την πεποίθηση αυτή θεμελίωσε η ίδια η ελληνική πολιτεία, η οποία έμπρακτα αναγνώρισε την κυριότητα των κατοίκων επί των εκτάσεων αυτών, χορηγώντας οικοδομικές και πάσης φύσεως άδειες, εντός των ειρημένων αυτών εκτάσεων, δημιουργώντας την εύλογη πεποίθηση ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ιδιοκτησιακό ζήτημα.ΙΙΙ) Οι συνέπειες της διαδικασίας Κτηματογράφησης:
  Εν συνέχεια, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στην συγκεκριμένη περιοχή, με την υπ’ αρ. 71155/4394/11.7.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση η Κοινότητα Συκέας του Νομού Χαλκιδικής (Β΄ 635). Παρά την παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης να περατώσει οριστικά την απαλλοτρίωση με την έκδοση παραχωρητηρίων, το ελληνικό δημόσιο κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του διοικητικού δικαίου (δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ασφάλειας δικαίου, καλής πίστης, συνεκτικής δράσης της διοίκησης) προέβαλε καταχρηστικά ενστάσεις επικαλούμενο ιδία κυριότητα, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων απαλλοτρίωσης.
  Υπό τους περιορισμούς του καθεστώτος κτηματογράφησης, το δικαίωμα κυριότητας των κατοίκων επί των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων δεν μπορούσε να αποδειχθεί, καθώς αφενός βασιζόταν σε άτυπες μεταβιβάσεις, χωρίς συμβολαιογραφικό τύπο και χρησικτησία, αφετέρου το ελληνικό δημόσιο ήδη απολάμβανε προνομιακό καθεστώς έναντι της έκτακτης χρησικτησίας, η οποία για να αναγνωριστεί απαιτείται απόδειξη τριακονταετούς νομής έως τις 11.9.1915, (ν. ΔΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου» που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.δ. της 22.4/26.5.1926 «περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης» που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του α.ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»). Όπως δέχεται και η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ), η περιοχή της Χαλκιδικής ως ανήκουσα στις λεγόμενες «νέες χώρες» που απελευθερωθήκαν πολύ αργότερα από τον οθωμανικό ζυγό (1912), εξαιρείται de facto από την εφαρμογή του νόμου αυτού, καθώς εξ ορισμού τα τριάντα (30) έτη συνεχούς νομής δεν μπορούν να συμπληρωθούν (κατά πάγια νομολογία, ενδεικτικά ΑΠ 141/2018).
  Με την ανάρτηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (ΦΕΚ Β΄ 2052/2008), το ελληνικό δημόσιο (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) αναγνωρίστηκε ως κύριος των εκτάσεων αυτών, από τις οποίες ωστόσο παραμένει εν τοις πράγμασι πλήρως αποξενωμένο. Λίαν προσφάτως μάλιστα, παρά την σαφή αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαχείριση των ακινήτων αυτών, επιχειρήθηκε η μεταφορά ορισμένων εκτάσεων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ήτο πλήρως αναρμόδιο.IV) Οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος στο παρελθόν και οι ανεπάρκειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου:
  Καθόλο αυτό το διάστημα αναδείχθηκε το βάθος του προβλήματος, με καταστροφικές επιπτώσεις στις συναλλαγές και την τοπική οικονομία. Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την σημασία του ζητήματος, επιχείρησε να ρυθμίσει το ζήτημα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154). Ο συγκεκριμένος νόμος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής προέβλεπε την διανομή των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων, ακόμα και των πλέον μη γεωργικών (λόγω απώλειας του αρχικού αγροτικού της χαρακτήρα), έναντι τιμήματος βάσει κοινής υπουργικής αποφάσεως, η οποία ωστόσο ουδέποτε εκδόθηκε.
  Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε από τον νυν ν. 4061/2012, ο οποίος με την σειρά του επιχείρησε να λύσει το ζήτημα σε δύο βάσεις, η πρώτη αφορά την υπό προϋποθέσεις μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το ελληνικό δημόσιο (άρθρο 22) και η έτερη την εξαγορά, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραχώρησης (άρθρο 23). Παρά και αυτή την πρωτοβουλία, ο νόμος αυτός σε καμία περίπτωση δεν επιλύει το ζήτημα. Ειδικότερα, μόλις πρόσφατα το άρθρο 23 κρίθηκε αντισυνταγματικό κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 709/2020). Επιπρόσθετα, το άρθρο 22 περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρών προϋποθέσεων, τις οποίες εκ προοιμίου στερούνται τα ακίνητά μας, καθότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι πολλά από τα ακίνητα μας έχουν απωλέσει εδώ και καιρό τον γεωργικό τους χαρακτήρα, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται ως προϋπόθεση η αρτιότητα των ακινήτων αυτών, το οποίο είναι παράλογο ενόψει της εκατονταετούς εκκρεμότητας της Διοικήσεως να περατώσει την απαλλοτρίωση. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία (Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών) δεν έχει τα μέσα για να επιλύσει τα παραπάνω ζητήματα, καθώς η σύσταση της σχετικής Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στον ανωτέρω νόμο, μπορεί να διαρκέσει έως και τρία (3) χρόνια!
  Το θέμα αυτό ετέθη λίαν προσφάτως και ενώπιον του κοινοβουλίου, κατόπιν της υποβληθείσας υπ’ αρ. 3783/05.022020 επίκαιρης ερώτησης. Αντιστοίχως, βάσει της υπ’ αρ. 93/42817/10.04.2020 απάντησης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται το πρόβλημα, ωστόσο η έμφαση δίνεται στην επίλυση του ζητήματος βάσει του υφιστάμενου πλαισίου και δη των άρθρων 22 και 23. Έκτοτε, το άρθρο 23 έχει επί της ουσίας καταργηθεί, ενώ το άρθρο 22, με την υφιστάμενη μορφή του διογκώνει τα εκτεθέντα προβλήματα, ιδίως ενόψει της επικείμενης οριστικοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών (31.12.2021), το οποίο αναμένεται να έχει ολέθριες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την περιοχή. Στα ίδια πορίσματα ομοίως καταλήγουν και οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες κατά καιρούς, ακόμα και στο πλαίσιο της παραπάνω επίκαιρής ερώτησης, τόνισαν την ανάγκη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης για την περιοχή και την απόκλιση από τους κανόνες αρτιότητας, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά σε ένα ζήτημα το οποίο εκτείνεται για σχεδόν εκατό (100) χρόνια.
  Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε άμεσα τα εξής:
  Α. Την οριστική επίλυση του ως άνω κτηματολογικού ζητήματος και των ιδιοκτησιακών προβλημάτων, επί των ακινήτων πού κατέχουμε για σχεδόν ένα αιώνα και στα οποία βάσει του Εθνικού Κτηματολογίου εμφανίζεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης το ελληνικό δημόσιο, καθώς και την απόδοση των απαιτούμενων τίτλων ιδιοκτησίας στους νυν νομείς, κυρίους και κατόχους των εκτάσεων μας.
  Β. Την τροποποίηση του ν. 4061/2012, στα άρθρα 22 και 23, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας, δυνάμει της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης.
  Γ. Την άμεση παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για την περιοχή μας για αλλά δέκα (10) χρόνια, αίτημα που έχουν υποβάλει πλείστοι τοπικοί φορείς.
  Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κτηματολόγιο, ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των παραπάνω κρίσιμων χρόνιων προβλημάτων.Συκιά Χαλκιδικής 14 Ιουλίου 2021Μετά Τιμής
  Κοινότητα Συκιάς

 • 16 Ιουλίου 2021, 19:42 | ΖΗΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  ___Ι) Το Ιστορικό των απαλλοτριώσεων του 1933 και η μη περάτωση τους από το ελληνικό δημόσιο:
  Το έτος 1933, δυνάμει του ν. 5377/32 «Περί απαλλοτριώσεως, εκτιμήσεως της αξίας και πληρωμής των κτημάτων των Μονών του Αγ. Όρους» συντελέστηκαν πλείονες απαλλοτριώσεις εκτάσεων προς αποκατάσταση των ακτημόνων της ευρύτερης περιοχής της Συκιάς Χαλκιδικής. Οι εκτάσεις αυτές αν και τυπικά άνηκαν σε Ιερές Μονές, επί της ουσίας νεμόταν ήδη από τους κατοίκους της περιοχής προς αγροτική τους αποκατάσταση.
  Ακολούθως, οι απαλλοτριωθείσες αυτές εκτάσεις παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Συκιάς Χαλκιδικής, από το ελληνικό δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος τότε Αγροτικού Κώδικα, προκειμένου να διανεμηθούν προσωρινά στους ακτήμονες – κληρούχους, μέχρι το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει τα σχετικά παραχωρητήρια, με την μεταγραφή των οποίων θα περατωνόταν τυπικά και οι ως άνω απαλλοτριώσεις. Ωστόσο, παρά την δέσμια αρμοδιότητα της Διοικήσεως, ουδέποτε εξεδώθησαν παραχωρητήρια προκειμένου να ολοκληρωθούν τυπικά οι ανωτέρω απαλλοτριώσεις.ΙΙ) Η αδυναμία περάτωσης των απαλλοτριώσεων:
  Σε αυτή την κατάσταση συνέτειναν και τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής (ιδίως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος, η άνοδος και πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, οι μαζικές εκροές Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό). Καθ´ όλη αυτή τη περίοδο η ευρύτερη περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής παρέμενε αποκομμένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και υπηρεσία, καθώς ακόμα δεν είχε συντελεστεί η δημιουργία οδικού δικτύου προς τον Πολύγυρο, Πρωτεύουσα του νομού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ταξίδια ημερών για την πρόσβαση σε θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες! Ομοίως, βάσει των τοπικών συναλλακτικών ηθών και εθίμων της περιοχής, μεταβιβάσεις και εκποιήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων λάμβαναν χώρα με άτυπες δικαιοπραξίες, συνήθως δε προφορικά.
  Όλα αυτά δημιούργησαν μια ιδιόρρυθμη νομική κατάσταση, κατά την οποία πολλοί αρχικοί κληρούχοι αποξενώθηκαν πλήρως από τα κληροτεμάχια τους διά των παραπάνω ατύπων δικαιοπραξιών. Επιπροσθέτως πολλές από τις εκτάσεις αυτές, λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης απώλεσαν τον αρχικό αγροτικό τους χαρακτήρα. Οι δε κάτοικοι με την σειρά τους καλόπιστα πίστευαν ότι είχαν κυριότητα επί των εκτάσεων τους, αγνοώντας ότι οι απαλλοτριώσεις δεν είχαν περατωθεί κατά το τυπικό τους σκέλος. Την πεποίθηση αυτή θεμελίωσε η ίδια η ελληνική πολιτεία, η οποία έμπρακτα αναγνώρισε την κυριότητα των κατοίκων επί των εκτάσεων αυτών, χορηγώντας οικοδομικές και πάσης φύσεως άδειες, εντός των ειρημένων αυτών εκτάσεων, δημιουργώντας την εύλογη πεποίθηση ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ιδιοκτησιακό ζήτημα.ΙΙΙ) Οι συνέπειες της διαδικασίας Κτηματογράφησης:
  Εν συνέχεια, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στην συγκεκριμένη περιοχή, με την υπ’ αρ. 71155/4394/11.7.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση η Κοινότητα Συκέας του Νομού Χαλκιδικής (Β΄ 635). Παρά την παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης να περατώσει οριστικά την απαλλοτρίωση με την έκδοση παραχωρητηρίων, το ελληνικό δημόσιο κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του διοικητικού δικαίου (δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ασφάλειας δικαίου, καλής πίστης, συνεκτικής δράσης της διοίκησης) προέβαλε καταχρηστικά ενστάσεις επικαλούμενο ιδία κυριότητα, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων απαλλοτρίωσης.
  Υπό τους περιορισμούς του καθεστώτος κτηματογράφησης, το δικαίωμα κυριότητας των κατοίκων επί των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων δεν μπορούσε να αποδειχθεί, καθώς αφενός βασιζόταν σε άτυπες μεταβιβάσεις, χωρίς συμβολαιογραφικό τύπο και χρησικτησία, αφετέρου το ελληνικό δημόσιο ήδη απολάμβανε προνομιακό καθεστώς έναντι της έκτακτης χρησικτησίας, η οποία για να αναγνωριστεί απαιτείται απόδειξη τριακονταετούς νομής έως τις 11.9.1915, (ν. ΔΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου» που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.δ. της 22.4/26.5.1926 «περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης» που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του α.ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»). Όπως δέχεται και η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ), η περιοχή της Χαλκιδικής ως ανήκουσα στις λεγόμενες «νέες χώρες» που απελευθερωθήκαν πολύ αργότερα από τον οθωμανικό ζυγό (1912), εξαιρείται de facto από την εφαρμογή του νόμου αυτού, καθώς εξ ορισμού τα τριάντα (30) έτη συνεχούς νομής δεν μπορούν να συμπληρωθούν (κατά πάγια νομολογία, ενδεικτικά ΑΠ 141/2018).
  Με την ανάρτηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (ΦΕΚ Β΄ 2052/2008), το ελληνικό δημόσιο (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) αναγνωρίστηκε ως κύριος των εκτάσεων αυτών, από τις οποίες ωστόσο παραμένει εν τοις πράγμασι πλήρως αποξενωμένο. Λίαν προσφάτως μάλιστα, παρά την σαφή αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαχείριση των ακινήτων αυτών, επιχειρήθηκε η μεταφορά ορισμένων εκτάσεων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ήτο πλήρως αναρμόδιο.IV) Οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος στο παρελθόν και οι ανεπάρκειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου:
  Καθόλο αυτό το διάστημα αναδείχθηκε το βάθος του προβλήματος, με καταστροφικές επιπτώσεις στις συναλλαγές και την τοπική οικονομία. Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την σημασία του ζητήματος, επιχείρησε να ρυθμίσει το ζήτημα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154). Ο συγκεκριμένος νόμος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής προέβλεπε την διανομή των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων, ακόμα και των πλέον μη γεωργικών (λόγω απώλειας του αρχικού αγροτικού της χαρακτήρα), έναντι τιμήματος βάσει κοινής υπουργικής αποφάσεως, η οποία ωστόσο ουδέποτε εκδόθηκε.
  Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε από τον νυν ν. 4061/2012, ο οποίος με την σειρά του επιχείρησε να λύσει το ζήτημα σε δύο βάσεις, η πρώτη αφορά την υπό προϋποθέσεις μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το ελληνικό δημόσιο (άρθρο 22) και η έτερη την εξαγορά, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραχώρησης (άρθρο 23). Παρά και αυτή την πρωτοβουλία, ο νόμος αυτός σε καμία περίπτωση δεν επιλύει το ζήτημα. Ειδικότερα, μόλις πρόσφατα το άρθρο 23 κρίθηκε αντισυνταγματικό κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 709/2020). Επιπρόσθετα, το άρθρο 22 περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρών προϋποθέσεων, τις οποίες εκ προοιμίου στερούνται τα ακίνητά μας, καθότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι πολλά από τα ακίνητα μας έχουν απωλέσει εδώ και καιρό τον γεωργικό τους χαρακτήρα, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται ως προϋπόθεση η αρτιότητα των ακινήτων αυτών, το οποίο είναι παράλογο ενόψει της εκατονταετούς εκκρεμότητας της Διοικήσεως να περατώσει την απαλλοτρίωση. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία (Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών) δεν έχει τα μέσα για να επιλύσει τα παραπάνω ζητήματα, καθώς η σύσταση της σχετικής Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στον ανωτέρω νόμο, μπορεί να διαρκέσει έως και τρία (3) χρόνια!
  Το θέμα αυτό ετέθη λίαν προσφάτως και ενώπιον του κοινοβουλίου, κατόπιν της υποβληθείσας υπ’ αρ. 3783/05.022020 επίκαιρης ερώτησης. Αντιστοίχως, βάσει της υπ’ αρ. 93/42817/10.04.2020 απάντησης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται το πρόβλημα, ωστόσο η έμφαση δίνεται στην επίλυση του ζητήματος βάσει του υφιστάμενου πλαισίου και δη των άρθρων 22 και 23. Έκτοτε, το άρθρο 23 έχει επί της ουσίας καταργηθεί, ενώ το άρθρο 22, με την υφιστάμενη μορφή του διογκώνει τα εκτεθέντα προβλήματα, ιδίως ενόψει της επικείμενης οριστικοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών (31.12.2021), το οποίο αναμένεται να έχει ολέθριες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την περιοχή. Στα ίδια πορίσματα ομοίως καταλήγουν και οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες κατά καιρούς, ακόμα και στο πλαίσιο της παραπάνω επίκαιρής ερώτησης, τόνισαν την ανάγκη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης για την περιοχή και την απόκλιση από τους κανόνες αρτιότητας, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά σε ένα ζήτημα το οποίο εκτείνεται για σχεδόν εκατό (100) χρόνια.
  Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε άμεσα τα εξής:
  Α. Την οριστική επίλυση του ως άνω κτηματολογικού ζητήματος και των ιδιοκτησιακών προβλημάτων, επί των ακινήτων πού κατέχουμε για σχεδόν ένα αιώνα και στα οποία βάσει του Εθνικού Κτηματολογίου εμφανίζεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης το ελληνικό δημόσιο, καθώς και την απόδοση των απαιτούμενων τίτλων ιδιοκτησίας στους νυν νομείς, κυρίους και κατόχους των εκτάσεων μας.
  Β. Την τροποποίηση του ν. 4061/2012, στα άρθρα 22 και 23, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας, δυνάμει της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης.
  Γ. Την άμεση παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για την περιοχή μας για αλλά δέκα (10) χρόνια, αίτημα που έχουν υποβάλει πλείστοι τοπικοί φορείς.
  Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κτηματολόγιο, ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των παραπάνω κρίσιμων χρόνιων προβλημάτων.

 • 16 Ιουλίου 2021, 19:26 | ΖΗΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  Συκια Χαλκιδικης κτηματολογιο ωρα μηδεν.Απο το 1996 ξεκινησε και δεν προκειται να τελειωσει ποτε .Και αν τελειωσει ως εχει θα τελειωσει μαζι και τους κατοικους της περιοχης οι οποιοι δυστυχως κοιμουνται τον υπνο του δικαιου νομιζοντας οτι ολα βαινουν καλως.Στην περιοχη της Συκιας Χαλκιδικης του Δ.Σιθωνιας εχει συντελεστει το μεγαλυτερο «εγκλημα » στην ιστορια του κτηματολογιου.Με την ευθυνη ολων μας φυσικα .Αρμοδιων και αναρμοδιων !Χιλιαδες στρεμματα γης θα αλλαξουν χερια στο ονομα της αξιοποιησης και της αναπτυξης. Στο ονομα της ξεφτιλας θα ελεγα εγω! Με ευθυνη ολων των κυβερνησεων διαχρονικα απο το 1933 μεχρι και σημερα το ελληνικο κρατος δεν μπορεσε να παραχωρησει οριστικα εκτασεις 2000 περιπου στρεμματων οι οποιες εχουν απαλλοτριωθει και παραχωρηθει με προσωρινη διανομη στους δικαιουχους ακτημονες της περιοχης απο τον Ελευθεριο Βενιζελο !!!!Και αφου το ελληνικο κρατος δεν «καταφερε» να κανει την διανομη βρηκαν ευκαιρια οι «αρμοδιοι» να διεκδικησουν τις εκτασεις αυτες και να παραχωρησουν καποιες εξ αυτων {τα φιλετα} για αξιοποιηση.Για αυτο το κτηματολογιο μιλαμε.Και ο κοσμος κοιμαται.Ε οχι αυτο το «εγκληματο-κτηματολογιο»σας το χαριζουμε .Δεν το χρειαζομαστε.Εμεις απαιτουμε την γη μας, την γη για την οποια εχυσαν το αιμα τους οι παπουδες μας οι 65 Συκιωτες που με τον καπεταν Χαψα αρχηγο θυσιαστηκαν πολεμωντας κατα των Τουρκων στην περιοχη της Αγ.Αναστασιας εξω απο την Θεσσαλονικη το 1821 .Αυτη τη γη ζηταμε !

 • 16 Ιουλίου 2021, 08:25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

  Παρόλο που οι συνεχείς παρατάσεις της προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών υποθάλπουν την αναβλητικότητα, στην παρούσα συγκυρία είναι αναγκαία η προβλεπόμενη παράταση, ιδίως για τους ΟΤΑ που με υποστελεχωμένες νομικές και τεχνικές υπηρεσίες προσπαθούν να προστατεύσουν την ακίνητη περιουσία τους από τους επιτήδειους.

 • 15 Ιουλίου 2021, 12:45 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΨΥΛΗ

  Η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών είναι επιβεβλημμένη ειδικά στις περιοχές που αποτελούσαν πιλοτικά προγράμματα κτηματογράφησης, όπως η Χίος, με αποτέλεσμα να υποστούν τις συνέπειες που παρουσιάζουν όλα τα πιλοτικά προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχή που εμπίπτει στην περιφέρεια του Κτηματολογικού Γραφείου Καλλιμασιάς, όπου έχουν κυριολεκτικά μετακινηθεί ολόκληροι οικισμοί και περιοχές και έχουν κτηματογραφηθεί σε τελείως λανθασμένες θέσεις. Eξαιτίας της σωρείας των λαθών αποφασίσθηκε ο επαναπροσδιορισμός της θέσης όλων των αρχικά δηλωθέντων ακινήτων από την ίδια την υπηρεσία του Κτηματολογίου. Η διαδικασία όμως αυτή του επαναπροσδιορισμού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει γίνει καν ανάρτηση των νέων θέσων των γεωτεμαχίων, που προέκυψαν από τον επαναπροσδιορισμό, με αποτέλεσμα οι πολίτες ακόμα να μην γνωρίζουν την τεχνική και νομική εικόνα των ακινήτων τους, ενώ τα λάθη που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν θα πρέπει να διορθωθούν εντός 5 μηνών!!!!!
  Οι αστοχίες λοιπόν που υπήρχαν σε όλα τα πιλοτικά προγράμματα κτηματογράφησης (με υπέρμετρη εν συνεχεία επιβάρυνση των πολιτών), η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα σε συνδυασμό με τις δαπανηρές και συχνά πολύπολοκες διαδικασίες, που έχουν νομοθετηθεί για τη διόρθωση των κτηματολογικών λαθών είτε δικαστικά, είτε εξωδικαστικά, οι νέες νομοθετικές διατάξεις περί ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, τακτοποίησης αυθαιρέτων κλπ, που δημιουργούν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την σύνταξη των συμβολαίων και βεβαίως ο κορονοϊός επιτάσσουν την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών.
  Εξάλλου ο θεσμός του Κτηματολογίου έχει ως σκοπό τη δημιουργία ασφάλειας και διαφάνειας στις συναλλαγές. Αυτό όμως προϋποθέτει πρωτίστως μία ορθή κτηματολογική βάση με ορθή τεχνική αποτύπωση και ορθή νομική εικόνα των γεωτεμαχίων. Εάν η κτηματολογική βάση είναι λανθασμένη δυστυχώς θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπήρχαν μέχρι σήμερα (χωρίς κτηματολόγιο). Συνεπώς πρόκειται για μία νομοθετική πρωτοβουλία προς την ορθή κατεύθυνση.

 • 13 Ιουλίου 2021, 21:14 | Stefanos

  Όπως καταλαβαίνω από τα δημοσιευμένα σχόλια τα προβλήματα με τη
  διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ.
  Έχουμε λοιπόν:
  1) Συνοριακές περιοχές, όπου η μία κτηματογραφείται τη δεκαετία του 1990 (π.χ. σημερινός δήμος Ρεθύμνου – νομού Ρεθύμνης) και η άλλη (σημερινός δήμος Αγ. Βασιλείου – νομού Ρεθύμνης), ΤΩΡΑ-κυριολεκτικά ΤΩΡΑ…… Και είσαι σίγουρος ότι το κτήμα σου βρίσκεται στον δήμο, που ΤΩΡΑ κτηματογραφείται, αλλά ΟΧΙ πρέπει να κάνεις αγωγή γιατί ανήκει στον άλλο. Κτήμα αντικειμενικής 1.000 €, με έξοδα δικαστικής αγωγής 1.200 €.
  2) Λάθη των εταιριών, που είχαν αναλάβει το κτηματολόγιο στην πρώτη φάση του. Αναφέρω εδώ σαν παράδειγμα την περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Αρμένων, στο σημερινό δήμο Ρεθύμνου. Αποδεδειγμένα και σύμφωνα με συγκέντρωση των κατοίκων, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, σχεδόν όλα τα κτήματα έχουν λάθος στις συντεταγμένες. Σε 9.000 δείγματα στο κτηματολόγιο, έχουν βρεθεί 1.200 λάθη. Αυτό βέβαια οφείλεται και στην έλλειψη συντεταγμένων GPS, στην πρώτη ανάρτηση. Έτσι ιδιοκτησίες αλληλοκαλύπτονται και οι δίκες θα τελειώσουν το 2030.
  Προτάσεις:
  1) Όλες οι συνοριακές περιοχές δήμων, που έχουν τεράστια διαφορά στις ημερομηνίες κτηματογράφησης (βρείτε εσείς το βάθος, που πρέπει να γίνει αυτό)να συγχρονίζονται ως προς τις ημερομηνίες κτηματογράφησης.
  2) Πρόδηλα σφάλματα (π.χ. ιδιοκτησίες, που δηλώνονται σωστά ως προς τις διαστάσεις τους, αλλά φαίνονται π.χ. με άλλο γεωγραφικό προσανατολισμό και αλληλοκαλύπτονται να διορθώνονται απλά με ένσταση των αρχικών ιδιοκτητών και απλή κατάθεση των συντεταγμένων εγσα 87.
  Ό,τι γίνεται δηλαδή και στις αναρτήσεις. Αλλιώς θα έχουμε δίκες μέχρι το 2030.
  Ελπίζω κάποιες από τις προτάσεις μας να γίνουν αποδεκτές, αλλιώς το Κτηματολόγιο θα γίνει από εργαλείο ανάπτυξης, εργαλείο προστιβών.

 • 13 Ιουλίου 2021, 13:51 | ΡΑΛΛΟΥ ΤΣΑΚΑΡΕΛΟΥ

  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΥ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΕΤΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΒΙΝΤ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 13 Ιουλίου 2021, 12:21 | Ελευθέριος

  Είναι παράλογο να δίνονται με κάθε δυνατή δικαιολογία διαρκείς και αέναες παρατάσεις στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα για περιοχές που ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια! Τι ακριβώς εξυπηρετεί;
  Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες πραγματικά υπάρχει ανάγκη παράτασης, ασ γίνει για αυτές, και όχι μία οριζόντια ρύθμιση.
  Η εσαεί παράταση της οριστικοποίησης δημιουργεί μόνο αβεβαιότητα.

 • 12 Ιουλίου 2021, 16:24 | Νικολαος Χατζημιχαηλ

  Συκια Χαλκιδικης κτηματολογιο ωρα μηδεν.Απο το 1996 ξεκινησε και δεν προκειται να τελειωσει ποτε .Και αν τελειωσει ως εχει θα τελειωσει μαζι και τους κατοικους της περιοχης οι οποιοι δυστυχως κοιμουνται τον υπνο του δικαιου νομιζοντας οτι ολα βαινουν καλως.Στην περιοχη της Συκιας Χαλκιδικης του Δ.Σιθωνιας εχει συντελεστει το μεγαλυτερο «εγκλημα » στην ιστορια του κτηματολογιου.Με την ευθυνη ολων μας φυσικα .Αρμοδιων και αναρμοδιων !Χιλιαδες στρεμματα γης θα αλλαξουν χερια στο ονομα της αξιοποιησης και της αναπτυξης. Στο ονομα της ξεφτιλας θα ελεγα εγω! Με ευθυνη ολων των κυβερνησεων διαχρονικα απο το 1933 μεχρι και σημερα το ελληνικο κρατος δεν μπορεσε να παραχωρησει οριστικα εκτασεις 2000 περιπου στρεμματων οι οποιες εχουν απαλλοτριωθει και παραχωρηθει με προσωρινη διανομη στους δικαιουχους ακτημονες της περιοχης απο τον Ελευθεριο Βενιζελο !!!!Και αφου το ελληνικο κρατος δεν «καταφερε» να κανει την διανομη βρηκαν ευκαιρια οι «αρμοδιοι» να διεκδικησουν τις εκτασεις αυτες και να παραχωρησουν καποιες εξ αυτων {τα φιλετα} για αξιοποιηση.Για αυτο το κτηματολογιο μιλαμε.Και ο κοσμος κοιμαται.Ε οχι αυτο το «εγκληματο-κτηματολογιο»σας το χαριζουμε .Δεν το χρειαζομαστε.Εμεις απαιτουμε την γη μας, την γη για την οποια εχυσαν το αιμα τους οι παπουδες μας οι 65 Συκιωτες που με τον καπεταν Χαψα αρχηγο θυσιαστηκαν πολεμωντας κατα των Τουρκων στην περιοχη της Αγ.Αναστασιας εξω απο την Θεσσαλονικη το 1821 .Αυτη τη γη ζηταμε !!

 • 12 Ιουλίου 2021, 15:27 | MARIA CHATZIMICHAIL

  Το κτηματολογιο στη Συκια ΧαλκιδικηςτουΔ.Σιθωνιας εχει καταντησει να γινει «εγκληματοκτηματολογιο»με τα λαθη και τις παραληψεις των υπευθυνων για τους κατοικους της περιοχης.Λαθη επι λαθων στη κτηματογραφηση της περιοχης χωρις τοπογραφικα με συντεταγμενες δημιουργησαν το απολυτο χαος. Πιλοτικο προγραμμα απο το 1996 ακομα δεν εχει ολοκληρωθει.Και αν ολοκληρωθει με τα προβληματα που υπαρχουν θα «κλαψουν» μανουλες.Ακομα και στις διανομες των προσφυγων του 1933 υπαρχει σημαντικη αποκλιση στην εφαρμογη . Βλεπε Σαρτη Χαλκιδικης. ΣτηνΣυκια Χαλκιδικης περιπου 2000 στρεμματα γης διεκδικουνται απο το ελληνικο δημοσιο διοτι το ιδιο δεν μεριμνησε να οριστικοποιησει την προσωρινη διανομη που το ιδιο εκανε στους κατοικους το 1933.Επι πλεον 35 ακινητα απο αυτα ανω των τεσσαρων στρεμματων παραχωρηθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποιηση.Ο καθενας λοιπον μπορει να αναρωτηθει.Γιατι το κτηματολογιο ξεκινησε πιλοτικα απο την συγκεκριμενη περιοχη? Η απαντηση ειναι απλη.Για να κατοχυρωσει πρωτα τις εκτα σεις των μονων του Αγιου ορους περιπου εκατον με εκατον πενηντα χιλιαδες στρεμματα γης και επι πλεον να δωσει το δικαιωμα στο ελληνικο δημοσιο να αρπαξει εκτασεις φιλετα απο τους κατοικους και να τα παραχωρησει με το αζημειωτο στα μεγαλα οικονομικα συμφεροντα!Για τους κατοικους τι ? Μονο προβληματα και πονο !

 • 12 Ιουλίου 2021, 14:14 | Μαρία

  Στην Συκιά Χαλκιδικής του ΔΣιθωνιας το 1996 ξεκίνησε πιλοτικά το Κτηματολόγιο.Στην πορεία με τα λάθη των υπευθύνων το Κτηματολόγιο έγινε «εγκλήματο»Κτηματολόγιο για τους κατοίκους της περιοχής.Λαθη στην κτηματογραφηση οδήγησαν τους κατοίκους να ψάχνουν την λύτρωση για τα πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μέσω των δικαστηρίων προσθέτοντας οικονομικά βάρη και άφθονο στρες.Το Ελληνικό δημόσιο θέλει να αρπάξει 2000 περίπου στρέμματα γης από τους κατοίκους εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί υπέρ των κατοίκων το1933 από τις μονές του Αγίου Όρους.Επι πλέον παραχώρησε στο Ταιπεδ για αξιοποίηση 35 ακίνητα άρτια και οικοδομήσιμα.Το συμπέρασμα είναι ότι το Κτηματολόγιο ξεκίνησε πιλοτικά από την Συκιά Χαλκιδικής για να λύσει πιθανά προβλήματα που αντιμετωπιζαν οι μονές του Αγίου όρους ιδιοκτησιακά εννοώ καθώς και να δώσει στο ελληνικό δημόσιο εκτάσεις που δεν τις κατείχε ποτέ. Για τους κατοίκους μόνο προβλήματα και πόνο.

 • 12 Ιουλίου 2021, 09:14 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Η προτεινόμενη παράταση τυγχάνει ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, αφού, λόγω της τρέχουσας πανδημίας, είναι εξαιρετικά δυσχερής και χρονοβόρα η διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την επίσπευση της άσκησης των ένδικων ή διοικητικών βοηθημάτων που απαιτούνται για τη διόρθωση των επίμαχων (παλαιών) κτηματογραφήσεων, οι οποίες μάλιστα κατά κανόνα, εξαιτίας του πιλοτικού χαρακτήρα τους, βρίθουν σοβαρών σφαλμάτων και ανακριβειών, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται το μέλλον του θεσμού, δεδομένου ότι η ακρίβεια των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών οφείλει να αποτελεί αδιάσειστο θεμέλιό του.

 • 11 Ιουλίου 2021, 22:09 | Νικολαος Χατζημιχαηλ

  ναι επιτακτικη η αναγκη μεγαλυτερης παρατασης του χρονου ληξης του κτηματολογιου στην περιοχη της Συκιας του Δ.Σιθωνιας Χαλκιδικης διοτι η προχειροτητα με την οποια η ΑΕ Πλανητικη επιχερει να ολοκληρωσει την τελευταια φαση του εχει δημιουργησει τεραστια προβληματα στους κατοικους της περιοχης οι οποιοι ανημποροι και χωρις καμμια βοηθεια απο καποιον φορεα προσπαθουν μεσα απο δικαστικες αποφασεις να τακτοποιησουν λαθη και παραληψεις για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην αρχική δήλωση ιδιοκτησίας δεν ζητήθηκαν τοπογραφικά με συντεταγμένες με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δηλώσουν εκτάσεις χωρίς να μπορούν να τις προσδιορίσουν ακριβώς. Έτσι βρίσκονται εκτάσεις η μία μέσα στην άλλη και ο μόνος τρόπος να επιλυθεί το θέμα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προσθέτοντας οικονομικά βάρη στους ενδιαφερομένους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό δημόσιο δήλωσε και διεκδικεί περίπου 2000 στρέμματα εκτάσεων τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί από τις μονές του Αγίου Όρους το έτος 1933 και διανεμεί στους δικαιούχους με προσωρινή διανομή. Σε αυτές τις εκτάσεις υπήρξε ανέκαθεν οικονομική-οικοδομική δραστηριότητα , χτίστηκαν ξενοδοχεία , κάμπινγκ , οικοδομές, και σήμερα μετά την εξέλιξη αυτή και με το τέλος του κτηματολογίου θα βρεθούν σε αδιέξοδο και σε πλήρη απόγνωση. Μεγαλύτερη παράταση λοιπόν του χρόνου λήξης του κτηματολογίου ουτως ώστε να επιλυθούν τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

 • 11 Ιουλίου 2021, 22:30 | katerina melissi

  ναι επιτακτικη η αναγκη μεγαλυτερης παρατασης του χρονου ληξης του κτηματολογιου στην περιοχη της Συκιας του Δ.Σιθωνιας Χαλκιδικης διοτι η προχειροτητα με την οποια η ΑΕ Πλανητικη επιχερει να ολοκληρωσει την τελευταια φαση του εχει δημιουργησει τεραστια προβληματα στους κατοικους της περιοχης οι οποιοι ανημποροι και χωρις καμμια βοηθεια απο καποιον φορεα προσπαθουν μεσα απο δικαστικες αποφασεις να τακτοποιησουν λαθη και παραληψεις για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην αρχική δήλωση ιδιοκτησίας δεν ζητήθηκαν τοπογραφικά με συντεταγμένες με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δηλώσουν εκτάσεις χωρίς να μπορούν να τις προσδιορίσουν ακριβώς. Έτσι βρίσκονται εκτάσεις η μία μέσα στην άλλη και ο μόνος τρόπος να επιλυθεί το θέμα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προσθέτοντας οικονομικά βάρη στους ενδιαφερομένους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό δημόσιο δήλωσε και διεκδικεί περίπου 2000 στρέμματα εκτάσεων τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί από τις μονές του Αγίου Όρους το έτος 1933 και διανεμεί στους δικαιούχους με προσωρινή διανομή. Σε αυτές τις εκτάσεις υπήρξε ανέκαθεν οικονομική-οικοδομική δραστηριότητα , χτίστηκαν ξενοδοχεία , κάμπινγκ , οικοδομές, και σήμερα μετά την εξέλιξη αυτή και με το τέλος του κτηματολογίου θα βρεθούν σε αδιέξοδο και σε πλήρη απόγνωση. Μεγαλύτερη παράταση λοιπόν του χρόνου λήξης του κτηματολογίου ουτως ώστε να επιλυθούν τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

 • 11 Ιουλίου 2021, 22:28 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

  Ειναι επιτακτικη η αναγκη μεγαλυτερης παρατασης του χρονου ληξης του κτηματολογιου στην περιοχη της Συκιας του Δ.Σιθωνιας Χαλκιδικης διοτι η προχειροτητα με την οποια η ΑΕ Πλανητικη επιχερει να ολοκληρωσει την τελευταια φαση του εχει δημιουργησει τεραστια προβληματα στους κατοικους της περιοχης οι οποιοι ανημποροι και χωρις καμμια βοηθεια απο καποιον φορεα προσπαθουν μεσα απο δικαστικες αποφασεις να τακτοποιησουν λαθη και παραληψεις για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην αρχική δήλωση ιδιοκτησίας δεν ζητήθηκαν τοπογραφικά με συντεταγμένες με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δηλώσουν εκτάσεις χωρίς να μπορούν να τις προσδιορίσουν ακριβώς. Έτσι βρίσκονται εκτάσεις η μία μέσα στην άλλη και ο μόνος τρόπος να επιλυθεί το θέμα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προσθέτοντας οικονομικά βάρη στους ενδιαφερομένους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό δημόσιο δήλωσε και διεκδικεί περίπου 2000 στρέμματα εκτάσεων τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί από τις μονές του Αγίου Όρους το έτος 1933 και διανεμεί στους δικαιούχους με προσωρινή διανομή. Σε αυτές τις εκτάσεις υπήρξε ανέκαθεν οικονομική-οικοδομική δραστηριότητα , χτίστηκαν ξενοδοχεία , κάμπινγκ , οικοδομές, και σήμερα μετά την εξέλιξη αυτή και με το τέλος του κτηματολογίου θα βρεθούν σε αδιέξοδο και σε πλήρη απόγνωση. Μεγαλύτερη παράταση λοιπόν του χρόνου λήξης του κτηματολογίου ουτως ώστε να επιλυθούν τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή μας.

 • 10 Ιουλίου 2021, 22:44 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

  επειδη οι κτηματογραφισεις αυτες ειναι σχεδον στο συνολο τους λαθος (ΛΕΣΒΟΣ) θα πρει ειδικα γιαυτες τις περιοχες με τα πολυ μεγαλα λαθη αφενος να δοθει μεγαλυτερη παραταση (πχ εως 31/12/2025)
  αφετερου να δινεται η δυνατοτητα για το συνολο των εγγραφων να μπορουν να διορθωνονται εξωδικαστικα με τη διαδιακασια του προδηλου σφαλματος χωρις να απαιτειτε καμια προυποθεση. επαναλαμβανω να μπορουν να διορθωνονται με τη διαδικασια του προδηλου ολες ανεξαιρετως οι πρωτες εγγραφες μεχρι τις 31/12/2025
  ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 • 10 Ιουλίου 2021, 15:48 | Γιάννης Ψαρομήλιγκος

  Εντελώς απαραίτητη η ετήσια παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών των παλαιών κτηματογραφήσεων και εξαιρετικά εύστοχο το έγκαιρο της χορήγησής της. Πράγματι, είναι κοινό μυστικό ότι οι εν λόγω- πιλοτικές άλλωστε- κτηματογραφήσεις πάσχουν σωρείας ανακριβειών, η δε επακολουθήσασα έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά κανόνα συνέπεσε με την έναρξη της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα οι πολίτες των περιοχών που είχαν την ατυχία τα ακίνητά τους να συμπεριληφθούν στις προκείμενες κτηματογραφήσεις, να αδυνατούν πολλές φορές να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σχετικών διορθωτικών ενεργειών. Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι η προσφάτως ενσκήψασα και τελούσα ακόμη σε πλήρη εξέλιξη υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των συναρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών (Δικαστήρια, Κτηματολογικά Γραφεία, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.), με αποτέλεσμα να βραδυπορούν αφόρητα οι ενέργειες που πολλές φορές είναι απαραίτητες για την άσκηση των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων ή ακόμη και των εξωδικαστικών αιτήσεων (έκδοση πιστοποιητικών, διεκπεραίωση δηλώσεων φόρου κληρονομίας, σύνταξη σχετικών αποδοχών κ.λπ.). Εξάλλου, η εν θέματι παράταση θα δώσει τη δυνατότητα και στο Ελληνικό Δημόσιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας, που πολλές φορές έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφές επ’ ονόματι τρίτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ασκηθεί οι οικείες αγωγές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προφανώς λόγω του υπέρογκου αριθμού των σχετικών υποθέσεων. Τέλος, αλλά κυρίως, οφείλει η Πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη πίστωση χρόνου, όχι μόνο για τη διευκόλυνση των πολιτών της, όχι μόνο για την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και επειδή πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξασφάλισης της ακρίβειας των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, λόγω της σπουδαιότητάς τους για τη λειτουργία του όλου θεσμού του Κτηματολογίου και των σκοπών που τούτος υπηρετεί.

 • 10 Ιουλίου 2021, 00:01 | Νίκος

  Επιτακτική η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Πολύ περισσότερο μάλιστα λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης συνεπεία της πανδημίας.

 • 9 Ιουλίου 2021, 09:55 | Παναγιωτης

  Απολύτως θετική η πρωτοβουλία για παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγράφων. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε επιβάλλουν την παράταση. Απολύτως αναγκαία η αλλαγή στην παθητική νομιμοποίηση σε κτηματολογικές αγωγες στα εξής:α)Ρητή νομοθετικη πρόβλεψη ότι η μη απευθυνση της αγωγής κατά αναγκαίου ομοδικου ΔΕΝ σημαίνει απόρριψη αυτής ως απαραδεκτης, αλλά το δικόγραφο διασώζεται με προσεπικληση αυτού κατόπιν διαταγής του δικαστηριου ή με άσκηση νέας αγωγής κατά αυτού, η οποία συνεκδυνεκδικάζεται υποχρεωτικά με την πρώτη β) Δικόγραφο που στρέφεται κατά νεκρού να μην απορρίπτεται ως απαράδεκτο αλλά το δικαστήριο να διατάζει υποχρεωτικά προσεπικληση καθολικών διαδόχων του αποβιωσαντος. Επιτέλους το χρονοβόρο και ατελέσφορο, πολλές φορές, κυνήγι κληρονόμων νεκρών φερόμενων ως δικαιούχων εγγραπτεου δικαιώματος κατά τις πρώτες εγγραφές πρέπει να τελειώσει.

 • 8 Ιουλίου 2021, 19:51 | Κωνσταντίνος Ράγκος

  Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω παράταση μέχρι τις 31-12-2022 για τις εν λόγω περιοχές ( π.χ. Χίος) λόγω:
  α) Της πανδημίας του covid-19 , καθ΄ότι από 1-1-2021 έως τέλη Μαρτίου ή τέλη Απριλίου 2021 ανάλογα της περιοχής και των περιοριστικών ανά Νομό θεσπισθέντων μέτρων, οι διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών προς κατάθεση δικογράφων κατέστησαν δυσχερείς παρά τις διευκολύνσεις στην ψηφιοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του ιού είναι ορατός με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το Φθινόπωρο και μετά.
  β) Της αναπόφευκτης ανάγκης συνεργασίας των Δικηγόρων με επιστήμονες διαφόρων κλάδων ( Συμβολαιογράφοι- Μηχανικοί- Λογιστές) οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας τόσο λόγω του covid-19 που καθυστέρησε σημαντικά την περαίωση των εργασιών τους, όσο και λόγω της πρόσφατης παράλληλης ψήφισης Νομοθετικών και λοιπών Διατάξεων, οι οποίες εκ των πραγμάτων καθυστερούν την διευθέτηση των κτηματολογικών προβλημάτων μέσω της δικαστικής οδού ( π.χ. Τακτοποποιήσεις-Νομιμοποιήσεις- Ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου, Δασικοί χάρτες κλπ). Ειδικά στις κληρονομιές υπάρχει τεράστια κωλυσιεργία. Κανένα συμβόλαιο δεν μπορεί να συνταχθεί άνευ βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας των κτιρίων , διορθώσεων στο έντυπο περιουσιακής κατάστασης (Ε9)της ορθής επιφάνειας προς εξόφληση του αναλογούντος φόρου και την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 5ετίας κατόπιν σωστής και ακριβούς καταμέτρησης από Μηχανικό, και βεβαίωσης περί μη ύπαρξης δασικής έκτασης. Η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, όπου αυτή απαιτείται, «απαιτεί» πλέον την ορθή και ακριβή δήλωση της επιφάνειας των κτισμάτων και στους Δήμους της Χώρας πέραν του εντύπου Ε9 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Κατανοεί κανείς ότι η συμμόρφωση στη νομιμότητα μετά από τόσα χρόνια παθογένειας απαιτεί και χρόνο, γιατί αλλιώς, όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, τα προβλήματα δεν θα επιλυθούν, αλλά θα γίνουν περισσότερα δεδομένης της πολυπλοκότητας νομοθεσίας της Χώρας μας.
  γ) Της Πιλοτικής εφαρμογής του Ν. περί Κτηματολογίου στις εν λόγω περιοχές και της δημιουργίας πολλών προβλημάτων για τα οποία μεγάλο μέρος ευθύνης την είχε η ίδια η Πολιτεία.Οι περιοχές αυτές σήκωσαν όλο το βάρος των αστοχιών και παθογενειών της Πιλοτικής Κτηματογράφησης ,η οποία επιβάρυνε δυσβάσταχτα τους πολίτες για την δικαστική διόρθωση των λανθασμένων κτηματολογικών εγγραφών, ενώ οι ίδιοι διά των φυσικών δικαστών και των δικηγόρων τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην συμπλήρωση των ελλείψεων και διόρθωση των αστοχιών του Νόμου περί Κτηματολογίου ( 2664/1998) ο οποίος διορθώθηκε και συμπληρώθηκε αδιαμφισβήτητα αρκετές φορές, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για την ομαλότερη Κτηματογράφηση των λοιπών περιοχών της χώρας μας. Είναι, λοιπόν κρίμα να «τιμωρηθούν» οι εν λόγω περιοχές με το πρόσχημα της αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας.
  δ) Της νομοθετικής κήρυξης του εξωδικαστικού επαναπροσδιορισμού της θέσης των αρχικά δηλωθέντων ακινήτων λόγω της ευρύτητας του προβλήματος σε συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες των εν λόγω περιοχών( π.χ. Κτηματολογικό Γραφείο Καλλιμασιάς Δ.Ε. Ιωνίας Δήμου Χίου) ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν έχει τελεσφορήσει και δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από τους αρμοδίους φορείς του Ελληνικού Κτηματολογίου περί της τύχης του επαναπροσδιορισμού της θέσης των γεωτεμαχίων παρά την επικείμενη λήξη της προθεσμίας δικαστικής διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών μέχρι την 31-12-2021. Οι πολίτες μέχρι σήμερα αγνοούν την νομική και τεχνική εικόνα των ακινήτων τους, όπως αυτή θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί μετά την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης τους, ώστε να γνωρίζουν αν χρειάζεται να κινηθούν δικαστικά για την διόρθωση των λανθασμένων κτηματολογικών εγγραφών, εφόσον τελικά αυτές δεν διορθώθηκαν με την εν λόγω εξωδικαστική διαδικασία, αν και ταλαιπωρήθηκαν εκ νέου .
  Πραγματικά, η παράταση αυτή είναι αναγκαία για όλους. Όσον αφορά τους μη νομοταγείς πολίτες, που κρύβονται πίσω από παράτυπες κατατμήσεις και καταπατήσεις, αυτοί ελέγχονται αυστηρά διά της -ούτως η άλλως- δικαστικής οδού, στην οποία προσφεύγουν οι πολίτες αναγκαστικά εκ του Νόμου (6 παρ. 2,3 και 8 του Ν. 2664/1998) για την διόρθωση των λανθασμένων κτηματολογικών εγγραφών. Έτσι, ισοπεδωτική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν νοείται σε μία Δημοκρατική Πολιτεία. Άλλωστε, είναι δυνατόν παράλληλα ή λίγο μετά την ψήφιση της πολυπόθητης παράτασης να θεσπιστούν ακόμη αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, που προβλέπει ο ίδιος ως άνω Νόμος (π.χ. άρθρα 18 και 19 του Ν. 2664/98). Πάντα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει η βούληση και η στοχευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Γενικοί αφορισμοί και αποκλεισμοί δεν δικαιολογούνται.
  Ευχαριστώ την Πολιτεία που δίνει τη δυνατότητα σε μένα τον ελάχιστο να εκφραστώ μέσα από το Θεσμό της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 • 8 Ιουλίου 2021, 14:00 | Λάμπρος Αντωνάκος

  Για να γίνει αντιληπτό παραθέτω μία σύντομη περιγραφή:
  Στην πιλοτική φάση κτηματογράφησης στα όρια Αργολίδας – Αρκαδίας, έγινε κτηματογράφηση ενός ΟΤΑ γειτονικού προς την Ανδρίτσα Αργολίδας. Μάλλον από λάθος ορίστηκε προς κτηματογράφηση και τμήμα της περιοχής Ανδρίτσας στην οποία δεν γινόταν κτηματογράφηση. Ο ορισμός έγινε χωρίς συντεταγμένες, μόνο με τα διοικητικά όρια του ΟΤΑ που κτηματογραφείτο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν συντεταγμένες για να ορισθεί αλλιώς. Το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές που εφάπτονταν στις πιλοτικά κτηματογραφούμενες.
  Ολοι οι ιδιοκτήτες της περιοχής δεν δήλωσαν τις ιδιοκτησίες τους, αφού δεν ειδοποιήθηκαν, και φυσικά, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτησίες τους ανήκουν σε άλλον ΟΤΑ . Όταν πρόσφατα πήγαμε να εγγράψουμε τα ακίνητά μας που ευρίσκονται σε αυτή την περιοχή μας είπαν ότι είναι αγνώστου ιδιοκτήτη από προηγούμενη φάση.
  Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου και το γραφείο κτηματογράφησης μιλούν για εξόφθαλμο λάθος του Κτηματολογίου. Ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει σχεδιάγραμμα εγκεκριμένο από το Εφετείο Ναυπλίου το 1896! , συμβόλαια του 1907 κτλ. που ορίζουν και τα διοικητικά όρια και τις ιδιοκτησίες. Ακόμη και στο σημερινό χάρτη του Κτηματολογίου, η περιοχή ανήκει στην Ανδρίτσα! Ολοι οι ΟΤΑ και οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν. Τα αποδεικτικά στοιχεία, τόσο των ορίων , όσο και των τίτλων είναι στη διάθεση υπαλλήλου του Κτηματολογίου.
  Οι ανωτέρω μας υποδεικνύουν δικαστική λύση μέσω αγωγής όπου θα ζητάμε την εγγραφή των ιδιοκτησιών στον λάθος ΟΤΑ! Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους άλλους ιδιοκτήτες του ΚΑΕΚ (με τεράστια έξοδα) που αυθαίρετα συνέταξε το Κτηματολόγιο. Με το θέμα έχουν ασχοληθεί εφημερίδες αλλά και η Βουλή σε επερώτηση του κ. Μανιάτη τεως βουλευτή. Ο προηγούμενος Υπουργός πριν τις εκλογές είχε υποσχεθεί λύση.
  Τα ερωτήματα είναι:
  Γιατί πρέπει να καταφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη όταν οι υπάλληλοι της υπεύθυνης υπηρεσίας παραδέχονται το λάθος της υπηρεσίας; Γιατί δεν προβλέπεται λάθος της υπηρεσίας;
  Γιατί αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι πολίτες, ανάλογα με το πότε έγινε η κτηματογράφηση στην περιοχή των ιδιοκτησιών τους; Πως γίνεται να βρίσκονται με έγκυρους τίτλους άνθρωποι που καταπάτησαν γειτονικές περιοχές (που ανήκουν σε άλλον ΟΤΑ και οι ιδιοκτήτες είχαν άγνοια) επειδή τους έδινε το δικαίωμα ο νόμος; Τώρα 20 χρόνια μετά, χρεώνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να αποδείξουν το δίκιο τους, αν στο μεταξύ δεν έχουν πουληθεί οι εκτάσεις.

 • 6 Ιουλίου 2021, 21:29 | Λάμπρος Αντωνάκος

  Πως μπορεί ένας απλός πολίτης να επικοινωνεί με τα κτηματολογικά γραφεία; Δέχονται μόνο φαξ το οποίο έχει καταργηθεί πλέον.
  Τι θα γίνει με τις περιοχές που έχουν ενταχθεί προς κτηματογράφηση σε άλλον ΟΤΑ παλαιότερα, από ομολογημένο και προφανές λάθος του Κτηματολογίου;
  Για αυτές τις περιοχές, πχ περιοχή της Ανδρίτσας Αργολίδας, όπως μας πληροφόρησαν (20 μήνες μετα την αίτηση μας) με » την υπ’ αριθμ. 307/3/13-06-2005 (ΦΕΚ 867/Β ́/27-06-2005) υπουργική απόφαση, διαπιστώθηκε η περαίωση κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιβερίου (πρώην Κοινότητα Κιβερίου)του Δήμου Λέρνας του Νομού Αργολίδας.» Είχαμε ζητήσει την προκήρυξη της κτηματογράφησης Κιβερίου, προκειμένου να αποδείξουμε το λάθος του Κτηματολογίου. Δεν μας έχει δοθεί, 27 μήνες μετά. Αντ΄αυτού μας συστήνουν να παρακαλέσουμε το Κτηματολόγιο (με τεράστια έξοδα) να μας εγγράψει σε άλλον ΟΤΑ.
  Γιατί πρέπει να καταβληθούν τεράστια έξοδα από κάθε ιδιοκτήτη όταν το λάθος είναι του Κτηματολογίου;
  Γιατί αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι πολίτες, ανάλογα με το πότε έγινε η κτηματογράφηση; Πχ αν κάποιος, που είχε το νόμιμο δικαίωμα, να εγγράψει ακίνητο σε παλαιότερα κτηματογραφούμενη περιοχή «αποφάσισε» να επεκτείνει την ιδιοκτησία του και στην γειτονική , μη κτηματογραφούμενη περιοχή, τώρα, τόσα χρόνια μετά, ισως την έχει πουλήσει, αλλά σε καθε περίπτωση καλούνται οι ιδιοκτήτες των νέων περιοχών να υποστούν τα έξοδα και την φθορά της δικαστικής οδού.
  Είναι απολύτως δίκαιο να ισχύσουν τώρα ίδιες προθεσμίες για όλη την επικράτεια

 • 6 Ιουλίου 2021, 08:42 | Μάνος Γκαβαϊσές

  Η παράταση για την άσκηση αγωγής για διόρθωση, ολικά ή μερικά της πρώτης εγγραφής είναι αναμφισβήτητα αναγκαία. Τα πιλοτικά Κτηματολόγια έχουν όλη την παθολογία που έχει ένας νεοεισαχθείς θεσμός που δεν έχει δοκιμαστεί πρώτα με εξομοιώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ιδίως το άρθρο 6 έχει υποστεί δεκάδες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
  Ο εισηγητής του άρθρου έχει λογικά ρεαλιστική εικόνα των προβλημάτων των αρχικών εγγραφών των πιλοτικών Κτηματολογίων και η παράταση είναι ανακουφιστική για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους επαγγελματίες (δικηγόρους και μηχανικούς) οι οποίοι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις αγωγές ή αιτήσεις διορθώσεως σε λιγότερο πιεστικό περιβάλλον.
  Τέλος θα πρέπει να υπάρξει σαφής νομοθετική κάλυψη για το καθεστώς των οριστικών εγγραφών σε περιπτώσεις όπως πχ η τύχη των εκκρεμών κληρονομιών, η ρύθμιση των αδήλωτων ιδανικών μεριδίων που θα καταλήξουν στο Ελληνικό Δημόσιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», η εσφαλμένη εγγραφή τίτλου κτήσης (πχ κληρονομιά αντί χρησικτησίας), οι γεωμετρικές μεταβολές.

 • 6 Ιουλίου 2021, 01:35 | Κωνσταντινος Οικονομου

  Πράγματι ανά περιοχές υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί (όπως αναφέρει στο σχόλιό του ο ιτ1960). Να προσθέσω επίσης ενδεικτικά την παρόχθια περιοχή Αράχθου στην ΑΡΤΑ όπου η κτηματογράφηση ξεκίνησε το 1999 και μετά από ένσταση το Δημόσιο εμφανίσθηκε ως δικαιούχος (βάσει του τεκμηρίου Κυριότητας υπέρ του -ενώ οι ιδιοκτήτες των κτημάτων θα έπρεπε να αποδείξουν με τίτλους που ανάγονται στο 1885 φθάνοντας στον Άρειο Πάγο με ότι οικονομικά και χρονικά αυτό συνεπάγεται) με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι πριν το 1975 (που κατασκευάσθηκε το φράγμα Πουρναρίου) δεν ίσχυε το τεκμήριο υπερ του Δημοσίου στις περιοχές πριν την Γέφυρα της Άρτας (διότι ο Άραχθος ΔΕΝ είναι πλωτός- ενώ το κτηματολόγιο τον θεωρεί εξολοκλήρου πλωτό) και παρά το ότι το ΝΣΚ (με την γνωμοδότηση 2/1995) ήδη είχε πλέον εναρμονισθεί με την απόφαση της ολομέλειας του ΑΠ 46/1990 (ενώ επί δεκαετίες το ΝΣΚ γνωμοδοτούσε αντίθετα). Τα προβλήματα όμως αυτά ΔΕΝ λύνονται με παρατάσεις έως το 2022 αλλά με συγκεκριμμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες όμως ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ μέχρι σήμερα.
  Να προσθέσω επίσης ενδεικτικά ένα άλλο θέμα, αυτό των παλαιών κατατμήσεων των κληροτεμαχίων που αφορά μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών που ενώ θα μπορούσε να επιλυθεί άμμεσα με νομοθετική ρύθμιση (χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του Δημοσίου) και να επιλυθούν άμμεσα τα σχετικά προβλήματα της κτηματογράφησης το Υπουργείο συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες να τα επιλύσουν μέσω των δικαστικών αποφάσεων (μετά από χρόνια δηλαδή και αφού υποβληθούν στις σχετικές δαπάνες) (υποθέτω ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι αντιδρούν σε τέτοιες ρυθμίσεις).

 • 5 Ιουλίου 2021, 20:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Να γίνει παράταση του κτηματολογίου

 • 5 Ιουλίου 2021, 13:03 | itamos1960

  Πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η παράταση της προθεσμίας έως στο τέλος του 2022, επεκτείνει τον χρόνο και την δυνατότητα επίλυσης πολλών σημαντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο της διευθέτησης των χρόνιων προβλημάτων του κτηματολογίου, καθίσταται αδήριτη ανάγκη η επίλυση του ζητήματος που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την ευρύτερη περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής. Ειδικότερα, στα συμφραζόμενα της ευρύτερης πολιτικής για την αποκατάσταση των ακτημόνων των νέων χωρών, το έτος 1933 απαλλοτριώθηκαν πλείονες εκτάσεις, οι οποίες διανεμήθηκαν στους ακτήμονες της ως άνω περιοχής. Πάρα ταύτα, ενόψει και των ιστορικών συγκυριών (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφύλιος, δικτατορία κοκ), το ελληνικό δημόσιο αμέλησε να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων της συγκεκριμένης περιοχής και να εκδώσει τα απαιτούμενα παραχωρητήρια ως είχε δέσμια αρμοδιότητα να κάνει. Ενόψει τούτου, όταν το 1995 κηρύχθηκε η κτηματογράφηση στην ως άνω περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο, ορμώμενο από την ίδια του την παράλειψη να εκδώσει παραχωρητήρια, προέβαλε μαζικά και καταχρηστικά ενστάσεις, προβάλλοντας ιδία κυριότητα στις παραπάνω εκτάσεις. Οι δε κάτοικοι της περιοχής καθ΄όλο αυτό το διάστημα αγνοούσαν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς πίστευαν ότι με την αρχική διανομή είχαν αποκτήσει κυριότητα. Παράλληλα,η Διοίκηση χορηγούσε μαζικά πάσης φύσεως διοικητικές πράξεις (ιδίως οικοδομικές άδειες, αγροτικές επιδοτήσεις), αναγνωρίζοντας de facto την κυριότητα των κατοίκων. Το αποτέλεσμα ήταν οι εν λόγω εκτάσεις να αναγνωριστούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και να δημιουργηθεί ένα τεράστιο και παράλογο ζήτημα για την κυριότητα αυτών, το οποίο διογκώθηκε από τους κατά κανόνα και σύμφωνα με τα τοπικά συναλλακτικά ήθη και έθιμα της περιοχής, άτυπους κανόνες μεταβίβασης ακινήτων και της τουριστικής ανάπτυξης που γνώρισε η περιοχή.Το παρόν σχέδιο νόμου, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διευθέτηση αυτού του χρόνιου ζητήματος που λειτουργεί ως τροχοπέδη στη ανάπτυξη της περιοχής.

 • 4 Ιουλίου 2021, 04:12 | Κωνσταντινος Οικονομου

  Η έναρξη κτηματογράφησης των περιοχών στις οποίες η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης εκδόθηκε πριν τον νόμο ν. 3481/2006 (Α΄162), ανάγεται πριν από το 2000 δηλαδή ουσιαστικά ήδη έχει παρέλθει διάστημα πέραν της 20ετίας από την έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Η νέα παράταση της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο αυτό εως 31/12/2022 είναι παντελώς αδικαιολόγητη και απολύτως αντίθετη με τους σκοπούς του Εθνικού κτηματολογίου και θα πρέπει ο Υπουργός να αιτιολογήσει ειδικώς για κάθε περιοχή την σκοπιμότητα τέτοιας παράτασης.
  Αντίθετα θα πρέπει να ορισθεί ρητά ότι οι αρχικές εγραφές αποτελούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας (με την επιφύλαξη τυχόν λάθους σε αυτές).
  Ώστε να μπεί ένα τέλος στις παράνομες κατατμήσεις και καταπατήσεις.