ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.» Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμών δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 26 ν. 4487/2017

1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).
Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής:
α. δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση».
β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,
γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
δ. δαπάνες προμήθειας υλικών,
ε. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 τροποποιείται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€), για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση ή σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων – φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α` 167)]. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (12.000.000€)».

 • Γενικό σχόλιο: Ο ΣΑΠΟΕ χαιρετίζει τις θετικές και εποικοδομητικές αλλαγές που προτείνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στόχο έχουν (α) να διορθώσουν κάποιες ασάφειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και (β) να αναγνωρίσουν την ουσιαστικής συμβολή του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

  Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο που έχει φέρει μία πραγματική επανάσταση στις συναλλαγές μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων και Δημοσίου, ανέχεται μία παρωχημένη αντίληψη ως προς την αντιμετώπιση, υλοποίηση και εφαρμογή του cash rebate.

  Το ΣΑΠΟΕ, με πνεύμα καλής πίστης προτείνει, το Υπουργείο να προβεί στις περαιτέρω τροποποιήσεις:

  Σχόλιο:
  Άρθρο 38 (& Παράρτημα 1, (2δ1 Ενότητα Δ): Για την ορθή εφαρμογή της νέας διάταξης και ομαλή υλοποίηση του νέου πλαισίου, προτείνουμε να μην υφίσταται υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που συνάπτει ο Φορέας με τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές στη διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου (όπου επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής). Σημειώνεται ότι ούτως ή άλλως δεν απαιτείται η υποβολή αυτών των συμφωνητικών για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου κάτω των 8.000.000 ευρώ.

  Προτείνουμε να απαλειφθεί η πρόταση στην Ενότητα Δ, 2δ1, Παράρτημα 1 σε ότι αφορά στην διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου – «Σε περίπτωση που επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί́ από́ φυσικά́ πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική́ έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017, υποβάλλονται τα σχετικά́ ιδιωτικά́ συμφωνητικά́ στα οποία να ορίζεται ρητά́ η παροχή́ της εργασίας στην Ελληνική́ επικράτεια και η αντίστοιχη αμοιβή́ της».
  Πάρα πολλές φορές τα συμφωνητικά αυτά υπογράφονται τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πριν το γύρισμα, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η αίτηση Υπαγωγής. Τα ανωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά να είναι υποχρεωμένος ο Φορέας να τα προσκομίσει κατά την διαδικασία Ελέγχου.

  Σχόλιο:
  Άρθρο 38 (& Παράρτημα 1, (Ενότητα Ζ.2): Για την ορθή εφαρμογή της νέας διάταξης και ομαλή υλοποίηση του νέου πλαισίου, προτείνουμε να μην υφίσταται υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης από τραπεζικούς λογαριασμούς της αλλοδαπής εταιρείας παραγωγής, στο στάδιο της Αίτησης Υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς στο στάδιο αυτό δεν είναι, στο πλείστο των περιπτώσεων, ήδη γνωστοί στους παραγωγούς οι τράπεζες με τις οποίες θα συνεργαστούν τελικά.

  Προτείνουμε να απαλειφθεί η τελευταία πρόταση στην Ενότητα Ζ.2, Παράρτημα 1 – «Επιπρόσθετα, βεβαίωση του τραπεζικού́ λογαριασμού́ της αλλοδαπής εταιρείας παραγωγής με τα πλήρη στοιχεία αυτής (IBAN, BIC, Διεύθυνση καταστήματος τραπέζης κ.λπ.)» .