ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορούν: α) στην ενημέρωση και διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και ιδίως στον έλεγχο και την επεξεργασία των αστοχιών που έχουν εντοπισθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα, των αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων και των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή αιτήσεων διόρθωσης ορίων και στην καταχώριση διοικητικών πράξεων, και β) στην υποστήριξη των μηχανικών του Κτηματολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, δύναται να παρέχονται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του πρώτου και του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Αθήνα 16-7-2021
  Προς Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη

  Θέμα: παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

  Επι του άρθρου 14 του νομοσχεδίου :

  Στο άρθρο 14 «Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» του Κεφαλαίου Δ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αναφέρεται ότι οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Κτηματολογίου δύνανται να παρέχονται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΕ στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

  Το ΤΕΕ δεν είναι αμιγώς δημόσια υπηρεσία αλλά αποτελεί κατά κύριο λόγο συνδικαλιστικό- επαγγελματικό φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημίου, όπως έχει κριθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν παρέχει, επομένως, τα εχέγγυα της αμεροληψίας και διαφάνειας που απαιτούνται ειδικά ως προς την επιλογή των Μηχανικών, δεδομένου ότι το ΤΕΕ, λόγω της αποστολής και του σκοπού του, μεριμνά για τα συμφέροντα των μελών του Διπλωματούχων Μηχανικών. Επιπλέον, είναι κοινώς γνωστή, η μέχρι σήμερα πολεμική πρακτική του ΤΕΕ σε βάρος των μηχανικών ΤΕ, η οποία, με βεβαιότητα θα αποτρέπει κάθε διαφανή και αμερόληπτη επιλογή μηχανικού, κατά τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 14.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
  Κάθε σχετική διαδικασία που αφορά την επιλογή των Μηχανικών να ανατεθεί αποκλειστικώς στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 • 16 Ιουλίου 2021, 18:05 | Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ)

  Εκτιμούμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης, διόρθωσης και τήρησης του Κτηματολογίου στις περιοχές που σήμερα Κτηματογραφούνται, δε μπορεί να αντιμετωπιστεί από μεμονωμένους Μηχανικούς και Δικηγόρους. Η εμπειρία από τις επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων οδηγεί στην ανάθεση αυτών των εργασιών σε οργανωμένα σχήματα με εμπειρία σε Κτηματογραφήσεις, και μάλιστα στις περιοχές που έχουν εκτελέσει το έργο της κτηματογράφησης, αφού άλλωστε επί της ουσίας αυτή θα συνεχιστεί στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο. Οι συμβάσεις με τα παραπάνω σχήματα μπορούν να γίνουν είτε με τις διαδικασίες που σας έχουμε στείλει με αναλυτική πρόταση είτε με προγραμματικές συμβάσεις.
  Ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού μπορεί να λειτουργήσει στις περιοχές που λειτουργεί εδώ και χρόνια το κτηματολόγιο όπως το έχουμε περιγράψει και στην πρόταση που σας έχουμε καταθέσει.

 • 15 Ιουλίου 2021, 21:39 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Το άρθρο 14 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με τίτλο «Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του και τούτο διότι:
  1. Προγραμματικές συμβάσεις , όπως έχει κριθεί νομολογιακά, συνάπτονται μόνον όταν δεν υπάρχει πιο πρόσφορος τρόπος επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού. Από τα οριζόμενα στο άρθρο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, προκύπτει αβίαστα ότι το περιεχόμενο του αφορά απολύτως και χωρίς καμμία αμφιβολία το μελετητικό αντικείμενο της κατηγορίας 16. Συνεπώς, με το εν λόγω άρθρο γίνεται σαφής προσπάθεια παράκαμψης του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147Α, που αφορά τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ανάθεσης μελετητικού αντικειμένου της κατηγορίας 16 με διαδικασία που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο.
  2. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14, δεν προκύπτουν από την αποστολή του ΤΕΕ όπως ρητά έχει προσδιοριστεί στο άρθρο 1 του ΠΔ 12/ 2020 ΦΕΚ 17Α με τίτλο Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνεπώς δεν μπορεί να συνηφθεί προγραμματική σύμβαση, λόγω ασυμβατότητας αποστολής μεταξύ αυτού και του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο
  3. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ή/ και όσοι εμπλακούν στον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, του τρόπου επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους, αντιμετωπίζουν επί προσωπικού, αστικές και ποινικές ευθύνες διότι, οι πράξεις τους αυτές αντίκεινται στο άρθρο 1 και στις παραγράφους 2α και 2θ του άρθρου 2 του Ν.3919/2011, ΦΕΚ 32Α με τίτλο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
  4. Δεδομένης της νομικής μορφής και των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου το άρθρο 14 αντίκειται και στο άρθρο 2 του Ν.3959/2011 ΦΕΚ 93Α με τίτλο « Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 14 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ορισμός της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των δύο αυτών ν.π.δ.δ., αφού με τα διαλαμβανόμενα στο υπό διαβούλευση άρθρο 14, γίνεται προσπάθεια εισσαγωγής όρων όπου τερματίζουν τον υφιστάμενο ελεύθερο ανταγωνισμό ο οποίος έως και σήμερα παρέχει προς το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 14.
  5. Διαχρονικά από την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου έως και σήμερα, στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου, υπάρχουν τυποποιημένες οδηγίες για το πως ολοκληρώνονται οι εργασίες (α) και (β) που αναγράφονται στο άρθρο 14 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και παραδείγματα τους σε ψηφιακή μορφή. Οι οδηγίες είναι σαφείς και οι εργασίες πλήρως τυποποιημένες, και ακολουθούνται χρόνια από τους μηχανικούς. Κοντολογίς το άρθρο 14, πλην όσων προαναφέρθηκαν είναι άνευ αντικειμένου.
  6. Για όλα τα παραπάνω δεν γίνονται καμμία αναφορά και στο κείμενο της Ανάλυσης των συνεπειών της Ρύθμισης.

 • 5 Ιουλίου 2021, 20:31 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Ενημέρωση και διόρθωση των χωρικών μεταβολών στο ΣΠΕΚ από ιδιώτες μηχανικούς. Για τον σκοπό αυτό γίνεται διάθεση των κωδικών πρόσβασης στο ΣΠΕΚ όχι για απλή επισκόπηση της χωρικής ή περιγραφικής πληροφορίας αλλά για επεξεργασία της.