Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 06:12 | Αθανασία Βασιλειάδη

  Από ότι μπορώ να υποθέσω εκ των διαλαμβανομένων στην ενότητα 1.2 «Διαβουλεύσεις και συμμετοχή εθνικών φορέων και φορέων της ΕΕ» του ΕΣΕΚ της κυβέρνησης, επιχειρείται η επικαιροποίηση του γενικόλογου ΕΣΕΚ του Συριζα με πιο “φιλόδοξες” δεσμεύσεις στα πλαίσια της “ισχυρής” ενεργειακής διακυβέρνησης στην Ε.Ε. κατά τη γνώμη μας εξυπηρετώντας τα οικονομικά σχέδια του γερμανικού οικονομικού άξονα για την τουρμπινοποίηση της Ευρώπης που συναντά ισχυρά εμπόδια στην Γερμανία λόγω της γενικευμένης εξέγερσης του πληθυσμού σχεδόν στο σύνολο των ομοσπονδιακών κρατιδίων.

  Και στις δυο περιπτώσεις δεν παρασχέθηκε στο ενδιαφερόμενο κοινό η έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας να συμβάλει στην κατάρτιση του ΕΣΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη σύμβαση Aarhus. Κανένα από τα δύο αυτά ΕΣΕΚ επομένως δεν παρίστανται νομίμως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δέσμευση/αιτιολογική σκέψη υπ’ αριθ. 28 «Η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον…» του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα … https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1999&from=EN&fbclid=IwAR30_4sHbII-1-FKHGgj7QJmCeTp2T_PU6RFDzFcQxgY6Bch4CAL5lcwtgM

  Εξάλλου το Άρθρο 10 του Κανονισμού με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση», ορίζει ότι
  «Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει στο κοινό την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή της δυνατότητας να συμμετέχει στην κατάρτιση του ενοποιημένου εθνικού προσχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα – σε ό,τι αφορά τα σχέδια για την περίοδο 2021-2030, στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου αρκετά πριν από την έγκρισή του – καθώς και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών που αναφέρονται στο άρθρο 15. Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει κατά την υποβολή των εγγράφων αυτών στην Επιτροπή σύνοψη των απόψεων ή των προσωρινών απόψεων του κοινού. Στον βαθμό που εφαρμόζεται η οδηγία 2001/42/ΕΚ, οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται επί του προσχεδίου σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος κανονισμού.
  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται. Κάθε κράτος μέλος θέτει εύλογα χρονοδιαγράμματα, τα οποία παρέχουν στο κοινό επαρκή χρόνο για να ενημερωθεί, να συμμετάσχει και να εκφράσει τις απόψεις του. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού. Κάθε κράτος μέλος περιορίζει τη διοικητική πολυπλοκότητα κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

  Το ΕΣΕΚ της Νέας Δημοκρατίας συνεπάγεται ενεργειακή και οικονομική καταστροφή / ενεργειακή ένδεια για τους οικονομικά ασθενέστερους. Απορρίπτεται.

  Σχετικά με την τιμή EROEI (Energy Returned on Energy Invested ) ή EROI (Energy return on investment) των αιολικών, την ενέργεια δηλ. που επιστρέφεται στην επένδυση ή τον λόγο της ενέργειας που επιστρέφεται στην ενέργεια που επενδύεται (στην πηγή ενέργειας για την οποία πρόκειται ή καύσιμο εάν θέλετε) καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. EROI = ποσότητα της παρεχόμενης ενέργειας / ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται στη διαδικασία κτήσης του καυσίμου για το οποίο πρόκειται ή της ενεργειακής πηγής.

  Για τα αιολικά που εγκαθίστανται στην Ελλάδα καταναλώνεται η ενέργεια για την κατασκευή τους (κυρίως ανθρακας=χάλυβας+εκπομπές), για την μεταφορά των εξαρτημάτων τους στην Ελλάδα δια της θαλάσσιας οδού (ενέργεια+εκπομπές), την μεταφορά και εγκατάσταση τους στη θέση τους (ενέργεια+τσιμέντο πολλών τόνων+εκπομπές), για την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών έργων (+εκπομπές) και κυρίως για την υποστήριξη τους από τις συμβατικές πηγές (ενέργεια+εκπομπές). Εάν πάμε σε μέσα αποθήκευσης, δηλαδή στην πραγματικότητα ενός μέρους της διαλείπουσας παραγόμενης ενέργειας (εκτός της περίπτωσης της αντλησιο-ταμίευσης) θα πρέπει να υπολογιστούν και αυτά τα μεγέθη. Στον αντίποδα των υπολογισμών της προπαγάνδας του αιολικού lobby δείτε εδώ https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/02/11/eroi-a-tool-to-predict-the-best-energy-mix/#f394e2aa0270 το ασήμαντο EROI που αποδίδεται στα αιολικά από το πυρηνικό lobby και κάντε τις δικές σας εκτιμήσεις.

  Η WWF στις θέσεις της για τις ΑΠΕ https://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/ape?fbclid=IwAR3y62ycEbkpjILVFikgEmjk7i5uoBf0qVxZMgp5TW95rTh8RiClEE5o7ew λέει ότι μία τυπική ανεμογεννήτρια κάνει απόσβεση όλων των εκπομπών που παράγονται κατά την κατασκευή της σε λιγότερο από ένα χρόνο, παραπέμποντας μέσω του ιστοτόπου https://www.carbonbrief.org/energy-return-on-investment-which-fuels-win σε ένα δημοσίευμα στο http://www.scientificamerican.com/article/how-to-measure-true-cost-fossil-fuels/ όπου αποδίδεται η τιμή 20 στην αιολική ενέργεια και σε δημοσιευμένες μελέτες του καθηγητή Charles Hall. Μόνο που η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ένα διπλό ψεύδος, εφ όσον στο ίδιο το άρθρο που παραπέμπει η WWF Ελλάδος αναφέρεται ότι: «For example, with the higher-EROI sources – hydro, wind, and coal – other considerations like generation intermittency and regulatory environments become more important than the amount of energy needed to get a return, Inman tells Carbon Brief. For example, if grids can’t be adjusted to deal with intermittent supply from renewable sources like wind, that makes these sources more expensive – and potentially reduces their EROI if a lot of gas-fired power is needed for backup generation».

  Η εύρεση της τιμής EROI για τα καύσιμα σημαίνει ότι πρέπει να υπολογιστεί πόση ενέργεια χρειάζεται για να αποκτηθούν από την φύση αυτά τα καύσιμα και πόση ενέργεια θα παράγουν (αυτά) στη συνέχεια. Είναι μια απλή εξίσωση – διαιρείς την έξοδο ενέργειας με την είσοδο ενέργειας. Ένα υψηλό EROI σημαίνει ότι παίρνεις πολλή ενέργεια από πολύ λίγη ενέργεια που έχεις καταναλώσει για να την (ανα)κτήσεις ως πηγή (καύσιμο). Εάν ψάξουμε λίγο θα δούμε στην μελέτη «EROI of Different Fuels and the Implications for Society» των Charles A S Hall, Jessica Gail Lambert και Stephen Balogh (pdf) να αναφέρονται τα εξής: «Also of concern is that wind and PV technology are not “base load technologies”, meaning that future large scale deployment, beyond 20 percent of the grid capacity, will likely require the construction of large, energy intensive storage infrastructures which, if included within EROI assessments, would likely reduce EROI values consider- ably. In the case of wind, the cost for inclusion within a wind EROI analysis requires not only the initial capital costs per unit output but also the backup systems required for the 70 or so percent of the time when insufficient wind is blowing. Thus, the input for an EROI analysis of wind and PV technology is by and large “upfront” capital costs. This is in sharp contrast to the less well known “return” over the lifespan of the system. Therefore, a variable referred to as “energy payback time” is often employed when calculating the EROI values of wind and other renewable energy sources. This is the time required for the renewable energy system to generate the same amount of energy that went into the creation, maintenance, and disposal of the system. The boundaries utilized to define the energy payback time are incorporated into most renewable EROI calculations. Other factors influencing wind and PV EROI values include energy storage, grid connection dynamics and variations in construction and maintenance costs associated with the installation location. For example, off-shore turbines, while located in wet salty areas with more reliable energy-generating winds, require replacement more often. Turbines located in remote mountainous areas require long distance grid connections that result in energy loss and reduced usable energy values (Kubiszewski et al., 2010).». Η αιολική και φωτοβολταϊκή τεχνολογία δεν είναι «τεχνολογίες βασικού φορτίου», σύμφωνα με την μελέτη, που σημαίνει ότι η μελλοντική ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, πέραν του 20% της χωρητικότητας του δικτύου, πιθανώς θα απαιτήσει την κατασκευή μεγάλων υποδομών αποθήκευσης εντάσεως ενέργειας, που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις τιμές EROI. «Στην περίπτωση του ανέμου, το κόστος για την συμπερίληψη στην ανάλυση wid EROI απαιτεί όχι μόνο το αρχικό κόστος κεφαλαίου ανά μονάδα παραγωγής, αλλά και τα συστήματα εφεδρείας που απαιτούνται για το περίπου 70% του χρόνου που άνεμος φυσάει ανεπαρκώς», ή καθόλου.

  «Πως η χρήση μοντέλων για τις λεγόμενες εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρισμού από διαλείπουσες πηγές ενέργειας, όπως o άνεμος και ο ήλιος, μπορούν να παράγουν παραπλανητικά αποτελέσματα (ενδείξεις)», ένα άρθρο της Gail Tverberg με αφορμή ένα βίντεο του χιουμορίστα συγγραφέα, γελοιογράφου κλπ Randall Munroe. Η Tverberg εξηγεί γιατί δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει στην πραγματική ζωή η ιδέα-φενακισμός περί «Green New Deal» που προωθούν όλοι οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γράφει ότι οι ενεργειακές ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας φαίνεται ότι είναι εύκολο να μοντελοποιηθούν. Η κατανάλωση ενέργειας μετριέται με διάφορους τρόπους: με κιλοβατώρες, με βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, με βρετανικές θερμικές μονάδες, kilocalories και joules. Δύο τύποι ενέργειας είναι ισοδύναμοι εάν παράγουν τον ίδιο αριθμό μονάδων ενέργειας
  Τα είδη ενέργειας που παράγονται από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια δεν είναι τα είδη ενέργειας που χρειάζεται η οικονομία. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια παράγουν διαλείπουσα ηλεκτρική ενέργεια διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες ώρες και τόπους. Αυτό που χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία είναι μια ποικιλία διαφορετικών τύπων ενέργειας που να ταιριάζουν με τις ενεργειακές απαιτήσεις των πολλών εγκαταστάσεων και συσκευών που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Αυτή η ενέργεια πρέπει να μεταφερθεί στο σωστό μέρος και να αποθηκευτεί για τη σωστή ώρα της ημέρας και τη σωστή ώρα του έτους. Μπορεί ακόμη και να υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης αυτής της ενέργειας από έτος σε έτος. Το πρόβλημα με σχεδόν όλες τις ενεργειακές αναλύσεις σήμερα είναι ότι εξετάζουν μόνο ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος – γενικά το κόστος (ή το κόστος ενέργειας) των εγκαταστάσεων – θεωρώντας ότι αυτό είναι το μόνο κόστος που συνεπάγεται μια (ενδεχόμενη ενεργειακή) αλλαγή. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μπορεί να απαιτηθούν ολόκληρα νέα συστήματα εν προκειμένω. Εάν η ανάλυση συμψηφίσει το έμμεσο κόστος ενέργειας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που σχετίζεται με αυτό το νέο (ενεργειακό) σύστημα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης πιθανόν να μεταβληθούν σημαντικά.

  Από τι συνίσταται το έμμεσο κόστος του ανέμου και της ηλιακής ενέργειας;

  (1) Το κόστος μεταφοράς από αυτές τις εφαρμογές είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των άλλων τύπων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά στις περισσότερες μελέτες αυτό δεν συνυπολογίζεται στο κόστος της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτη του IEA του 2014 (pdf / λήψη) https://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/E12_el-t&d_KV_Apr2014_GSOK.pdf , τα έξοδα μεταφοράς για τον άνεμο είναι περίπου τριπλάσια του κόστους μεταφοράς για τον άνθρακα ή την πυρηνική ενέργεια. H τιμή του υπερβάλλοντος κόστους τείνει να αυξάνεται καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα Μερικοί από τους λόγους για το υψηλότερο κόστος μεταφοράς τόσο για τον άνεμο όσο και για τον ήλιο είναι οι εξής: α) Πρέπει να κατασκευαστούν δυσανάλογα περισσότερες γραμμές μεταφοράς για τον άνεμο και τα Φ/Β, επειδή αυτές πρέπει να προσαρμοστούν με τη μέγιστη εξερχόμενη ενέργεια παρά με τη μέση απόδοση. Η Η/Π από τον άνεμο συνήθως είναι διαθέσιμη από 25% έως 35% του χρόνου, η ηλιακή ενέργεια είναι συνήθως διαθέσιμη από 10% έως 25%, β) Τείνουν να υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ του τόπου όπου παράγεται η Η/Ε και του τόπου που καταναλώνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σύγκριση με την παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικές πηγές, γ) Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν προέρχεται από μονάδες παραγωγής με τους ίδιες ρυθμίσεις για τις πολλές πτυχές της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου. Συνεπώς στο σύστημα μεταφοράς πρέπει να πραγματοποιηθούν διορθώσεις οι οποίες δεν θα ήταν απαραίτητες για άλλους τύπους Η/Π.
  (2) Όταν αυξάνονται οι ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη απόσταση, υπάρχει και ανάγκη για αυξημένη συντήρηση των γραμμών μεταφοράς. Αν δεν πραγματοποιείται αυτή επαρκώς, είναι πιθανό να υπάρξουν πυρκαγιές, ειδικά σε περιοχές υποκείμενες σε ξηρασία και θυελλώδεις ανέμους. Υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η ανεπαρκής συντήρηση των γραμμών μεταφοράς αποτελεί σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν για να αποφευχθούν αυτές οι πυρκαγιές, όπως η υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς, ακόμη και η χρήση μονωμένου καλωδίου, αντί για τα συνηθισμένα καλώδια μεταφοράς, φαίνεται να βοηθάει. Αλλά οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις έχει κόστος. Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο έμμεσο κόστος της προσθήκης πολύ μεγάλου όγκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  (3) Θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις για σταθμούς/πρατήρια φόρτισης, εάν και άλλες κοινωνικές τάξεις εκτός από τους πολύ πλούσιους χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικά οχήματα. Οι λιγότερο πλούσιοι δεν θα έχουν την πολυτέλεια να περάσουν ώρες περιμένοντας να φορτώσουν τα οχήματά τους, οι πλούσιοι θα έχουν φορτιστές στα γκαράζ τους. Θα χρειαστούν φθηνούς σταθμούς γρήγορης φόρτισης, που θα βρίσκονται σε πολλά σημεία, αν εξαναγκαστούν με κάθε είδους απαγορεύσεις και φόρους να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα. Το κόστος της ταχείας φόρτισης θα πρέπει πιθανόν να περιλαμβάνει και τέλος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, δεδομένου ότι αυτό είναι μια από τις επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται σήμερα στις τιμές των καυσίμων.
  (4) Οι διακοπές της αναγκαίας τροφοδοσίας που συνεπάγονται οι διαλείπουσες μορφές ενέργειας προσθέτουν ένα πολύ σημαντικό κόστος. Μια συνήθης πλάνη είναι ότι οι διακοπές τροφοδοσίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με μάλλον μικρές αλλαγές, όπως η διαφοροποίηση (αύξηση) της τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος τις προβληματικές ημέρες του έτους, τα έξυπνα δίκτυα (δηλαδή με την χειραγώγηση της ζήτησης) και η διακοπή της παροχής σε μερικούς επιλεγμένους βιομηχανικούς πελάτες εάν δεν υπάρχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η (λανθασμένη) πεποίθηση ισχύει κατά το μάλλον ή ήττον εάν το σύστημα βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα ή στα πυρηνικά, με ένα μικρό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Η/Π μείγμα. Η κατάσταση αλλάζει όταν προστίθενται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφόσον προκύπτουν αξεπέραστα άμεσα αλλά κυρίως μεσο-μακρο πρόθεσμα προβλήματα. Μόλις προστεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο ένα μικρό ποσοστό ηλιακής ενέργειας, χρειάζονται μπαταρίες για την εξομάλυνση της τροφοδοσίας ακόμη και αν ο ήλιος δεν έχει ακόμη δύσει όταν οι εργαζόμενοι γυρνάνε στο σπίτι . Υπάρχουν επίσης προβλήματα με την ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Υπάρχουν επίσης μακροπρόθεσμα προβλήματα. Μεγάλες καταιγίδες μπορεί να διακόψουν την ηλεκτρική ενέργεια για αρκετές ημέρες, ανά πάσα στιγμή του χρόνου. Για το λόγο αυτό, εάν ένα σύστημα πρόκειται να λειτουργήσει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχει εφεδρική δυνατότητα αποθήκευσης με μπαταρίες για τουλάχιστον τρεις ημέρες, το οποίο δεν επιλύεται στις μεγαλουπόλεις. Ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα από αυτό των τριών ημερών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ανάγκη για εποχιακή αποθήκευση, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ενέργεια από ΑΠΕ σε σημαντικό βαθμό. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των εποχιακών ενεργειακών προβλημάτων:
  Ένα υπερβολικά μεγάλο σε μέγεθος ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να παρέχει αρκετή ενέργεια όταν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας ή τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όπως η αποθήκευση σε μπαταρίες, για να αποθηκεύεται ο ηλεκτρισμός για μήνες ή και χρόνια, για να μετριαστούν οι ελλείψεις στις διακοπές τροφοδοσίας όταν δεν φυσούν άνεμοι και δεν λάμπει ο ήλιος. Κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις συνεπάγονται εξαιρετικά υψηλό κόστος που δεν έχει συμπεριληφθεί σε κανένα μοντέλο μέχρι σήμερα, από αυτά που αναλύουν το κόστος και τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εάν υπάρχει πρόθεση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεγαλύτερο από ένα μικρό ποσοστό στη συνολική κατανάλωση ενέργειας… Η συνέχεια στον σύνδεσμο του άρθρου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 04:29 | ΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

  Πρόταση για την λύση του προβλήματος μείωση θέσεων εργασίας από την μη χρήση λιγνίτη & κόστος δικαιωμάτων ρύπων από την ΔΕΗ Α.Ε
  1. Στην προσπάθεια μείωσης της εκπομπής ρύπων που είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την κλιματική αλλαγή πλέον του οικονομικού προβλήματος της ΔΕΗ Α.Ε λόγω κόστους δικαιωμάτων ρύπων, προτείνεται η εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης , χρήσης και αποθήκευσης CO2 από τις λιγνιτικές μονάδες , ειδικότερα της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.
  2. H δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO2 , είναι μία από τις πιο προηγμένες Καινοτόμες Πράσινες Τεχνολογίες που μειώνει άμεσα τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Είναι τεχνολογία ωριμότατη, έχει εφαρμοσθεί σε μεγάλης κλίμακας έργα σε πολλά κράτη και ειδικά στις ΗΠΑ για πάνω από 25 χρόνια.
  3. Πλέον της μείωσης των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα , μπορεί να μετασχηματιστεί σε νέα προϊόντα για τη χημική βιομηχανία και σε συνθετικά καύσιμα όπως η μεθανόλη. Επιπλέον, το CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε υπόγειους γεωλογικούς ταμιευτήρες με ταυτόχρονη ανάκτηση πετρελαίου. Καθώς και για χρήσεις σε λιπάσματα, σε πλαστικά πολυμερή μέχρι και στη βιομηχανία αναψυκτικών.
  4. Η δυνατότητα αυτή παρέχει την ευκαιρία ειδικότερα στις τοπικές κοινωνίες όχι μόνο να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά ,να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας.
  5. Να ισχυροποιήσουν την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια και παράλληλα να εξοικονομήσουν πόρους λόγω επένδυσης στην παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών CO2. Έτσι η οικονομική ανάπτυξη αποδεσμεύεται από τις εκπομπές CO2.
  6. Ως αποτέλεσμα θα είναι η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία με δραστικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα , την εξοικονόμηση πόρων , εγχώριο καύσιμο παραγωγής ενέργειας και τέλος ακόμη και η πώληση των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.
  7. Από όλα τα παραπάνω ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα παρουσιάζεται η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με την παράλληλη άμεση αύξησή τους εξασφαλίζοντας κοινωνική αποδοχή .
  8. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην νέα σύγχρονη λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V , καθώς και στην Μελίτη Ι , ακόμη και σε 1-2 Μονάδες του Αγ. Δημητρίου ,με τη διευκρίνιση ότι επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων και μετά το 2028 στο βαθμό που η εφαρμογή των τεχνολογιών δέσμευσης CO2 ή και σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης θα οδηγεί σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αναφορικά με τις εκπομπές CO2) , συγκρίσιμο ή και μικρότερο με αυτό των σύγχρονων μονάδων φυσικού αερίου. Και το φυσικό αέριο εκπέμπει C

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 04:56 | Βαλάντης

  Συμφωνώ με τον odysseas katsikas

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 02:06 | Π.Κ.

  Η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και κατασκευή των Αιολικών Πάρκων που ξεκινά στα βουνά της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, χωρίς πραγματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί ξανά. Να υπάρξει ειδικό χωροταξικό σχέδιο για μία δίκαιη εύλογη και αποδεκτή χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων, μετά από διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών,Δήμων και Περιφερειών. Υπάρχουν περιοχές Natura, Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),τοποθεσίες αναδεδειγμένες από την ΟΥΝΕΣΚΟ, ευαίσθητα οικοσυστήματα που επηρεάζονται άμεσα και με καταστροφικές συνέπειες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 02:51 | Κώστας

  Δώστε κίνητρα για τη χρήση φυσικού αερίου cng όπως δημιουργία νέων σταθμών ανεφοδιασμού ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλοι οι νόμοι της Ελλάδος καθως και δωρεάν διέλευση από τα διόδια στα οχήματα με cng. Το μέλλον είναι το φυσικό αεριο!!!

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 02:47 | Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας

  Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας πιστεύει ακράδαντα, ότι όλα τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα μέτρα για τη συγκράτηση της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής είναι ατελέσφορα και ότι η απαιτούμενη δραστική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δύναται να επιτευχθεί μόνον με δραστική μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται ή προϋποθέτει.
  Υπό το πρίσμα αυτό, παραθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί του νεοεμφανισθέντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.)

  Επί της διαδικασίας.
  – Η εικοσαήμερος προθεσμία διαβούλευσης για ένα σχέδιο που επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές στο ενεργειακό σύστημα της χώρας καθιστά τη διαβούλευση προσχηματική.
  Επί της ουσίας.
  – Η Ελλάδα, ένας αμελητέος ρυπαντής, τόσο σε πλανητικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα μάλιστα μία σημαντικότατη κατ΄αναλογίαν με την επικράτειά της καταβόθρα του διοξειδίου του άνθρακα, σπεύδει πρώτη στη μάχη για τη συγκράτηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αδιαφορώντας για τις απώλειες που θα της προκαλέσει αυτός ο ζήλος.
  Προχωρεί βιαστικά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θέτει στόχους υψηλότερους εκείνων της Ένωσης.
  Αλλά, το πρώτο που θα έπρεπε να πράξει το ελληνικό κράτος, είναι να εκπονήσει μελέτη που θα προσδιορίζει επακριβώς τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν τα δάση της χώρας και οι λοιπές καταβόθρες της, όπως ακριβώς οι αιολικοί επενδυτές υπολογίζουν τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, την έκλυση των οποίων υποτίθεται ότι αποτρέπει η επένδυσή τους. Διότι εάν αποδειχθεί ότι όσα εκπέμπουμε, τα απορροφούμε με τις φυσικές μας καταβόθρες, τότε έχομε ήδη επιτελέσει το πλανητικό μας καθήκον, δίχως αυτό να σημαίνει ότι θα παραμείνουμε αδρανείς. Άλλωστε, αυτός είναι ο τελικός στόχος της Συμφωνίας των Παρισίων: «επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα». Είναι δε αυτονόητο, ότι οι «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» τις οποίες προβλέπει η Συμφωνία, εκκινούν από την καταγραφή των εθνικών εκπομπών και των εθνικών απορροφήσεων.

  Υπερδιπλασιασμός των ΑΠΕ.
  Ο στόχος του Ε.Σ.Ε.Κ. περί ανόδου του μεριδίου συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 60%, σημαίνει μεταξύ άλλων υπερδιπλασιασμό των τεχνικών συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ, που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή αδειοδοτηθεί.
  Η εικοσαετής εμπειρία εξάπλωσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα καταδεικνύει, ότι τα πλέον άθικτα φυσικά τοπία της χώρας, όπου ευρίσκεται και το βιογενετικό της απόθεμα, παραδίδονται, το ένα μετά το άλλο, στη βαρειά βιομηχανία του ανέμου. Σήμερα, βοηθούντων και των εξόχως αντιεπιστημονικών διατάξεων του ισχύοντος ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, παρατηρείται φρενίτιδα εγκατάστασης μεγάλων αιολικών πάρκων σε ολόκληρο το ελληνικό τμήμα του πανευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 με προφανείς κινδύνους για τη συνοχή του. Ήδη, η Καρυστία κατέστη αιολική «Πτολεμαΐδα».
  Στις κατά το πλείστον δασοσκεπείς κορυφογραμμές της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε όλες τις υποαλπικές ζώνες, η εξάπλωση των τεχνικών συστημάτων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας επισυμβαίνει αναλώμασι του δασικού κεφαλαίου, δηλαδή της εθνικής καταβόθρας του
  διοξειδίου του άνθρακα.
  Στο νησιωτικό χώρο, ο σχεδιασμός για εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών σε κάθε νησί, απειλεί την μοναδική και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη ιδιοτυπία του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου του Αιγαίου.
  Και όλα αυτά δίχως την παραμικρή πρόνοια, δίχως στοιχειώδη εγγύηση για την αποκατάσταση μετά την παρέλευση της διάρκειας ζωής των τεχνικών συστημάτων, με ορατό τον κίνδυνο της κληροδότησης στον εθνικό χώρο μιας βαρειάς, σκουριασμένης, εξόχως αντιαισθητικής και πανθορούμενης μεταβιομηχανικής προίκας.
  Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας θεωρεί την εφαρμογή του Ε.Σ.Ε.Κ. αληθή καταστροφή για το εθνικό φυσικό κεφάλαιο και τοπίο και κάνει έκκληση για την επαναφορά της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ στην ορθή συστημική τους θέση εντός του ενεργειακού συστήματος.

  Απολιγνιτοποίηση.
  Η στρατηγική σημασία του λιγνίτη για τη χώρα είναι γνωστή σε όλους. Συνιστά πυλώνα απασχόλησης κι επομένως και της εθνικής οικονομίας και οπωσδήποτε την κύρια και πλέον ασφαλή βάση της ηλεκτροπαραγωγής.
  Δεδομένου ότι η Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή προβλέπει ως επιβαλλόμενη δράση και την ανάπτυξη/εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα και ότι τέτοιες τεχνολογίες εμφανίζονται σήμερα, κατά το μάλλον ή ήττον, ώριμες, η απόφαση περί πλήρους αποδέσμευσης από τον λιγνίτη μέχρι το 2028 κρίνεται εάν όχι σπασμωδική, πάντως βιαστική. Είναι οφθαλμοφανές ότι ο πλανήτης δεν κινδυνεύει από τον ελληνικό λιγνίτη. Άλλωστε είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί, ότι τις εκπομπές των ελληνικών λιγνιτικών εργοστασίων τις απορροφούν τα ελληνικά δάση. Επομένως, είναι κατά το ελάχιστον απαραίτητο ένα σαφώς μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο, ώστε με νηφαλιότητα να εξετασθούν και αξιολογηθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και ενδεχομένως νέες καινοτόμες επιλογές.

  Το Επιμελητήριο επικοινώνησε με σημαίνουσες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς ενεργειακού γίγνεσθαι. Όλοι συμφώνησαν ότι σύστημα ηλεκτροπαραγωγής με πρωτεύοντα ρόλο στην στοχαστική ενέργεια δεν είναι ούτε επαρκές, ούτε ασφαλές, ούτε βιώσιμο, ούτε φθηνό για τους καταναλωτές. Και καταστρέφει χώρες με αφάνταστη ποικιλομορφία τοπίων, όπως η Ελλάδα, προσθέτουμε εμείς.

  Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας, επικαλούμενο τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Συμφωνίας των Παρισίων, κατά τις οποίες αυτή θα εφαρμοσθεί κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας και των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών», καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναλογισθεί τις διακριτές ευθύνες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας και να το ξανασκεφθεί.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 00:42 | Γιώργος Παπαγιαννοπουλος

  Σχετικά με την απολιγνιτοποιηση των μονάδων της ΔΕΗ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διαδικασία μετατροπής σε φυσικο αεριο το λιγότερο και όχι να κλείσουν εντελώς.
  Η διαδικασία μετατροπής τους θα έχει και την απαίτηση δημιουργίας δικτύου διασύνδεσης με τους κεντρικούς αγωγούς με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον πρόβλεψης για διασύνδεση και άλλων πελατών σε κοντινά υποδικτυα.

  Σχετικά με τα ΠΠ5.3 και ΠΠ5.5 και όσον αφορά το Φυσικό Αεριο θα πρέπει να διευρυνθεί και αναπτυχθεί το δίκτυο συνδέσεων ΦΑ σε όλες τις περιοχές τις χώρας ώστε εκτός της χρήσης του στις ενεργειακές μονάδες να επωφεληθούν και άλλες περιπτώσεις όπως της ΔΕΠΑ και του δικτύου πρατηρίων φυσικού αερίου κίνησης CNG. Είναι απαράδεκτο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας να μην έχει αναπτυχθεί δίκτυο, πόσο μάλλον όταν ο κεντρικός αγωγός έχει ήδη κατασκευαστεί ως και το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη. Ολόκληρη περιφέρεια και δεν υπάρχει ένα πρατήριο CNG, αυτός είναι και ένας λόγος που τα ποσοστά πωλησεων αυτοκινήτων CNG είναι σε μονοψήφιο νούμερο.η αδυναμία κίνησης σε όλη την επικράτεια λόγω έλλειψης δυνατότητας ανεφοδιασμού.
  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διευκόλυνσης και επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου αιτήσεων πρατηρίων.

  Η εξολοκλήρου απενεργοποίηση μονάδων λιγνιτικης ενέργειας και προσπάθεια κάλυψης του ποσοστού ηλεκτροπαραγωγής του μόνο από ΑΠΕ μεσοπροθεσμα θα δημιουργούσε πρόβλημα μιας και πολύ σύντομα με τους υπολογισμούς που κάνετε σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτροκινησης θα δημιουργούσε ελλειμα ενέργειας με πιθανότερο αποτέλεσμα την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και φυσικά θα επηρεάσει τους μηχανισμούς υπολογισμού του ισοζυγίου του ΑΕΠ της χώρας.
  Αν υπολογίζετε σε κυκλοφορία το 30% του στόλου των αυτοκινήτων να είναι ηλεκτρικά τότε και οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθούν αντιστοίχως.
  Αν υπήρχε όμως ένα αρκετά πιο ανεπτυγμενο δίκτυο πρατηρίων CNG σε περισσότερα μέρη της χώρας τότε το ποσοστό αύξησης ετησιων πωλήσεων αυτοκινήτων CNG θα εκτινασοταν σε πολλαπλάσια νούμερα από ότι το φετινό 2,5% συμβαλωντας έτσι θετικά οικονομικά και στην ζωή του Έλληνα που έχει απωλεσει μεγάλο ποσοστό από την αγοραστική του ικανότητα.το κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι σχεδόν διπλάσιο του κόστους ενός οχήματος CNG με την διαφορά όμως ότι το ηλεκτρικό στο κόστος κίνησης είναι το πολύ 10% οικονομικότερο του CNG, επίσης στο θέμα όμως των ρύπων στην ουσία τα ηλεκτροκίνητα δεν είναι μηδενικά μιας και οι τύποι δεν εξαγωνται στο αυτοκίνητο αλλά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα παρέχει την ενέργεια κίνησης του, άρα δεν έχουμε καμία βελτίωση στο θέμα ρύπων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 00:53 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Σύμφωνα με μελέτες το φυσικό αέριο επαρκεί για τα επόμενα 80 χρόνια ανεξάρτητα από την αυξηση των καταναλωσεων στις διάφορες εφαρμογές. Υπ’οψιν δεν εχουν εκμεταλλευτει ακόμη κοίτασμα απο μεσογειο. Μεχρι το 2050 το κράτος μπορεί να εκμεταλλευτει τις υπαρχουσες υποδομές του φυσικού αεριου που περνούν απο τη χώρα μας, τοσο σε θέρμανση οσο και σε κινηση των CNG οχηματων έτσι ώστε ο κάθε φορολογουμενος πολίτης να περιορίσει τα αντίστοιχα έξοδα του και να μπορεσει να παρει μια οικονομική ανασα καθώς οι υποδομές που εχουν αναπτυχθεί βρίσκονται σε πολυ καλο σταδιο. Επιπλέον η ανάπτυξη του ΦΑ θα δημιουργήσει νεες θεσεις εργασίας και θα βοηθήσει το κράτος μας να ΜΗΝ είναι ενεργειακα εξαρτημένο από το πετρέλαιο το οποίο εξαντλειται. Επισης είναι τοσοι πολοι οι παραγοντες που καθοριζουν την εξορυξη του φυσικου αεριου που είναι υπερβολικά νωρίς να αποκλεισουμε απο τωρα την ανάπτυξη και εξελιξη του εν λογω καυσιμου καθώς μέχρι τότε μπορεί να βρεθούν και αλλες σχιστολιθηκες κοιλοτητες τις οποίες θα μπορουσαμε να εκμεταλλευτουμε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:39 | Λαμπροπουλος Γιωργος

  Καμια επεμβαση στις περιοχες NATURA. Αυστηροτερα κριτιρια για τις ανεμογεννήτριες. Περισσοτερα πρατηρια για φυσικο αεριο CNG και ενισχυση της αεριοκινησης.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:32 | Βασίλειος Αθανασιάδης

  Όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές αποκλεισμού για τους αιολικούς σταθμούς, επιβάλλεται να συμπεριληφθούν σε αυτές τα εθνικά πάρκα και οι περιοχές natura, καθώς και κορυφές – κορυφογραμμές με υψόμετρο άνω των 1.200 μ., προκειμένου να διαφυλαχτεί η αδιατάρακτη λειτουργία των οικοσυστημάτων, η βιοποικιλότητα, η αισθητική αξία και φυσιογνωμία των περιοχών, αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως π.χ. ο τουρισμός. Επίσης, επιβάλλεται να αποκλειστούν περιοχές κοντά και γύρω από ορεινούς και νησιωτικούς παραδοσιακούς οικισμούς όπου η εγκατάσταση αιολικών σταθμών θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία τους και θα υποβιβάσει ή και εκμηδενίσει την αξία τους ως τουριστικούς προορισμούς.
  Σε καμιά περίπτωση, τα προσδοκόμενα οφέλη από την εγκατάσταση ΑΠΕ στις προαναφερθείσες περιοχές, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις καταστρεπτικές συνέπειες που αυτές θα επιφέρουν στο ορεινό και νησιωτικό περιβάλλον αλλά και στην εικόνα του ελληνικού τοπίου.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:06 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ

  Δεν θέλω να γράψω πολλά για την απόδοση, στην γερμανία από το 2009 μέχρι το 2018 τριπλασιάστηκε η ισχύς των εγκατεστημένων ανεμογγενητριών Installed Capacity (MW), από 22,794 σε 59,420) https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Germany?fbclid=IwAR1zBwnRIlt-5MNAStqrj2dF3t4C2kqkVrFLhC5ZbfnpCKGl6hwgYvQbNjI
  το ίδιο διάστημα οι εμπομπές CO2 παρέμειναν σταθερές σχεδόν με μία μικρή μείωση το 2018. Σε κάθε περίπτωση το γράφημα δείχνει ότι παρότι τριπλασιάστηκε η ισχύς, καμμία οικονομία εμπομπών δεν συντελέστηκε
  https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets?fbclid=IwAR0S3j5EBEIbmxs3REZlqtSD6SH824inhpF24wCYGmJO6M9olWJLOh5U6bE
  Το ίδιο διάστημα πάλι οι λιανικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσαν μεγάλη άνοδο ώστε η μεγαβατώρα από 230+ ευρώ το 2010 να φτάσει τα 300+ ευρώ το 2018 (και αυτό στην Γερμανία των μηδενικών αυξήσεων μισθών)
  https://www.dw.com/en/german-wind-energy-stalls-amid-public-resistance-and-regulatory-hurdles/a-50280676?fbclid=IwAR2zQT2TkTL3tJTEOMnOEROrElW6sRVeja3BeZtOtKwZyqFER6m0Ma6GFlI
  νομίζω αυτά όλοι τα ξέρουν άσχετα με τους λόγους που επιλέγουν εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
  Αυτό που δεν χωνεύεται με τίποτε είναι η χωροθέτηση των ΑΠΕ και ειδικά των Α/Γ στην χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί πατριώτης Έλληνας να αδειοδοτήσει ανεμογγενήτριες στα Αγραφα, στον κάβο Μαλιά, στην Μάνη, στην Καρυστία, στον Ομαλό και ο κατάλογος είναι ατέλειωτος…
  Νομίζω μία από τις χειρότερες καταστροφές που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στον τόπο μας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ

  Ακολουθεί παράθεση ορισμένων παρατηρήσεων και αντιρρήσεων για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως αυτό δημοσιεύεται και εξαγγέλλεται με την μείωση των εκπομπών ρύπων, την ενίσχυση του μεριδίου συμβολής ΑΠΕ και την απολιγνιτοποίηση να στοχεύουν σε επιδόσεις υψηλότερες από τους αντίστοιχους της ΕΕ.

  Η πρώτη παρατήρηση αφορά τα αιολικά πάρκα, με τις διανοίξεις μεγάλων δρόμων, με την ισοπέδωση κορυφών, με τις θεμελιώσεις ανεμογεννητριών και τις γραμμές μεταφοράς, που μόνο κατά ευφημισμό αποτελούν «πάρκα», σαν να πρόκειται για χώρους αναψυχής. Καταλαμβάνουν υπερβολικά πολύ χώρο, χώρος ο οποίος ανήκει σε όλους και η επιλογή του οποίου από τη ΡΑΕ μοιάζει να πραγματοποιήθηκε επί της ουσίας χωρίς κανένα σοβαρό κριτήριο. Σε καμία περίπτωση δεν διαφαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως το ανάγλυφο, η κλίση του εδάφους, τα πετρώματα και η σταθερότητά τους, μετεωρολογικά δεδομένα (ύψη βροχής – χιονιού), τοπικά υδρογραφικά χαρακτηριστικά, η εγγύτητα σε οδικά δίκτυα και επακόλουθες απαιτήσεις μεταφοράς. Πιθανότατα το μοναδικό κριτήριο ήταν το να αποτελούν τμήματα κορυφογραμμών, όπως αυτές προκύπτουν από ανάλυση ισουψών καμπυλών χάρτη, με την επιλογή αυτή να προκύπτει από κάποιο απλοϊκό και ελλιπές μοντέλο προσπάθειας πρόβλεψης ευνοϊκών συνθηκών ανέμου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των επιλεγμένων περιοχών θα απαιτηθούν φαραωνικής έκτασης έργα για την πρόσβαση, την τοποθέτηση, και τη μεταφορά του (όποιου) παραγόμενου φορτίου, με αναντίστοιχες καταστροφικές συνέπειες στο ορεινό περιβάλλον.

  Η αποκατάσταση του τοπίου και ιδιαίτερα του βραχώδους ορεινού τοπίου είναι πρακτικά αδύνατη. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι μόνη προστατευόμενη περιοχή είναι τα δάση. Ένα δέντρο ή ένα δάσος είναι δυνατόν να επανέλθουν σχετικά γρήγορα. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί των κορυφογραμμών δεν μπορούν να αποκατασταθούν με κανένα τρόπο. Πρόκειται δε για ένα σύνολο περιβάλλοντος, ένα συνδυασμό δασικών, θαμνικών, λιβαδικών, υποαλπικών και αλπικών περιοχών με το σχήμα των κορυφογραμμών σε περίοπτη θέση. Ακριβώς αυτό το περιβάλλον, μαζί με ακατοίκητα ή πολύ μικρά νησιά, αποτελούν τα τελευταία τοπία που λόγω απόστασης και δυσκολίας πρόσβασης μέχρι και σήμερα διατηρούν σχετικά ανέγγιχτη από εμάς φύση.

  Το τοπίο και ο χώρος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κοινό αγαθό. Οι περιοχές που πλήττονται χαρακτηρίζουν τον ορίζοντα και είναι καθοριστικές για τη φυσιογνωμία της Ελλάδας, χώρας ορεινής με ξεχωριστή ταυτότητα. Ο χώρος και το τοπίο είναι ωστόσο και ένα αγαθό μεγάλης οικονομικής αξίας. Η αντίδραση φορέων και κατοίκων στη σχεδιαζόμενη τοποθέτηση σε περιοχές όπως τα Άγραφα και η Τήνος δεν απασχολούν μόνο ρομαντικούς και φυσιολάτρες. Διορατικοί άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, έχουν αντιληφθεί ότι το πλήγμα στο τοπίο θα επηρεάσει βαρύτατα το κυριότερο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν οι περιοχές αυτές. Η προστασία των τοπίων, μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι του Δελφικού Τοπίου, σε χώρες του εξωτερικού θεωρούνται δεδομένες. Αξίζει ίσως να αναρωτηθούμε αν θα τοποθετούσε η Αυστρία ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές των Άλπεων, η Γαλλία στις ιστορικές ακτές της Νορμανδίας.

  Αλλά και επιπλέον κριτική της αναγκαιότητας διείσδυσης των ανεμογεννητριών και των ανανεώσιμων πηγών γενικότερα προκύπτει από αυτή την ικανότητά τους τελικά να παράγουν ρεύμα. Αναμφισβήτητα λόγω της φύσης τους, οι ΑΠΕ χρειάζονται εφεδρείες από μονάδες που δύνανται να παράγουν συνεχώς, (θερμικές για την Ελλάδα). Η παραγωγή, ειδικά των αιολικών, είναι τυχαία και μεταβλητή. Μάλιστα γίνεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εισβολή τους στο σύστημα διανομής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη των εφεδρειών αυτών, με συνέπεια να βλέπουμε ότι σε χώρες που πρωταγωνίστησαν στην υιοθέτησή τους να ακυρώνεται η προσφορά τους στη μείωση των ρύπων, ακριβώς γιατί οι θερμικές μονάδες καλούνται να συνεισφέρουν με μη αποδοτικό τρόπο. Ακολουθεί απλό, αλλά ταυτόχρονα ενδεικτικό της πραγματικής δυνατότητας παραγωγής, επιχείρημα: Γιατί μεγάλη βιομηχανία εξόρυξης μεταλλεύματος, από τους κυριότερους μεγαλο-οφειλέτες στη ΔΕΗ, αντί να αγοράζει ρεύμα δεν προβαίνει σε παραγωγή με ιδία μέσα δωρεάν, αφού πρωταγωνιστεί στην τοποθέτηση ΑΠΕ; Προφανώς διότι γνωρίζει ότι οι αποδόσεις των μονάδων αυτών δεν είναι ικανές να παρέχουν αξιόπιστη παροχή ενέργειας.

  Το ορυκτό του λιγνίτη, αυτό που έφερε την Ελλάδα σε θέση να παράγει οικονομικά ρεύμα, παράγει και ρύπους. Είναι παρόλα αυτά εθνικό και φθηνό. Η οριστική απεμπόλησή του με τη σειρά της προκαλεί εξάρτηση από πετρέλαιο ή αέριο, με δεδομένη την αδυναμία των ΑΠΕ για αξιόπιστη παροχή. Άραγε εξετάστηκε η δυνατότητα σύγχρονων τεχνολογιών μείωσης ακριβώς αυτών των ρύπων; Η σχεδιαζόμενη πώληση των λιγνιτικών μονάδων, των οποίων τις εκπομπές ρύπων επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε, γεννά ένα επιπλέον ερώτημα. Οι υποψήφιοι αγοραστές θα επιχειρήσουν να πλειοδοτήσουν για την αγορά εργοστασίων που θα πρέπει να κλείσουν εντός δεκαετίας από την υλοποίηση της αγοράς και αυτά πράγματι τελικά θα παύσουν τη λειτουργία τους;

  Κατά τη γνώμη μου η ως τώρα εσπευσμένη πολιτική της ενίσχυσης διείσδυσης των ΑΠΕ, με την ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού τοπίου που αυτές θα επιφέρουν, η προσπάθεια απεξάρτησης από το λιγνίτη σε συνδυασμό με την πώληση των θερμικών μονάδων παραγωγής και η αντικατάστασή τους από αντίστοιχες καύσης αερίου είναι λανθασμένη και βιαστική, ενώ δεν θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει το Εθνικό Σχέδιο. Μοναδική εξαίρεση θεωρώ ότι αποτελεί ο σχεδιασμός ενεργειακής ενίσχυσης των κτιρίων, ο οποίος μακροπρόθεσμα θα επιτύχει προστιθέμενη αξία στον τομέα της εξοικονόμησης κατανάλωσης,

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:48 | Ρογγίτη Μαρία

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Georgios Maroudis

  Το μέλλον μας στην αυτοκίνηση για τα επόμενα χρόνια είναι το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) και το υγραέριο (LPG).
  Αλλά θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα και να γνωρίσει ο κόσμος τα προτερήματα που θα έχουν οικονομικά αλλά και οικολογικά αν επιλέξουν αυτόν τον τρόπο μετακίνησης!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:03 | Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

  Άμεση κατασκευή νέων πρατηρίων φυσικού αερίου.
  Άμεση αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων πρατηρίων φυσικού αερίου.
  Σημειωτέον ότι ο μικρός αριθμός πρατηρίων καθώς κ η κακής ποιότητας παροχή υπηρεσιών τους λειτουργεί αποτρεπτικά στην διάδοση κ χρήση οχημάτων αντιρυπαντικής τεχνολογίας cng.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:55 | Panagiotis

  Θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τη χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές σε αντιστοιχία με τα κίνητρα της ηλετροκίνησης.
  Το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο γέφυρα προς την ηλεκτροκίνηση επομένως αυτή τη στιγμή με ελάχιστα πρατήρια Φ.Α. στην Ελλάδα και χωρίς κίνητρα γι αγορά ή μετατροπή σε Φ.Α. των νεότεων αυτοκινήτων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πολύ απλά, οι στόχοι διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης για την επόμενη πενταετία είναι μη ρεαλιστικοί…
  Μέχρι η ηλεκτροκίνηση να γίνει δελεαστική, προωθήστε την έτοιμη λύση, το φυσικό αέριο…

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:44 | Σαλαμπαλάς Ιωάννης

  το Φυσικο αεριο ειναι ενα καθαρο καυσιμο που θα μειώσει τις εκπομπες διοξειδίου στο περιβάλλον. ηρθε η ωρα να δοθούν κινητρα και αναπτυξη του δικτυου πρατηριων ωστε να ερθουν στην αγορα καινουργια και λιγοτερο ρυπογονα οχηματα στη χωρα μας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:04 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Την «εποχή του πετρελαίου» εφόσον αναγκαστικά παράγουμε πετρελαιοειδή, τα περισσότερο οικολογικά καύσιμα είναι το CNG και το LPG και εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της.Σύμφωνα με μελέτες το φυσικό αέριο επαρκεί για τα επόμενα 80 χρόνια ανεξάρτητα από την αυξηση των καταναλώσεων στις διάφορες εφαρμογές. Υπ’οψιν δεν έχουν εκμεταλλευτει ακόμη κοίτασμα απο Μεσόγειο. Μέχρι το 2050 το κράτος μπορεί να εκμεταλλευτει τις υπάρχουσες υποδομές του φυσικού αερίου που περνούν από τη χώρα μας, τοσο σε θέρμανση οσο και σε κίνηση των CNG οχημάτων έτσι ώστε ο κάθε φορολογουμενος πολίτης να περιορίσει τα αντίστοιχα έξοδα του και να μπορέσει να πάρει μια οικονομική ανάσα καθώς οι υποδομές που εχουν αναπτυχθεί βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο. Επιπλέον η ανάπτυξη του ΦΑ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει το κράτος μας να ΜΗΝ είναι ενεργειακά εξαρτημένο από το πετρέλαιο το οποίο εξαντλείται. Επίσης είναι τόσοι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν την εξόρυξη του φυσικού αερίου που είναι υπερβολικά νωρίς να αποκλείσουμε από τώρα την ανάπτυξη και εξέλιξη του εν λόγω καυσίμου καθώς μέχρι τότε μπορεί να βρεθούν και άλλες σχιστολιθηκες κοιλοτητες τις οποίες θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτουμε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:16 | Βασίλης

  Δεν μπορώ να καταλάβω πως δίνοντας άδειες για τοποθέτηση ανεμογεννητριων σε περιοχες με τεράστια περιβαλλοντολογικη αξία, πως μιλάμε για πώληση των λιγνιτοπαραγωγικων μονάδων και δίνοντας το 1/3 της Ελλάδας για έρευνες για πετρέλαιο μιλάμε ταυτόχρονα και για πράσινη ανάπτυξη. Θα ήθελα να αφαιρέσουμε τον παράγοντα χρήμα από πρώτη προτεραιότητα και αν βάλουμε τον παράγοντα περιβάλλον και φύση ψηλά!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:15 | Νικος Ευθυμιου

  Να ανοίξουν περισσότερα πρατήρια cng. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε στο έτος 2020 και να υπάρχει μόνο τόσο μικρός αριθμός. Η Πελοπόννησος ούτε ένα.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:05 | SOSVERMIO

  Κατ’ αρχάς χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία. Είναι σημαντική κάθε προσπάθεια με αντικείμενο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον πλανήτη μας. Απομένει να φανεί η επιτυχία ή μη αυτής στο μέλλον.
  Μερικοί προβληματισμοί :
  Στη σελίδα 251η του υπό διαβούλευση Ε.Σ.Ε.Κ. τίθεται ως εθνικός στόχος έως το έτος 2030 για ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα ως εγκατεστημένη ισχύς τα 7,0 GW στο σύνολο της επικράτειας.
  1) Άρα, η εγκατεστημένη ισχύς των 7,0 GW αυτή ανά δήμο/ανά την επικράτεια/ισομερώς επιμερίζεται σε σύνολο 332 δήμων της επικράτειας (7,0 GW ή 7000 MW/332 δήμοι) = 21,08 MW/ανά δήμο περίπου ή περίπου 10 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ή εγκατεστημένης ισχύος 2 MW;
  2) Είναι ακριβής ή όχι ο υπολογισμός ότι είναι δυνατόν με βάσει την Κ.Υ.Α. με αριθμό 498/2008 (Φ.Ε.Κ. 2464/2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» σε δύο (2) δήμους (Βέροιας και Νάουσας) από τους τριακόσιους τριάντα δύο (332) δήμους της χώρας να εγκατασταθούν τυπικές ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 1564,2 ΜW περίπου, δηλαδή το 1/5 περίπου του τιθέμενου ανωτέρω στόχου;
  3) Είναι ακριβής ή όχι ο παρακάτω υπολογισμός με βάση την παραπάνω Κ.Υ.Α.;:
  – Στον Δήμο Βέροιας (έκταση 796.000 στρέμματα) είναι δυνατό να εγκατασταθούν περίπου : 501,6 τυπικές ανεμογεννήτριες (των 2 MW;) (= 0.66 Χ 760.000 : 1000) ή ονομαστική ισχύς σε ΜW 501,6 Χ 2 MW = 1003,2 MW.
  – Στον Δήμο Νάουσας (έκταση 425.000 στρέμματα) είναι δυνατό να εγκατασταθούν περίπου : 280,5 τυπικές ανεμογεννήτριες (των 2 ΜW) (= 0,66 X 425.000 : 1000) ή ονομαστική ισχύς σε MW 280,5 X 2 MW = 561 MW.
  4) Είναι αληθές ή όχι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρίες εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων να εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα μόνο στο όρος Βέρμιο των παραπάνω Δήμων της Ημαθίας;
  5) Εάν ναι, ο παραπάνω υπολογισμός αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, αυτό του όρους Βερμίου, όπου μάλιστα υπάρχουν οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης περί τα 300.000 στρέμματα, εντός μάλιστα των οποίων είναι δυνατή η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών;
  6) Οι άδειες ηλεκτροπαραγωγής για την εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών πάρκων ανά τη χώρα δίδονται με βάση τον εθνικό στόχο, όπως τίθεται στη σελίδα 251η ή με βάσει την εν λόγω Κ.Υ.Α. με αριθμό 498/2008 (Φ.Ε.Κ. 2464/2008) ή με βάσει κάποιο άλλο τρόπο;
  7) Εάν οι παραπάνω υπολογισμοί που αφορούν την παραπάνω Κ.Υ.Α. με αριθμό 498/2008 είναι αληθείς και δεν υπάρχει άλλος «κόφτης» για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, τότε εάν και όλα τα παραπάνω είναι αληθή θεωρείτε ότι υπηρετείται με βάση όλα τα παραπάνω στην ουσία της η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, εάν λάβει μάλιστα κανείς υπ’ όψη του κατ’ ελάχιστο επίσης : 1) τον τιθέμενο στόχο στην 251η σελίδα του υπό διαβούλευση Ε.Σ.Ε.Κ., 2) ότι οι ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να προκαλέσουν μηδενισμό εκπομπών αερίων ρύπων, αφού χρειάζονται συμβατικές μορφές ενέργειας, προκειμένου να λειτουργούν, 3) ότι ενδεχόμενα στο άμεσο μέλλον η εξοικονόμηση ενέργειας με άλλους τρόπους θα μας οδηγήσει σε πολύ χαμηλές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, 4) ότι η καταστροφή από την εγκατάσταση και λειτουργία στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι με βεβαιότητα ανυπολόγιστη, και 5) ότι η επανόρθωση του φυσικού περιβάλλοντος μετά το πέρας της διάρκειας ζωής των ανεμογεννητριών θα είναι αν όχι αδύνατη, πάντως αβέβαιη;
  8) Εάν θεωρείτε με βάση όλα τα παραπάνω ότι η παραπάνω Κ.Υ.Α. δεν υπηρετεί την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά ούτε υπηρετεί τον τιθέμενο παραπάνω στόχο από το Ε.Σ.Ε.Κ., μήπως θα έπρεπε να τροποποιηθεί;

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:26 | Γεωργιις ΒΟΙΒΟΔΑΣ

  Επί της παρούσης η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου στόλου και μείωση των εκπομπών διοξειδίου είναι αναγκαία. Η ηλεκτροκίνηση απευθύνεται σε χώρες με ανεπτυγμένο ΑΕΠ. Είναι ακριβή με λίγα λόγια για τη χώρα μας. Το φυσικό αέριο ως επιλογή είναι αυτό που μπορεί και πρέπει να δώσει τη λύση. Ανάπτυξη δικτύου φυσικου αερίου κίνησης που τόσο λείπει απκτη χώρα και βήματα προς ένα πιο καθαρό μέλλον.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:28 | Ελευθέριος Ιωαννίδης

  Το υπο έγκριση ΕΣΕΚ, περιλαμβάνει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 2030 στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι αυξάνεται σημαντικά ο στόχος για ΑΠΕ μέχρι το 2030 σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΕΚ.
  Ιδιαίτερα φιλόδοξος είναι και ο στόχος για την απολιγνιτοποίηση της χώρας το 2028.
  Όμως σημαντική, περιεκτική και δεσμευτική θα πρέπει να είναι η αναφορά στην στήριξη των περιοχών της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που θα πληγούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της απολιγνιτοποίησης.
  Η περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή αλλαγής του παραγωγικού και κοινωνικού της μοντέλου. Αφού αυτή η μεταμόρφωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστο χρόνο, επιβάλλεται να εκπονηθεί ένα σχέδιο υποστήριξης της περιοχής που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα που θα επιφέρει η ταχεία απολιγνιτοποίηση. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και εκείνες οι θεσμικές μετατροπές ώστε οι δράσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.
  Οι δράσεις στήριξης θα πρέπει να είναι σαφείς, με ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις παραπάνω περιοχές και μετά το 2020 ώστε να αποτελέσει, συνοδευτικά με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη Δυτ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Οι δράσεις, τα έργα και οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρή δεδομένου ότι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα είναι ταχύτατη τα επόμενα χρόνια.

  Θα πρέπει να τεθεί ως στόχος στο νέο ΕΣΕΚ, να δημιουργηθούν τόσες θέσεις (άμεσες και έμμεσες) εργασίας μέχρι το 2028 με αυτές που θα χαθούν!
  Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά στην συνέχιση λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων με εναλλακτικά καύσιμα.

  Θα μπορούσαν να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι παραγωγικοί άξονες για την μετάβαση των περιοχών, ειδικότερα οι παρακάτω άξονες μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτη μαγιά και να εμπλουτιστούν μετά από διαβούλευση:

  • Στήριξη του Πρωτογενή Τομέα
  • Προώθηση της Κυκλική Οικονομία
  • Αξιοποίηση της Βιομηχανικής κληρονομιάς
  • Στήριξη της Απασχόλησης, ιδιαίτερα των κοινωνικών ομάδων που θα πληγούν εξαιτίας της μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας

  Είναι κρίσιμο, και θα πρέπει να τονίζεται στο ΕΣΕΚ, ότι το σχέδιο μετάβασης των περιοχών, θα πρέπει να προκύψει μετά από ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων και αρχών, ενώ είναι βασικό να υπάρξει και η ανάλογη προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας που αντιμετωπίζει και δικαίως, τις όποιες προτάσεις με ανασφάλεια, αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης.

  Θεωρώ τέλος ότι θα πρέπει, αντί της αύξησης της συμμετοχής του Φυσικού Αερίου, η μετάβαση της απολιγνιτιποίησης να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η χαμένη λιγνιτική ισχύς να αντικατασταθεί από ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας. Στην παρούσα χρονική περίοδο, η ανταγωνιστικά πλεονεκτική θέση του Φ.Α. έναντι του λιγνίτη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα εξάρτηση από ένα άλλο ορυκτό καύσιμο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τεχνολογίες και λύσεις που θα αφήνουν το μέγιστο θετικό αποτύπωμα στην Ελληνική Οικονομία αλλά και στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:52 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλος ο στοχος για την ηλεκτροκινηση αλλα αρχικα για τα δεδομενα της Ελλαδας και με δεδομενο το μεσο ετησιο εισοδημα θεωρείται λιγο ακριβη λυση. Επίσης τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Όπου υπάρχει πετρέλαιο , υπάρχει και αέριο. Αποδεδειγμένα το φυσικό αέριο είναι το πιο οικολογικό καύσιμο. Οπότε έστω και παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση , θα πρέπει να ενδυναμώσει και η αεριοκίνηση. Τα αεριοκίνητα αυτοκίνητα είναι πιο οικονομικά. Το καύσιμο που περιβαλλόντικα θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων είναι το φυσικό αέριο. Θα πρέπει το οτιδήποτε έχει να κάνει με το φυσικό αέριο ως καύσιμο να στηριχθεί και να επεκταθεί (π.χ δίκτυο πρατηρίων), και γιατί οχι να δωθούν εξτρά κίνητρα σε υποψήφιους κατόχους αυτοκινήτων φυσικού αερίου

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 22:42 | Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)

  Βασικές παρατηρήσεις

  Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για κάθε Κράτος-Μέλος το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής του για την Ενέργεια και το Κλίμα την επόμενη δεκαετία. Με βάση αυτό θα προσδιοριστούν οι εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και θα σχεδιαστούν τα εθνικά Μέτρα Πολιτικής που θα στηρίξουν τους πέντε βασικούς τομείς της Ενεργειακής Ένωσης. Επίσης αυτό το Σχέδιο, σύμφωνα με τον μηχανισμό διακυβέρνησης, θα προσδιορίσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μηχανισμών και προγραμμάτων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων που θα προσδιοριστούν.
  Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) αναγνωρίζει την πολύ σημαντική δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας για κλιματικά ουδέτερη οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050. Καμία επιμέρους πολιτική δεν θα πρέπει να αντιστρατεύεται αυτόν τον κεντρικό και μακροχρόνιο στόχο. Άλλωστε η μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα θα ωφελήσει την Ελλάδα με ένα διπλό μέρισμα: την προστασία του κλίματος ταυτόχρονα με την επίτευξη των επιδιωκόμενων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μέσω τεχνολογικού μετασχηματισμού και αποδοτικών επενδύσεων.
  Παράλληλα το υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ ορίζει την ανάπτυξη Μηχανισμού Παρακολούθησης από τα ευρήματα του οποίου θα συμπληρώνονται οι ετήσιες εκθέσεις αναφοράς που θα υποβάλλονται για το ΕΣΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/1999 για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι στην Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης του ΕΣΕΚ πέραν των μελών που ορίζει η ΠΥΣ 31/30.09.2019 θα πρέπει να συμμετέχουν και φορείς της αγοράς, όπως επίσης ότι οι Μηχανισμοί Παρακολούθησης που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι ανά θεματική ενότητα και τα αποτελέσματά τους να δημοσιεύονται, ώστε να λαμβάνει γνώση η αγορά και η κοινωνία των πολιτών και να ενημερώνονται άμεσα οι επενδυτές σχετικά με την ανάγκη/πρόθεση τροποποίησης των υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων.
  Το αναθεωρημένο Σχέδιο, με τους φιλόδοξους στόχους που θέτει, είναι ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 50%-55% το 2030 (αντί του έως τώρα συμφωνημένου στόχου 40%) προσδίδοντας επενδυτική βεβαιότητα, με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, αφού οι στόχοι που θέτει και τα γενικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει δεν αναμένεται να χρειαστούν σημαντική αναθεώρηση το 2023.
  Ως προς το βασικό ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, ο ΕΣΑΗ συμφωνεί ότι είναι αναγκαία πολιτική προκειμένου να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι δηλώνοντας ότι η διαδικασία για τον χρόνο απόσυρσης των μονάδων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να σέβεται την Ευρωπαϊκή νομοθεσία – και ιδίως την Οδηγία 2010/75 για τις βιομηχανικές εκπομπές από όσες λιγνιτικές μονάδες θα παραμείνουν σε λειτουργία την περίοδο 2020-2028.
  Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού ο ΕΣΑΗ τονίζει εκ νέου την αναγκαιότητα λειτουργίας αγοράς διαθέσιμης ισχύος και ευέλικτης ισχύος, έτσι ώστε να διασφαλίζει ο Διαχειριστής Συστήματος επαρκείς πόρους για την κάλυψη των αιχμών αλλά και την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του Συστήματος σε μία εποχή όπου τεχνολογίες με βάση το οριακό κόστος παραγωγής αντικαθίστανται από φιλικότερες προς το περιβάλλον μηδενικού (ή πολύ χαμηλού) βραχυχρόνιου οριακού κόστους. Για αυτό και επιβάλλεται άλλωστε η άμεση επανεκκίνηση των δημοπρασιών στο πλαίσιο του μεταβατικού μηχανισμού ευέλικτης ισχύος, ο οποίος και θα ακολουθηθεί από τη μακροχρόνια αγορά διαθέσιμης ισχύος.
  Για τις νέες αγορές ηλεκτρισμού που θα τεθούν σε λειτουργία το 2020, η θέση του Συνδέσμου είναι ότι πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία τους θα παίξουν οι διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς (market monitoring) υπό την εποπτεία της ΡΑΕ και με τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες θα πρέπει έγκαιρα να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν αλλά προπαντός να δοκιμασθούν ως προς την απόδοσή τους για ικανό χρονικό διάστημα .
  Επιπλέον, ο Σύνδεσμος επιθυμεί να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Προμηθευτών στην επίτευξη των περισσότερων από τους στόχους που θέτει η κλιματική και ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, αλλά και το ίδιο το ΕΣΕΚ. Οι Προμηθευτές στη νέα εποχή θα δώσουν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους τη δυνατότητα στους καταναλωτές για ενεργό συμμετοχή στην αγορά και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των νέων προτύπων συμπεριφοράς στην παραγωγή και στην κατανάλωση της ενέργειας. Θα αναμέναμε, όμως, μεγαλύτερη εξειδίκευση στον καθορισμό στόχων για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, καθώς και για τη μετάβαση σε αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού.

  Ως προς τις θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες δομείται το υπό διαβούλευση Σχέδιο, ο ΕΣΑΗ επιθυμεί να καταθέσει τις εξής παρατηρήσεις:

  Κλιματική Αλλαγή
  1) Ο ΕΣΑΗ συμφωνεί με τη θέση τόσο του υπό διαβούλευση Σχεδίου όσο και των διεθνών οργανισμών και εταιρειών που στις αντίστοιχες μακροχρόνιες μελέτες τους (IEA, European Commission, BP, κλπ.) υπογραμμίζουν ότι το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο-γέφυρα προς τη νέα εποχή της πλήρους απανθρακοποίησης. Αυτό αποτυπώνεται εύγλωττα και στο Διάγραμμα 4 του παρόντος Σχεδίου, σε αντίθεση με ό,τι προέβλεπε το αρχικό Σχέδιο (Δεκέμβριος 2018). Εξάλλου, είναι πιθανό μελλοντικά αυτές οι μονάδες να λειτουργήσουν με καύσιμα βίο-αέρια π.χ. βιομεθάνιο, πράσινο υδρογόνο, κλπ. αποτελώντας έτσι όχι μόνο βασικό και απαραίτητο στήριγμα της πορείας μετάβασης αλλά και πυλώνα ενός πλήρως απανθρακοποιημένου ενεργειακού συστήματος.
  2) Ο ΕΣΑΗ στέκεται αρωγός στη βασική πολιτική κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης με ουσιαστικό ορίζοντα απόσυρσης όλων των λιγνιτικών μονάδων (πλην της Πτολεμαΐδας 5) το αργότερο μέχρι το 2025. Άλλωστε ο ΕΣΑΗ έχει επανειλημμένα τονίσει την αναγκαιότητα σύμπλευσης της Ελλάδας με τον διακηρυγμένο στόχο της Eurelectric για ηλεκτροπαραγωγή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2040. Όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι το κείμενο του ΕΣΕΚ και ειδικότερα ο Πίνακας 32 προβλέπει ότι το 2022 θα είναι σε λειτουργία 2.900 MW λιγνιτικών μονάδων και το 2025 θα είναι 700 MW. Αυτό σημαίνει ότι η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων, όπως αυτές του ΑΗΣ Αμυνταίου και του ΑΗΣ Καρδιάς, που δε συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο -και ειδικά με την Οδηγία 2010/75 για τις βιομηχανικές εκπομπές- φαίνεται παραδόξως να συντελείται με ορίζοντα 3-4 ετών από σήμερα. Ανάλογο ζήτημα πιθανώς θα προκύψει μετά τον Ιούνιο 2020 με τις μονάδες Άγιος Δημήτριος 1-4, εάν αυτές δεν προβούν σε όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις έτσι ώστε να τηρούν τα όρια εκπομπής ρύπων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πέραν των χρονικών περιορισμών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75, η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί από το 2020 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2284, η οποία θέτει συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση των εκπομπών ρύπων όπως το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου. H παρατεταμένη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων που δε συμμορφώνονται με την Οδηγία 2010/75, και οι οποίες είναι βασικοί ρυπαντές τόσο σε SOx όσο και σε NOx, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την επίτευξη των εθνικών ορίων που θέτει η Οδηγία 2016/2284 για την περίοδο 2020-2024.
  3) Στο θέμα της Δίκαιης Μετάβασης, ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι οι απαραίτητοι πόροι θα πρέπει να διασφαλισθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Οι πόροι του τελευταίου θα πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτεροι από τα πέντε δισ. Ευρώ που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά θα πρέπει να είναι νέοι Ευρωπαϊκοί πόροι και όχι ποσά που θα προέρχονται από την ανακατανομή υφιστάμενων Ταμείων (π.χ. Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής). Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι η χρηματοδότηση της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα μόνο επικουρικά θα πρέπει να βασισθεί σε ενδεχόμενα έσοδα από τη μελλοντική εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς αυτά και θα αργήσουν να έλθουν και δεν μπορεί προς το παρόν να εκτιμηθεί το ύψος τους.

  Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού
  4) Οι νέες αγορές ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών θα πρέπει να συμπληρώνονται και με τη λειτουργία αγοράς διαθέσιμης ισχύος. Η μεταβατική αγορά διαθέσιμης ευέλικτης ισχύος θα πρέπει να επανεκκινήσει άμεσα και να σταματήσει μόλις τη διαδεχθεί η μακροχρόνια αγορά διαθέσιμης ισχύος, έτσι ώστε έγκαιρα να δοθούν τα οικονομικά σήματα στους συμμετέχοντες στην αγορά και τους δυνητικούς επενδυτές και να διασφαλιστεί από τον ΑΔΜΗΕ η απαραίτητη διαθέσιμη ισχύς που θα επιτρέψει την κάλυψη των αιχμών ζήτησης και την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος την επόμενη δεκαετία σε συνθήκες πολύ μεγάλης διείσδυσης των κυμαινόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η διαβούλευση για τη μακροχρόνια αγορά ισχύος θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση, έτσι ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να είναι σε θέση να κοινοποιήσει το μέτρο στην DG Comp εντός του 2020. Η έγκαιρη λειτουργία της μακροχρόνιας αγοράς διαθέσιμης ισχύος θα διασφαλίσει και τις απαραίτητες πηγές διαθέσιμης ισχύος -μεταξύ άλλων και την υλοποίηση των νέων επενδύσεων σε ευέλικτες μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο- χωρίς τις οποίες το επίπεδο αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήματος [όπως αυτό εκφράζεται από το δείκτη LOLE (Loss of Load Expectation)] δεν θα παραμείνει στα επιθυμητά επίπεδα, δηλαδή κάτω των 3 ωρών/έτος. Αυτό το σενάριο θα πρέπει προφανώς να περιλαμβάνεται και στην ετήσια Μελέτη Επάρκειας Ισχύος που εκπονεί και δημοσιεύει ο ΑΔΜΗΕ.
  Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το Ηλεκτρικό Σύστημα στην Ελλάδα έχει ανάγκη επαρκούς διαθέσιμης ισχύος τόσο για την κάλυψη των αιχμών ζήτησης όσο και για την καθημερινή κάλυψη της μεταβαλλόμενης παραγωγής των ολοένα και αυξανόμενων έργων ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι η εναλλακτική ενός μηχανισμού εκτός αγοράς (strategic reserve), που θα κινητοποιεί κάποιες μεμονωμένες μονάδες για διάστημα λίγων ημερών σε ετήσια βάση, δεν εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του Συστήματος και για αυτό και δεν αποτελεί αληθινή εναλλακτική στη θέσπιση και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης μακροχρόνιας αγοράς διαθέσιμης ισχύος.

  Ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας
  5) Ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι η ολοκλήρωση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, υπό την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που περιλαμβάνονται στη ΣΛΕΕ, πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Η λειτουργία των ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της της ενεργειακής μετάβασης τη δεκαετία 2020-2030 όχι απλά δεν θα αυξηθούν αλλά θα μειωθούν κατά τι, με τη μεγαλύτερη μείωση να ακολουθεί μετά το 2030.
  6) Για τις νέες αγορές ηλεκτρισμού ο Σύνδεσμός μας έχει δημόσια τοποθετηθεί όσον αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν εν τέλει με όφελος για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και την εθνική οικονομία. Αυτές είναι:
  a. Λειτουργία διαδικασιών και μονάδων για την παρακολούθηση της αγοράς (market monitoring) από τη ΡΑΕ, το ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ. Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα κατά τη διαδικασία παρακολούθησης είναι φυσικά η συστηματική πώληση ενέργειας κάτω από το κόστος. Για αυτό και διαφωνούμε με την αναφορά του ΕΣΕΚ στη σελ. 70 για ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών της αγοράς. Αυτό που έχει σημασία είναι όχι οι δείκτες συγκέντρωσης αλλά η ανάλυση της συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων (bidding behavior) και ο εντοπισμός αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόμενες διαδικασίες και μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν δοκιμασθεί για πολύμηνο χρονικό διάστημα πριν την επίσημη μετάβαση στο νέο Μοντέλο Στόχο δημοσιεύοντας τα ευρήματα που προέκυψαν από την περίοδο δοκιμών.
  b. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της παρακολούθησης της αγοράς είναι να διατηρηθεί και στη νέα αγορά η μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων. Αυτή η τιμή προφανώς δεν θα λειτουργεί ως κατώφλι προσφοράς, αλλά θα χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν γίνεται και από τις υδροηλεκτρικές μονάδες συστηματική πώληση κάτω από το κόστος. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ρεαλιστική μεθοδολογία για την αποτύπωση της πραγματικής διαθέσιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών μονάδων σε ημερήσια βάση.
  c. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να διασφαλιστεί επαρκής ενεργειακή ρευστότητα στη νέα Αγορά της Επόμενης Ημέρας, έτσι ώστε αυτή να παράγει ρεαλιστικά οικονομικά σήματα. Εάν, με τα δεδομένα μεγέθη των Συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά, μεγάλο μέρος της ζήτησης καλυφθεί με διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης τότε η Αγορά της Επόμενης Ημέρας θα καταλήξει να είναι μια ρηχή και μη ανταγωνιστική αγορά. Για αυτό τον λόγο, η πρότασή μας είναι να τεθεί ένα μονοψήφιο ποσοστό A% στις ποσότητες ενέργειας που μπορεί ένας Προμηθευτής- με μερίδιο λιανικής αγοράς που υπερβαίνει ένα ποσοστό Χ%- να δηλώνει με προτεραιότητα εκτέλεσης φυσικής παράδοσης στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας. Οι ποσότητες ενέργειας που διαμορφώνουν το ποσοστό Α% αφορούν τόσο αυτές που ο εν λόγω Προμηθευτής δεσμεύει μέσω ιδίων συναλλαγών του επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της οργανωμένης Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, όσο και αυτές που κλείνει μέσω ιδίων διμερών συμβολαίων εκτός των οργανωμένων αγορών. Ειδικότερα το ποσοστό Α% είναι ο λόγος του αθροίσματος των ως άνω ποσοτήτων ενέργειας προς το σύνολο της ποσότητας ενέργειας που αγοράστηκε από τον εν λόγω Προμηθευτή στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας
  7) O ΕΣΑΗ πιστεύει ότι την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει άρδην το τοπίο και στη λιανική αγορά και θεωρεί ότι για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος του Προμηθευτή στην αγορά με κατάργηση χρεώσεων από το ανταγωνιστικό σκέλος που δημιουργούν επισφάλειες στην οικονομικότητα της δράσης του και με διευρυμένη παροχή υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού που εκδίδει προς τον τελικό καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα είναι στο επίκεντρο των αλλαγών με νέα προϊόντα και υπηρεσίες στη διάθεσή του και με ενεργό συμμετοχή του στην αγορά. Ήδη τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των Προμηθευτών έχει δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές στην Ελλάδα να ωφεληθούν με ουσιαστικές μειώσεις στο ύψος του λογαριασμού τους. Οι δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για το άνοιγμα του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, όπως αναφέρει το παρόν Σχέδιο (βλ. Παραρτήματα, σελ.76). Ο ΕΣΑΗ έχει εδώ και χρόνια τονίσει ότι αυτό το εργαλείο μόνο ως προσωρινή λύση μπορούσε να ιδωθεί και ότι θα έπρεπε εγκαίρως να σχεδιασθεί η αντικατάστασή του με την εισαγωγή πλήρους ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και οι καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ασυνέχεια της ενεργειακής πολιτικής.
  8) Ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι είναι εφικτή η διασύνδεση της Δωδεκανήσου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα μέχρι το 2026. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η διεθνής εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, π.χ. η διασύνδεση της Ιρλανδίας με τη Γαλλία (700 MW, 575 km) ξεκίνησε να μελετάται την αντίστοιχη περίοδο (2009-2010) με τις δύο αυτές ελληνικές διασυνδέσεις και θα είναι σε λειτουργία το 2026. Τα επιπλέον ποσά που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από την ΕΕ για αυτό τον σκοπό (από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 από το ευρωπαϊκό απόθεμα) ανέρχονται στα 600-700 εκ. Ευρώ και μπορούν να επιταχύνουν την κατασκευή αυτών των δύο διασυνδέσεων.
  9) Είναι αναγκαίο να σχεδιασθούν και να κατασκευασθούν νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Το παρόν Σχέδιο δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση με την Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία μαζί με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ή/και με υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια για την κατασκευή ηλεκτρικής λεωφόρου (electricity highway) συνεχούς ρεύματος από τη ΝΑ Ευρώπη προς την Κεντρική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτή, τη δεκαετία 2030-2040 και κατόπιν, η εξαγωγή ενέργειας όταν υπάρχει υπερπαραγωγή ΑΠΕ στην Ελλάδα, η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων θα υπερβεί τα 30 GW εντός εκείνης της δεκαετίας. Η νέα αυτή διασύνδεση θα ενισχύσει βέβαια και τη δυνατότητα των κατανεμόμενων μονάδων που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα να υποστηρίξουν με τη διαθέσιμη ισχύ τους και την ευέλικτη λειτουργία τους τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
  10) Είναι απαραίτητη η μεταφορά τεχνογνωσίας, ο εκσυγχρονισμός του μάνατζμεντ και η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ για να ανταπεξέλθει στον κρίσιμο ρόλο του για την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου διανομής.
  11) Για ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό και ενίσχυση του ρόλου του καταναλωτή θα πρέπει αλλαγές να θεσπιστούν άμεσα και στο κανονιστικό πλαίσιο της προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου με την άμεση απαλοιφή υποχρεώσεων αποστολής έγχαρτων λογαριασμών, εντύπων και συμβολαίων.

  Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
  12) H ανάλυση του υπό διαβούλευση Σχεδίου οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ολόκληρο το οικοδόμημα επίτευξης των ενεργειακών και κλιματικών στόχων βασίζεται στην ιδιαίτερα υψηλή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη χώρα μας. Αυτό δεν αντανακλάται τόσο στο απόλυτο νούμερο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας (ca. 16,2 Mtoe), η οποία είναι περίπου ίδια το 2020 και το 2030, όσο στην παραγωγικότητα της ενέργειας η οποία αυξάνεται πάνω από 31% σε αυτή την περίοδο. Για να γίνει εφικτή όμως αυτή η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ελλάδα απαιτούνται κατάλληλα και επαρκή εργαλεία χρηματοδότησης, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων καθώς όπως φαίνεται το δημοσιονομικό περιθώριο επιτρέπει μόνο περιορισμένα φορολογικά κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Σε αυτό όμως το θέμα το ΕΣΕΚ είναι λίγο διαφωτιστικό. Αναμένουμε λοιπόν από την Κυβέρνηση το πλαίσιο για τις πράσινες χρηματοδοτήσεις (green financing) στην ανάπτυξη του οποίου προφανώς θα έχουν ιδιαίτερο ρόλο και η ΤτΕ ως μέλος και του NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) καθώς και η ΕΤΕπ αλλά και η EBRD. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση του πλαισίου για το νέο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 όπου το 30% (περίπου 7 δισ. Ευρώ) θα πρέπει να δοθούν στον Στόχο Πολιτικής 2, δηλαδή σε δράσεις και μέτρα για μια πιο πράσινη, απανθρακοποιημένη Ευρώπη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα πρέπει να είναι σε συνεχή διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς ενέργειας τόσο ενόψει της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του γενικού πλαισίου (Φεβρουάριος 2020) όσο και κατόπιν, ενόψει της υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ιούνιος 2020).
  13) Σχετικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2030, θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά μεγαλύτερη από 61,8 TWh, που προβλέπει το TIMES -και θα υπερβεί το επίπεδο των 65 TWh που προβλέπει το PRIMES- και αυτό λόγω αφενός της (ταχείας ιδίως μετά το 2027) ανάπτυξης της οδικής ηλεκτροκίνησης και του εξηλεκτρισμού των μεταφορών μέσω του σιδηροδρόμου και αφετέρου της σημαντικής διείσδυσης των αντλιών θερμότητας. Η παρούσα κυβέρνηση έχει πολλές φορές αναφερθεί στη σημασία της ηλεκτροκίνησης και για αυτό τον λόγο αναμένουμε ότι θα θεσπιστεί άμεσα το πλαίσιο δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής παράλληλα με επαρκή κίνητρα που θα επιταχύνουν την είσοδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά.
  14) O ΕΣΑΗ θεωρεί ότι όσον αφορά τα καθεστώτα επιβολής οι Συμμετέχοντες στη διακίνηση και προμήθεια των ενεργειακών δεν μπορούν και δεν πρέπει να επιβαρυνθούν ασύμμετρα, με ποσοστά επίτευξης μεγαλύτερα του 10%, που ισχύει για την τρέχουσα περίοδο 2014-2020.
  Σχετικά με τη συμμετοχή των εταιρειών Διανομής στα υπόχρεα Μέρη της νέας περιόδου 2021-2030, ο ΕΣΑΗ συμφωνεί και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που μπορούν οι εν λόγω εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν στο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης, ώστε να μη δημιουργούνται ασυμμετρίες μεταξύ των Υπόχρεων Μερών. Η δραστηριότητα των Διαχειριστών των δικτύων είναι σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη με προκαθορισμένο ποσοστό εύλογου κέρδους, κατ’ επέκταση θα πρέπει να θεσμοθετηθούν προβλέψεις και έλεγχοι ώστε αφενός το κόστος της υλοποίησης μέτρων με στόχο την εξοικονόμηση να μην περνάει στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή τους βάση και να κοινωνικοποιείται και αφετέρου οι δράσεις αυτών να μην περιορίζουν τις δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν από τους Προμηθευτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μία απόλυτα ανταγωνιστική αγορά. Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η δραστηριότητα των Διαχειριστών των δικτύων στα καθεστώτα επιβολής να αφορά στη μείωση των απωλειών των δικτύων με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.
  Επομένως, ο ΕΣΑΗ δε συμφωνεί με τη γενικόλογη ανάληψη στόχου από τα Καθεστώτα Επιβολής κατ’ ελάχιστον ίσου με το 20%, ενώ θεωρεί ότι πιθανή αύξηση θα μπορούσε να αξιολογηθεί μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου σχήματος μέσω της λειτουργίας μηχανισμού ανάλογου των λευκών πιστοποιητικών. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία της ορθής αποτίμησης των δράσεων της περιόδου 2014-2020, όπως και ο σαφής προσδιορισμός των επιλέξιμων μέτρων από τα Υπόχρεα Μέρη για την περίοδο 2021-2030.

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  15) Ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ να εκπονούν και να δημοσιεύουν -στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την υποβολή από τους διαχειριστές δικτύων μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων- ανά διετία κοινή μελέτη που να αποτυπώνει την κατάσταση των δικτύων, όσον αφορά την ικανότητά τους για ενσωμάτωση έργων ΑΠΕ, καθώς και τα απαραίτητα έργα χωρικής και ψηφιακής αναβάθμισης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εγκατάστασης νέων έργων ΑΠΕ, με ορίζοντα το 2030 και να αποφευχθεί ο κορεσμός των δικτύων ηλεκτρισμού. Για την αποφυγή άλλωστε μιας τέτοιας εξέλιξης το υπό διαβούλευση Σχέδιο θεωρεί ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι αυτονόητο ότι η εκπόνηση και δημοσίευση αυτών των μελετών -αρχής γενομένης από το 2020- ανήκει σίγουρα σε αυτά τα απαραίτητα μέτρα.
  16) Ως πρώτο βήμα απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ, ο Σύνδεσμός μας προτείνει τη λειτουργία Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ), όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/2001 για τις ΑΠΕ. Παράλληλα ο Σύνδεσμος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου πλαισίου αναφορικά με τη ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού (repowering) των σταθμών ΑΠΕ. Για τα φωτοβολταϊκά πάρκα ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι δεν απαιτείται η χορήγηση σε αυτά άδειας παραγωγής καθώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, εξετάζονται και σε κατοπινά στάδια. Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου μπορεί να προέλθει από την κατάργηση της υποχρέωσης για γνωμοδότηση/έγκριση ενός έργου ΑΠΕ από δύο ή και τρεις βαθμίδες Υπηρεσιών με αρμοδιότητα επί των δασικών θεμάτων. Μία αρκεί.
  17) Στις προκλήσεις για τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί και η συμβολαιοποίηση έργων ΑΠΕ σε μακροχρόνια βάση (PPAs) η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ.
  18) Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ΕΣΕΚ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε όλη την επικράτεια είναι κρίσιμη για την επίτευξη του πολύ υψηλού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτρισμού, εντούτοις το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ θα αργήσει τουλάχιστον μία διετία ακόμη. Για αυτό τον λόγο και απαιτούνται λύσεις ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα μέχρι τότε η χωροθέτηση και ανάπτυξη των νέων έργων ΑΠΕ.
  19) Ο ενδεικτικός στόχος των 250 MW, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 8, για τα θαλάσσια αιολικά αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στην κατασκευή ενός μόνο τέτοιου έργου την επόμενη δεκαετία. Η ραγδαία μείωση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που ήδη παρατηρείται διεθνώς, δε συμβαδίζει με αυτή την πρόβλεψη του ΕΣΕΚ. Επίσης, σε ένα Σχέδιο με τόσο φιλόδοξους στόχους είναι παράταιρο να προβλέπεται ότι ουσιαστικά η γεωθερμία υψηλής θερμοκρασίας δεν θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα για ακόμα δέκα χρόνια.
  20) Όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας, αυτό που πρέπει να λάβει υπόψη του το ΕΣΕΚ και ο σχεδιασμός των αγορών ενέργειας, επικουρικών υπηρεσιών και διαθέσιμης ισχύος είναι ότι για τις μονάδες αποθήκευσης τα έσοδα από την αγορά ενέργειας δεν επαρκούν, όπως αποδεικνύουν και διεθνείς μελέτες (π.χ. CAISO 2019 “ENERGY STORAGE Perspectives from California and Europe”). Τα έργα αποθήκευσης πρέπει να μπορούν να προσφέρουν (και να αμείβονται για) επικουρικές υπηρεσίες, έλεγχο συχνότητας και τάσης, ταχεία άνοδο/κάθοδο (ramping), μετάθεση φορτίου (load shifting) και κάλυψη αιχμών ζήτησης. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η γενικότερη ανάγκη ένταξης/σχεδιασμού επιπλέον προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή του Συστήματος που θα καλύπτουν θέματα ευελιξίας και ασφάλειας του Συστήματος και θα δίνουν τη δυνατότητα αποζημίωσης στους παραγωγούς ευέλικτων μονάδων παραγωγής, την ευέλικτη απόκριση ζήτησης και τις μονάδες αποθήκευσης.
  21) Το ΕΣΕΚ ουσιαστικά δεν περιλαμβάνει την τεχνολογία της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης στην παλέτα των διαθέσιμων και οικονομικά αποδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων του 2030. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της ΕΕ -όπως αυτή αποτυπώνεται στο Άρθρο 14 της Οδηγίας 2012/27- για την ενθάρρυνση από τα κράτη-μέλη της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

  Έρευνα-καινοτομία
  22) Ο εξηλεκτρισμός πολλών τομέων της οικονομίας αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρόλα αυτά υπάρχουν βιομηχανικές δραστηριότητες (π.χ. τσιμέντο, χάλυβας, υαλουργία) όπου η ανάγκη επίτευξης πολύ υψηλών θερμοκρασιών απαιτεί τη χρήση πρωτογενών καυσίμων. Η έρευνα θα πρέπει λοιπόν να εστιάσει και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την επίτευξη αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, έτσι ώστε να απανθρακοποιηθεί και αυτός ο τομέας της οικονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη Δράση Έρευνας, που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, για την ανάπτυξη τεχνολογίας γραμμικής συγκέντρωσης εγκατάστασης Συγκεντρωτικών Θερμικών Ηλιακών.
  23) Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ της Ένωσης που κατευθύνεται σε έρευνα και καινοτομία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το οποίο και παρουσιάζει συνεχή μείωση.

  Τέλος, όσον αφορά τη διακυβέρνηση του όλου εγχειρήματος, ο ΕΣΑΗ καταθέτει τα εξής:

  Διακυβέρνηση ΕΣΕΚ
  24) Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/1999 στο Άρθρο 14 προβλέπει την υποβολή σχεδίου επικαιροποίησης του ΕΣΕΚ (Ιούνιος 2023) και τελικής επικαιροποίησης του ΕΣΕΚ (Ιούνιος 2024). Επιπλέον ο συγκεκριμένος Κανονισμός για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης αναφέρεται και στη μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική, με ορίζοντα τουλάχιστον τριακονταετίας, που κάθε κράτος-μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή το 2020 και η οποία, αν κριθεί αναγκαίο, θα επανεξετάζεται ανά πενταετία. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη να δημιουργηθούν μόνιμες δομές συμμετοχής ή/και πλατφόρμες διαλόγου με αντικείμενο τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Σε αυτές (κατά το πρότυπο άλλως Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ολλανδία και η Σουηδία) θα μετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Από τις αρχές του 2020 και μετά, οι συγκεκριμένες δομές συμμετοχής θα πρέπει να συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα συζητώντας με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας τόσο τη γενικότερη πορεία εξέλιξης του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού όσο και συγκεκριμένα κατά περίπτωση θέματα με ειδικό χωρικό ή τομεακό ενδιαφέρον.
  25) Οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που προβλέπει το υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ δεν θα πρέπει να βασίζονται στον κεντρικό σχεδιασμό αλλά αντίθετα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έτσι θα μπορούν να λάβουν καλύτερα υπόψη τις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με την αποδοχή των έργων ΑΠΕ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:51 | Μιχάλης

  Σύμφωνα με μελέτες το φυσικό αέριο επαρκεί για τα επόμενα 80 χρόνια ανεξάρτητα από την αυξηση των καταναλωσεων στις διάφορες εφαρμογές. Υπ’οψιν δεν εχουν εκμεταλλευτει ακόμη κοίτασμα απο μεσογειο. Μεχρι το 2050 το κράτος μπορεί να εκμεταλλευτει τις υπαρχουσες υποδομές του φυσικού αεριου που περνούν απο τη χώρα μας, τοσο σε θέρμανση οσο και σε κινηση των CNG οχηματων έτσι ώστε ο κάθε φορολογουμενος πολίτης να περιορίσει τα αντίστοιχα έξοδα του και να μπορεσει να παρει μια οικονομική ανασα καθώς οι υποδομές που εχουν αναπτυχθεί βρίσκονται σε πολυ καλο σταδιο. Επιπλέον η ανάπτυξη του ΦΑ θα δημιουργήσει νεες θεσεις εργασίας και θα βοηθήσει το κράτος μας να ΜΗΝ είναι ενεργειακα εξαρτημένο από το πετρέλαιο το οποίο εξαντλειται. Επισης είναι τοσοι πολοι οι παραγοντες που καθοριζουν την εξορυξη του φυσικου αεριου που είναι υπερβολικά νωρίς να αποκλεισουμε απο τωρα την ανάπτυξη και εξελιξη του εν λογω καυσιμου καθώς μέχρι τότε μπορεί να βρεθούν και αλλες σχιστολιθηκες κοιλοτητες τις οποίες θα μπορουσαμε να εκμεταλλευτουμε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:17 | Καραμπίνης Μανώλης

  Δεύτερο σύντομο σχόλιο:

  Παρόλο που εντέλει η απόφαση είναι στα χέρια της ΔΕΗ, είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το μέλλον της Πτολεμαΐδας V μετά το 2028, η οποία επηρεάζει άμεσα και το ΕΣΕΚ. Σε περίπτωση που όντως η μονάδα δε συνεχίσει τη λειτουργία της με χρήση λιγνίτη, είναι απόλυτα λογικό ότι μια επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ δε θα πρέπει να παραμείνει αδρανής. Πιθανά σενάρια:

  1) Συνέχιση λειτουργίας μονάδας με λιγνίτη, με εφαρμογή τεχνολογιών CCS-U

  2) Μετασκευή μονάδας σε βιομάζα

  3) Μετασκευή μονάδας σε φυσικό αέριο

  4) Συνδυασμός των παραπάνω (π.χ. βιομάζα με CCS-U)

  5) Εφαρμογή τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας

  Η επίδραση των παραπάνω σεναρίων στο ΕΣΕΚ θα πρέπει εν τέλει να ληφθεί υπόψη.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:02 | Καραμπίνης Μανώλης

  Για αρχή, ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τους Πίνακες του υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ όπου συνοψίζονται τα τελικά μεγέθη για τα σενάρια επίτευξης στόχων (π.χ. Πίνακας 33, Πίνακας 34, κτλ.):

  Απουσιάζουν εντελώς τα στοιχεία παρελθόντων ετών (στο προηγούμενο ΕΣΕΚ δίνονταν δεδομένα για το έτος 2016, πιθανώς πλέον να είναι διαθέσιμα και για το 2017), τα οποία να δίνουν την εικόνα της αρχικής κατάστασης κάθε τεχνολογίας, ιδίως σε σχέση με τους στόχους.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:13 | Χρήστος Φασούλας

  Απόψεις σχετικά με το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

  Το ΕΣΕΚ στηρίζεται σε εντελώς θεωρητική βάση και θα αποδειχθεί ανεφάρμοστο στην πράξη με ζημία στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, στην οικονομία και το φυσικό περιβάλλον .
  Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει οικονομική και τεχνολογικά ασφαλή αποθήκευση της ενέργειας, η διείσδυση των μεταβλητών ΑΠΕ ( αιολικά, φωτοβολταϊκά) θα αυξήσουν την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο και ακριβό φυσικό αέριο καθώς και τις εισαγωγές ρεύματος.
  Η ήδη ελάχιστη συμμετοχή της χώρας στην παγκόσμια παραγωγή CO2 δεν θα έχει καμία επίπτωση στην όποια μεταβολή του κλίματος την στιγμή που χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ δεν λαμβάνουν μέτρα περιορισμού των εκπομπών αυτών.
  Στον αντίποδα με την προώθηση της εγκατάστασης των μεταβλητών ΑΠΕ μέσω πολλαπλών επιδοτήσεων καταστρέφονται άπαξ και δια παντός όλα τα συγκριτικά φυσικά προτερήματα της χώρας μας, το ανάγλυφο των νησιών και των βουνών μας για τα αιολικά, τα πεντακάθαρα νερά των ορεινών ποταμών μας για τα μικρά υδροηλεκτρικά και οι παραγωγικοί αγροί μας για τα φωτοβολταϊκά. Περιοχές που αντί να τις προστατέψουμε ως φυσικό απόθεμα με τεράστια βιοποικιλότητα όπως τα Αγραφα, η Πίνδος, η Εύβοια τα Πιέρια, η Κρήτη, η Μάνη, η Σαμοθράκη οι Κυκλάδες, το Βέρμιο, τα όρη Βάλτου και αλλού μετατρέπονται σε λατομεία.
  Και αυτό γίνεται προς όφελος ξένων συμφερόντων με τόπο. Η επιπλέον αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με αυτό τον σχεδιασμό που επιμελώς αποκρύπτεται, είναι δεδομένη και οδηγεί τους πολίτες της χώρας και την παραγωγή σε ενεργειακή φτώχεια, Πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ευημερία των πολιτών οδηγούνται σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, με το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής. Οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί που μας έχουν επιβάλει τον ενεργειακό σχεδιασμό, οι ευρωπαϊκές χώρες του βορά που μας υποχρεώνουν να αγοράσουμε τις ανεμογεννήτριες που παράγουν.
  Όσο για τα ανθρώπινα αίτια της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις από την επιστημονική κοινότητα

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:22 | Κωστας Καραγεωργος

  Καμια επεμβαση στα βουνα των Αγραφων,Πινδου και περιοχων natura

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:18 | Marianne Zimmer

  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ
  Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης των αιολικών πάρκων είναι καθοριστικής σημασίας. Στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης, η οποία είναι θεμελιώδης αρχή του δικαίου της ΕΕ, η Ορνιθολογική προτείνει τα ακόλουθα, σε συμφωνία και με τις κατευθύνσεις της Birdlife International:

  i. Θεσμοθέτηση περιοχών αποκλεισμού εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκλείεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε:

  • Περιοχές του δικτύου Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)).

  • Σημαντικές Περιοχές για τα Πτηνά (IBAs), περιλαμβανομένων των αναγνωρισμένων μεταναστευτικών περασμάτων – στενωπών (migratory bottlenecks), όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις πτηνών ή νυχτερίδων, όπως ορεινά περάσματα.

  • Εθνικοί δρυμοί και άλλοι τόποι διεθνούς σημασίας (π.χ. Υγρότοποι διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα – Συνθήκη Ραμσάρ), Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ.

  ii. Κατάρτιση «χαρτών ευαισθησίας», οι οποίοι θα καταγράφουν τους πληθυσμούς πτηνών και νυχτερίδων, τις διαδρομές τους, τις περιοχές όπου υπάρχουν στοιχεία που αποκλείουν την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, τις περιοχές που είναι επιτρεπτή η εγκατάστασή τους και τις περιοχές για τις οποίες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Τέτοιοι χάρτες θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα επί τη βάσει επιστημονικών δεδομένων. Συναφώς, η Ορνιθολογική έχει καταρτίσει χάρτη της ελληνικής επικράτειας στον οποίο απεικονίζονται, αφενός, οι περιοχές αποκλεισμού και αφετέρου, οι ζώνες αιολικού δυναμικού της χώρας.

  iii. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη το καθεστώς διατήρησης της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, αν διαπιστωθεί ότι η κατάσταση διατήρησης είδους έχει επιδεινωθεί, τότε θα πρέπει το χωροταξικό πλαίσιο να μπορεί να προσαρμοσθεί, ώστε να αποκλείει ή να θέτει περιορισμούς στην εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα.

  iv. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετητών που διεξαγάγουν τις μελέτες περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (νυν Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση). Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που θα εγκαταστήσουν τους ΑΣΠΗΕ, αλλά από τις αρμόδιες αρχές. Η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στις εταιρείες.

  v. Ενθάρρυνση και στήριξη υπό τη μορφή κινήτρων (π.χ. ευνοϊκότερη φορολογία) της χρήσης τεχνολογιών ανεμογεννητριών άνευ λεπίδων (bladeless wind turbines), οι οποίες έχουν μικρότερες επιπτώσεις στους πληθυσμούς των πουλιών και νυχτερίδων.

  vi. Θέσπιση χρηματοδότησης, προερχόμενης από την κυβέρνηση και τις εταιρείες αιολικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των επιπτώσεων (περιλαμβανομένων των αθροιστικών) των ΑΣΠΗΕ και των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  Δεύτερον, στο ΕΣΕΚ δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί η αναμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένο ότι σήμερα αδειοδοτούνται ΑΣΠΗΕ επί τη βάσει ενός χωροταξικού σχεδίου που ανατρέχει στο 2008 («Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»). Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης της νομιμότητας του συγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου, λόγω του ότι παραβιάζει τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ (Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής – Υπόθεση 2014/4073).

  Συνεπώς, η χωροθέτηση των νέων ΑΣΠΗΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής που περιγράφεται στο ΕΣΕΚ για την επόμενη δεκαετία, δεν είναι επιτρεπτό να στηριχθεί σε ένα όλως παρωχημένο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο έχει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης. Πολλώ δε μάλλον, δεν θα είναι επιτρεπτό η χωροθέτηση των νέων ΑΣΠΗΕ να γίνει επί τη βάσει διαδικασιών τύπου “fast track” που θα δημιουργούν τετελεσμένα για το περιβάλλον.

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000
  Στο σημείο του κειμένου που αναφέρεται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία είναι εν γένει επιθυμητή, πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχων NATURA 2000.

  Σε ορισμένα σημεία του ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος (σελ. 5, 29, 111), καθώς και ότι το ΕΣΕΚ ενσωματώνει «το όραμα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (σελ. 32).

  Πρέπει να διευκρινιστεί πως θα υλοποιηθούν τα παραπάνω, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο χωροθέτησης των ΑΠΕ και την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας που επίσης εξαγγέλλονται στο ΕΣΕΚ.

  Η Ορνιθολογική επισημαίνει ότι στο ΕΣΕΚ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας κατά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ.

  Εντούτοις, κάθε διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Ακόμη, θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις διεθνών συμφωνιών, όπως είναι η Σύμβαση του Aarhous για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ν. 3422/2005).

  Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης με το κράτος, το οποίο έχει τρωθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτήν τη στιγμή η χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ.

  Η κλιματική αλλαγή ασκεί ήδη αφόρητη πίεση στη βιοποικιλότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που δημοσιεύθηκε μόλις στις 4 Δεκεμβρίου 2019 και περιέχει αδιάσειστες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες θέσεις, «[η] Γη βιώνει πλέον μια εξαιρετικά ταχεία απώλεια βιοποικιλότητας και περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση σήμερα σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας». Μάλιστα, στην έκθεση διαπιστώνεται συνεχής πτωτική τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών πουλιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μειώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των αγροοικοσυστημάτων (32%) και στις πεταλούδες των λιβαδιών (39%).

  Για τον λόγο αυτό, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες – ακόμη και αυτές που έρχονται να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή – θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα να μην την επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του ΕΣΕΚ που αφορούν την επίτευξη ενεργειακών στόχων δεν μπορεί να υπερτερούν της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ορνιθολογική υπενθυμίζει ότι το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει την ίδια νομική ισχύ όπως οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ) και, επομένως, κατισχύει του ελληνικού δικαίου, αναγνωρίζει ως διακριτό θεμελιώδες δικαίωμα την προστασία του περιβάλλοντος («Υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης»).

  Δεν είμαστε ενάντια στις ΑΠΕ αντίθετα στηρίζουμε την χρήση «καθαρής» ενέργειας. Όμως είναι αδιανόητο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Δεν μπορείς να σώσεις τον πλανήτη καταστρέφοντας την χλωρίδα και την πανίδα των βουνών μας τοποθετώντας βιομηχανικές εγκαταστάσεις (έτσι χαρακτηρίζονται από την Ελληνική νομοθεσία).

  Επίσης, ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη στο παρόν Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ανοίγετε τον ασκό του αιόλου με την δυνατότητα που δίνεται για»άναρχη» τοποθέτηση βιομηχανικών αιολικών πάρκων.

  Ανεμογεννήτριες μόνο και αποκλειστικά σε τροποποιημένες γαίες. Το τοπίο και τα παρθένα ενδιαιτήματα δεν είναι πέτρες και κατσάβραχα, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας μας (περιβαλλοντολογικά, αισθητικά, πολιτισμικά, ιστορικά, κ.λ.π.) που οφείλουμε -ακόμα και πατριωτικά μπορώ να πω- όχι μόνο να διαφυλάξουμε αλλά και να αυξήσουμε.

  ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΑ
  Οι στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ πρέπει να αναθεωρηθούν διότι η τοποθέτηση Αιολικών σε περιοχές που δεν έχει γίνει ουσιαστική διαβούλευση, σε περιοχές NATURA 2000, σε νησιά και σε βουνά, συνοδευόνται από υψηλό ρίσκο αντιδράσεων του τοπικού ενδιαφερόμενου κοινού.

  ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  Στο ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο του παρόντος εθνικού σχεδίου αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε ποσοτικούς όρους» (σελ. 290).

  Εντούτοις, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η παρουσίαση της «ειδικής μεθοδολογικής προσέγγισης» που χρησιμοποιήθηκε και επί της οποίας βασίστηκαν οι προτάσεις του ΕΣΕΚ. Ακόμη, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η ανάλυση ειδικώς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα μέτρα πολιτικής που προτείνονται.

  Η παράλειψη αυτή είναι ουσιώδους σημασίας, διότι το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων και ιδίως όσων αφορούν τις τεχνολογίες ΑΠΕ – η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων υπερδιπλασιάζεται με το ΕΣΕΚ – έχουν ή αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ, πέραν της υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι εύλογο να υποβάλλονται μελέτες οικονομικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ όπου εγκαθίστανται, ιδίως στις περιπτώσεις που οι τοπικές κοινότητες / περιφερειακά όργανα εκφράζουν αρνητική γνωμοδότηση.

  Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών ή / και σε νησιά με τουριστικό χαρακτήρα με έμφαση στην αυθεντικότητα του φυσικού τοπίου, σε παραθεριστικά κέντρα εντός όρμων / κόλπων (τα όρια των οποίων δεν καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας με βάση το θεσμικό πλαίσιο χωροταξίας), οι εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ, ενδέχεται να προκαλούν εξωτερικές οικονομικές επιβαρύνσεις που καθιστούν το έργο ασύμφορο από πλευράς σύγκρισης οικονομικού οφέλους έναντι οικονομικής επιβάρυνσης στις υφιστάμενες δραστηριότητες.

  Θα πρέπει σαφέστατα να σταθμίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις αν το οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ ή τη διατήρηση δραστηριοτήτων που φαίνεται να υποβαθμίζονται από την εγκατάσταση ΑΠΕ.

  Στις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές επιβαρύνσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε να οδηγούν σε κατάργηση θέσεων απασχόλησης ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τον κοινωνικό ιστό, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά.

  Σε σχέση με τις αναφορές του ΕΣΕΚ για το χωροταξικό πλαίσιο, αν και είναι θετική η αναφορά ότι για την αναμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ θα «ληφθούν υπόψη» κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η αναφορά αυτή είναι όλως αόριστη και πρέπει απαραιτήτως να γίνει πιο συγκεκριμένη.

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΡΥΚΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
  Αρνητικά κρίνεται η νέα ενότητα που προστέθηκε στο νέο ΕΣΕΚ για την κάλυψη όλων των εγχώριων ενεργειακών αναγκών σε φυσικό αέριο από τις εγχώριες εξορύξεις. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο με πολύ σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και τα στάδια της εξόρυξης και της μεταφοράς. Είναι, επίσης, πρακτικά αδύνατον τα όποια (ακόμα ανεπιβεβαίωτα) ευρήματα από τις εξορύξεις φυσικού αερίου να παίξουν ρόλο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης ως το 2030, που αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα του ΕΣΕΚ. Είναι συνεπώς ακατανόητη η συμπερίληψη σχετικής ενότητας στο νέο ΕΣΕΚ.

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Χωρίς ενεργειακή εξοικονόμηση (πχ. στα κτίρια Δημοσίου, ΟΤΑ, Βιομηχανιών και καταναλωτών), δεν υπάρχει ελπίδα για επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.

  Το ΕΣΕΚ χρειάζεται αναθεώρηση ώστε να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους Εξοικονόμησης Ενέργειας και να εμπλουτίσει τις φτωχές, ελλιπείς και σε μερικές περιπτώσεις ανύπαρκτες στρατηγικές και μέτρα για την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας.

  Στο ΕΣΕΚ οπως φαινεται δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών). Δεδομένου της συμμετοχής αρκετών Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια και τις υποδομές τους (π.χ. σχολεία, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια κλπ – τα οποία σε απόλυτο αριθμό είναι υπερπολλαπλάσια των κτιρίων των υπουργείων και αντίστοιχα και οι δυνατότητες εξοικονόμησης), και επίσης δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι σχετικά ευκολότερη (μέσω ίδιων κεφαλαίων και εθνικών ταμείων), θα έπρεπε να προσμετρούνται.

  Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για τις μελέτες, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια:

  1. αναμένεται να είναι υπερπολλαπλάσιες από αυτές των ΑΠΕ

  2. θα καλυφθούν κυρίως από ντόπιους Μηχανικούς & Τεχνικούς και θα ενισχύσουν την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες συγκριτικά περισσότερο από τις ΑΠΕ.

  ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  Το βασικό πρόβλημα στο στόχο της απολιγνιτοποίησης (και στους άλλους επιμέρους στόχους όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα ή οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) είναι η ασάφεια στην εξεύρεση της χρηματοδότησης (για 44 δις Ευρώ), η οποία ανατίθεται γενικώς σε επενδυτές και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ίσως μη λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Ελλάδα ενδεχομένως να έχει χαμηλή σειρά προτεραιότητας στις επενδύσεις της ΕΤΠ, δεδομένου ότι στα σχέδια απολιγνιτοποίησης προηγούνται οι βασικοί «παίχτες» όπως π.χ. η Πολωνία, όπως εκδηλώθηκε και στη προηγούμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (UNFCCC) στο Katowice).

  Δεδομένου επίσης ότι και το τελευταίο διήμερο με την παρουσίαση του Green Deal από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χώρες όπως η Πολωνία εμφάνισαν σκληρή στάση, σημαίνει ότι οι προτεραιότητες χρηματοδότησης θα ειναι προς τα εκεί.

  Επομένως προκειμένου το κομμάτι της χρηματοδότησης στην ενεργειακή μετάβαση να μην είναι τόσο ασαφές, πρέπει να παρουσιαστεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης που να μπορεί να πείθει και τους εν δυνάμει επενδυτές.

  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ λήγει στις: 16 Δεκεμβρίου 2019

  Η παρουσίαση του τελικού κειμένου στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) θα πραγματοποιηθεί στις: 19 Δεκεμβρίου 2019

  Η παραπάνω πληροφορία εμφανίστηκε σε ιστοσελίδες στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

  Συνεπώς, ερωτάται το Υπουργείο Ενέργειας και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχολίων της διαβούλευσης:

  Πως θα κατορθώσουν εντός μόνο 3 ημερών να αναγνώσουν, να επεξεργαστούν και να ενσωματώσουν τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην διαβούλευση στο τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ;

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Καλησπερα..το εναλκακτικο καυσιμο αυτη την στιγμη για τους Ελληνες πολιτες ειναι το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.η κυβερνηση πρεπει να μεριμνισει για την αναπτυξη του δικτυου και την ευρυθμη λειτουργεια τον υφισταμενων πρατηριων.αυυη την στιγμη ο ελληνικος λαος προσπαθει να ξεχρεωσει τα πετρελαιοκινητα αυτοκινητα που εχει αγορασει τα προηγουμενα χρονια…δεν ειναι σε θεση να ξαναχρεωθει για αυτοκινητα τις ταξεως των 25 με 30 χιλιαδων ευρω.κσι το αυροκινητο τους ποιος θα το αγορασει.το ΑΕΠ της χωρας εχει συρικνωθει γι αυτο πρεοει να κοιταξουμε και το ωφελος μας.το καυσιμο του μελλοντος ειναι το φυσικο αεριο.δωστε κινητρα στον κοσμο οπως στην υπολοιπη ευρωπη για αγορα αυροκινητου φυσικου αεριου .το CO2 τους ειναι πιο χαμηλο κι απο υβριδικα αυτοκινητα.η καταναλωση τους σχεδον μηδαμινη αρα δωστε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΜΕΥΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΙ ΟΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΛΕΙΨΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:14 | ΣΟΦΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000
  Στο σημείο του κειμένου που αναφέρεται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία είναι εν γένει επιθυμητή, πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχων NATURA 2000.

  Σε ορισμένα σημεία του ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος (σελ. 5, 29, 111), καθώς και ότι το ΕΣΕΚ ενσωματώνει «το όραμα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (σελ. 32).

  Πρέπει να διευκρινιστεί πως θα υλοποιηθούν τα παραπάνω, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο χωροθέτησης των ΑΠΕ και την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας που επίσης εξαγγέλλονται στο ΕΣΕΚ.

  Η Ορνιθολογική επισημαίνει ότι στο ΕΣΕΚ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας κατά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ.

  Εντούτοις, κάθε διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Ακόμη, θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις διεθνών συμφωνιών, όπως είναι η Σύμβαση του Aarhous για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ν. 3422/2005).

  Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης με το κράτος, το οποίο έχει τρωθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτήν τη στιγμή η χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ.

  Η κλιματική αλλαγή ασκεί ήδη αφόρητη πίεση στη βιοποικιλότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που δημοσιεύθηκε μόλις στις 4 Δεκεμβρίου 2019 και περιέχει αδιάσειστες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες θέσεις, «[η] Γη βιώνει πλέον μια εξαιρετικά ταχεία απώλεια βιοποικιλότητας και περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση σήμερα σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας». Μάλιστα, στην έκθεση διαπιστώνεται συνεχής πτωτική τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών πουλιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μειώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των αγροοικοσυστημάτων (32%) και στις πεταλούδες των λιβαδιών (39%).

  Για τον λόγο αυτό, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες – ακόμη και αυτές που έρχονται να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή – θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα να μην την επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του ΕΣΕΚ που αφορούν την επίτευξη ενεργειακών στόχων δεν μπορεί να υπερτερούν της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ορνιθολογική υπενθυμίζει ότι το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει την ίδια νομική ισχύ όπως οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ) και, επομένως, κατισχύει του ελληνικού δικαίου, αναγνωρίζει ως διακριτό θεμελιώδες δικαίωμα την προστασία του περιβάλλοντος («Υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης»).

  Δεν είμαστε ενάντια στις ΑΠΕ αντίθετα στηρίζουμε την χρήση «καθαρής» ενέργειας. Όμως είναι αδιανόητο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Δεν μπορείς να σώσεις τον πλανήτη καταστρέφοντας την χλωρίδα και την πανίδα των βουνών μας τοποθετώντας βιομηχανικές εγκαταστάσεις (έτσι χαρακτηρίζονται από την Ελληνική νομοθεσία).

  Επίσης, ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη στο παρόν Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ανοίγετε τον ασκό του αιόλου με την δυνατότητα που δίνεται για»άναρχη» τοποθέτηση βιομηχανικών αιολικών πάρκων.

  Ανεμογεννήτριες μόνο και αποκλειστικά σε τροποποιημένες γαίες. Το τοπίο και τα παρθένα ενδιαιτήματα δεν είναι πέτρες και κατσάβραχα, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας μας (περιβαλλοντολογικά, αισθητικά, πολιτισμικά, ιστορικά, κ.λ.π.) που οφείλουμε -ακόμα και πατριωτικά μπορώ να πω- όχι μόνο να διαφυλάξουμε αλλά και να αυξήσουμε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:30 | Γεώργιος Βέρροιος, Δε. Οικολογίας

  Πράσινη ανάπτυξη δε σημαίνει σε καμία περίπτωση τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε ορεινές περιοχές ΝΑΤURA ή σε βραχονησίδες που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:00 | Κυριάκος Γουβαιλης

  Την «εποχή του πετρελαίου» εφόσον αναγκαστικά παράγουμε πετρελαιοειδή, τα περισσότερο οικολογικά καύσιμα είναι το CNG και το LPG και εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της.Το LPG είναι κατ’ουσίαν «απόβλητο» που προκύπτει κατά την διύλιση των πετρελαιοειδών, εάν δεν το κάψουμε για κίνηση ή άλλη χρήση τα διυλιστήρια το καίνε στην καμινάδα τους(άρα πάει χαμένο), για να μη μολυνθεί το περιβάλλον περισσότερο. Η πιθανή χρήση 100% του LPG που παράγουν «αναγκαστικά» τα διυλιστήρια κατά την παραγωγή άλλων πετρελαιοειδών, ενισχύει την οικονομία γιατί «κατεβάζει» την κατανάλωση υγρών καυσίμων που είναι εισαγωγής, έναντι του LPG που είναι απόβλητο κατά την παραγωγή τους (χρησιμοποιώντας LPG είναι σαν να χρησιμοποιούνται «σκουπίδια» για παραγωγή ενέργειας)Το φυσικό αέριο διαρρέει επίσης στην ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο, άλλωστε αυτό «βλέπουν» οι δορυφόροι και υποψιάζονται κοιτάσματα πετρελαίου! Οπότε εάν δεν γίνει εξόρυξη του, επίσης διαρρέει και πάει χαμένο στην ατμόσφαιρα.Και το CNG και το LPG κατά την καύση τους έχουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρύπους και σχεδόν μηδενική αιθάλη!Τα αυτοκίνητα CNG & LPG έχουν εύκολη επισκευή και ανακύκλωση καθώς λίγο διαφέρουν από τα υγρών καυσίμων. Αυτό βοηθάει στο να μην φεύγει συνάλλαγμα εκτός Ελλάδας.Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το κόστος αντικατάστασης (με παράλληλη εξαγωγή συναλλάγματος), το ρεύμα στην Ελλάδα δεν παράγεται στην πλειοψηφία του με οικολογικό τρόπο και τέλος αρκετή ενέργεια καταναλώνεται για το «κουβάλημα» των μπαταριών.Τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν την καλύτερη ενεργειακή εκμετάλλευση ανά βαρέλι μαζούτ, αλλά η αιθάλη τους έχει πνίξει τις πόλεις μας.Για όλα τα άνω τα αέρια καύσιμα(CNG & LPG) είναι η σωστή λύση οικονομικά και οικολογικά μέχρι την απεξάρτηση ψαπο το πετρέλαιο και την(μακρυνή) μετάβαση στο υδρογόνο!!!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:53 | Alex Schaffner

  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

  Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης των αιολικών πάρκων είναι καθοριστικής σημασίας. Στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης, η οποία είναι θεμελιώδης αρχή του δικαίου της ΕΕ, η Ορνιθολογική προτείνει τα ακόλουθα, σε συμφωνία και με τις κατευθύνσεις της Birdlife International:

  i. Θεσμοθέτηση περιοχών αποκλεισμού εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκλείεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε:

  • Περιοχές του δικτύου Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)).

  • Σημαντικές Περιοχές για τα Πτηνά (IBAs), περιλαμβανομένων των αναγνωρισμένων μεταναστευτικών περασμάτων – στενωπών (migratory bottlenecks), όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις πτηνών ή νυχτερίδων, όπως ορεινά περάσματα.

  • Εθνικοί δρυμοί και άλλοι τόποι διεθνούς σημασίας (π.χ. Υγρότοποι διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα – Συνθήκη Ραμσάρ), Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ.

  ii. Κατάρτιση «χαρτών ευαισθησίας», οι οποίοι θα καταγράφουν τους πληθυσμούς πτηνών και νυχτερίδων, τις διαδρομές τους, τις περιοχές όπου υπάρχουν στοιχεία που αποκλείουν την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, τις περιοχές που είναι επιτρεπτή η εγκατάστασή τους και τις περιοχές για τις οποίες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Τέτοιοι χάρτες θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα επί τη βάσει επιστημονικών δεδομένων. Συναφώς, η Ορνιθολογική έχει καταρτίσει χάρτη της ελληνικής επικράτειας στον οποίο απεικονίζονται, αφενός, οι περιοχές αποκλεισμού και αφετέρου, οι ζώνες αιολικού δυναμικού της χώρας.

  iii. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη το καθεστώς διατήρησης της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, αν διαπιστωθεί ότι η κατάσταση διατήρησης είδους έχει επιδεινωθεί, τότε θα πρέπει το χωροταξικό πλαίσιο να μπορεί να προσαρμοσθεί, ώστε να αποκλείει ή να θέτει περιορισμούς στην εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα.

  iv. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετητών που διεξαγάγουν τις μελέτες περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (νυν Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση). Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που θα εγκαταστήσουν τους ΑΣΠΗΕ, αλλά από τις αρμόδιες αρχές. Η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στις εταιρείες.

  v. Ενθάρρυνση και στήριξη υπό τη μορφή κινήτρων (π.χ. ευνοϊκότερη φορολογία) της χρήσης τεχνολογιών ανεμογεννητριών άνευ λεπίδων (bladeless wind turbines), οι οποίες έχουν μικρότερες επιπτώσεις στους πληθυσμούς των πουλιών και νυχτερίδων.

  vi. Θέσπιση χρηματοδότησης, προερχόμενης από την κυβέρνηση και τις εταιρείες αιολικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των επιπτώσεων (περιλαμβανομένων των αθροιστικών) των ΑΣΠΗΕ και των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  Δεύτερον, στο ΕΣΕΚ δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί η αναμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένο ότι σήμερα αδειοδοτούνται ΑΣΠΗΕ επί τη βάσει ενός χωροταξικού σχεδίου που ανατρέχει στο 2008 («Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»). Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης της νομιμότητας του συγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου, λόγω του ότι παραβιάζει τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ (Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής – Υπόθεση 2014/4073).

  Συνεπώς, η χωροθέτηση των νέων ΑΣΠΗΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής που περιγράφεται στο ΕΣΕΚ για την επόμενη δεκαετία, δεν είναι επιτρεπτό να στηριχθεί σε ένα όλως παρωχημένο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο έχει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης. Πολλώ δε μάλλον, δεν θα είναι επιτρεπτό η χωροθέτηση των νέων ΑΣΠΗΕ να γίνει επί τη βάσει διαδικασιών τύπου “fast track” που θα δημιουργούν τετελεσμένα για το περιβάλλον.

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000

  Στο σημείο του κειμένου που αναφέρεται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία είναι εν γένει επιθυμητή, πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχων NATURA 2000.

  Σε ορισμένα σημεία του ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος (σελ. 5, 29, 111), καθώς και ότι το ΕΣΕΚ ενσωματώνει «το όραμα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» (σελ. 32).

  Πρέπει να διευκρινιστεί πως θα υλοποιηθούν τα παραπάνω, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο χωροθέτησης των ΑΠΕ και την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας που επίσης εξαγγέλλονται στο ΕΣΕΚ.

  Η Ορνιθολογική επισημαίνει ότι στο ΕΣΕΚ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας κατά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ.

  Εντούτοις, κάθε διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Ακόμη, θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις διεθνών συμφωνιών, όπως είναι η Σύμβαση του Aarhous για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ν. 3422/2005).

  Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης με το κράτος, το οποίο έχει τρωθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτήν τη στιγμή η χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ.

  Η κλιματική αλλαγή ασκεί ήδη αφόρητη πίεση στη βιοποικιλότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που δημοσιεύθηκε μόλις στις 4 Δεκεμβρίου 2019 και περιέχει αδιάσειστες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες θέσεις, «[η] Γη βιώνει πλέον μια εξαιρετικά ταχεία απώλεια βιοποικιλότητας και περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση σήμερα σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας». Μάλιστα, στην έκθεση διαπιστώνεται συνεχής πτωτική τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών πουλιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μειώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των αγροοικοσυστημάτων (32%) και στις πεταλούδες των λιβαδιών (39%).

  Για τον λόγο αυτό, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες – ακόμη και αυτές που έρχονται να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή – θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα να μην την επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του ΕΣΕΚ που αφορούν την επίτευξη ενεργειακών στόχων δεν μπορεί να υπερτερούν της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ορνιθολογική υπενθυμίζει ότι το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει την ίδια νομική ισχύ όπως οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ) και, επομένως, κατισχύει του ελληνικού δικαίου, αναγνωρίζει ως διακριτό θεμελιώδες δικαίωμα την προστασία του περιβάλλοντος («Υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης»).

  Δεν είμαστε ενάντια στις ΑΠΕ αντίθετα στηρίζουμε την χρήση «καθαρής» ενέργειας. Όμως είναι αδιανόητο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Δεν μπορείς να σώσεις τον πλανήτη καταστρέφοντας την χλωρίδα και την πανίδα των βουνών μας τοποθετώντας βιομηχανικές εγκαταστάσεις (έτσι χαρακτηρίζονται από την Ελληνική νομοθεσία).

  Επίσης, ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη στο παρόν Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ανοίγετε τον ασκό του αιόλου με την δυνατότητα που δίνεται για»άναρχη» τοποθέτηση βιομηχανικών αιολικών πάρκων.

  Ανεμογεννήτριες μόνο και αποκλειστικά σε τροποποιημένες γαίες. Το τοπίο και τα παρθένα ενδιαιτήματα δεν είναι πέτρες και κατσάβραχα, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας μας (περιβαλλοντολογικά, αισθητικά, πολιτισμικά, ιστορικά, κ.λ.π.) που οφείλουμε -ακόμα και πατριωτικά μπορώ να πω- όχι μόνο να διαφυλάξουμε αλλά και να αυξήσουμε.

  ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΑ

  Οι στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ πρέπει να αναθεωρηθούν διότι η τοποθέτηση Αιολικών σε περιοχές που δεν έχει γίνει ουσιαστική διαβούλευση, σε περιοχές NATURA 2000, σε νησιά και σε βουνά, συνοδευόνται από υψηλό ρίσκο αντιδράσεων του τοπικού ενδιαφερόμενου κοινού.

  ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

  Στο ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο του παρόντος εθνικού σχεδίου αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε ποσοτικούς όρους» (σελ. 290).

  Εντούτοις, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η παρουσίαση της «ειδικής μεθοδολογικής προσέγγισης» που χρησιμοποιήθηκε και επί της οποίας βασίστηκαν οι προτάσεις του ΕΣΕΚ. Ακόμη, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η ανάλυση ειδικώς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα μέτρα πολιτικής που προτείνονται.

  Η παράλειψη αυτή είναι ουσιώδους σημασίας, διότι το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων και ιδίως όσων αφορούν τις τεχνολογίες ΑΠΕ – η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων υπερδιπλασιάζεται με το ΕΣΕΚ – έχουν ή αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ, πέραν της υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι εύλογο να υποβάλλονται μελέτες οικονομικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ όπου εγκαθίστανται, ιδίως στις περιπτώσεις που οι τοπικές κοινότητες / περιφερειακά όργανα εκφράζουν αρνητική γνωμοδότηση.

  Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών ή / και σε νησιά με τουριστικό χαρακτήρα με έμφαση στην αυθεντικότητα του φυσικού τοπίου, σε παραθεριστικά κέντρα εντός όρμων / κόλπων (τα όρια των οποίων δεν καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας με βάση το θεσμικό πλαίσιο χωροταξίας), οι εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ, ενδέχεται να προκαλούν εξωτερικές οικονομικές επιβαρύνσεις που καθιστούν το έργο ασύμφορο από πλευράς σύγκρισης οικονομικού οφέλους έναντι οικονομικής επιβάρυνσης στις υφιστάμενες δραστηριότητες.

  Θα πρέπει σαφέστατα να σταθμίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις αν το οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ ή τη διατήρηση δραστηριοτήτων που φαίνεται να υποβαθμίζονται από την εγκατάσταση ΑΠΕ.

  Στις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές επιβαρύνσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε να οδηγούν σε κατάργηση θέσεων απασχόλησης ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τον κοινωνικό ιστό, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά.

  Σε σχέση με τις αναφορές του ΕΣΕΚ για το χωροταξικό πλαίσιο, αν και είναι θετική η αναφορά ότι για την αναμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ θα «ληφθούν υπόψη» κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η αναφορά αυτή είναι όλως αόριστη και πρέπει απαραιτήτως να γίνει πιο συγκεκριμένη.

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΡΥΚΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

  Αρνητικά κρίνεται η νέα ενότητα που προστέθηκε στο νέο ΕΣΕΚ για την κάλυψη όλων των εγχώριων ενεργειακών αναγκών σε φυσικό αέριο από τις εγχώριες εξορύξεις. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο με πολύ σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και τα στάδια της εξόρυξης και της μεταφοράς. Είναι, επίσης, πρακτικά αδύνατον τα όποια (ακόμα ανεπιβεβαίωτα) ευρήματα από τις εξορύξεις φυσικού αερίου να παίξουν ρόλο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης ως το 2030, που αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα του ΕΣΕΚ. Είναι συνεπώς ακατανόητη η συμπερίληψη σχετικής ενότητας στο νέο ΕΣΕΚ.

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Χωρίς ενεργειακή εξοικονόμηση (πχ. στα κτίρια Δημοσίου, ΟΤΑ, Βιομηχανιών και καταναλωτών), δεν υπάρχει ελπίδα για επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.

  Το ΕΣΕΚ χρειάζεται αναθεώρηση ώστε να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους Εξοικονόμησης Ενέργειας και να εμπλουτίσει τις φτωχές, ελλιπείς και σε μερικές περιπτώσεις ανύπαρκτες στρατηγικές και μέτρα για την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας.

  Στο ΕΣΕΚ οπως φαινεται δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών). Δεδομένου της συμμετοχής αρκετών Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια και τις υποδομές τους (π.χ. σχολεία, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια κλπ – τα οποία σε απόλυτο αριθμό είναι υπερπολλαπλάσια των κτιρίων των υπουργείων και αντίστοιχα και οι δυνατότητες εξοικονόμησης), και επίσης δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι σχετικά ευκολότερη (μέσω ίδιων κεφαλαίων και εθνικών ταμείων), θα έπρεπε να προσμετρούνται.

  Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για τις μελέτες, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια:

  1. αναμένεται να είναι υπερπολλαπλάσιες από αυτές των ΑΠΕ

  2. θα καλυφθούν κυρίως από ντόπιους Μηχανικούς & Τεχνικούς και θα ενισχύσουν την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες συγκριτικά περισσότερο από τις ΑΠΕ.

  ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  Το βασικό πρόβλημα στο στόχο της απολιγνιτοποίησης (και στους άλλους επιμέρους στόχους όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα ή οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) είναι η ασάφεια στην εξεύρεση της χρηματοδότησης (για 44 δις Ευρώ), η οποία ανατίθεται γενικώς σε επενδυτές και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ίσως μη λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Ελλάδα ενδεχομένως να έχει χαμηλή σειρά προτεραιότητας στις επενδύσεις της ΕΤΠ, δεδομένου ότι στα σχέδια απολιγνιτοποίησης προηγούνται οι βασικοί «παίχτες» όπως π.χ. η Πολωνία, όπως εκδηλώθηκε και στη προηγούμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (UNFCCC) στο Katowice).

  Δεδομένου επίσης ότι και το τελευταίο διήμερο με την παρουσίαση του Green Deal από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χώρες όπως η Πολωνία εμφάνισαν σκληρή στάση, σημαίνει ότι οι προτεραιότητες χρηματοδότησης θα ειναι προς τα εκεί.

  Επομένως προκειμένου το κομμάτι της χρηματοδότησης στην ενεργειακή μετάβαση να μην είναι τόσο ασαφές, πρέπει να παρουσιαστεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης που να μπορεί να πείθει και τους εν δυνάμει επενδυτές.

  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ λήγει στις: 16 Δεκεμβρίου 2019

  Η παρουσίαση του τελικού κειμένου στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) θα πραγματοποιηθεί στις: 19 Δεκεμβρίου 2019

  Η παραπάνω πληροφορία εμφανίστηκε σε ιστοσελίδες στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

  Συνεπώς, ερωτάται το Υπουργείο Ενέργειας και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχολίων της διαβούλευσης:

  Πως θα κατορθώσουν εντός μόνο 3 ημερών να αναγνώσουν, να επεξεργαστούν και να ενσωματώσουν τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην διαβούλευση στο τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ;

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:31 | Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης, ΕΜΠ

  Το PARIS REINFORCE (https://paris-reinforce.eu/) είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων υποστήριξης χάραξης πολιτικής, ερευνητών, επιστημόνων και ειδικών μοντελοποίησης, το PARIS REINFORCE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέο πλαισίου με τη χρήση μοντέλων ολοκληρωμένης αποτίμησης (integrated assessment models – IAMs), για την αποτελεσματική υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάλυσης των πολιτικών για το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε άλλους σημαντικούς παραγωγούς εκπομπών και επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

  Η επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης πολύ κάτω από τους 2°C και ιδανικά έως τους 1,5°C απαιτεί την επιτάχυνση των προσπαθειών και της φιλοδοξίας των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (National Determined Contributions, NDCs) που έως τώρα έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αλλά και των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (National Energy and Climate Plans, NECPs). Υπό αυτό το πρίσμα, η ομάδα έργου του PARIS REINFORCE θεωρεί θετική την αύξηση των στόχων του αναθεωρημένου Σχεδίου για την χώρα. Προκειμένου, όμως, να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται διασαφήνιση συγκεκριμένων κρίσιμων σημείων, και ειδικά της χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον—και ακριβώς λόγω της φιλοδοξίας των στόχων που τίθενται—θα πρέπει από την αρχή της περιόδου 2020-2030 να δομηθεί και να λειτουργήσει ένα εύρωστο και αποδοτικό σχήμα Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης του ΕΣΕΚ.

  Διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελούν την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά εκφράζουν τη θέση των ερευνητών του Εργαστηρίου που απασχολούμαστε στο πλαίσιο του PARIS REINFORCE, οι παρατηρήσεις μας στις επιμέρους θεματικές ενότητες του υπό διαβούλευση Σχεδίου έχουν ως εξής:

  Κλιματική αλλαγή, εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου

  – Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και σε μείωση ρυπαντών όπως τα οξείδια του θείου και τα οξείδια του αζώτου. Με δεδομένο το υψηλό κόστος των τιμών δικαιωμάτων εκπομπής και το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος παραγωγής από τις λιγνιτικές μονάδες, η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα δεν έχει μόνο περιβαλλοντικό όφελος αλλά και σημαντική συμβολή στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να διερευνηθεί (και με τη μορφή σεναρίου), κατά πόσον κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία λιγνιτικών μονάδων πέραν του χρονικού ορόσημου του 2025, το οποίο ουσιαστικά τίθεται από το ίδιο το ΕΣΕΚ.
  – Σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει η απόσυρση των πετρελαϊκών μονάδων που λειτουργούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). Επιβάλλεται, λοιπόν, η αναθεώρηση του σχετικού χρονοδιαγράμματος του υπό διαβούλευση Σχεδίου, και η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου το 2026 αντί του 2029/2030. Έργα αυτού του μεγέθους αποτελούν πια κοινό τόπο στη διεθνή αγορά ηλεκτρισμού π.χ. η διασύνδεση Celtic Interconnection μεταξύ Ιρλανδίας-Γαλλίας (σε λειτουργία το 2026, 575 km, 700 MW) και η διασύνδεση North Sea Link μεταξύ Νορβηγίας-Μεγάλης Βρετανίας (σε λειτουργία το 2021, 720 km, 1400 MW). Για τη διασύνδεση των ελληνικών ΜΔΝ με το ηπειρωτικό Σύστημα είναι διαθέσιμα σημαντικά πρόσθετα ποσά από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας EU ETS (25 εκ. EUAs με αξία άνω των 600 εκ. Ευρώ), γεγονός που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος.
  – Όσον αφορά στη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (δηλαδή των νομών Κοζάνης, Φλώρινας και της περιοχής της Μεγαλόπολης), αυτή πρέπει να υποστηριχθεί σε πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund) αλλά κυρίως από τον εθνικό προϋπολογισμό. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν για την επόμενη δεκαπενταετία με τουλάχιστον 200-300 εκ. ευρώ ετησίως, ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή του οικονομικού και αναπτυξιακού υποδείγματός τους και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή τους. Μία τέτοια προσπάθεια θα εντασσόταν τόσο στο πλαίσιο μίας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης σε μία βιώσιμη μεταλιγνιτική εποχή στην Ελλάδα, όσο και στη λογική επίτευξης μίας σειράς στόχων βιωσιμότητας, όπως το πλαίσιο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, σε τοπική (και εθνική) κλίμακα.
  – Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Θα πρέπει λοιπόν, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, να σχεδιασθεί ένα συνεκτικό και πλήρες σύστημα φορολογικών κινήτρων με στόχο την αύξηση της χρήσης ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών με μηδενικό ή χαμηλό κλιματικό αποτύπωμα. Αυτός ο κατάλογος/σύστημα μπορεί και θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  – Για να γίνει εφικτή η εγκατάσταση των περίπου 9 GW νέας ισχύος από έργα ΑΠΕ που προβλέπει το παρόν Σχέδιο, απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην αδειοδότηση και χωροθέτηση αυτών των έργων, στη σύνδεση τους στα δίκτυα ηλεκτρισμού και στην απορρόφηση της ενέργειας τους από αυτά, καθώς και στον σχεδιασμό των αγορών ηλεκτρισμού (ενέργειας, επικουρικών υπηρεσιών, ευελιξίας και διαθέσιμης ισχύος). Τα 29 διαφορετικά στάδια που σήμερα απαιτούνται για την αδειοδότηση ενός έργου στην Ελλάδα θα πρέπει να μειωθούν μέσω μιας ριζικής αναθεώρησης ή/και κατάργησης των αδειών που απαιτούνται και των υπηρεσιών που θα πρέπει να εμπλέκονται. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να συντονίζεται από μια Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί και το χρονικό όριο των δύο ετών—και, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τριών ετών—που προβλέπει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/2001 για τις ΑΠΕ.
  – Όμως, όσο και να απλοποιηθεί η αδειοδοτική διαδικασία, ο στόχος για νέες ΑΠΕ θα παραμείνει ανέφικτος, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού των δικτύων ηλεκτρισμού. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι καν γνωστό πόση περισσότερη ισχύ από έργα ΑΠΕ μπορούν να ενσωματώσουν το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να εκπονείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κοινή μελέτη των Διαχειριστών Ηλεκτρισμού, στην οποία θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την ικανότητα των δικτύων να ενσωματώσουν νέα έργα ΑΠΕ καθώς και τα απαραίτητα νέα έργα για την ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους που θέτει το ΕΣΕΚ.
  – Η πολύ μεγάλη διείσδυση των μεταβαλλόμενων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά) μέχρι το 2030, αλλά ιδιαίτερα την επόμενη περίοδο, δημιουργεί μεγάλες ανάγκες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή μπορεί να γίνει με αντλησιοταμιευτικά, με μπαταρίες (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων) και με αποθήκευση Power-to-X. Το ΕΣΕΚ προβλέπει νέα αποθηκευτική ισχύ 700 MW μέχρι το 2030. Αυτό το νούμερο μπορεί να θεωρηθεί συντηρητικό και θα πρέπει σίγουρα να γίνει επανεξέτασή του στην πορεία προς το 2023 (πρώτη ανασκόπηση/αναθεώρηση).
  Πολύ σημαντικό είναι, όμως, να ξεκινήσει εντός της περιόδου 2020-2030 ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεθόδων αποθήκευσης Power-to-X. Εδώ, το πράσινο υδρογόνο μπορεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει την απαραίτητη διέξοδο για μακροχρόνια αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που θα παράγεται από τα έργα ΑΠΕ κατά τις ώρες και περιόδους μέγιστης παραγωγής. Η τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου (δηλαδή παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης νερού με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ) αποτελεί κεντρικό θέμα της δημόσιας συζήτησης σε χώρες με μακρά βιομηχανική παράδοση, όπως η Γερμανία. Όπως αναγνωρίζεται και από τους πλέον αρμόδιους γερμανικούς συνδέσμους VDI και VDE (VDE-VDI Studie, Mai 2019), η προμήθεια του υδρογόνου από χώρες με χαμηλό κόστος ρεύματος από ΑΠΕ μειώνει σημαντικά το κόστος για το πράσινο υδρογόνο. Η Ελλάδα, λόγω του ηλιακού αλλά και του αιολικού δυναμικού της, μπορεί να φιλοξενήσει νέα έργα ΑΠΕ με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, τα οποία και με χρήση εργαλείων αγοράς, π.χ. μακροχρόνια power purchase agreements (PPAs), θα προμηθεύουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις (στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της ΕΕ) για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσαν μάλιστα να χωροθετηθούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, το παραγόμενο πράσινο υδρογόνο θα μπορεί να μεταφερθεί προς την Κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου (σε ποσοστό 5%-10% της μεταφορικής ικανότητας). Τέλος, προσοχή θα πρέπει να δοθεί από το ΕΣΕΚ και στον τομέα της έρευνας για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα.
  Στην ηλεκτροκίνηση, οι στόχοι που θέτει το υπό διαβούλευση κείμενο είναι υψηλοί, ιδιαίτερα για την περίοδο 2027-2030. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τους ότι δεν υπάρχει σχετική εγχώρια βιομηχανία στην χώρα. Τα φορολογικά ή άλλα κίνητρα για τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να δώσουν μια ώθηση στη διείσδυσή τους στην αγορά. Όμως, χωρίς εγχώρια βιομηχανία, έστω για επιμέρους τομείς της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, και περαιτέρω δραστική μείωση της εργοστασιακής τιμής των μπαταριών αυτοκινήτου ή/και των κυψελών καυσίμου, η αγορά και χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα παραμείνει περιορισμένη. Για αυτό, θα πρέπει ειδικά η ενότητα της ηλεκτροκίνησης να εξετασθεί εκ νέου το 2023 υπό το πρίσμα και των νέων δεδομένων κόστους, σε συνδυασμό με την σχετιζόμενη βιομηχανική δραστηριότητα που θα υπάρχουν έως τότε.

  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

  – Είναι σημαντικό το ΕΣΕΚ να περιγράφει και τους υπόλοιπους στόχους—καθώς και τον τρόπο επίτευξης αυτών—για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα Άρθρα 3, 5 και 7 της Οδηγίας 2012/27.
  – Το ΕΣΕΚ προβλέπει ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας περίπου 16,5 MTOE το 2030, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με το 2017. Ταυτόχρονα προβλέπει σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ άνω του 30%. Είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί αυτή η ριζική απόζευξη οικονομικής ανάπτυξης και ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτεταμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στα κτίρια. Ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών των παρεμβάσεων περιγράφεται μεν στο ΕΣΕΚ αλλά με ανεπαρκή τρόπο. Αυτό θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να γίνει, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των πράσινων χρηματοδοτήσεων, αλλιώς η ασάφεια και η αβεβαιότητα θα θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του γενικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 38% το 2030.
  – Επίσης, πρέπει να υπάρξει λεπτομερής αναφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων προώθησης συμπεριφορικών αλλαγών, μόνο με τις οποίες θα καταστούν εφικτοί οι τολμηροί στόχοι που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως π.χ. σχετικά με το πολύ υψηλό ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2030.

  Ενεργειακή ασφάλεια

  – Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας περιφερειακής και περιεκτικής ενεργειακής συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί αυτό σήμερα να σημαίνει κυρίως την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μέσο- και μακροπρόθεσμα οι φθηνές ΑΠΕ και το φθηνό πράσινο υδρογόνο που μπορούν να παραχθούν στην περιοχή πιστεύεται ότι δύνανται να αποτελέσουν τις εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας που αναζητά η ΕΕ.
  – Η μεγάλη διείσδυση των κυμαινόμενων ΑΠΕ κατά τις επόμενες δεκαετίες καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος για την κάλυψη των αιχμών ζήτησης αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού Συστήματος σε καθημερινή βάση. Αυτό σημαίνει ότι ο Διαχειριστής Συστήματος θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα τα εργαλεία αγοράς (αγορά εξισορρόπησης, μακροχρόνια αγορά ισχύος & ευελιξίας) για να διασφαλίσει ότι η πορεία της ενεργειακής μετάβασης θα γίνει χωρίς συμβιβασμούς, όσον αφορά το επίπεδο αξιόπιστης λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος. Σε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν όλες οι διαθέσιμες πηγές ισχύος δηλ. συμβατικές κατανεμόμενες μονάδες, απόκριση ζήτησης, διασυνοριακή συμμετοχή και ΑΠΕ, κάθε μια με τον βαθμό διαθεσιμότητας που θα υπολογίζεται. Σημαντικό είναι επίσης να λειτουργήσει η περιφερειακή συνεργασία στο θέμα της επάρκειας ισχύος/ασφάλειας εφοδιασμού στον ηλεκτρισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει επικουρικά και η λειτουργία του νέου κέντρου Regional Security Coordinator (RSC) στη Θεσσαλονίκη.

  Εσωτερική αγορά ενέργειας

  – Η Ελλάδα έχει ήδη καθυστερήσει την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών ηλεκτρισμού. Για αυτό και δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτή η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις γειτονικές αγορές κρατών-μελών της ΕΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου και τιμών χονδρεμπορικής. Η λειτουργία των νέων αγορών ηλεκτρισμού από τον Ιούνιο 2020 θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υιοθέτηση εύρωστων και αποδοτικών διαδικασιών παρακολούθησης της αγοράς (market monitoring) από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τη ΡΑΕ, τον ΑΔΜΗΕ και το ΕΧΕ. Η παρακολούθηση της αγοράς θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REMIT και γενικότερα των αρχών ανταγωνισμού, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.
  – Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των δικτύων ενέργειας από τις εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες της παραγωγής και εμπορίας μπορεί να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση του επιπέδου ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές. Ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση των δικτύων ενέργειας.

  Αγροτικός Τομέας

  – Το παρόν σχέδιο αναφέρεται σε μεγάλη έκταση στην ανάπτυξη της χρήσης της υπολειμματικής βιομάζας, ενώ αντίθετα είναι πολύ πιο συντηρητικό όσον αφορά τη χρήση της γεωθερμίας στις αγροτικές δραστηριότητες. Το γεωθερμικό δυναμικό της χώρας επιβάλλει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στη γεωθερμία ως μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και των ενεργειακών εισροών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
  – Ο στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στα αντλιοστάσια έχει ως βασική προϋπόθεση τη ριζική αναδιάρθρωση της δομής και του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση κάθε άλλη προσπάθεια, στο πλαίσιο των μακροχρόνιων πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα, θα παραμείνει ημιτελής.

  Ανάλυση Ευρωστίας

  – Όσον αφορά στην αντικατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων, σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται μεταξύ των αποτελεσμάτων μοντελοποίησης του ελληνικού ενεργειακού συστήματος με τα δύο εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για την υποστήριξη της διαμόρφωσης του ΕΣΕΚ. Αντίστοιχη διαφοροποίηση παρατηρείται και στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού, καθώς και στην κατανομή των καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα το 2030.
  – Με βάση τα παραπάνω αλλά και τους περιορισμούς των πλαισίων μοντελοποίησης που αξιοποιήθηκαν, εύλογα καλλιεργείται η ανάγκη για την εκπόνηση εύρωστης ολοκληρωμένης αποτίμησης του ελληνικού ενεργειακού συστήματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνίσταται η αξιοποίηση συνδυαστικών και συντονισμένων επιστημονικών διεργασιών μοντελοποίησης από πλήθος εργαλείων διαφορετικής μαθηματικής δομής που συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο πλήρους κάλυψης τεχνολογιών, εκπομπών, μέτρων πολιτικής και οικονομικών τομέων εστίασης (και όχι αποκλειστικά ενεργειακών μοντέλων).

  PARIS REINFORCE

  Η υλοποίηση της ποσοτικής αποτίμησης στο πλαίσιο του PARIS REINFORCE θα ξεκινήσει με τη διαμόρφωση επίκαιρων σεναρίων παγκόσμιας και πανευρωπαϊκής κλίμακας, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στην αποτίμηση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με πιθανή αποτυχία τεχνολογιών αρνητικών εκπομπών άνθρακα, διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορικών αλλαγών, ταχεία απανθρακοποίηση στο πλαίσιο μίας Πράσινης Νέας αλλά και Κοινωνικά Δίκαιης Συμφωνίας, καθώς και διαφορετικές ρυθμίσεις συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Έτσι, μέσω πολλαπλών και διαφορετικού τύπου μοντέλων ολοκληρωμένης αποτίμησης (E3ME, GCAM, TIAM, MUSE, ICES, GEMINI-E3, και 42), θα μελετηθούν διαφορετικά μονοπάτια μετάβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες, ευκαιρίες και κίνδυνοι που υφίστανται για την Ελλάδα στο πλαίσιο διεθνών, κοινοτικών και διακρατικών μέτρων πολιτικής και μηχανισμών.
  Βάσει αυτών των αποτιμήσεων, θα αξιοποιηθούν μία σειρά από εργαλεία μοντελοποίησης με λεπτομερή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο για την χώρα (JRC-EU-TIMES, NEMESIS, LEAP) καθώς και με τομεακή εστίαση στις εγχώριες μεταφορές, τον οικιακό τομέα και την ελληνική βιομηχανία (FORECAST και ALADIN), με σκοπό τη μελέτη διαφορετικών σεναρίων απολιγνιτοποίησης αλλά και ευρύτερων χαμηλών μονοπατιών άνθρακα για την Ελλάδα. Η μελέτη αυτή θα ενισχυθεί από μία λεπτομερή κοινωνικοτεχνική ανάλυση της ενεργειακής μετάβασης σε μία δίκαιη μεταλιγνιτική Ελλάδα, αποσκοπώντας τόσο στην ενημερωμένη διαμόρφωση σεναρίων μοντελοποίησης όσο και στη διαμόρφωση αφηγημάτων προσαρμοστικής κλιματικής πολιτικής στην περίπτωση πραγματοποίησης απρόβλεπτων κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.

  Αυτές οι επιστημονικές διεργασίες θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με μία σειρά ημερίδων, στα οποία θα προσκληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από ολόκληρη την κοινωνία (επιστήμονες, φορείς χάραξης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, ΜΚΟ, βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών, κλπ.). Μία τέτοια προσέγγιση θα συνεισφέρει στην καλλιέργεια ενός αισθήματος συν-ιδιοκτησίας της κλιματικής δράσης στην κοινωνία, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα συναίνεσης και ενισχύοντας τις απαιτούμενες συμπεριφορικές αλλαγές.

  Η προσπάθεια επιστημονικής υποστήριξης της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, στο πλαίσιο του PARIS REINFORCE, θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας, με προοπτική την υποστήριξη της αναθεώρησης του ΕΣΕΚ και των ευρωπαϊκών εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (2023). Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία παρακολούθησης, ανασκόπησης και αναθεώρησης των Σχεδίων της χώρας για το 2030 και εναρμόνισής τους με μία φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος αγοράς ενώς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου , έχει ένα αυτοκίνητο για να κινείτε στην δουλεία του αλλά και στις διακοπές του. Στην παρούσα φάση η Ελλάδα έχει την δυνατότητα για άμεση μείωση ρύπων μόνο με την προώθηση του Φυσικού αερίου καθώς υπάρχουν οι υποδομές και το κόστος κτήσης για τον μέσο πολίτη δεν διαφέρει αποτι ενός βενζινοκινητου (μικρή διαφορα παραπάνω) η πετρελαιοκίνητου. Σαφώς και η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον αλλα οι υποδομές φυσικού αερίου είναι εδώ! Η χώρα μας προχωράει σε μελέτες για εξορίξεις φυσικού αερίου στα βήματα της Κύπρου η γείτωνας χώρα κινείτε στα όρια προκλιτικότητας για να μπεί και η ίδια στο κομμάτι αυτό. Δεν γινεται να εθελοτυφλούμε! Το φυσικό αέριο θα παίξει το ρόλο του στην Μεσσόγειο και η Ελλάδα πρέπει να είναι στο επίκεντρο! Προώθηση του φυσικού αερίου ΤΩΡΑ! Κοιτάζουμε το μέλλον πατώντας στα πόδια μας γερα στο παρόν! Μόνοι μας!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:03 | Κίμων Μανέτας

  Είναι γνωστό πως το CO2 ακολουθεί την αύξηση της θερμοκρασίας και όχι το αντίθετο όπως υποστηρίζει η θεωρία της υφιστάμενης κλιματικής αλλαγής.
  Παράλληλα το φαινόμενο του θερμοκηπίου βοηθά στην γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και της δρόσου, με αποτέλεσμα την μείωση της γενικής θερμοκρασίας σε βάθος χρόνου.
  Το παράδειγμα των ερήμων που πρασινίζουν στην Αυστραλία, είναι η προσπάθεια της φύσης να επαναφέρει την θερμοκρασία του πλανήτη στα γνώριμα φυσικά επίπεδα.
  Συνεπώς για να μπορούν να ισχύουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ο όρος «Κλιματική αλλαγή» πάνω στην σωστή βάση που ορίζει η ιδια η φύση, και όχι οι επιμέρους μελέτες που θέλουν την εμπλοκή του ανθρώπου στην αιτία της.
  Όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες, ειναι γνωστό ότι δεν ηλεκτροδοτούν, ούτε αποθηκεύουν ενέργεια. Το μονο που προσφέρουν είναι να καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο τα θερμικά εργοστάσια λόγω της τυχαίας αυξομείωσης του αέρα.
  Ωστόσο η χώρα μας δεσμεύεται από νομικά πλαίσια όχι για καθαρή ενέργεια, αλλά για επενδυτικά σχέδια ιδιωτών σε βάρος του εθνικού φορέα της ΔΕΗ.
  Συνεπώς κάθε διαβούλευση πάνω σε λάθος δεδομένα, δεν είναι διαβούλευση, είναι κατευθυνόμενη δράση που οδηγεί στον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων και όχι του εθνικού συμφέροντος.
  Στην δημοκρατία, μετά την διαβούλευση ακολουθούν ερωτήματα τα οποία μπαίνουν σε δημοψήφισμα.
  Προτείνω λοιπόν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για το μέλλον της υπαίθρου που τείνει να μετατραπεί σε βιομηχανία, παρακάμπτοντας όλο το συνταγματικό πλαίσιο περί μεγάλων εθνικών ζητημάτων και συμφερόντων.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 20:39 | Γιωργος Βογιατζης

  Την «εποχή του πετρελαίου» τα περισσότερο οικολογικά καύσιμα είναι το CNG και το LPG και εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της.

  Το φυσικό αέριο διαρρέει στην ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο, άλλωστε αυτό «βλέπουν» οι δορυφόροι και υποψιάζονται κοιτάσματα πετρελαίου! Οπότε εάν δεν γίνει εξόρυξη του, επίσης διαρρέει και πάει χαμένο στην ατμόσφαιρα.

  Και το CNG και το LPG κατά την καύση τους έχουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρύπους και σχεδόν μηδενική αιθάλη!

  Τα αυτοκίνητα CNG & LPG έχουν εύκολη επισκευή και ανακύκλωση καθώς λίγο διαφέρουν από τα υγρών καυσίμων. Αυτό βοηθάει στο να μην φεύγει συνάλλαγμα εκτός Ελλάδας.

  Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το κόστος αντικατάστασης (με παράλληλη εξαγωγή συναλλάγματος), το ρεύμα στην Ελλάδα δεν παράγεται στην πλειοψηφία του με οικολογικό τρόπο και τέλος αρκετή ενέργεια καταναλώνεται για το «κουβάλημα» των μπαταριών.

  Τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν την καλύτερη ενεργειακή εκμετάλλευση ανά βαρέλι μαζούτ, αλλά η αιθάλη τους έχει πνίξει τις πόλεις μας.

  Για όλα τα άνω τα αέρια καύσιμα(CNG & LPG) είναι η σωστή λύση οικονομικά και οικολογικά μέχρι την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την(μακρυνή) μετάβαση στο υδρογόνο!!!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 19:28 | Κώστας Ράλλης

  Κύριο στοιχείο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Περιβάλλον αποτελεί η απόφαση για οριστική διακοπή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον λιγνίτη μέχρι το έτος 2028. Η απόφαση αυτή εκτιμώ ότι έρχεται με έναν τρόπο απόλυτο και βιαστικό. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι λιγνιτικές μονάδες παλιάς κατασκευής εγκατεστημένες στην Δυτική Μακεδονία λειτουργούν με τρόπο οικονομικά ασύμφορο λόγω των δικαιωμάτων των ρύπων και γενικότερα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν. Άλλωστε οι μονάδες αυτές έχουν ολοκληρώσει και το προσδόκιμο της παραγωγικής τους ηλικίας. Συγχρόνως όμως υπάρχουν μονάδες νεότερες (Άγιος Δημήτριος V, Μελίτης) που η τεχνολογία τους τις καθιστά ακόμα και σήμερα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες. Επιπλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα τίθεται σε σχέση με την μονάδα Πτολεμαΐδα V η οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να λειτουργήσει το 2022. Μια επένδυση 1,4 εκατομμυρίων ευρώ θα βρεθεί εμπρός στον ξαφνικό θάνατο το 2028 σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το παρόν εθνικό σχέδιο για την ενέργεια. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον βασικό ορθολογισμό και θα πρέπει να δοθεί ένα πιο ελαστικό χρονικό όριο το οποίο δεν είναι ανάγκη να καθοριστεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή με δεδομένες και τις αλλαγές στην ενέργεια τα επόμενα χρόνια που θα είναι μεγάλες και απρόβλεπτες (ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, ηλεκτρική αυτοκίνηση κλπ).
  Αυτό που θα πρότεινα είναι να τεθεί το όριο του 2028 για τις παλιές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας (4 μονάδες ΑΗΣ Καρδιάς, 2 μονάδες ΑΗΣ Αμυνταίου, 4 μονάδες ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου I-IV) όμως να μην υπάρχει αυστηρή ημερολογιακή δέσμευση για τις 2 νεότερες μονάδες (Άγιος Δημήτριος V, Μελίτης) και φυσικά για την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα V.
  Επιπλέον ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο λιγνίτης αποτελεί το μοναδικό εγχώριο καύσιμο και για λόγους εθνικής στρατηγικής ασφάλειας δεν θα έπρεπε να απαξιωθούν οι εγκαταστάσεις εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας από τον λιγνίτη, κάτι που είναι αναπόφευκτο εάν διακοπεί το 2028 η λειτουργία όλων τον λιγνιτικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας.
  Τέλος πρέπει να συνεκτιμήσουμε και την επίδραση μιας τέτοιας απόφασης για την βιωσιμότητα των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Η από δεκαετιών απασχόληση μεγάλου μέρους των τοπικών κοινωνιών στην εξόρυξη του λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει δημιουργήσει μια ισορροπία η οποία θα είναι αδύνατο να αποκατασταθεί με άλλα μέτρα υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:45 | Οδυσσέας Κατσίκας

  Σύμφωνα με μελέτες το φυσικό αέριο επαρκεί για τα επόμενα 80 χρόνια ανεξάρτητα από την αυξηση των καταναλωσεων στις διάφορες εφαρμογές. Υπ’οψιν δεν εχουν εκμεταλλευτει ακόμη κοίτασμα απο μεσογειο. Μεχρι το 2050 το κράτος μπορεί να εκμεταλλευτει τις υπαρχουσες υποδομές του φυσικού αεριου που περνούν απο τη χώρα μας, τοσο σε θέρμανση οσο και σε κινηση των CNG οχηματων έτσι ώστε ο κάθε φορολογουμενος πολίτης να περιορίσει τα αντίστοιχα έξοδα του και να μπορεσει να παρει μια οικονομική ανασα καθώς οι υποδομές που εχουν αναπτυχθεί βρίσκονται σε πολυ καλο σταδιο. Επιπλέον η ανάπτυξη του ΦΑ θα δημιουργήσει νεες θεσεις εργασίας και θα βοηθήσει το κράτος μας να ΜΗΝ είναι ενεργειακα εξαρτημένο από το πετρέλαιο το οποίο εξαντλειται. Επισης είναι τοσοι πολοι οι παραγοντες που καθοριζουν την εξορυξη του φυσικου αεριου που είναι υπερβολικά νωρίς να αποκλεισουμε απο τωρα την ανάπτυξη και εξελιξη του εν λογω καυσιμου καθώς μέχρι τότε μπορεί να βρεθούν και αλλες σχιστολιθηκες κοιλοτητες τις οποίες θα μπορουσαμε να εκμεταλλευτουμε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:37 | Ζαφειρία Σ.

  Πώς μπορεί το κράτος να δημιουργεί ΑΣΠΗΕ σε μέρη όπως η νησιωτική περιοχή της χώρας, χωρίς να λαμβάνει υπ’οψιν του τη μικροκλίμακα της κάθε περιοχής, την ευαισθησία του εκάστοτε οικοσυστήματος και τη γνώμη των κατοίκων.
  Κανονικά θα πρέπει να απαγορεύετε η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε περιοχές του δικτύου Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Εαν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον θα πρέπει τα ευαίσθητα οικοσυστήματα να προστατευονται αυστηρότερα.
  Η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που δημοσιεύθηκε μόλις στις 4 Δεκεμβρίου 2019 και περιέχει αδιάσειστες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες θέσεις, αναφέρει χαρακτηριστηκά «η Γη βιώνει πλέον μια εξαιρετικά ταχεία απώλεια βιοποικιλότητας και περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση σήμερα σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας». Μάλιστα, στην έκθεση διαπιστώνεται συνεχής πτωτική τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών πουλιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μειώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των αγροοικοσυστημάτων (32%) και στις πεταλούδες των λιβαδιών (39%).
  Στη χώρα του μέτρου πώς μπορεί να αδειοδοτούνται ΑΣΠΗΕ σε μέρη που το υψηλότερο οικοδόμημα δεν ξεπερνάτα 10 μέτρα και η νομοθεσία για κατασκευή κατοικίας είναι αυστηρότατη ώστε να διαφυλλάξει την πολιτιστική κληρονομία.
  Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (έτσι χαρακτηρίζονται από την Ελληνική νομοθεσία) όπως οι ΑΣΠΗΕ δεν μπορούν να τοποθετούνται σε βουνοκορφές και νησιά, για τον ίδιο λόγο που απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική δραστηριότητα-εγκατάσταση.

  Τέλος εντύπωση μέχρι αμφισβητήσεως μου κάνει τό πώς εντός 3 ημερών θα αναγνώσουν, θα επεξεργαστούν και θα ενσωματώθουν τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην διαβούλευση στο τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ;

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:04 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) καλωσορίζει τη νέα προσπάθεια χάραξης μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, καθώς το επικαιροποιημένο ΕΣΕΚ είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Το ΕΣΕΚ συντάσσεται με την απολύτως θετική κυβερνητική απόφαση για την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028. Θετικά κρίνουμε επίσης την θέσπιση δομημένων στόχων και πολιτικών για την ενίσχυση της παραγόμενης ισχύος από ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτός αυτού, πολύ θετικές είναι οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης καθώς και η αναγνώριση του ρόλου της αποθήκευσης ενέργειας.
  Σε σχέση με το προσχέδιο που είχε ανακοινωθεί παλαιότερα, το οποίο αγκάλιαζε με αντιφατικό και συνάμα αναποτελεσματικό τρόπο τόσο τον λιγνίτη όσο και την πράσινη ανάπτυξη, το υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ είναι περισσότερο φιλόδοξο, ελπιδοφόρο και καινοτόμο, προσεγγίζοντας τα περισσότερα κρίσιμα θέματα πολιτικής που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Σε κάποιους τομείς μάλιστα, θέτει στόχους που εφόσον επιτευχθούν θα καταστήσουν την Ελλάδα πρωτοπόρο σε μια σειρά τομέων σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.
  Καθότι μόλις την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 ανακοινώθηκε το πρώτο επίσημο έγγραφο για το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλές και σημαντικές προτάσεις πολιτικής, είναι απολύτως κρίσιμη η ευθυγράμμιση του ΕΣΕΚ με αυτό, καθώς επιδιώκεται η ριζική αναμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας ώστε να αποκτήσει ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα, σίγουρα μέχρι το 2050 ή ακόμα και νωρίτερα, εάν τυχόν τούτο κριθεί κάποτε στο μέλλον πρακτικώς εφικτό.

  Β. Παρά το γεγονός όμως ότι το ΕΣΕΚ είναι ένα τολμηρό και φιλόδοξο Σχέδιο που συμμορφώνεται -και ενίοτε ξεπερνά- τους Ευρωπαϊκούς στόχους, εντούτοις δεν μπορεί να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αρκετά σημεία του χρήζουν ριζικών βελτιώσεων, και μόνο μέσω αυτών έχει σοβαρές ελπίδες να πετύχει.

  Ι. Συγκεκριμένα, έχει εκφρασθεί από επίσημα χείλη η άποψη ότι το Δημόσιο δεν είναι σε θέση να πετύχει τους ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Η ΕΛΛΕΤ έχοντας πλούσια πείρα από τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, και ιδίως τη γραφειοκρατία, συμφωνεί με την ανωτέρω κριτική. Τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης όμως δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπισθούν με διαδικασίες fast track. Ειδικότερα, όποτε κατά το παρελθόν έγινε προσπάθεια ν’ αντιμετωπισθούν τα εν λόγω προβλήματα με διαδικασίες fast track τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά –ας αναλογισθούμε για παράδειγμα το κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά-Μαραθώνα πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, ένα έργο που σύσσωμη η περιβαλλοντική κίνηση χαρακτήρισε, ήδη πριν κατασκευασθεί, ως έργο επιζήμιο και φαραωνικό, άποψη που έχει επιβεβαιωθεί από την κατάσταση περιορισμένης χρήσης στην οποία έχει περιέλθει.
  Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες fast track, εκτός του ότι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα διότι αυξάνεται ο κίνδυνος λανθασμένων αποφάσεων λόγω απουσίας ελέγχου, συνιστούν ένα αποτυχημένο σχήμα που καταφέρει καίρια πλήγματα στις δημοκρατικές/συμμετοχικές διαδικασίες και, ως αποτέλεσμα, στην εθνική συνοχή. Η υιοθέτηση των διαδικασιών αυτών αποτρέπει την κοινωνία ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο να ενημερώνεται και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων. Αποτέλεσμα είναι να ενισχύονται τα αποτρεπτικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου NIMBY (Not In My Backyard), όχι μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές που επηρεάζονται από μια συγκεκριμένη χρήση της διαδικασίας fast track αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Η δυσπιστία στη Διοίκηση και στην «αποικιοκρατική» Αθήνα είναι δυστυχώς βαθειά ριζωμένη και για καλούς και για κακούς λόγους. Η μακροχρόνια επιτυχία του ΕΣΕΚ απαιτεί αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, όμως η χρήση διαδικασιών fast track θα την επιτείνει.

  ΙΙ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που εκδόθηκε ύστερα από την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ με την απόφασή του στην υπόθεση C-280/18 απεφάνθη υπέρ της σημαντικότητας της ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου έργου. Δεδομένου ότι μια πιθανή δικαστική εμπλοκή συνιστά παράγοντα που οδηγεί στη χρονοτριβή υλοποίησης οποιουδήποτε έργου, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης απαιτεί, από πλευράς σας Σχέδιο σύμφωνο με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Η ασφάλεια δικαίου τόσο για τον πολίτη όσο και για τον εκάστοτε επενδυτή αποτελεί βασικό ζητούμενο το οποίο προϋποθέτει την ουσιαστική, ευρεία και διαρκή συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση αποφάσεων και πολιτικών.

  ΙΙΙ. Η ΕΛΛΕΤ δεν αντιτέθηκε ποτέ στην προώθηση οποιουδήποτε είδους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), απεναντίας θεωρούμε ότι οι ΑΠΕ αποτελούν μονόδρομο προκειμένου να επιτευχθεί η -επιθυμητή από όλους- απολιγνιτοποίηση της χώρας και η επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων για εκμηδένιση του ανθρακικού αποτυπώματος. Κρίνουμε όμως ότι όπως ακριβώς στη ρύπανση που προκαλούν οι ανθρακικές πηγές ενέργειας έχει καθιερωθεί μια διαβάθμιση, ξεκινώντας από τον πιο ρυπογόνο λιγνίτη και φθάνοντας στο λιγότερο ρυπογόνο φυσικό αέριο, κατά τον ίδιο τρόπο και όλες οι ΑΠΕ προκαλούν οπτική όχληση, ξεκινώντας από τις πιο “οχλούσες” χερσαίες ανεμογεννήτριες και φθάνοντας στη λιγότερο απ’ όλες τις ΑΠΕ “οχλούσα” γεωθερμία. Συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθίστανται άκριτα αιολικά πάρκα αλλά κατά περίπτωση να κρίνεται ποιά μορφή ΑΠΕ είναι προσφορότερη, βάσει των τοπικών συνθηκών, για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε επίμονα από το 2005 η ΕΛΛΕΤ έχει προτείνει και επιμείνει δημόσια στην ανάγκη προώθησης της γεωθερμίας υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Η ζημιά που υπέστη η χώρα από την άρνηση της Διοίκησης μέχρι σήμερα να ακολουθήσει την πρόταση της ΕΛΛΕΤ είναι τεράστια όχι μόνο διότι η γεωθερμία προκαλεί την λιγότερη οπτική όχληση απ’ όλες τις ΑΠΕ, αλλά διότι αποτελεί ενέργεια βάσης (base load), στοιχείο απόλυτα αναγκαίο κατά τη σταδιακή μετάβαση σε μια απανθρακοποιημένη οικονομία.

  IV. Από τα ανωτέρω έπεται ότι η επιτυχία της καθ’ όλα αναγκαίας μετάβασης εξαρτάται και από την πιστή εφαρμογή της διαβάθμισης των ΑΠΕ ως προς την όχληση που προξενούν και όχι μόνον. Σε περιοχές δηλαδή οι οποίες έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (πχ το μοναδικό Δελφικό τοπίο ή στον Μυστρά) ή σε περιβαλλοντικά σημαντικές και ευάλωτες περιοχές όπως αυτές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και τα εξαιρετικά σημαντικά, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ, δασικά οικοσυστήματα δεν πρέπει να τίθεται καν ζήτημα εγκατάστασης καθώς αυτά επιφέρουν καίριο πλήγμα, ιστορικό, αισθητικό και περιβαλλοντικό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Σε αυτές τις περιοχές η φύση και τα μνημεία διαδραματίζουν τον πρωταρχικό ρόλο συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομία των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και ολόκληρης της χώρας.
  Τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι ο ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί τον μοναδικό γνώμονα βάσει του οποίου καθίσταται εφικτή η λυσιτελής εγκατάσταση των ΑΠΕ σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, και άρα με τρόπο που σέβεται το τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, είναι κατ’ αρχάς απαράδεκτη για την ΕΛΛΕΤ η πρόβλεψη του ΕΣΕΚ για υπερδιπλασιασμό της ισχύος των εγκατεστημένων ΑΠΕ χωρίς αναθεώρηση του ισχύοντος, Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ που ισχύει από το 2008. Η ημερομηνία Ειδικότερα, το εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ δείχνει ότι αναφέρεται σε μια απολύτως διαφορετική πραγματικότητα όντας όχι απλώς ανεπίκαιρο αλλά ολέθριο για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.
  Οι προβληματισμοί μας αυτοί ενισχύονται από δήλωση εκπροσώπων του ΥΠΕΝ που αναφέρθηκαν σε σημειακές τροποποίησεις του ισχύοντος ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο μιας ad-hoc προσπάθειας αντιμετώπισης χρόνιων αδυναμιών οι οποίες κατά την άποψη της ΕΛΛΕΤ απαιτούν μια ολοκληρωμένη και ανανεωμένη προσέγγιση χωροταξικού σχεδιασμού βασισμένη όχι στις φυσικές δυνατότητες αλλά στην ορθολογική διαβάθμιση των ΑΠΕ στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η ανεμπόδιστη προώθηση των πολιτικών του ΕΣΕΚ κατά την άποψη της ΕΛΛΕΤ προϋποθέτει τη θέσπιση ενός νέου σύγχρονου και προσαρμοσμένου στην πραγματικότητα της Κλιματικής Αλλαγής ΕΧΠΣΑΑ, που δεν θα επικεντρώνεται στις δυνατότητες που προσφέρει η φύση αλλά στη διαμόρφωση πολιτικών βασισμένων σε κριτήρια διαβάθμισης της όχλησης που προκαλεί η εγκατάσταση ΑΠΕ, με γνώμονα τη συνολική Φέρουσα Ικανότητα της κάθε περιοχής.

  V. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η ΕΛΛΕΤ θεωρεί ότι το ΕΣΕΚ, προτού προταθούν ποσοτικοί στόχοι, χρήζει άμεσης συμπλήρωσης με μια εκτεταμένη εκτίμηση των θετικών και αρνητικών σημείων όλων των μορφών ΑΠΕ. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας άσκησης θα ήταν ωφέλιμα και ρηξικέλευθα. Αίφνης ένα μεγάλο πλεονέκτημα της γεωθερμίας, όπως ήδη αναφέραμε, είναι ότι αποτελεί ενέργεια βάσης σε αντίθεση με τα αιολικά και ηλιακά πάρκα που παράγουν ενέργεια αιχμής. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση της γεωθερμίας θα διασφαλίσει την προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας σε πλείστες ειδικότερες περιπτώσεις. Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα της Γεωθερμίας αποτελεί το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφότου έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο δίκτυο υποδομών.
  Τουλάχιστον δυο περιφέρειες της χώρας, η Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη και το Νότιο Αιγαίο (από Μήλο και Νίσυρο) διαθέτουν άφθονες πηγές γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας. Η ΕΛΛΕΤ έχει προτείνει τη σύσταση δύο περιφερειακών εταιρειών λαϊκής βάσης, μια πρώτη για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα επιδιώξει την διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων και των νησιών των Βόρειων Δωδεκανήσων και μια δεύτερη που θα συνδέει την Ανατ. Μακεδονία/Θράκη με την Σαμοθράκη/ Θάσο. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, συμπληρωματικά με επιχειρηματίες των περιφερειών αυτών και τους τοπικούς Δήμους, είναι αναμφίβολα σε πλεονεκτική θέση να μοχλεύσουν τους πρώτους απαιτούμενους πόρους, ευρωπαϊκούς και εθνικούς. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πληροφορηθήκαμε, έχει χρηματοδοτήσει ένα δίκτυο γεωθερμίας στην Τοσκάνη και ήδη επίσης χρηματοδοτεί προσπάθειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Ανατολική Μακεδονία. Είμαστε στη διάθεση σας για να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας επί του θέματος αυτού, λαμβανομένης επίσης υπ’ όψιν της προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για την οποία ενδιαφέρονται άμεσα τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρηματοδοτήσει γεωθερμικά έργα στη χώρα μας ο κύριος λόγος είναι απλώς ότι προηγούμενες Διοικήσεις της χώρας δεν το ζήτησαν. Γιατί να μην το ζητήσουμε τώρα, όταν αντιληφθήκαμε επιτέλους την σημασία και απόλυτη ανάγκη των ΑΠΕ τόσο για την βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και κυρίως για την επείγουσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής;
  Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, μπορεί και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ψύξης και θέρμανσης στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (Ελληνικό) και σε πολλά άλλα σημεία της χώρας. Θα αποτελέσει ένα επικοινωνιακό πλεονέκτημα ιδιαίτερα για τη εμβληματική αυτή επένδυση και ταυτόχρονα μια περιβαλλοντική κατάκτηση η οποία θα βελτιώσει τους όρους διαβίωσης σε όλες τις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί. Η γεωθερμία μεσαίας ενθαλπίας αποτελεί μια πιο περίπλοκη υπόθεση και γι’ αυτό δεν θα την αναπτύξουμε εδώ. Παρουσιάζει όμως και εκείνη αρκετές ευκαιρίες.

  VΙ. Περαιτέρω, η ΕΛΛΕΤ πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να επανεισαχθεί στο ΕΣΕΚ η έννοια του τοπικού ενεργειακού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που μια περιοχή είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη ενός είδους ΑΠΕ να μην επιλέγεται κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη έτερων ειδών ΑΠΕ. Προς κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουμε το παράδειγμα της Τήνου: από τη στιγμή που η Τήνος, όπως σχεδόν όλα τα Κυκλαδονήσια, μπορεί να αντλήσει γεωθερμική ενέργεια με διασύνδεση από τη Μήλο δεν είναι δυνατόν να προτάσσεται η ανάπτυξη αιολικών πάρκων, εκτός ίσως για τις λίγες ανεμογεννήτριες που θα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του ενεργειακού φορτίου αιχμής.
  Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (μάλλον δε και για ανατολικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας) όπου μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν τα πρώτα ελπιδοφόρα εγχειρήματα. Είναι τραγικό ότι καμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν προώθησε αποτελεσματικά τη γεωθερμία σε περιοχές που καταγράφεται σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό πχ. υψηλής ενθαλπίας (Μήλος, Νίσυρος, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία), ενώ η γειτονική μας Ιταλία έχει να επιδείξει την εγκατάσταση στην Τοσκάνη, η οποία μάλιστα επιδοτήθηκε από την ΕΕ μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Ιταλικού κράτους.

  VΙΙ. Αναφορικά με τις ανεμογεννήτριες, θεωρούμε ότι ορθώς το ΕΣΕΚ προωθεί τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, διότι κατά τη γνώμη μας μια ορθολογική εκτίμηση και διαβάθμιση των διαφόρων μορφών ΑΠΕ θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι χώρες της Βόρειας Θάλασσας, ότι δηλαδή τα θαλάσσια αιολικά πάρκα έχουν αξεπέραστα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα χερσαία. Αν και το κόστος κατασκευής τους με το σημερινό επίπεδο τεχνογνωσίας είναι υψηλότερο έναντι των χερσαίων, παρουσιάζουν μικρότερη οπτική όχληση και συνακόλουθα πιο ήπια λαϊκή αντίδραση με αποτέλεσμα να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια χρονοδιαγράμματος για τον επενδυτή που θα επωμιστεί το κόστος κατασκευής. Περαιτέρω, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα χρησιμεύουν ως καταφύγιο για τα ιχθυοαποθέματα και κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύουν μακροχρόνια και την ελληνική φύση και την εθνική οικονομία. Κατανοούμε επίσης ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι κατά κανόνα λιγότερο ρηχές από τη Βόρεια Θάλασσα και έτσι οι περιπτώσεις όπου θα μπορέσουν να εγκατασταθούν θα είναι αναλογικά λιγότερες στην δική μας περίπτωση. Όμως πιστεύουμε ότι και στην χώρα μας θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αναγκαία διαβάθμιση των περιβαλλοντικών και αισθητικών πλεονεκτημάτων θα οδηγήσει μια συνετή Διοίκηση στην υιοθέτηση εγκατάστασης ενός θαλάσσιου αιολικού πάρκου.

  VIII. Με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου μια συνετή διοίκηση θα επιλέξει την αδειοδότηση ενός χερσαίου αιολικού πάρκου. Όμως στην Επιτροπή που προτείνει το Κεφάλαιο 3 του ΕΣΕΚ, ως αρμόδια για το αδειοδοτικό πλαίσιο, είναι αδιανόητο ν’ απουσιάζουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει πρόνοια να συμμετέχουν φορείς της αγοράς των ΑΠΕ. Μια τέτοια κραυγαλέα ανισότητα εγγυάται την αποτυχία. Η ευρεία συμμετοχή, συζήτηση και ενημέρωση αποτελεί ένα τρίπτυχο απόλυτα απαραίτητο για την ταχεία και επιτυχημένη εφαρμογή.

  IX. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι οι ποσοτικοί στόχοι που θέτει το ΕΣΕΚ είναι ανεφάρμοστοι εάν δεν εξευρεθεί ένα νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Δεν είμαστε βέβαια οι πρώτοι που κάνουμε αυτή τη διαπίστωση και έχουμε ήδη προτείνει κάποιες ενέργειες που ευελπίστως θα μείωναν το πιθανό άνοιγμα. Πρώτον η χώρα μας οφείλει να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην ενεργειακή επανάσταση που επιτάσσει η κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας γι’ αυτόν τον σκοπό όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 αλλά και όσες νέες ευκαιρίες ενδέχεται να προκύψουν με τα μέτρα που προβλέπεται να αναλάβει η ΕΕ για την κλιματική αλλαγή στο άμεσο μέλλον.
  Έχουμε ήδη αναφερθεί στην πρόταση μας για σύσταση εταιρειών λαϊκής βάσης για την επέκταση του δικτύου προς και από τις περιοχές που διαθέτουν υψηλής ενθαλπίας γεωθερμία. Είναι επίσης καιρός να γίνει ευρύτερη χρήση των Ενεργειακών Κοινοτήτων λαϊκής βάσης μέσα από τις οποίες θα μπορούν να παράγονται έσοδα για κάθε κοινότητα από την απόδοση των ΑΠΕ που βρίσκονται στην επικράτεια της. Για παράδειγμα, ένας Δήμος μπορεί να εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή ενός σχολείου και να “πουλάει” την παραγόμενη ενέργεια κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, δηλαδή τον Ιούλιο-Αύγουστο όταν το σχολείο έχει μηδενικές ανάγκες σε ρεύμα καθότι κλειστό. Τα κτίρια στα οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή δεν πρέπει να περιορίζονται στα κτίρια αρμοδιότητας οκτώ υπουργείων όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ αλλά να επεκτείνονται στις δεκάδες χιλιάδες των δημοσίων κτιρίων, πρωτοβουλία, η οποία είναι ικανή από μόνη της να περιορίσει δραστικότατα τις ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας μας. Έως σήμερα οι ανάγκες αυτές αντιμετωπίζονται με μια αποικιοκρατική προσέγγιση προσέλκυσης ενέργειας από την ελληνική ύπαιθρο προς αυτά, δίχως να υπάρχει συντονισμένη πολιτική περιορισμού των ενεργειακών αναγκών (κτιρίων, τρόπων μετακίνησης, τρόπων διαβίωσης κοκ) στην πρωτεύουσα και δίνοντας έμφαση στην κατασκευή φαραωνικών έργων υποδομής, τα οποία συχνά ζημιώνουν την οικονομική, ακόμα δε και την υπαρξιακή ταυτότητα συγκεκριμένων περιοχών.
  Η προσέγγιση του ΕΣΕΚ στο συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ίσως το πιο θετικό και το πιο αρνητικό συνάμα σημείο της συνολικής έκθεσης, διότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ότι μέχρι στιγμής τίποτα απ’ όσα έπρεπε να είχαν γίνει δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Απ΄ αυτήν την σκοπιά δεν μπορούμε παρά να επαινέσουμε αφενός την δεδηλωμένη πρόθεση ώστε κάθε νέα μίσθωση ή αγορά κτιρίου από φορείς τις Κεντρικής Κυβέρνησης από 1/1/2021 (γιατί όχι από 1/1/2020 όμως;) να είναι μηδενικής σχεδόν κατανάλωσης και αφ’ ετέρου την απόφαση ενεργειακής αναβάθμισης σημαντικών κτιρίων που ανήκουν σε ένδεκα σημαντικούς δημόσιους φορείς όπως:
  -η Βουλή
  -η Προεδρία της Δημοκρατίας
  -το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
  -το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής
  -το Υπ. Εξωτερικών
  -το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
  -το Υπ. Υγείας
  -το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  -του Υπ. Εσωτερικών, Μακεδονίας και Θράκης
  -το Υπ. Δικαιοσύνης
  -το Υπ. Εθνικής Άμυνας
  Απαιτείται όμως ένα πολύχρονο και μακρόπνοο πρόγραμμα για όλα τα κτίρια που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς απαιτείται άμεση αλλαγή του ΓΟΚ ώστε να ενσωματωθούν με δεσμευτικότητα συγκεκριμένες αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ως ζήτημα κυβερνητικής προτεραιότητας, και όχι απλώς αόριστη διαβεβαίωση για «σχετικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο». Απαιτείται επίσης ένα σύστημα πριμοδότησης των προσπαθειών από Περιφέρειες και Δήμους αλλά και Νοσοκομεία ώστε να υπάρξουν ισχυρά κίνητρα και αυτοί οι δημόσιοι φορείς να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της ιδιοκτησίας τους, με έμφαση σε ηλιακούς συλλέκτες και πράσινες στέγες.
  Απαιτείται άμεση (από 1/1/2020) απαγόρευση ψύξης κάτω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία στους καλοκαιρινούς μήνες (πχ. από 1 Ιουνίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου). Σημειωτέον ότι ήδη σε διάφορες χώρες έχουν εισαχθεί ενδυματολογικοί κανόνες στους μήνες με υψηλές θερμοκρασίες).
  Απαιτείται ακόμα φορολογική ενθάρρυνση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
  Η ΕΛΛΕΤ πιστεύει ότι οι ποσοτικοί στόχοι που σήμερα δεν φαίνονται ρεαλιστικοί θα μπορέσουν ίσως να γίνουν πραγματοποιήσιμοι εάν επανεκτιμηθούν εκ βάθρων οι δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων. Σημειώνουμε ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης πανελλαδικής δημοσκόπησης, επικροτείται από το 90% του πληθυσμού με μόνο 9% να εκφράζει αντίρρηση.
  Η ΕΛΛΕΤ εκτιμά ότι μια τέτοια μερική επανεκτίμηση πολιτικής θα οδηγήσει σε πραγματοποιήσιμους πλέον στόχους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού, την εκτεταμένη χρήση γεωθερμίας και ηλιακών συλλεκτών καθώς και την περιορισμένη εγκατάσταση χερσαίων ανεμογεννητριών σε ευάλωτες και ευαίσθητες περιοχές.

  Συμπερασματικά προτείνουμε:
  • Τη συστηματική διαμόρφωση μέτρων και στόχων πολιτικής που προωθούν την αξιοποίηση πηγών γεωθερμίας είτε υψηλής είτε χαμηλής ενθαλπίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της γεωθερμίας είναι ότι αποτελεί ενέργεια βάσης σε αντίθεση με τα αιολικά και ηλιακά πάρκα που παράγουν ενέργεια αιχμής. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της γεωθερμίας θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα των κοινωνικών αντιδράσεων που καταγράφονται κατά την αδειοδότηση ΑΠΕ και θα διασφαλίσει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας.
  • Σε προστατευόμενες περιοχές (όπως περιοχές του Δικτύου Natura 2000) καθώς και σε πολιτιστικά σημαντικές περιοχές (όπως περιοχές ενταγμένες στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) δεν πρέπει να επιτρέπεται η χωροθέτηση μορφών ΑΠΕ που δεν αποτελούν ήπιες χρήσεις και προκαλούν όχληση, όπως είναι τα αιολικά πάρκα, ιδίως μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι ειδικές μελέτες οι οποίες θα καθορίζουν τις σχετικές ζώνες εγκατάστασης διαφόρων δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε επίσης ότι οι παραπάνω μελέτες αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα της Διοίκησης έναντι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και έχουν καθυστερήσει απαράδεκτα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαπενταετίας, οπότε θα αποτελέσει μέγιστη τιμή της σημερινής εάν εκπληρώσει την εθνική αυτή υποχρέωση.
  • Να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν το τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο και να μην προκρίνεται η εγκατάσταση μορφών ΑΠΕ σε περιοχές που είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη έτερων μορφών ΑΠΕ (πχ να μην προκρίνεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές με σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό). Αντιθέτως πρώτη προτεραιότητα πρέπει να αποδοθεί στην ενίσχυση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, ιδιαίτερα με την εφαρμογή βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, τη χρήση πρασίνων στεγών και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών.
  • Την απαλοιφή από το ΕΣΕΚ αντιδημοκρατικών στοιχείων και αντιεπιστημονικών διαδικασιών που έχουν εισχωρήσει με την πρόφαση της επιτάχυνσης των διαδικασιών (fast track). Η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου έργου είναι παράγοντας εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και χρονοτριβή εν αναμονή ιδίως της δικαστικής κρίσης (εθνικής ή ευρωπαϊκής).
  • Στην Επιτροπή του άρθρου 3 του ΕΣΕΚ πρέπει να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, ιδίως ενόψει της πρόνοιας να συμμετέχουν φορείς της αγοράς των ΑΠΕ, για τους οποίους η επένδυση σε χερσαίες ανεμογεννήτριες αναγκαστικά δεν αποτελεί μόνο ζήτημα πεποίθησης αλλά εύλογου οικονομικού κέρδους. Μόνον ως κράτος δικαίου θα μπορέσει η χώρα μας να επιτύχει οποιουσδήποτε στόχους του νέου -και ασφαλώς πολύ βελτιωμένου σε σχέση με το παλαιό- ΕΣΕΚ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 17:31 | Ιωάννα Παπασταθοπούλου

  Στο ΕΣΕΚ αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο του παρόντος εθνικού σχεδίου αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε ποσοτικούς όρους» (σελ. 290).

  Εντούτοις, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η παρουσίαση της «ειδικής μεθοδολογικής προσέγγισης» που χρησιμοποιήθηκε και επί της οποίας βασίστηκαν οι προτάσεις του ΕΣΕΚ. Ακόμη, δεν περιέχεται ούτε στο ΕΣΕΚ ούτε στα παραρτήματά του η ανάλυση ειδικώς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα μέτρα πολιτικής που προτείνονται.

  Η παράλειψη αυτή είναι ουσιώδους σημασίας, διότι το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων και ιδίως όσων αφορούν τις τεχνολογίες ΑΠΕ – η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων υπερδιπλασιάζεται με το ΕΣΕΚ – έχουν ή αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ, πέραν της υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι εύλογο να υποβάλλονται μελέτες οικονομικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ όπου εγκαθίστανται, ιδίως στις περιπτώσεις που οι τοπικές κοινότητες / περιφερειακά όργανα εκφράζουν αρνητική γνωμοδότηση.

  Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών ή / και σε νησιά με τουριστικό χαρακτήρα με έμφαση στην αυθεντικότητα του φυσικού τοπίου, σε παραθεριστικά κέντρα εντός όρμων / κόλπων (τα όρια των οποίων δεν καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας με βάση το θεσμικό πλαίσιο χωροταξίας), οι εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ, ενδέχεται να προκαλούν εξωτερικές οικονομικές επιβαρύνσεις που καθιστούν το έργο ασύμφορο από πλευράς σύγκρισης οικονομικού οφέλους έναντι οικονομικής επιβάρυνσης στις υφιστάμενες δραστηριότητες.

  Θα πρέπει σαφέστατα να σταθμίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις αν το οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ ή τη διατήρηση δραστηριοτήτων που φαίνεται να υποβαθμίζονται από την εγκατάσταση ΑΠΕ.

  Στις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές επιβαρύνσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε να οδηγούν σε κατάργηση θέσεων απασχόλησης ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τον κοινωνικό ιστό, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά.

  Σε σχέση με τις αναφορές του ΕΣΕΚ για το χωροταξικό πλαίσιο, αν και είναι θετική η αναφορά ότι για την αναμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ θα «ληφθούν υπόψη» κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η αναφορά αυτή είναι όλως αόριστη και πρέπει απαραιτήτως να γίνει πιο συγκεκριμένη.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 16:15 | Βιδάλης Γιάννης

  Το ασταθές ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες δεν ενδείκνυται για την λύση της ηλεκτροδοτησης της χώρας. Απαιτούν θερμικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να σταθεροποιουν το δίκτυο και αυτό ανεβάζει το κόστος του ρεύματος αλλά και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Είναι πανάκριβα και αποδεδειγμένα ξεπερασμένη τεχνολογία. Με τόσα χρήματα που δίνονται για ανεμογεννήτριες θα μπορούσαμε να εκσυγχρονισουμε τα εργοστάσια του εγχώριου λιγνίτη και να έχουμε εγγυημένη οικονομικοτερη, σταθερή ενέργεια, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του ακριβού φυσικού αερίου.
  Η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών γίνεται ανεξέλεγκτα σε παρθένες περιοχές της χώρας. Περιοχές οι οποίες καταστρέφονται από τους εγκαταστάτες χωρίς όρους, παρά μόνο κατα πως τους βολεύει! Επιπλέον, πολλές πυρκαγιές είναι ξεκάθαρο ότι βάλθηκαν σε περιοχές που επρόκειτο να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες καταστρεφοντας παρθένες δασικές εκτάσεις.
  Οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών συμφέρουν μόνο τους εγκαταστάτες που επιδοτούνται για την τοποθέτηση και θα έχουν εγγυημένη τιμή αγοράς της Kwh του τυχαίου ρεύματος που ρίχνουν στο δίκτυο, αποσταθεροποιοντας το.
  Τέλος η διάσπαση, το ξεπούλημα της ΔΕΗ και η απελευθέρωση της ενέργειας, όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που κατάφεραν είναι να ακριβύνουν το ρεύμα στον καταναλωτή και να σπάσουν ένα υγιές κρατικό μονοπώλιο που στήριξε την Ελλάδα για πολλά χρόνια, αφού ήταν ενεργειακά αυτοδύναμη. Τώρα πρέπει να εισάγουμε ακριβό φυσικό αέριο και να τοποθετούμε ακριβές ΑΠΕ τυχαίου ρεύματος.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 15:59 | Evangelos Chatzis

  ΔΕΝ Επιθυμώ την ύπαρξη ανεμογεννητριών διότι ειναι προφανές ότι δεν ειναι αυτή η λύση για πράσινη ενέργεια παρά μόνο αλλο ένα επενδυτικό προγράμμα προς όφελος όχι του πλήθους των πολιτών αλλά προς όφελος των εταιρειών και των επενδυτών τους!

 • Αξιοπιστία υπολογισμού βασικών αποτελεσμάτων του ενεργειακού συστήματος.

  Στη σελ. 35 του ΕΣΕΚ, ο Πίνακας 3 αναφέρει:

  Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή [TWh]
  Φ. Αέριο 18,30
  Αιολικά 17,11
  Φ/Β 12,12

  Εγκατεστημένη Ισχύς [GW]
  Φ. Αέριο 6,97
  Αιολικά 7,05
  Φ/Β 7,66

  Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αναλογία «Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή / Εγκατεστημένη Ισχύς» είναι:
  – Σχεδόν ίδια μεταξύ Φυσικού Αερίου και Αιολικών
  – Σημαντικά χαμηλότερη στα Φ/Β απ’ότι στα Αιολικά

  Ως εκ τούτου, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

  1. Με βάση ποια δεδομένα και ποια μέθοδο υπολογίστηκε η Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή για κάθε μία από τις παραπάνω πηγές ενέργειας;

  2. Ποιες παραδοχές έχουν γίνει στους παραπάνω υπολογισμούς;

  3. Για την Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολικά, λήφθηκαν υπόψιν:
  3.1 Οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας συγκεκριμένων τύπου Ανεμογεννητριών; Αν ναι, ποιων κατασκευαστών και ποιών μοντέλων;
  3.2 Η μείωση της απόδοσης των Ανεμογεννητριών κατά σχεδόν 16% ανά δεκαετία; (Renewable Energy, Volume 66, June 2014, Pages 775-786)
  3.3 Δεδομένα αιολικού δυναμικού και άλλα μετεωρολογικά δεδομένα για κάθε μία από τις περιοχές εγκατάστασης; Αν ναι, ποια δεδομένα ανά περιοχή;
  3.4 Οι ιδιαίτερες και συνήθως ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στα βουνά και στις βουνοκορφές άνω των 1500 μέτρων, οι οποίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία, την απόδοση και την Ηλεκτροπαραγωγή των Ανεμογεννητριών (όπως πχ. χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι, θερμοκρασίες υπό το μηδέν, κεραυνοί);
  Αν ναι, ποιες συνθήκες συνυπολογίστηκαν και με ποιον τρόπο;

  Ελλείψει των ανωτέρω, οι «φιλόδοξοι στόχοι» του ΕΣΕΚ αποτελούν ένα «φιλόδοξο ευχολόγιο», το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνοδευτεί με αλόγιστη εγκατάσταση ΑΠΕ για να επιτευχθούν οι στόχοι Εγκατεστημένης Ισχύος, ενώ οι στόχοι Καθαρής Ηλεκτροπαραγωγής παραμένει αμφίβολο εάν θα επιτευχθούν.

  Συνεπώς, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ορθότητας των βασικών αποτελεσμάτων του ενεργειακού συστήματος και κατ’επέκταση της εφαρμοσιμότητας των φιλόδοξων στόχων του ΕΣΕΚ απαιτείται:

  1. Δημοσίευση των πρωτογενών & δευτερογενών δεδομένων και της μεθοδολογίας βάσει της οποίας υπολογίστηκε η Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή για όλες τις πηγές ενέργειας.
  2. Διενέργεια ανεξάρτητων επιστημονικών ελέγχων σχετικά με την δυνατότητα αναπαραγωγής και επανάληψης (Reproducibility & Replicability) των βασικών αποτελεσμάτων του ΕΣΕΚ.

  Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 11:30 | Σπύρος Τ.

  Ο σχεδιασμός Α.Π.Ε. για τα νησιά είναι απαραίτητο να σέβεται την ιδιαίτερη κλίμακα του τοπίου και την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Το ανθρωπογενές περιβάλλον τους είναι μοναδικό και ο υφιστάμενος σχεδιασμός με τις ανεξέλεγκτες αδειοδοτήσεις, το απειλεί ευθέως. Α.Π.Ε. δεν είναι μόνο η αιολική ενέργεια, να εξαντλήσετε τις εναλλακτικές μορφές και να δημιουργηθεί ένα μείγμα ενέργειας που να απαντάει στην ιδιαιτερότητα κάθε τόπου
  Μαζί με τις περιβαλλοντολογικές μελέτες να γίνονται και οικονομικές για τους Ο.Τ.Α. ώστε να γίνεται αντιληπτή η σχέση κόστους ωφέλειας για κάθε παρέμβαση.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 08:30 | Νίκη Καρδακάρη

  Το παρόν κείμενο πρέπει να αποσυρθεί, να επανέλθει αφού καταστεί συμβατό με τις πρόνοιες του πρόσφατα (11/12) δημοσιευθέντος EU Green Deal https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
  και να τεθεί σε σύννομη διαβούλευση.

  Ενδεικτικά για τον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας το παρόν ΕΣΕΚ αγνοεί πλήρως τις κατευθύνσεις του Eu Green Deal, που δίνονται επιγραμματικά στο παρακάτω απόσπασμα:

  2.1.7. Preserving and restoring ecosystems and biodiversity

  -Ecosystems provide essential services such as food, fresh water and clean air, and shelter.
  -The Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in Kunming, China, in October 2020 is an opportunity for the world to adopt a robust global framework to halt biodiversity loss.
  -The biodiversity strategy will identify specific measures to meet these objectives.
  -All EU policies should contribute to preserving and restoring Europe’s natural capital.
  -Forest ecosystems are under increasing pressure, as a result of climate change.
  -The EU’s forested area needs to improve, both in quality and quantity
  -The new EU forest strategy will have as its key objectives effective afforestation, and forest preservation and restoration in Europe
  -A sustainable ‘blue economy’ will have to play a central role in alleviating the multiple demands on the EU’s land resources and tackling climate change.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 00:43 | Γιώργος Γ.

  Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ, πέραν της υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι εύλογο να υποβάλλονται μελέτες οικονομικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ όπου εγκαθίστανται, ιδίως στις περιπτώσεις που οι τοπικές κοινότητες / περιφερειακά όργανα εκφράζουν αρνητική γνωμοδότηση.

  Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών ή / και σε νησιά με τουριστικό χαρακτήρα με έμφαση στην αυθεντικότητα του φυσικού τοπίου, σε παραθεριστικά κέντρα εντός όρμων / κόλπων (τα όρια των οποίων δεν καλύπτονται από τη ζώνη προστασίας με βάση το θεσμικό πλαίσιο χωροταξίας), οι εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ, ενδέχεται να προκαλούν εξωτερικές οικονομικές επιβαρύνσεις που καθιστούν το έργο ασύμφορο από πλευράς σύγκρισης οικονομικού οφέλους έναντι οικονομικής επιβάρυνσης στις υφιστάμενες δραστηριότητες. Θα πρέπει σαφέστατα να σταθμίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις αν το οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ ή τη διατήρηση δραστηριοτήτων που φαίνεται να υποβαθμίζονται από την εγκατάσταση ΑΠΕ.

  Στις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές επιβαρύνσεις είναι τόσο σημαντικές ώστε να οδηγούν σε κατάργηση θέσεων απασχόλησης ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τον κοινωνικό ιστό, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά.