ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (άρθρα 89-96)

 

Άρθρο 89
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020
Το άρθρο 17 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έλεγχοι και αρμόδιες αρχές ελέγχου
1. Για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές είναι:
α) Ο Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), για τη συμμόρφωση των υπόχρεων με όσα προβλέπονται από:
αα) το άρθρο 4, περί μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης,
αβ) την παρ. 1 του άρθρου 5, περί περιορισμού της διάθεσης των πλαστικών μίας χρήσης στην αγορά,
αγ) το άρθρο 6, περί απαιτήσεων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης,
αδ) το άρθρο 7, περί απαιτήσεων σχετικά με τη σήμανση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης,
αε) τα άρθρα 8 έως 14, περί τήρησης και εφαρμογής των μέτρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων ΣΕΔ, και
αστ) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού των υποχρεώσεων του άρθρου 4.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής,
β) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 4, περί εισφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος για τα πλαστικά μίας χρήσης,
γ) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεώσεων των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 4 στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering).
2. Οι αρχές της παρ. 1 συντάσσουν και αποστέλλουν στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πλήθος των ελέγχων, τα αποτελέσματά τους και το ύψος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.».

Άρθρο 90
Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020
Το άρθρο 18 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
1. Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση.
2.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ εάν διαθέτει μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο.
3.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον διαθέτουν μέχρι και εκατό (100) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των εκατό (100) τεμαχίων το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο.
4. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του ειδικού κύκλου εργασιών των διεργασιών παραγωγής πλαστικής φιάλης χωρητικότητας έως τρία (3) λίτρα όπως προκύπτει από τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τηρούμενα βιβλία εκ μέρους της εταιρείας.
5. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:
α) χιλίων (1.000) ευρώ, για απουσία σήμανσης ή ελλιπή ή πλημμελή σήμανση, εάν διαθέτουν μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο.
β) Για παραπλανητική σήμανση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για χρήση παραπλανητικής σήμανσης, εάν διαθέτουν μέχρι και πεντακόσια (500) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των πεντακοσίων (500) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός τριετίας, το ύψος των προστίμων των παρ. 1 έως 6 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.
7. Οι κυρώσεις των παρ. 1 έως 6 επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 17, ύστερα από κλήση του ενδιαφερόμενου σε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Τα αντίστοιχα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και διατίθενται ως έσοδα της αρμόδιας αρχής ελέγχου σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και τα υπόλοιπα ως έσοδα του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπου των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης του παραρτήματος Ι στο περιβάλλον.».

Άρθρο 91
Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 ν. 4819/2021
Στην παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος λειτουργίας, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που εξακολουθεί η μη επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων της περ. ια’ της παρ. 2 του άρθρου 13 για πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 20% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί την έγκρισή του και προχωρεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 18. Εφόσον επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της παρ. 11 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας ΑΣΕΔ εξακολουθεί να μην επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει πρόστιμο που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται το σύνολο των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αμελλητί σε ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου 69. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επιβολή των προστίμων της παρούσας χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Στην περίπτωση φορέων ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών η επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παρούσα αφορά στην επίτευξη του στόχου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 82.».

Άρθρο 92
Τέλος Αξιολόγησης – Τροποποίηση περ. Γ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4819/2021
Η περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση του ανταποδοτικού τέλους με το «τέλος αξιολόγησης» και η περ. Γ διαμορφώνεται ως εξής:
«Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. τέλους αξιολόγησης, το ύψος του οποίου ανέρχεται:
α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη,
β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.».

Άρθρο 93
Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 62 ν. 4819/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς την προσθήκη νέου τελευταίου εδαφίου αναφορικά με το διάστημα τήρησης των αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«4. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 διατηρούν επί τουλάχιστον ένα (1) έτος τα αρχεία που αφορούν σε εργασίες διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.».

Άρθρο 94
Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ’ και δ’ παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4819/2021
Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιούνται με τη διαγραφή των γωνιών ανακύκλωσης και οι περ. γ’ και δ’ διαμορφώνονται ως εξής:
«γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α’, β’ και γ’ πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του, και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων των κάδων ή περιεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζονται το άρθρο 26 και το Παράρτημα V του Μέρους Β’.».

Άρθρο 95
Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται με την επιβολή κυρώσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που έχουν λάβει απόφαση οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, αλλά δεν συνάπτουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που έχουν λάβει την απόφαση οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και δεν συνάπτουν σύμβαση με το φορέα ΣΣΕΔ επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 92.».

Άρθρο 96
Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021
Στο άρθρο 100 του ν. 4819/2021 (Α’ 129): α) στην παρ. 1 αα) στο εισαγωγικό εδάφιο επικαιροποιείται ο αριθμός των Διευθύνσεων, αβ) προστίθεται νέα περ. γα), αγ) στην περ. δ) απαλείφεται η λέξη «Παραγωγών», β) στην παρ. 2 προστίθεται η πρόβλεψη σύστασης Γραφείου Προέδρου ΔΣ και Γραφείου Γενικού Διευθυντή και το άρθρο 100 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από τις κάτωθι έξι (6) Διευθύνσεις που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.:
α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής.
β) Διεύθυνση Α’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).
γ) Διεύθυνση Β’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).
γα) Διεύθυνση Γ’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ) Συστήματος επιστροφής εγγύησης.
δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου.
ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Γραφείο Γενικού Διευθυντή και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτημάτων έγκρισης ή ανανέωσης της οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ..».

 • 17 Ιουλίου 2022, 11:35 | Αργυρώ Λουραντάκη

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!).
  Τέλος, είναι ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης.

 • 14 Ιουλίου 2022, 16:14 | Αντώνιος Σηφάκης

  Με την ευκαιρία τροποποίησης διατάξεων του ν. 4736/2020, θα θέλαμε να επισημάνουμε μία νομοτεχνική αστοχία στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, 1) (μπατονέτες) και 4) (καλαμάκια). Ειδικότερα αν και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των παρ. 1) και 4) οι υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) και η υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, ο οποίος καταργεί τις Οδηγίες τις οποίες ενσωματώνουν οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, έχει άμεση εφαρμογή στα Κράτη Μέλη και σταδιακά αντικαθιστά όλα τους τα άρθρα τους. (βλ. άρθρο 123 του Κανονισμού), έχει δε ήδη αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος τους. Σημειώνουμε ότι η γερμανική εναρμόνιση με την Οδηγία αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό 2017/745 (EWKVerbotsV – Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-abbaubarem Kunststoff* (gesetze-im-internet.de) άρθρο 3 παρ. 4.). Προτείνουμε τη συμπερίληψη και του Κανονισμού 2017/745 στις παρ. 1) και 4) του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4735/2020 ως εξής :

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ:

  1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα – L 189) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων – L 169) (Β΄ 2198).
  …..
  4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198).

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197), της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ

  …..
  4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197), της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ

 • 14 Ιουλίου 2022, 11:44 | Κέλλυ Κουξ

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!),
  Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευση

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:44 | Χρήστος Χριστόπουλος

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 17:49 | Μόνικα Βαξεβάνη

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!),
  Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης

 • 13 Ιουλίου 2022, 17:27 | Δημήτρης

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:46 | Ελενη

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!).
  Τέλος, είναι ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης.

 • 13 Ιουλίου 2022, 12:03 | Βαλαντης Αρχοντής

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!),
  Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης.
  Μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε άλλους σκοπούς και άλλες ατζέντες.

 • 13 Ιουλίου 2022, 11:04 | Ελπινίκη Σταυριανοπούλου

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ κάθετα με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά αντιθέτως έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Τέλος, η διαβούλευση αυτή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Μια βδομάδα δεν είναι αρκετή για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:48 | Σοφία Παπιδά

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:11 | Αργυρώ Γεωργιάδου

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!),
  Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης.

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:25 | Χαράλαμπος Κουσιορής

  Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο φακέλου από τον ΕΟΑΝ.

 • 12 Ιουλίου 2022, 23:15 | Τάνια Ιωακειμίδου

  Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο φακέλου από τον ΕΟΑΝ.

 • 12 Ιουλίου 2022, 23:43 | Ιωάννα Θεολόγου

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:01 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 89 – Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020

  Όπως έχει φανεί στην πράξη ο νόμος για τα πλαστικά μιας χρήσης δεν εφαρμόζεται σωστά ως αποτέλεσμα των ελλιπέστατων ελέγχων στην αγορά. Πλαστικά καλαμάκια (άρθρο 5) εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά, η εισφορά για πλαστικά ποτήρια και φαγητοδοχεία (αρθρο 4) δεν καταβάλλεται, οι πολίτες δεν ενημερώνονται από τις επιχειρήσεις για τη δυνατότητα να αγοράζουν τρόφιμα και ποτά με τα δικά τους σκεύη (άρθρο 4), δημόσιες βρύσες δεν έχουν κατασκευαστεί (άρθρο 4) κλπ.

  Ο ΕΟΑΝ αδυνατεί να επιτελέσει το έργο του συνέπεια των πολλών λανθασμένων πολιτικών επιλογών της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι ένας οργανισμός αποδυναμωμένος, με καταρρακωμένο ηθικό και ελάχιστο βάρος αναφορικά με τη δυνατότητά του να επιβάλλει το νόμο.
  Έως ότου ο ΕΟΑΝ αποκτήσει επιτέλους τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει, θεωρούμε πως ΑΑΔΕ και ΔΙΜΕΑ θα έπρεπε να έχουν την κύρια ευθύνη στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 5.

  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διατηρηθεί η παράγραφος δ του άρθρου 17 του ν. 4736/2020, με την οποία «δ) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.T.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), ελέγχει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή υποκαθιστούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ως εναλλακτικά προϊόντα». Θα πρέπει να είναι σαφές ποιος δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση ελέγχου των δεκάδων εναλλακτικών ειδών που κατακλύζουν και θα κατακλύσουν την αγορά.
  Θετική κρίνεται η πρόβλεψη ετήσιας έκθεσης για το πλήθος των ελέγχων και των κυρώσεων, αλλά θα πρέπει αυτή η πληροφορία να καταστεί δημόσια διαθέσιμη και η έκθεση να αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Υπ.Περιβάλλοντος.

  Άρθρο 90 – Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020

  Θεωρούμε πως θα πρέπει να μείνουν εν ισχύ οι προβλέψεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 4736/2020, όπως ισχύει, και να αλλάξουν μόνο οι παραπομπές στις επιβαλλόμενες κυρώσεις, όπου αντί για το ν. 2939/2001 θα παραπέμπουν στο ν. 4819/2021.

  Επίσης, η παρ. 9 του άρθρου 18 θα πρέπει να παραμείνει εν ισχύ ώστε να είναι σαφές πως η παρεμπόδιση των ελέγχων επιφέρει κυρώσεις ανεξαρτήτως τυχόν παραβίασης και άλλων διατάξεων του νόμου.

  Άρθρο 95 – Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021

  Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία τη διακοπή συνεργασίας ΟΤΑ και ΣΣΕΔ συσκευασίας, πράγμα που υποδηλώνει την κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για τα απόβλητα συσκευασιών.
  Για να λειτουργήσουν σωστά τα συστήματα (και γενικότερα η χωριστή συλλογή), θα πρέπει να είναι διαφανή, να διέπονται από κοινούς κανόνες, να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά, να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πόρους για τη δημιουργία υποδομών και διαδικασιών ανακύκλωσης, να υπάρχει πλήρης λογοδοσία και έλεγχος για τη ροή οικονομικών πόρων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει εξαιτίας των παλινωδιών της κυβέρνησης, που επιτρέπει τη διαιώνιση μιας σαθρής κατάστασης.

  Η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση των ΣΣΕΔ συσκευασίας και να απαιτήσει τη δημιουργία και λειτουργία ενός και μόνο συστήματος με καθαρούς κανόνες, όπου οι υπόχρεοι παραγωγοί θα καταβάλλουν ουσιαστικές εισφορές και όχι ένα κλάσμα αυτών, βάσει της αρχής της διαφοροποίησης εισφορών. Παράλληλα, χρειάζεται ένας δυνατός ΕΟΑΝ που θα λειτουργεί με πραγματική ανεξαρτησία και λογοδοσία. Όσο δεν συμβαίνουν τα παραπάνω θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές και θα βιώνουμε τις ίδιες οικτρές επιδόσεις ανακύκλωσης.

  Άρθρο 96 – Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021

  Έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν πως ο ΕΟΑΝ δεν μπορεί να λειτουργήσει δια εξωτερικών συνεργατών. Ο ΕΟΑΝ πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη των επιλογών στην ανακύκλωση και να λογοδοτεί για αυτές. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει στην πράξη, με ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και να διοικείται από ανθρώπους που δεν προέρχονται από κομματικούς σωλήνες. Οι πόροι για έναν ΕΟΑΝ δυναμικό και αποτελεσματικό υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση.

 • 12 Ιουλίου 2022, 21:21 | Ήλια Ιατρού

  Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης.
  Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν!),
  Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης.

 • 12 Ιουλίου 2022, 15:38 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο φακέλου από τον ΕΟΑΝ.