ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (άρθρα 39-58)

 

Άρθρο 39
Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014
1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α΄94) προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2A. Στα μικρά υδατορέματα, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1, των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύναται να εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4, κατ` εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών ή για έργα διευθέτησης μικρών υδατορεμάτων, η διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης της παρ. 2, μη εφαρμοζομένης της επιφύλαξης ττης υποπερ. 4 της Α και της υποπερ. 4 της παρ. Β της παρ. 4 του άρθρου 3.».
2. Η παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3β. Κατά την οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιοδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους, τίθεται εκτός συναλλαγής η ζώνη που προσδιορίζεται από την φυσική κοίτη όπως αυτή έχει αποτυπωθεί με τις όχθες και τη βαθιά γραμμή του ρέματος στο εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης οριοθέτησης, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων της ζώνης αυτής ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.
Στην περίπτωση οριοθέτησης υδατορέματος με ή χωρίς έργα διευθέτησης, όπου προκύπτει τεκμηριωμένη αναγκαιότητα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τη δημιουργία και διασφάλιση κοινόχρηστων χώρων δύναται στην επιφάνεια της ζώνης μεταξύ φυσικής κοίτης και γραμμών οριοθέτησης να δημιουργείται κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος δεν προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού, και για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α’ 33).».

Άρθρο 40
Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 του ν. 3889/2010
Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται περ. στ) σχετικά με την εξαίρεση των ποσών που αφορούν σε χρηματοδότηση των ελληνικών δράσεων για τις «εκατό (100) κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» από τον περιορισμό του 2,5% των συνολικών διαθέσιμων του Πράσινου Ταμείου ως εξής:
«στ) τα ποσά που αφορούν σε χρηματοδότηση των ελληνικών δράσεων της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκατό (100) κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 (αποστολή «πόλεις»).»

Άρθρο 41
Κέντρα Υψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 του ν. 3463/2006
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄114) τροποποιείται με την προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της και των Κέντρων Υψηλής Τάσης και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υψηλής Τάσης δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.».

Άρθρο 42
Διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την ανάπτυξη της περιοχής «Ελαιώνα» του Δήμου Αιγάλεω
Για την περιοχή του «Ελαιώνα» του Δήμου Αιγάλεω, αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 88 έως 91 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) μέχρι έξι (6) μήνες, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο (2) ετών. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση, άρση απαλλοτρίωσης πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του ν. 4759/2020.

Άρθρο 43
Εγκαταστάσεις σταδίου «Καραϊσκάκη» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2947/2001
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2947/2001 (Α’ 228), περί χωροθέτησης των λειτουργιών του σταδίου «Καραϊσκάκη», προστίθενται νέες εγκαταστάσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των κυρίως αθλητικών χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέτηση των ακόλουθων συμπληρωματικών λειτουργιών: Καταστημάτων αθλητικών ειδών, αιθουσών πολλαπλών αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, κέντρων αποκατάστασης και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης και κέντρων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και μικτών καταστημάτων τροφίμων, κλειστών αιθουσών κινηματογράφου, καθώς και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, αναψυχής και εμπορικών χρήσεων. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».
Άρθρο 44
Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
1. Με τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) δύναται να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινόχρηστων έργων υποδομής και των έργων διευθέτησης του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως αυτά προβλέπονται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, ύστερα από υποβολή ενιαίας, για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 3 του ν. 4014/2011.
2. Με τις ως άνω αποφάσεις μπορεί να εγκρίνονται και οι απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που υπάρχουν στις περιοχές που πολεοδομούνται, ύστερα από υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμης των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Επιπροσθέτως, με τις ως άνω αποφάσεις δύναται να εγκρίνεται η χωροθέτηση λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων ή και έργων προστατευτικών, αποκατάστασης λόγω διάβρωσης των ακτών συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών όρων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 45
Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Α στο ν. 4495/2017
Μετά το άρθρο 25 του ν. 4495/2017 (Α΄167) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:
« Άρθρο 25Α
Διενέργεια αυτοψιών
Δύναται, κατόπιν απόφασης του προέδρου των συμβουλίων των άρθρων 13 και 24, να διενεργείται από τον πρόεδρο ή ορισμένο δια της απόφασης μέλος ή αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου ή εισηγητή αυτού, αυτοψία σχετική με θέμα για το οποίο γνωμοδοτεί το συμβούλιο.»

Άρθρο 46
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020
Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των οικοδομικών αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 52
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2024.».

Άρθρο 47
Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία επέχει θέση οικοδομικής άδειας, επιτρέπεται, προ της έγκρισης της κοινής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 2 του από 19.7.2007 π.δ. (Δ’ 336) στις Ζώνες Δ2 και Δ3 του ανωτέρω π.δ., η εκτέλεση εργασιών δόμησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επισκευή και διαρρύθμιση των υφισταμένων κτιρίων, καθώς και για τις απολύτως απαραίτητες προσθήκες για τη λειτουργία τους και τη συντήρηση, επισκευή και τον εκσυγχρονισμό όλων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής, χωρίς αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου των υφισταμένων κτιρίων.
2. Η έκδοση της απόφασης της παρ. 1 γίνεται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μελέτες και για το τμήμα της έκτασης που εμφαίνεται σε αυτές, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4787/2021 (Α’ 44). Για την έκδοση της ως άνω απόφασης, υποβάλλονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) εξαιρουμένων των δικαιολογητικών των περ. γ), δ), η) και ιε) και ελέγχονται το διάγραμμα κάλυψης και η πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Οι προβλεπόμενες εισφορές και κρατήσεις υποβάλλονται με ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού, χωρίς περεταίρω έλεγχο.
3. Η διαδικασία των παρ. 1 και 2 δύναται να εφαρμόζεται και για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (Α’ 220). Για τις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ακίνητα δεν βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4787/2021.

Άρθρο 48
Παρέκκλιση κάλυψης σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών – Τροποποίηση υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020
Στο τέλος της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί παρεκκλίσεων κάλυψης, προστίθενται δύο εδάφια, και η υποπερ. αα’ διαμορφώνεται ως εξής:
«αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), η παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8.Η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης για γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια και κτίρια υδατοκαλλιεργειών χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων(ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) και δεν μπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%). Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια και κτίρια υδατοκαλλιεργειών ο μέγιστος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).».

Άρθρο 49
Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020
Μετά το άρθρο 148 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) προστίθεται άρθρο 148Α, ως εξής:
«Άρθρο 148Α
Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και, κατά περίπτωση, του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) ή του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4495/2017 εγκρίνεται η καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του ν. 590/1977 (Α΄ 146), του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Καρπάθου και Κάσου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, Σύμης) και της Πατριαρχικής Εξαρχείας Πάτμου σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών.».

Άρθρο 50
Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων στην πρασιά του Οικοδομικού Τετραγώνου 132 του ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας
Δύναται να πραγματοποιείται αλλαγή της υφιστάμενης χρήσης ανθοπωλείων, καθώς και λειτουργική αναβάθμιση των κτισμάτων που βρίσκονται στην πρασιά του οικοδομικού τετραγώνου 132 του ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας, όπως αναθεωρήθηκε με το από 1.12.1948 β.δ. (Α’ 313), τα οποία είναι δημόσια κτήματα με αριθμούς καταχώρισης ΒΚ 226 μέχρι και ΒΚ 236 και εμπίπτουν εντός του περιγράμματος του προαυλίου χώρου του Μεγάρου της Βουλής, όπως έχει εγκριθεί η οριοθέτησή του με το άρθρο τρίτο του ν. 2274/1994 (Α’ 237). Στα ανωτέρω κτίσματα δύναται να εγκαθίστανται χρήσεις εκθετηρίων – καταστήματος και βοηθητικών λειτουργιών εξυπηρέτησης κατά τμήμα που δεν υπερβαίνει ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού εμβαδού των κτισμάτων, κατόπιν έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Άρθρο 51
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης
Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού. Μετά τη λήξη της παραχώρησης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, όπως αυτοί ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο λήξης της παραχώρησης.

Άρθρο 52
Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων
Όμορα γήπεδα ή οικόπεδα σε περιοχές με βιομηχανική χρήση που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής. Μετά τη λήξη της μίσθωσης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με αποτέλεσμα τα γήπεδα ή οικόπεδα να μην ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, όπως αυτοί ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο λήξης της μίσθωσης ή μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Άρθρο 53
Αξιοποίηση ακινήτων επί αντιπαροχή
Στην παρ. 1 του άρθρου 64 του π.δ. 715/1979 (Α’ 212), περί αντιπαροχής και ανταλλαγής ακινήτων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την αξιοποίηση ακινήτων επί αντιπαροχή, όπου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατέχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες ή ποσοστά εξ αδιαιρέτου ακινήτων και κύριοι των λοιπών ιδιοκτησιών ή ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτων είναι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, ιδίως του Αστικού Κώδικα.».

Άρθρο 54
Χωροταξικά ζητήματα στον Δήμο Αχαρνών
Στο υπ’ αρ. Γ.32395/31.6.1987 (Δ’ 717) π.δ. προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Χρήσεις γης Δήμου Αχαρνών
Κατ’ εξαίρεση των προηγούμενων άρθρων, η χρήση γης τμήματος του Ο.Τ. 104 του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με στοιχεία κορυφών (Α, Β, 104/2, 104/3, 104/4, Α), χαρακτηρίζεται ως χρήση γης για Διοίκηση, σύμφωνα με την περ. 7 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.».

Άρθρο 55
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων, παρατείνεται, και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2023 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021.».

Άρθρο 56
Παράταση εκπόνησης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής – Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 4722/2020
Στο άρθρο 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί εκπόνησης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Η καταληκτική ημερομηνία της παράδοσης του Σχεδίου δύναται να παρατείνεται εγγράφως με τροποποίηση της σύμβασης για διάστημα όχι πέραν της 23ης Νοεμβρίου 2022. Για την υλοποίηση του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α` της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).».

Άρθρο 57
Παρατάση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), παρατείνεται από τη λήξη της για δύο (2) έτη.

Άρθρο 58
Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας- Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Ως Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) ενός χωρικού συστήματος, νοούνται τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύνσεων ή και μεταβολών των συνθηκών που επικρατούν σε αυτό, πέραν των οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία που διαβιεί σε αυτό, με αποτέλεσμα να προκαλούνται υπέρμετρες ή/και μη αναστρέψιμες φθορές στο φυσικό περιβάλλον και να ασκούνται αρνητικές πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην κοινωνία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται η μεθοδολογία για την εκτίμηση της ΦΙ της παρ. 1, οι βασικές παράμετροι που την καθορίζουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου κάθε φορά χωρικού συστήματος και τα ανεκτά όρια των δεικτών – στόχων των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης ανάπτυξής του.

 • 18 Ιουλίου 2022, 17:15 | Κωνσταντίνος Μπουρδούλης

  Η από 25/5/2022 «ανοιχτή επιστολή» μου
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πάτρα, 25 Μαΐου 2022
  ΠΡΟΣ: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
  ΚΟΙΝ: Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, με την παράκληση να ενημερώσει τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού
  κοινοβουλίου.

  ΘΕΜΑ: «Πολεοδομική βόμβα» από την κατάργηση των κατά παρέκκλιση έκδοσης
  οικοδομικών αδειών.
  Η Επιστολή μου έχει αριθμούς Πρωτοκόλλου:
  Γραφείο Πρωθυπουργού 2808/26.5.2022
  Γραφείο Προέδρου της Βουλής 3155/25.5.2022
  Επίσης έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Υπουργού «Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Από το οποίο, παρά το ότι ζήτησα, δεν έλαβα αριθ. Πρωτ. και επιβεβαίωση λήψης).
  Σας Ευχαριστώ πολύ!!!

 • 18 Ιουλίου 2022, 14:55 | mt

  Προτείνεται η προσθήκη άρθρου:
  Επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε νομίμως προϋφιστάμενα κτίρια της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος του 1994 (Π.Δ. 15.6.94 – Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων. ΦΕΚ 632 Δ της 27.6.94) που εμπίπτουν στην ζώνη προστασίας Α και Β του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων, οι χρήσεις γης: Α) κατοικίας, Β) γραφείων, Γ) αποθηκών. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν τις παραπάνω χρήσεις μπορούν να αλλάζουν χρήση κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση νέας οικοδομικής άδειας. Επιτρέπεται να επισκευάζονται για λόγους χρήσης και εκσυγχρονισμού τους.
  Αιτιολογία:

  Η Ζώνη Προστασίας Κηφισού, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1994 (Π.Δ. 15.6.94 – Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων. ΦΕΚ 632 Δ της 27.6.94), αφαίρεσε κάθε είδους λειτουργικής χρήσης, ακόμα και σε νομίμως προ-υφιστάμενα κτίρια. Το αποτέλεσμα είναι, σήμερα, να υφίστανται κτίρια νόμιμα με ισχύουσες πολεοδομικές άδειες προ του 1994, χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν και σιγά σιγά να εγκαταλείπονται και να ερειπώνονται, κάτι το οποίο, έρχεται σε αντίθεση με την αρχική θεμελιώδη αρχή του Διατάγματος για την προστασία του Περιβάλλοντος. Κτίρια, τα οποία δεν αποτελούν αυθαίρετα κτίρια, γίνονται εστίες μόλυνσης, οπτικής και περιβαλλοντικής, με αρνητικές εν τέλει επιπτώσεις προς το περιβάλλον, λόγω της εξαναγκαστικής από την νομοθεσία εγκατάλειψής τους.
  Είναι απόλυτα κατανοητό και κοινός στόχος όλων, η προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού μας πλούτου και, για την συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό θα ήταν εφικτό, μόνο εάν επιτρεπόντουσαν ήπιες-φιλικές προς το περιβάλλον-μη παραγωγικές χρήσεις γης για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια προ του Προεδρικού Διατάγματος, που θα επέτρεπαν στου ιδιώτες να συντηρούν σωστά και να χρησιμοποιούν το νόμιμο κτίριο τους με σεβασμό προς το περιβάλλον.
  Στις ήπιες χρήσεις υπάγονται οι κατοικίες, τα γραφεία, οι αποθήκες, οι αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α. Η δυνατότητα ανακατασκευής κτιρίων με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα είναι πλέον εφικτό, κάτι που δεν ήταν το 1994 οπότε και εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να εκπονείται η απαραίτητη περιβαλλοντική μελέτη και να ενισχύεται η προστασία του ρέματος.
  Η ίδια η επιτροπή ‘Οργανισμός Αθήνα’ που είχε εκπονήσει το 1992 την μελέτη με θέμα ‘Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Κηφισού και Παραχειμάρρων’, στην οποία είχε βασιστεί ολοκληρωτικά το Προεδρικό Διάταγμα του 1994, δεν έθετε, πέραν από την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στα υφιστάμενα κτίρια, περιορισμό στην λειτουργία και χρήση τους, ακριβώς με το σκεπτικό, της συντήρησης των νόμιμων κτιρίων.
  Στο Αρθρο 6 της συγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: ‘ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ – Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων’, στην παρ 1Α ρητά ορίζει για τις ‘νομίμως υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος στην περιοχή Α εγκαταστάσεις βιομηχανιών-βιοτεχνιών, κτην/κων και λοιπών ειδικών κτιρίων επιτρέπεται να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους, αφού συνταχθεί Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 10 της 69269/538/1990 (β678) κοινής υπουργικής απόφασης’. Και συνεχίζει για την Ζώνη Προστασίας Β ότι ‘Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφισταμένων εγκαταστάσεων σε άλλες μικρότερης όχλησης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων’.
  Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος του 1994 ήταν να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον του Κηφισού και των παραχειμάρρων του και να απομακρύνει τις ρυπογόνες και επιβλαβείς εγκαταστάσεις. Το Προεδρικό Διάταγμα όμως δεν εκπληρώνει τον στόχο του ως προς τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια της Ζώνης Α, αφαιρώντας κάθε λειτουργική χρήση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες τους αλλά και για το περιβάλλον καθώς, όπως προείπα, ρημάζουν χρόνο με τον χρόνο.
  Η λογική υπαγορεύει ότι εφόσον πρόκειται για νομίμως υφιστάμενα κτίρια και όχι για αυθαίρετα, και βεβαίως κανείς δεν θέλει ρυπογόνες ή επιβλαβείς για το περιβάλλον εγκαταστάσεις, να επιτρέπονται χρήσεις μικρότερης όχλησης, αντί να υπάρχουν, σταδιακά, νόμιμα κουφάρια από μπετόν δίπλα στο ρέμα. Να υπάρχουν δηλαδή, ‘υγιή’ κτίρια με ήπια χρήση, φιλικά προς το περιβάλλον.

 • 18 Ιουλίου 2022, 00:30 | Στέλλα Τάπαλη

  Άρθρο 39
  Δε γίνεται αντιληπτή η τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.4258/14 (94 Α) σε σχέση με την παρ.2 του άρθρου 4. Θα πρέπει να καταστεί σαφές τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες αν για τη δόμηση πλησίον (;) μικρών υδατορεμάτων απαιτείται τουλάχιστον προσωρινή οριοθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.4258/14 (94Α) ή αρκεί η τήρηση των αποστάσεων του άρθρου 9 παρ.4 του ν.4258/14 (94Α) από τις γραμμές πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ.140055/2017 (ΦΕΚ 428 Β΄/15-2-2017) Απόφασης, ή η τήρηση των εν λόγω αποστάσεων μπορεί να λαμβάνεται από τις όχθες.

  άρθρο 48
  Χρήζει διευκρίνισης αν η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης μέχρι το 30% με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνωμοδότηση του οικείου ΣΥΠΟΘΑ, αφορά στο σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών κατασκευών (παρ.1-6)του άρθρου 2 του π.δ/τος 24-5-85 (270Δ΄), καθώς για τις κατασκευές της παρ.1 του άρθρου 2 ισχύει η εν λόγω παρέκκλιση. Οι υπόλοιπες παρεκκλίσεις της παρ.1 παραμένουν σε ισχύ; Το ποσοστό κάλυψης 40%, χωρίς απόφαση Συντονιστή, για τα κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου της παρ.2γ, συνεχίζει να ισχύει;
  Γενικότερα απαιτούνται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 24-5-85 (270Δ΄) και του π.δ/τος 6-10-78 (538Δ΄) μετά την ισχύ του ν.4759/20 (245 Α΄), ιδιαίτερα όσο αφορά τις αρτιότητες, τις παρεκκλίσεις και την αρμοδιότητα έγκρισης αυτών.

  άρθρα 51 και 52
  Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να προβλεφθούν και να επιλυθούν τα ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά το πέρας της παραχώρησης ή μίσθωσης, δεν καθαιρέσει, ως θα οφείλει, την κατασκευή, η οποία θα υφίσταται καθ ’υπέρβαση των πολεοδομικών διατάξεων, και πιθανό να επεκτείνεται και στο γήπεδο του έτερου ιδιοκτήτη ή του δημοσίου, σύμφωνα με νόμιμα εκδοθείσα οικοδομική άδεια. Με ποιο τρόπο θα απομακρύνεται η κατασκευή; Θα είναι δυνατό να εφαρμοσθούν οι περί αυθαιρέτων διατάξεις;

 • 17 Ιουλίου 2022, 22:03 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Πρόκειται για περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις που διαιωνίζουν την κακή πρακτική να αλλάζουν τα θεσμοθετημένα σχέδια και διαδικασίες με σημειακές νομοθετικές τροποποιήσεις. Μόνο θετικό στοιχείο ΤΟ αρθ 58 που εισάγει τον ορισμό της φέρουσας ικανότητας ενός χωρικού συστήματος και η εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ που θα προσδιορίζει την μεθοδολογία, τις παραμέτρους και τους δείκτες προσδιορισμού των ανεκτών ορίων για βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Επι του άρθρου 51 του νομοσχεδίου
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραχωρήσεις εκτάσεων του Δημοσίου περιλαμβάνουν μακροχρόνιες μισθώσεις οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 15 ή τα 20-25 έτη με δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης κατά 10 επιπλέον έτη, η αναφορά της διάταξης σε παραχωρήσεις τουλάχιστον 30 έτων είναι πρακτικά ανεφάρμοστη.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προτείνεται ακολούθως περιλαμβάνοντας και τα ακίνητα των ΟΤΑ Α βαθμού (δημοτικά ακίνητα).

  Άρθρο 51
  Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης
  Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου και ΟΤΑ Α’ βαθμού που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για δεκαπέντε 15 έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού. Μετά τη λήξη της παραχώρησης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, όπως αυτοί ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο λήξης της παραχώρησης.

 • 15 Ιουλίου 2022, 18:53 | Μαρία Κυριαζή

  Στο άρθρο 46 του Νομοσχεδίου, για λόγους ισονομίας και δεκάδων πρακτικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί,
  πρέπει να παραταθεί έως 12/2024 και η προθεσμία του άρθρου 40§1 εδ. Δ του Ν. 4759/2020 (έκδοση εντός διετίας προέγκρισης οικοδομικής αδείας για ακίνητα-γεωτεμάχια εντός ζώνης σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών) που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και λήγει επίσης τον Δεκέμβριο του 2022.
  Αφορά μεγάλο μέρος μικροιδιοκτητών,οι οποίοι αντιμετώπισαν τις ασφυκτικές προθεσμίες του νόμου μέσα στη διετία των μέτρων για τον κορονοιό,την υφιστάμενη οικονομική δυσπραγία, την υπερφόρτωση των πολεοδομιών και την καθυστέρηση της εφαρμογής των επεκτάσεων Σ.Π.
  Η μη παράταση της προθεσμίας θα οδηγήσει στην απαξίωση των ιδιοκτησιών τους και τη μετατροπή τους από οικόπεδα σε κτήματα…

 • 15 Ιουλίου 2022, 15:36 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  Το άρθρο 51, αναφέρεται στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς.

  Για κτηνοτροφική χρήση οι παραχωρήσεις γίνονται για λιγότερα χρόνια όπως για παράδειγμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όπου η Δασική υπηρεσία παραχωρεί εκτάσεις για κτηνοτροφική χρήση μέχρι (15) έτη.

  Το άρθρο 51 καθίσταται ανεφάρμοστο για κτηνοτροφική χρήση, αφού το κατώτατο όριο παραχώρησης για χρήση των (30) ετών που τίθεται στη διαβούλευση, αποκλείει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από την ένταξη τους σε αυτό.

  Στην παρούσα νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει να προσαρμοστεί το κατώτατο όριο του άρθρου 51 σε ότι αφορά την κτηνοτροφική χρήση, με τα όρια που προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

  Επίσης στο άρθρο 51 για την κτηνοτροφία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί με τις Δημόσιες και οι Δημοτικές εκτάσεις.

  Πρόταση του ΣΕΚ είναι οι δημόσιες και οι δημοτικές εκτάσεις να παραχωρούνται για κτηνοτροφική χρήση για τουλάχιστον 30 έτη, εφόσον υφίσταται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
  Να δύνεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης στους κτηνοτρόφους, δημόσιας ή δημοτικής έκτασης σε όμορη αγροτική έκταση, προκειμένου να γίνει η αναγκαία επέκταση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

 • 15 Ιουλίου 2022, 10:43 | Νίκος Κιοσές

  επί του άρθρου 46 για την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και περαιτέρω προτάσεις για τις προϋποθέσεις περάτωσης των οικοδομικών κατασκευών

  Μίζερη η παράταση δυόμισυ μόνο ετών , αν λάβουμε υπόψη τις πολλαπλές και σοβαρές κρίσεις , για τις οποίες δεν διαφαίνεται έξοδος στο προβλεπτό μέλλον , αν δεν είναι φανερό ήδη το αντίθετο δηλαδή η επιδείνωση.

  Επίσης μια μεγάλη αδικία και πιστεύω παγκόσμια και πάλι πρωτοτυπία είναι το υποχρεωτικό της κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές, μολονότι από τις οδούς στις οποίες κατασκευάζονται ούτε διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου φ.α. ούτε είναι δυνατό με κάποιες προϋποθέσεις να καταλήξει τέτοιος αγωγός για τη σύνδεση παροχής φ.α.

  Πρέπει λοιπόν να προστεθεί στο κεφάλαιο Ζ΄ του υπό ψήφιση νόμου και άρθρο που να προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στις οικοδομές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με δίκτυο λόγω ανυπαρξίας του έως και το χρόνο περάτωσής τμήματός τους ή του συνόλου και έτσι να θεωρείται περατωμένο το κτίριο χωρίς την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

  Τέλος σε τέτοιες περιπτώσεις γεννώνται και σοβαρά ερωτήματα για το ορθό και αναγκαίο της μελέτης φυσικού αερίου, όταν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σύνδεσης κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης και παράλληλα η εταιρεία φυσικού αερίου δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι θα έχει επεκταθεί το δίκτυό της στη διεύθυνση της οικοδομής έως το χρόνο λήξης της αρχικής άδειας ( τετραετία )

  ΄Αραγε οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που παρατηρούμε καθημερινά ημιτελείς και άχρηστες σε πληθώρα πιλοτών και όψεων κτιρίων επί δεκαετίες , θα είναι λειτουργικές , ασφαλείς και σύμφωνες με τις μελλοντικές απαιτήσεις , αν και εφόσον κάποτε υπάρξει δίκτυο στο δρόμο και πόσο έχουν ζημιωθεί οικονομικά οι ιδιοκτήτες από αυτές τις άχρηστες κατασκευές ;

 • 15 Ιουλίου 2022, 10:24 | Κ. & Ν. ΔΟΥΚΑΣ

  Προτείνεται να διαιρεθεί το άρθρο 55 σε 55Α και 55Β και να προστεθεί :
  «Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 συμπληρώνεται με την προσθήκη περίπτωσης 5 ως εξής : Νομίμως υφιστάμενες εγκατστάσεις ευαγών ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων που έχουν ανεγερθεί με βάση τις διατάξεις του από 8.3.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 90) δύνανται να επεκτείνονται στο ίδιο και σε όμορα γήπεδα σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης της παραγράφου 2, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στα από 20.2.2003 (Δ’ 199) και από 5.3.2004 (Δ’ 254) προεδρικά διατάγματα, εφόσον τα γήπεδα στα οποία αυτά έχουν ανεγερθεί και στα οποία σκοπείται η επέκταση δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».
  Άλλως να προστεθεί άρθρο 59 στο αυτό κεφάλαιο Ζ’ «Διατάξεις χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων» με το αυτό περιεχόμενο.

 • 15 Ιουλίου 2022, 10:57 | Λάζαρος Ντοανίδης

  Σε γενικές γραμμές είναι ακόμη ένα πρόχειρο νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί άρθρα και διατάξεις νόμων, που ψηφίστηκαν μόλις πριν 1 ή 2 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις τα τροποποιεί για 3η ή 4η φορά! Με δεδομένο αυτό δεν μπορείς να έχεις υψηλές απαιτήσεις.
  Παράδειγμα είναι το άρθρο 39 του ν/σ το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 του Ν 4258/2014 για 4η φορά (Ν 4495/2017, Ν 4602/2019, Ν4685/2020) από όταν εκδόθηκε. Επιπρόσθετα έτσι όπως προτείνεται να διαμορφωθεί δεν βγάζει κανένα νόημα ίσως γιατί έχουν γραφτεί λάθος οι παραπομπές στις παραγράφους, εδάφια και άρθρα. Χρειάζεται να ξαναγραφτεί πιο ξεκάθαρα σίγουρα και ιδίως (αν το καταλαβαίνω σωστά) η δυνατότητα κατασκευής έργων διευθέτησης σε μικρά υδατορέματα χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία οριοθέτησης, παρά μόνο με την έγκριση των έργων και των γραμμών πλημμύρας από την Δνση Τεχνικών έργων της περιφέρειας. Οψόμεθα στο τελικό κείμενο!
  Ένα θετικό στοιχείο του ν/σ αποτελεί το άρθρο 5 το οποίο έρχεται επιτέλους μετά από 11 χρόνια από την έκδοση του 4014/2011 να καταργήσει με σαφήνεια την διαδικασία καθορισμού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων. Στο μεσοδιάστημα των 11 ετών άλλες περιφέρειες θεωρούσαν υποχρεωτικό τον καθορισμό αποδέκτη και άλλες ότι δεν απαιτείται. Οπότε οι μελετητές έπρεπε πρώτα να ρωτήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στην κάθε περιφέρεια ποια είναι η άποψή τους για να κινηθούν αναλόγως. Εκτός όμως από το διοικητικό/τυπικό του θέματος, υπάρχει και το επιστημονικό το οποίο είναι πιο σοβαρό. Ο καθορισμός αποδέκτη γινόταν με μια απαρχαιωμένη σήμερα Υγειονομική Διάταξη του 1965, η οποία τότε και για περίπου 30 χρόνια μετά μπορεί να ήταν σημαντική, ωστόσο τα τελευταία 15 χρόνια είναι ξεπερασμένη. Τα κριτήρια διάθεσης που θέτει αφορούν σε πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα, επεξεργασία που την δεκαετία του 70 και 80 ήταν «υψηλής τεχνολογίας» για την Ελλάδα αφού οι περισσότερες πόλεις δεν είχαν καν αποχετευτικό. Σήμερα όμως, που η ελάχιστη επεξεργασία ακόμη και σε οικισμούς 2000 κατοίκων είναι η δευτεροβάθμια με απολύμανση, οι προβλέψεις της ΥΔ έχουν χάσει το νόημά τους. Είναι σαν να προσπαθείς με μελέτη να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας! Αυτό που χρειάζεται λοιπόν για την προστασία των επιφανειακών υδάτων είναι οι έλεγχοι της καλής/σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

 • 15 Ιουλίου 2022, 09:26 | Θεόδωρος Παντελέων

  για το άρθρο 46 του νομοσχεδίου

  Ορθότατη ρύθμιση και γίνεται έγκαιρα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων πριν τη λήξη των αδειών τους.
  Όμως οι οικονομικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία και την τροποποίηση της διάταξης που αφορά στη μετατροπή της άδειας δόμησης σε αορίστου χρόνου ( έστω με χρονοδιάγραμμα ) προκειμένου για τη συγκεκριμένη αναθεώρηση να μην είναι υποχρεωτική η προηγούμενη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις όψεις. Δηλαδή το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 νόμου 4030 / 2011 να διαμορφωθεί ως εξής :

  « γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ»

  Νομίζω ότι η προτεινόμενη προσθήκη διάταξης συνάδει με τα μέτρα που προβλέπονται στο μεθεπόμενο εδάφιο ( ε ) των ίδιων διατάξεων , για τις κατασκευές που παραμένουν ημιτελείς και για τις οποίες προβλέπεται τελικώς να μεριμνήσει ο δήμος, με καταλογισμό της δαπάνης στον ιδιοκτήτη , για την περίφραξή τους και την ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.
  ΄Αλλωστε η πρότασή μου αφορά σε αναθεώρηση για την οποία προβλέπεται ήδη μελέτη με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης.

 • 15 Ιουλίου 2022, 01:24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Το Άρθρο 39 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014 είναι γενικα σωστό, αλλά διατυπωμένο κατά δυσνόητο τρόπο, κατά την εκτίμησή μου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια.

 • 14 Ιουλίου 2022, 18:57 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Άρθρο 50. Μακάρι να ανοίξουν ξανά σύντομα τα ανθοπωλείο της Βουλής! Θα αναβαθμιστεί η εικόνα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

 • 14 Ιουλίου 2022, 13:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Επί του άρθρου 39.
  Για την παράγραφο 1:
  Η προτεινόμενη τροποποίηση για τα μικρά υδατορέματα παραπέμπει στις περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 4 , για τις οποίες η οριοθέτηση γίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αφού η προτεινόμενη διάταξη αναφέρει ότι γίνεται προσωρινή οριοθέτηση στα μικρά υδατορέματα, να διευκρινισθεί ότι αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση της ΥΔΟΜ, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες στην εφαρμογή της διάταξης αυτής.

  Για την παράγραφο 2:
  Υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια με έγκριση μετά την ισχύ του Ν880/1979, χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Στα ρυμοτομικά αυτά υπάρχουν μικρές καταπατήσεις της φυσικής κοίτης από κοινόχρηστους χώρους ή οικοδομικά τετράγωνα. Τι γίνεται με τα σχέδια αυτά; Θεωρούνται και αυτά «αυτοδικαίως άκυρα» , θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των ρυμοτομικών αυτών?

  Επίσης υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά με έγκριση πριν την ισχύ του Ν880/1979, στα οποία πολλοί δρόμοι χαράχθηκαν πάνω σε κοίτες ρεμάτων και μέχρι σήμερα λειτουργούν ακόμη ως ρέματα. Μπορούν να κατασκευασθούν κλειστοί αγωγοί στην θέση της φυσικής κοίτης των ρεμάτων, ώστε να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι δρόμοι του σχεδίου πόλεως;

  χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά.

 • 14 Ιουλίου 2022, 12:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Επί του άρθρου 39.
  Για την παράγραφο 1:
  Η προτεινόμενη τροποποίηση για τα μικρά υδατορέματα παραπέμπει στις περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 4 , για τις οποίες η οριοθέτηση γίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αφού η προτεινόμενη διάταξη αναφέρει ότι γίνεται προσωρινή οριοθέτηση στα μικρά υδατορέματα, να διευκρινισθεί ότι αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση της ΥΔΟΜ, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες στην εφαρμογή της διάταξης αυτής.

  Για την παράγραφο 2:
  Υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια με έγκριση μετά την ισχύ του Ν880/1979, χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Στα ρυμοτομικά αυτά υπάρχουν μικρές καταπατήσεις της φυσικής κοίτης από κοινόχρηστους χώρους ή οικοδομικά τετράγωνα. Τι γίνεται με τα σχέδια αυτά; Θεωρούνται και αυτά «αυτοδικαίως άκυρα» , θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των ρυμοτομικών αυτών?

 • 13 Ιουλίου 2022, 16:03 | Γιαννης

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:32 | ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 51 του υπο διαβούλευση Νόμου που έχει σχέση με μισθωμένα ακίνητα του Δημοσίου, μετά την ισχύ του Ν.4061/12, θα πρέπει
  1. Να ληφθεί υπ όψιν ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προχωρούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις αναφέρονται σε χρόνους 20- 25 έτη με δικαίωμα επέκτασης κατα 10 έτη. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ 30 ΕΤΩΝ. (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΣΕ «ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ¨».
  2. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ)

 • 13 Ιουλίου 2022, 13:05 | Τζαρας Μιχαλης

  Στο αρθ 55 η ημερομηνια αποκτησης του ομορου παρεμεινε ως 30-9-21. Λογω των δυσκολιων των καιρων πρεπει να παραταθει οπως επισης να διευκρινιστει ποια ημερομηνια θεωρειται ως ημερομηνια αποκτησης. Η ημερομηνια υπογραφης του συμβολαιου η αυτη της μεταγραφης.

 • 13 Ιουλίου 2022, 12:15 | Νικηφορίδης Π.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
  Η παράταση αφορά και τις άδειες δόμησης της παρ.6 του άρθρου 50 του Ν.4495/17.
  Η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, η οποία προσετέθη με την παρ.2, του άρθρου 12 του Ν.4612/19 είχε ορισθεί ως εξής:
  «6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.».
  Οι άδειες δόμησης Ν.4030/11 που εκδόθηκαν την 31.12.17, έχοντας ισχύ 4 χρόνια, έληξαν την 31.12.21. Επομένως, κάθε άδεια δόμησης που εκδόθηκε μεταγενέστερα (έως την εφαρμογή του συστήματος e-άδειες στις 15.10.18 ή μετέπειτα ως εκκρεμής υπόθεση), δεν περιλαμβάνεται στην παρ. 6 του άρθρου 50 και δεν υφίσταται για αυτή η παράταση που δίδεται.

 • 13 Ιουλίου 2022, 11:12 | Νικηφορίδης Π.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
  Στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, ορίζεται:
  «6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2022.».
  Πρέπει να τροποποιηθεί το χρονικό διάστημα 31.12.17, για να περιλαμβάνει όλες τις άδειες δόμησης του Ν.4030/11, που εκδόθηκαν μετά την 31.12.17.

 • 13 Ιουλίου 2022, 11:53 | Δέσποινα Δεληγιαννίδου

  Επί του άρθρου 51 στο σημείο που αναφέρεται ότι «Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού», να συμπληρωθεί και ο όρος Ακίνητα των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:21 | Δημητρόπουλος Ε.

  Στο άρθρο 39, παρ.1 αναφέρεται ότι για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίων μικρών υδατορεμάτων ή για έργα διευθέτησης μικρών υδατορεμάτων επιτρέπεται η διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης. Αντιθέτως στο άρθρο 5, παρ.2.2 του ν.4258/14 αναφέρει προϋπόθεση για την προσωρινή οριοθέτηση είναι η μη κατασκευή έργων διευθέτησης.

 • 13 Ιουλίου 2022, 08:33 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

  Σε πδ προστασίας, πολλές φορές καθορίσθηκαν περιοχές εξόρυξης λατομικών ορυκτών για τα λειτουργούντα τότε λατομεία, ώστε ως είθισθαι, μέχρι την λήξη της αδειοδότησης των να μην αναστατωθεί η λειτουργία των αντίστοιχων λατομικών επιχειρήσεων. Σε όλες δε τις περιπτώσεις αυτές όταν εγκρίνοντο σε μεταγενέστερο χρόνο, ρυθμιστικά ή πάσης φύσεως χωροταξικά σχέδια, αυτά καθόριζαν απαγορευτικές σκατευθύνσεις για τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις. Με την προτεινόμενη τροπολογία, ρυθμίζονται οι όροι και οι προύποθέσεις οι λατομικές περιοχές να αποχαρακτηρίζονται και να αποφεύγονται οι συγχύσεις.

  Η προτεινόμενη τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμός λατομικών περοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών, έχει ως εξής:

  Προσθήκη νέου εδαφίου β στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018).

  Η μέχρι σήμερα διατύπωση της παρ. 7, αριθμείται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται νέο εδάφιο β και αφορά αποχαρακτηρισμό λατομικών ζωνών που προβλέπονται σε Π.Δ. προστασίας. Μετά από αυτά η παρ. 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  ΄΄Άρθρο 48, παρ. 7΄΄
  α) Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησής τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου.

  β) Λατομικές περιοχές που καθορίσθηκαν για λατομεία εξόρυξης λατομικών ορυκτών, στα πλαίσια πδ προστασίας, αποχαρακτηρίζονται ολικά, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον ισχύουν οι παρακάτω σωρευτικοί λόγοι:
  β.1) Εφόσον αυτές έχουν περιέλθει τουλάχιστον σε δεκαετή αδράνεια.
  Β.2) Εφόσον ισχύει στην περιοχή Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, που οι κατευθύνσεις, ή γενικά οι προβλέψεις του για χρήσεις γης, είναι αντίθετες προς τη λειτουργία λατομείων ενώ τα σχέδια αυτά καθορίσθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο της εκδόσεως του π.δ. προστασίας.
  Η Απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και αφού προηγηθεί διαπιστωτική πράξη, της αρμόδιας Υπηρεσίας που ενέκρινε την τελευταία σύμβαση μίσθωσης και θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα, που η εκμετάλλευση παρέμεινε αδρανής. Επισπεύδοντες για την έκδοση της ως άνω απόφασης μπορεί να είναι ο Υπουργός ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού καθώς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον.
  Η ως άνω διαδικασία, πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή σε κάθε περίπτωση έγκρισης σύμβασης εκμετάλλευσης σε περιοχές πδ προστασίας και εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί να αποτελεί απαγορευτικό λόγο έκδοσης άδειας ερευνών της παρ. 2 του άρθρου 50 του παρόντος νόμου.

 • 12 Ιουλίου 2022, 23:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

  Άρθρο 12
  Για υψηλότερη προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες πριν την εφαρμογή δυσμενέστερων του Ν. 3937/2011 πολεοδομικών διατάξεων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά Γενικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Η εφαρμογή τυχόν υφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

 • 12 Ιουλίου 2022, 23:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ

  Προσθήκη τροποποίησης στο άρθρο 39

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3α που προστέθηκε στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 με το άρθρο 143 του ν. 4495/17, ώστε να συμπεριλάβει και τις τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως ως εξής:

  Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που απεικονίζονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια παλαιότερα του ν.880/1979 (Α΄58) και τα οποία έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων οικοδομικών τετραγώνων με τους όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον τα τεχνικά έργα βρίσκονται κάτω από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, όπως πιστοποιείται από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή από διάδοχη υπηρεσία ή από τον διάδοχο φορέα που διατηρεί το αρχείο. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των χρήσεων γης και των όρων δόμησης των όμορων οικοδομικών τετραγώνων.

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ

  Στο άρθρο 46 δίνεται παράταση της ισχύς των οικοδομικών αδειών με τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4710/2020.
  Προτείνεται η διάταξη να συμπληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας και παράταση της ισχύος της Προέγκρισης οικοδομικής αδείας, της παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4495/17, για κτίρια συνολικής επιφανείας έως 5000 τ.μ., η οποία σήμερα προβλέπεται στο ένα (1) έτος και εξίσωση της με την ισχύ των δύο (2) ετών, που προβλέπεται για κτίρια άνω των 5000 τ.μ.
  Η παραπάνω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη για τους παρακάτω λόγους:
  1. Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης. Καθώς σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή, στην οποία έχουν εκδοθεί την ίδια χρονική περίοδο προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών με διαφορετική ισχύ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα του μεγέθους των κτιρίων, αν εντός του ενός έτους τροποποιηθούν επί το δυσμενέστερο οι όροι δόμησης, οι προεγκρίσεις που αφορούν κτίρια μικρότερα των 5000 τ.μ. παύουν να ισχύουν και θα πρέπει να εκδοθούν νέες με τους δυσμενέστερους όρους δόμησης, ενώ για κτίρια που υπερβαίνουν τα 5000 τ.μ. οι Προεγκρίσεις παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Η προαναφερθείσα περίπτωση αποτελεί σαφώς διακριτή μεταχείριση και ανισονομία, καθώς όχι μόνο περιορίζει διακριτά το δικαίωμα δόμησης στις μικρότερου μεγέθους κατασκευές, αλλά παράλληλα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες τους σε περισσότερα έξοδα και δαπάνες για την τροποποίηση των εκπονημένων μελετών, καθώς και σε επανέκδοση νέων εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς που τυχόν έχουν εκδοθεί με βάση τις προηγούμενες μελέτες. Αποτελεί δε παράδοξο, καθώς η περιβαλλοντική και οικιστική επιβάρυνση που προκαλούν τα κτίρια κάτω των 5000 τ.μ. είναι σαφώς υποδεέστερη των πάνω από 5000 τ.μ.
  2. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση, για πολλές υπάρχουσες Προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, δεν έχει καταστεί δυνατόν η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών ή δεν έχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις, που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς, για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών.
  3. Η αύξηση της ισχύος των Προεγκρίσεων από το ένα έτος στα δύο, θα μειώσει το φόρτο εργασίας στις, ήδη υποστελεχωμένες σήμερα, Υ.Δομ., με τα γνωστά προβλήματα, αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες που εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μεταβολή όρων δόμησης, η επανέκδοση Προέγκρισης αποτελεί επαναληπτική γραφειοκρατική διαδικασία άνευ ουσιαστικού λόγου.
  Οπότε προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 46 ως εξής:
  Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Ισχύς Προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών. Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020 και του άρθρου 42 παρ.1 του Ν.4495/2017
  Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των οικοδομικών αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 52
  Παρατάσεις οικοδομικών αδειών
  Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2024.».
  Η ισχύς των Προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών παρατείνεται και η παρ. 1 του άρθρο 42 του Ν.4495/2017 (Α΄167) διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 42»
  1. Η προέγκριση οικοδομικής αδείας ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγηση της, ανεξαρτήτως επιφάνειας.
  Η παραπάνω προθεσμία ισχύει αναδρομικώς και για τις προεγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

  Γεώργιος Π. Κάππος
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc.
  ΜΔΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων

 • 12 Ιουλίου 2022, 19:50 | Alex

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55
  Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

  Λογω των καθυστερήσεων (Συμβολαιογραφικά Γραφεία, ΔΟΥ , Υποθυκοφυλακεία Κτηματολογικά Γραφεία) που προκύπτουν για την μεταγραφή ενος νεου Τίτλου Κτήσης, προκύπτει η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος.
  Επιπροσθέτως θα πρέπει να προστεθεί οτι :
  » ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατα χρονο έγκρισης της παρέκκλισης κατισχύει λοιπών διατάξεων ΖΟΕ ΓΠΣ ……»
  ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες

 • 12 Ιουλίου 2022, 19:07 | βασιλης

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 19:07 | Αλέξανδρος

  Αρθρο 39

  Θα πρέπει να επεκταθεί η ερμηνεία της παρ. 2 αρ. 5 και για περιοχές Natura και δάση καθώς για ακόμα μια φορά δεν συμπεραίνεται και θα δημιουργεί ασάφεια στις αρμόδιες ΥΔΟΜ.
  Επίσης εφόσον τα μικρά υδατορέματα βρίσκονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του Ν.4258/14 η διαδικασία προσωρινής οριοθέτησης ρέματος για έκδοση άδειας δόμησης θα έπρεπε να τηρείται για τα λοιπά υδατορέματα, ενώ για τα μικρά να τηρείται μόνο ο καθορισμός γραμμών πλημμύρας, με τις προβλέψεις του Νόμου (δηλαδή θεωρημένη μελέτη από Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. κλπ) και πάντα με την επιφύλαξη των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Δηλαδή η διάταξη του άρθρου 39 περί έκδοσης άδειας δόμησης να συμπληρωθεί στην παρ. 2 του άρθρου 4 για να έχει οριζόντια ισχύ ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, παραδοσιακό οικισμό, περιοχή Natura ή παρακείμενα σε δασική έκταση.

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:00 | Παύλος

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:09 | Νίκος Κασίμης

  Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό είναι εφικτό.

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:10 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

  1) Επί του άρθρου 46 του Νομοσχεδίου και
  2) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4759/2020

  Είναι επαινετέα η παράταση μέχρι την 31.12.2024 της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έληγαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 που θεσπίζεται με το αρθρ. 46 του Νομοσχεδίου ενόψει των εν γένει οικονομικών, υγειονομικών, κοινωνικών και συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως.

  Από τις κοινωνικές όμως και επαγγελματικές μου επαφές διαπιστώνω ότι χρειάζεται να παραταθεί για μια ακόμα διετία και η προθεσμία του άρθρου 40§ 1 εδ. Δ του Ν. 4759/20 (έκδοση εντός διετίας προέγκρισης οικοδομικής αδείας για ακίνητα-γεωτεμάχια εντός ζώνης σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών) που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 λήγει επίσης τον Δεκέμβριο του 2022, ιδίως ενόψει των κατωτέρω:

  Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.
  1. Το σύνολο των εν λόγω ακινήτων ανήκει σε ιδιώτες – μικροϊδιοκτήτες, που δεν είχαν άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για την προθεσμία και κάποια στιγμή αιφνιδιάστηκαν. Άλλωστε η πληροφορία για την θέσπιση της προθεσμίας αυτής δεν είχε λάβει πιο πριν οποιαδήποτε δημοσιότητα, ούτε σαν «φήμη» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ώστε να είναι «υποψιασμένοι» και να το παρακολουθούν. Αντίθετα, οι μόνες φήμες που κυκλοφορούσαν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν για επέκταση των σχεδίων πόλης και όλοι ήλπιζαν σε κάτι τέτοιο για να αξιοποιήσουν καλύτερα την (σημαντική γι αυτούς) περιουσία τους αυτή.

  2. Οι κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές κλπ συνθήκες που επικράτησαν και μετά τον Δεκέμβριο του 2020, από τότε δηλ. που θεσπίστηκε η προθεσμία μέχρι και σήμερα, οι συνεχείς νοσήσεις covid, η οικονομική δυσπραγία και αδυναμία του κόσμου κλπ, έχουν συντελέσει αποφασιστικά στο ότι οι περισσότεροι από τους μικροϊδιοκτήτες αυτούς δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την πιο πάνω προθεσμία και έτσι θα στερηθούν την ευκαιρία να φτιάξουν ένα σπίτι γι αυτούς ή τα παιδιά τους, αν και μάλιστα τόσα χρόνια, πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για «οικοδομήσιμο» ακίνητο.

  3. Από την αρχή του 2022 επικρατούν παγκοσμίως, (εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης), εφιαλτικές οικονομικές συνθήκες και ένας καλπάζων πληθωρισμός, που τους περιορίζουν ακόμα περισσότερο την οικονομική δυνατότητα να επιβαρυνθούν με τα έξοδα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ και έκδοση τουλάχιστον προέγκρισης οικοδομικής αδείας, αλλά, αντίθετα, όλοι φοβούνται πλέον να προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη μη αναγκαία για την επιβίωσή τους.

  Β. ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.

  1. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί επιπλέον και το ότι ο διαφορετικός τρόπος που εφαρμόζεται η διάταξη από τις διάφορες ΥΔΟΜ των Δήμων σε σχέση με την απόδειξη του ότι το ακίνητο έχει «δημιουργηθεί» και προϋπάρχει της κρίσιμης ημερομηνίας της 24.04.1977, δημιουργούν συχνά την ανάγκη δικαστικής απόφασης, (όπως ζητούνε πολλές ΥΔΟΜ) που να προσδιορίζει τον χρόνο «δημιουργίας» του ακινήτου, ιδίως στις περιπτώσεις που σε παλαιό τίτλο γίνεται επίκληση χρησικτησίας, πράγμα που συνεπάγεται και υψηλή δαπάνη για την δικαστική διαδικασία και τις σχετικές αμοιβές, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση που χαρακτηρίζει, ως πασίγνωστο, την απονομή της Δικαιοσύνης.

  Πιστεύω μάλιστα ότι πρέπει, έστω κατ’ εξαίρεσιν, ρητά να επιτραπεί νομοθετικά η χρήση ενόρκων βεβαιώσεων απευθείας στις πολεοδομίες, έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Έτσι π.χ. ενδεικτικά πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ενόρκων βεβαιώσεων αν υφίστανται μεταγεγραμμένοι επίσημοι τίτλοι (συμβόλαια μεταβίβασης, αποδοχές κληρονομιάς κλπ), που να καλύπτουν τουλάχιστον μια συνεχή εικοσαετία μέχρι την δημοσίευση του νόμου και, εφόσον, σε προηγούμενο της εικοσαετίας τίτλο (άρα προ του 2002) γίνεται από προκάτοχο, άμεσο ή απώτερο, επίκληση χρησικτησίας και σε σχέση με την χρησικτησία αυτή.

  Τέτοιες ρυθμίσεις αποκαθιστούν κοινωνικές αδικίες και ανισότητες υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων.

  Μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να έχει το εξής ενδεικτικό περιεχόμενο:

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  «Στην περίπτωση του άρθρου 40 παρ. 1 εδφ. δ του Ν. 4759/20 για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής αδείας ή οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει επίκληση χρησικτησίας, η απόδειξη του ότι το ακίνητο προϋπάρχει της 24.4.1977 γίνεται και βάσει δύο τουλάχιστον ενόρκων βεβαιώσεων αν υπάρχουν μεταγεγραμμένα συμβόλαια ή αποδοχές κληρονομίας κλπ που να καλύπτουν τουλάχιστον μία συνεχή εικοσαετία μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε κάποιον προγενέστερό τους τίτλο γίνεται επίκληση χρησικτησίας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 15:34 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Άρθρο 52: Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τα απαιτούμενα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στα εν λόγω οικόπεδα (έργα διαχείρισης όμβριων, έργα προστασίας του εδάφους και των επιφανειακών/υπόγειων υδάτων κλπ;
  Πώς ορίζονται οι «περιοχές με βιομηχανική χρήση»; Πρόκειται μόνο για τις ΒΙΠΕ;
  Θα ισχύει το άρθρο και σε περιπτώσεις δασικών γηπέδων και οικοπέδων;
  Θα ισχύει το άρθρο και σε περιπτώσεις γηπέδων και οικοπέδων με πιθανό αρχαιολογικό ενδιαφέρον;
  Μήπως πρέπει να μπει ένα όριο, π.χ. έως 10% του αδειοδοτημένου χώρου;

 • 12 Ιουλίου 2022, 15:44 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Άρθρο 51: Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τα απαιτούμενα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στα εν λόγω οικόπεδα (έργα διαχείρισης όμβριων, έργα προστασίας του εδάφους και των επιφανειακών/υπόγειων υδάτων κλπ; Σε περίπτωση αντίθεσης των χρήσεων με το εγκεκριμένο ΓπΣ τί θα γίνει;

 • 12 Ιουλίου 2022, 11:03 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜ-Θ

  Το άρθρο 51, αναφέρεται στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς.

  Για κτηνοτροφική χρήση οι παραχωρήσεις γίνονται για λιγότερα χρόνια.
  Στην περιοχή μας είναι στα (15) έτη άρα για να μην είναι ανεφάρμοστη η παρούσα νομοθετική παρέμβαση και για να συμπεριλάβει και τις κτηνοτροφικές χρήσεις ,θα πρέπει το χρονικό όριο, ειδικά για την κτηνοτροφία, να συμβαδίζει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  Συνεργαστείτε με το ΥΠΑΑΤ για τη διευθέτηση των χρονικών ορίων.

 • 12 Ιουλίου 2022, 09:38 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Επί του άρθρου 51 στο σημείο που αναφέρεται ότι «Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού», να συμπληρωθεί και το ..»ακίνητα δημοτικών εκτάσεων

 • 12 Ιουλίου 2022, 09:42 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Επί του άρθρου 51, προτείνεται εκτός των Ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, να υπαχθούν και τα ακίνητα δημοτικών εκτάσεων.

 • 12 Ιουλίου 2022, 09:23 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜ-Θ

  Στο άρθρο 51 τα 30 έτη παραχώρησης δεν ισχύουν σε παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για κτηνοτροφική χρήση.
  Οι παραχωρήσεις είναι στα 15 έτη.
  Πρέπει να μειωθεί το όριο τουλάχιστον σε ότι αφορά την κτηνοτροφία σύμφωνα με το κατώτερο όριο παραχώρησης.

 • 11 Ιουλίου 2022, 19:09 | ΜΧΠ

  Εφόσον με το άρθρο 46 παρατείνεται η ισχύς των αδειών που εκδόθηκαν μέχρι και 31-12-2020, έως τις 31-12-2024, για λόγους ισονομίας θα πρέπει να παραταθεί ανάλογα και ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.3α του άρθρου 6 του ΠΔ της 8-7-93 (ΦΕΚ 795/Δ/93) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ.5γ του άρθρου 42 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/Α/17), η οποία ισχύς είχε παραταθεί έως τις 31-12-2020 με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.4067/12, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η προθεσμία της εν λόγω διάταξης είχε διαδοχικά παραταθεί με διατάξεις αντίστοιχες με την προτεινόμενη από το παρόν σχέδιο νόμου, ωστόσο αναίτια δεν υπήρξε νέα παράταση μετά το 2020, ενώ παραμένουν οι λόγοι που επέβαλλαν τις διαδοχικές παρατάσεις.

 • 11 Ιουλίου 2022, 17:53 | Αντώνης Σηφάκης

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 παρ.1 ν. 4258/2014

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

  Υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης της ανωτέρω διάταξης. Για οριοθετημένα ρέματα τα οποία απαιτούν και έργα διευθέτησης των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί με το προϋφιστάμενο καθεστώς του άρθρου 6 του ν. 880/79 όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 και για τα οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης ΑΕΠΟ για τα έργα διευθέτησης πριν την ψήφιση του ν. 4258/2014, δεν μπορούν αυτά τα έργα να λάβουν χώρα. Κι αυτό διότι το υδατόρεμα πρέπει να έχει οριοθετηθεί μόνο σύμφωνα με τον 4258/2014. Αλλά επανοριοθέτηση υδατορεμάτων μπορεί να γίνει μόνο αν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση. Κατά συνέπεια στους λόγους επανοριοθέτησης πρέπει να προστεθεί και δεύτερος λόγος για να καλύψει τις ανωτέρω περιπτώσεις. Ειδικότερα, ο λόγος αυτός πρέπει να είναι το ότι η έγκριση τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε πριν την έκδοση του παρόντος νόμου. Με την προσθήκη της διατύπωσης του προτείνουμε μπορεί να γίνει επανοριοθέτηση και γι’ αυτό το λόγο και το ρέμα να επανοριοθετηθεί εκ νέου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του 4258/2014 και να εγκριθούν τα σχετικά έργα διευθέτησης μετά την έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα πάντα με τον 4258/2014.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4258/2014 μετά τη λέξη «οριοθέτηση» και πριν τη λέξη «μπορεί» προστίθεται η εξής διατύπωση: «ή η έγκριση τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε πριν την έκδοση του παρόντος νόμου» Το άρθρο 5 μετά την προσθήκη της διατύπωσης διαμορφώνεται ως εξής:

  ΝΕΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 5
  Ειδικές διατάξεις

  1. Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α 58) και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (Α 91), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση ή η έγκριση τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε πριν την έκδοση του παρόντος νόμου μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος.

 • 11 Ιουλίου 2022, 14:05 | ΜΑΡΚ.ΚΩΝ/ΝΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  Άρθρο 55 Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

  Κατά τη μακρόχρονη περίοδο της πανδημίας αλλά και του υποχρεωτικού εγκλεισμού που επιβλήθηκε για λόγους ασφαλείας, τόσο οι δημόσιες δομές / υπηρεσίες (υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο, κλπ) όσο και οι ιδιωτικές συμβολαιογραφικές υπηρεσίες χρειάστηκε να αναβάλλουν επανειλημμένως τα σχετικά ραντεβού.
  Δεδομένης της κρισιμότητας της χρονοκαθυστέρησης αυτής, είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου.

 • 9 Ιουλίου 2022, 11:27 | Κατερίνα

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55

  Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

  Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών λόγω της πανδημίας, των καθυστερήσεων ορισμού ραντεβού με συμβολαιογράφους και υποθηκοφυλακεία για ελέγχους τίτλων είναι απαραίτητη και η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος ήτοι 30-09-22.

 • 8 Ιουλίου 2022, 13:42 | Katerina

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55
  Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

  Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών λόγω της πανδημίας, των καθυστερήσεων ορισμού ραντεβού με συμβολαιογράφους,ΔΟΥ και υποθηκοφυλακεία για ελέγχους τίτλων είναι απαραίτητη και η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος.

 • 8 Ιουλίου 2022, 10:38 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΝOΙΑ ΟΤΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (π.χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ). ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΚΡΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ Ν.4258/2014) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4258/2014.

 • 8 Ιουλίου 2022, 09:54 | ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

  Επί του άρθρου 39 (που τροποποιεί ν. 4258/2014)
  Με την ευκαιρία τροποποίησης του ν. 4258/2014, θα ήθελα να τονίσω ορισμένα προβλήματα, που με την ευκαιρία θα μπορούσαν να επιλυθούν:
  1.Άρθρο 3.Α. 4: Να διευκρινισθεί ποια είναι η διαδικασία που τηρείται για τις περιοχές Natura και τα δασικά. Η έκφραση «Για τις περιοχές Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, ……» οδηγεί σε διάφορες ερμηνείες (βλ. και Πράξη 26/2021 ΚΕΣΥΠΟΘΑ που υποστηρίζει την έκδοση Π.Δ.).
  2.Άρθρο 4, παρ. 1.8: Σχετικά με φωτοβολταϊκούς σταθμούς να συμπληρωθεί η περίοδος επαναφοράς της υδραυλικής μελέτης (η έκφραση « υδραυλική μελέτη …… για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς» δεν λέει τίποτα) και κυρίως η διαδικασία που τηρείται (πού κατατίθεται η μελέτη κ.λπ.).
  3.Άρθρο 5, παρ. 2: Να προβλεφθεί τι γίνεται στην περίπτωση που γίνεται κατ’εξαίρεση προσωρινή οριοθέτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας η οποία τελικά ΔΕΝ εκδίδεται. Θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εκδοθεί η οικ. άδεια.

 • 7 Ιουλίου 2022, 12:33 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 να διευκρινιστεί ο όρος » εκτός συναλλαγής» (π.χ.αφορά την εκμετάλλευση του γηπέδου: τον συντελεστή δόμησης? την εισφορά σε γη ξενοδοχειακών μονάδων? κλπ).