ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (άρθρα 59-75)

 

Άρθρο 59
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου χρησιμοποιούνται οι εξής ορισμοί:
1. Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (Άδεια Έρευνας ΥΑΠ): Η άδεια που χορηγείται για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, ιδίως μελετών βυθού, ανεμολογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών, κυματολογικών, περιβαλλοντικών και λοιπών μελετών που είναι αναγκαίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, εντός μιας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ).
2. Επενδυτής ΥΑΠ: Ο κάτοχος Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων που λαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, εντός συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ.
3. Έργο Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το έργο που αποτελείται από ένα Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο (ΥΑΠ), μετά των αναγκαίων συνοδών έργων στον θαλάσσιο, υποθαλάσσιο και χερσαίο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγκαταστάσεων και έργων διασύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
4. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το πρόγραμμα που εγκρίνεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 74, με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας ΥΑΠ.
5. Έργα Διασύνδεσης Επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Οι υποδομές δικτύων που υλοποιούνται για τη διασύνδεση ενός ΥΑΠ με το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και, μέσω αυτού, με το ΕΣΜΗΕ.
6. Έργα Διασύνδεσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ: Οι υποδομές δικτύων που υλοποιούνται για τη διασύνδεση μιας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, με το ΕΣΜΗΕ.
7. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ): Η θαλάσσια περιοχή εντός της οποίας το Δημόσιο δύναται καθορίζει μια ή περισσότερες Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ.
8. Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ: Η θαλάσσια περιοχή εντός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, στην οποία παραχωρείται από το Δημόσιο το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης Έργων ΥΑΠ.
9. Σημείο Διασύνδεσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης: Ο υποσταθμός ζεύξης εντός της ΠΟΑΥΑΠ ή κατά το δυνατόν εγγύτερα από τεχνοοικονομική άποψη προς αυτήν, η οποία αποτελεί το σημείο σύνδεσης ενός Έργου ΥΑΠ με το ΕΣΜΗΕ.
10. Τέλος Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το Τέλος που καταβάλλει εφάπαξ ο αιτών την έκδοση Άδειας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών, στον Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.
11. Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο (ΥΑΠ): Η συστοιχία ανεμογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο, είτε αυτές εδράζονται σταθερά στον βυθό, είτε επιπλέουν όντας συνδεδεμένες με τον βυθό με κινητά μέσα.
12. Φορέας ΥΑΠ: Ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση για λογαριασμό του Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος.

Άρθρο 60
Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών
1. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έρευνα, την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης Έργων ΥΑΠ, εντός των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ.
3. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 1 και 2 ανατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) του άρθρου 145 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), που ορίζεται ως Φορέας ΥΑΠ. Για τον σκοπό αυτό η ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», προσαρμόζοντας αντίστοιχα και το καταστατικό της. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company», και τον διακριτικό τίτλο «HEREMA». Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» ή «ΕΔΕΥ Α.Ε.» νοείται η επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» ή «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», αντιστοίχως.»

Άρθρο 61
Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της δραστηριότητας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) τελούνται σύμφωνα με:
(α) τον ενεργειακό σχεδιασμό και τους στόχους της χώρας, όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β’ 4893/2019),
(β) τον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
(γ) τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον χερσαίο χώρο, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), του άρθρου 13Α του ν. 4269/2014 (Α’ 142), της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια του ν. 4546/2018 (Α’ 101), καθώς και τις διεθνείς πρακτικές και τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4447/2016 (Α’ 241),
(δ) τις απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας,
(ε) άλλα κριτήρια, όπως η ύπαρξη μνημείων και ναυαγίων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων κρίσιμων υποδομών, θαλάσσιων πεδίων που υπόκεινται σε περιορισμούς, διαδρόμων ναυσιπλοΐας, καθώς και κριτήρια που αφορούν σε παραγωγικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.
2. Ο Φορέας ΥΑΠ μεριμνά για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στη βάση αυτής, σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, βάσει των κριτηρίων και δεσμεύσεων της παρ. 1.
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ θέτει τους βασικούς άξονες σε εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, χωροθέτηση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση ΥΑΠ, καθώς και μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους εγκατεστημένης ισχύος για Έργα ΥΑΠ. Παράλληλα, περιέχει τις περιοχές που μπορούν να υποδεχτούν Έργα ΥΑΠ ως εν δυνάμει Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και προβαίνει σε εκτίμηση της ισχύος Έργων ΥΑΠ που μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτές. Το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ υποβάλλεται από τον Φορέα ΥΑΠ στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ υπόκειται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Ο Φορέας ΥΑΠ μεριμνά για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτιμώνται ιδίως η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των εν γένει οικοσυστημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα της θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, καθώς και του πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, η εθνική ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Ο Φορέας ΥΑΠ υποβάλλει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ακολούθως διαβιβάζει την εισήγησή της επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
5. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παρ. 4, την οποία διαβιβάζει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 62
Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών
1. Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) εκπονεί τεχνικές μελέτες για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Με τις μελέτες αυτές καθορίζονται επίσης οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε κάθε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ και τις ειδικές συνθήκες κάθε ΠΟΑΥΑΠ, ενώ εκτιμάται η ελάχιστη και μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτήν. Με την τεχνική μελέτη των ΠΟΑΥΑΠ προτείνονται Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός αυτών, σύμφωνα με κριτήρια που διασφαλίζουν την τεχνική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και τη βιωσιμότητα των Έργων ΥΑΠ που εγκαθίστανται εντός της.
2. Επί των σχεδίων των τεχνικών μελετών της παρ. 1 ζητείται γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού Ανάπτυξης Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ της παρ. 1 του άρθρου 68, η οποία χορηγείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διατύπωση του σχετικού αιτήματος, μετά την πάροδο της οποίας, σε περίπτωση που δεν διατυπωθεί γνώμη, θεωρείται ότι η ανωτέρω Επιτροπή δεν έχει αντιρρήσεις επί αυτών.
3. Η τεχνική μελέτη κάθε Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ υποβάλλεται από τον Φορέα ΥΑΠ στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η κάθε τεχνική μελέτη υποβάλλεται, με μέριμνα του Φορέα ΥΑΠ, σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης μέσω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία, μεταξύ άλλων, αξιολογούνται οι επιπτώσεις της ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ εντός αυτής. Ο Φορέας ΥΑΠ υποβάλλει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης διαβιβάζει την εισήγησή της επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον προσδιορισμό εκάστου ΠΟΑΥΑΠ στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί της τεχνικής μελέτης της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη και διαβιβάζοντας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της παρ. 4.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.ΘΑ), οριοθετείται μια ή περισσότερες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και ορίζονται οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε αυτές. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου εγκρίνονται επίσης οι κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη των ΥΑΠ, σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7. Με το προεδρικό διάταγμα οριοθέτησης εκάστης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ δύνανται να καθορίζονται η εκτίμηση της μέγιστης και ελάχιστης ισχύος των έργων ΥΑΠ που οριοθετούνται σε καθεμία εξ αυτών.

Άρθρο 63
Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας ‘Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών
1. Η διενέργεια έρευνας και η εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων που είναι αναγκαίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) σε κάθε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Έρευνας ΥΑΠ, μετά από σχετική αίτηση στον Φορέα ΥΑΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ του άρθρου 62, ορίζονται η ημέρα έναρξης και η χρονική διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση Αδειών Έρευνας ΥΑΠ εντός των οριοθετημένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Κάθε χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Νέοι περίοδοι υποβολής αιτήσεων, δύναται να εκκινούν μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, από το τέλος του ως άνω διμήνου.
3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ σε περισσότερες από μια ΠΟΑΥΑΠ. Ο Φορέας ΥΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις και εκδίδει Άδειες Έρευνας ΥΑΠ για όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος.
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Ερευνών ΥΑΠ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ε.Ε. στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς και στο μέτρο που η υπό έκδοση Άδεια εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών.
5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σχετική πλατφόρμα που τηρεί ο Φορέας ΥΑΠ.
Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ προσδιορίζονται τα κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας των αιτούντων, τα οποία διασφαλίζουν ότι οι Επενδυτές ΥΑΠ είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα τεχνικής και οικονομικής επάρκειας για την ανάπτυξη έργων καινοτόμων τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα ΥΑΠ. Τα κριτήρια δύνανται να διαφοροποιούνται για κάθε τεχνολογία ΥΑΠ (τεχνολογία σταθερής έδρασης ή πλωτά).
Ως προς την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
α) Αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη στην ανάπτυξη και λειτουργία Έργων ΥΑΠ, εκ των οποίων ενός κατ’ ελάχιστον Έργου ΥΑΠ ισχύος εκατό (100) MW, και
β) αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία λειτουργίας και συντήρησης έργων ΥΑΠ ισχύος μεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) MW.
Ως προς τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
α) Ετήσιος κύκλος εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των μετόχων αυτού, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο αθροιστικός κύκλος εργασιών, που υποβάλει την αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών ΥΑΠ μεγαλύτερος των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (2.000.000.000 €) (μέσος όρος τριών τελευταίων ετών), και
β) αναλογία ιδίων προς δανειακών κεφαλαίων μεγαλύτερή του είκοσι τοις εκατό (20%), και
γ) υποβολή της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 65.
6. Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ πληρούν επίσης τα κριτήρια επιλογής και ποιοτικής αξιολόγησης του άρθρου 39 του ν. 4413/2016 (Α’ 148), τα οποία αποδεικνύουν με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.
7. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και η εκδοθείσα άδεια καταχωρείται στο Μητρώο Αδειών Έρευνας ΥΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι σωρευτικά:
α) Είναι τυπικά πλήρης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ της παρ. 5.
β) συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών που ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλίων ευρώ (10,000 €),
γ) ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω,
δ) αναφέρονται οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ στις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την έρευνα και διενέργεια τεχνικών μελετών και μετρήσεων για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΥΑΠ,
ε) οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου,
στ) υποβάλλονται στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού, ή των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών, να υλοποιήσουν το έργο ΥΑΠ με βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης από τον αιτούντα της απαιτούμενης χρηματοδότησης, ιδίως ίδια κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση, σύμφωνα με την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ της παρ. 5, και
ζ) συνοδεύεται από την εγγυητική επιστολή του άρθρου 65.
8. Εφόσον η αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Ο Φορέας ΥΑΠ δύναται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, να ζητά διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα, επί των ήδη υποβληθέντων εντός τακτής προθεσμίας, άλλως η αίτηση θεωρείται πλήρης. Η μη προσκόμισή τους από τον αιτούντα εντός της τεθείσας προθεσμίας καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.
9. Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο αιτών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 64
Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Η Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι σωρευτικά:
α) δεν τίθενται θέματα σχετικά με: αα) την εθνική ασφάλεια, αβ) τη δημόσια υγεία και ασφάλεια,
β) ικανοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 63.
2. Η Άδεια Ερευνών ΥΑΠ εκδίδεται ή απορρίπτεται από το Φορέα ΥΑΠ εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3. Σε περίπτωση απόρριψης από τον Φορέα ΥΑΠ της αίτησης για χορήγηση Άδειας Ερευνών ΥΑΠ, ο Φορέας ΥΑΠ εκδίδει σχετική πράξη που αποστέλλεται στον αιτούντα, η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ.
4. Κατά της απόφασης χορήγησης ή άρνησης χορήγησης, παύσης ισχύος ή ανάκλησης Άδειας Ερευνών ΥΑΠ χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Φορέα ΥΑΠ, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα ΥΑΠ. Η απόφαση που εκδίδεται επί της ενδικοφανούς προσφυγής προσβάλλεται με αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το όνομα/την επωνυμία του αιτούντος,
β) τη γεωπληροφοριακή απεικόνιση και τις συντεταγμένες οριοθέτησης των ΠΟΑΥΑΠ στις οποίες ο αιτών επιθυμεί τη διενέργεια ερευνών για τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΥΑΠ,
γ) τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Ερευνών ΥΑΠ,
δ) τους γενικούς όρους διενέργειας υπεράκτιων αιολικών ερευνών που ορίζονται με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ,
ε) τυχόν ειδικούς όρους που επιβάλλονται με το προεδρικό διάταγμα καθορισμού Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) ή με την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ.
6. Ο Φορέας ΥΑΠ τηρεί Μητρώο Αδειών Έρευνας ΥΑΠ στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Αδειών Ερευνών ΥΑΠ και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει πρόσβαση στο Μητρώο Αδειών Έρευνας ΥΑΠ.
7. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τον κάτοχό της.
8. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ παύει αυτοδικαίως να ισχύει μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της ή μετά από σχετικό αίτημα του κατόχου αυτής ή μετά από απόφαση ακύρωσης αυτής εφόσον, μετά από σχετικό έλεγχο του Φορέα ΥΑΠ, δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του άρθρου 63 ή οι όροι της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ.
9. Η εγκατάσταση ενός έργου ΥΑΠ επιτρέπεται αποκλειστικά στους κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) Άδειας Έρευνας ΥΑΠ για την ΠΟΑΥΑΠ που αφορά η Άδεια αυτή.

Άρθρο 65
Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ αποτελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της αίτησης χορήγησης Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και συνυποβάλλεται με αυτή.
3. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10,000 €/MW) βάσει της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ που δύναται να εγκατασταθούν σε κάθε ΠΟΑΥΑΠ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 62.
4. Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής δύναται να καλύπτεται από περισσότερες Εγγυητικές Επιστολές.
5. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, επιστρέφεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. Στην περίπτωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ,
β) με τη λήξη ή ακύρωση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ,
γ) με την υποβολή αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου από τον κάτοχο της Άδειας, σύμφωνα με τον παρόντα.
7. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο Φορέας ΥΑΠ, με απόφασή του, καθορίζει το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ.

Άρθρο 66
Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), εντός δύο (2) ετών από τη λήξη του πρώτου κύκλου υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Άδειας Έρευνών ΥΑΠ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ κάθε Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ).
2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 74, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 74 για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Έρευνας ΥΑΠ.
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής σε κάθε διακριτή διαγωνιστική διαδικασία είναι οι κάτοχοι Άδειας Έρευνας ΥΑΠ για τη συγκεκριμένη ΠΟΑΥΑΠ. Ο κάθε συμμετέχων υποβάλλει διακριτές προσφορές για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ που βρίσκεται εντός της ΠΟΑΥΑΠ που έχει λάβει Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και για την οποία επιθυμεί την εγκατάσταση Έργου ΥΑΠ.
4. Για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, κριτήριο επιλογής για την επιλογή του Επενδυτή ΥΑΠ είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ. Ο συμμετέχων που επιλέγεται από την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου ΥΑΠ εντός της Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ (Επενδυτής ΥΑΠ).
5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται:
α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης,
β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των Έργων ΥΑΠ από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε σε αυτή,
γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων,
δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας,
ε) αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής για την έκδοση της Άδειας Έρευνας του άρθρου 65,
Για τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων τους αρμόδια είναι η ΡΑΕ.
6. Αν ο συμμετέχων στην ανταγωνιστική διαδικασία της παρ. 3 δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής, των αποφάσεων της παρ. 5 του παρόντος και της παρ. 5 του άρθρου 74, οι εγγυητικές επιστολές που λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή, την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
7. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
8. Μέχρι κάλυψης της συνολικής δημοπρατηθείσας ισχύος, η ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων για κάθε Περιοχή ΥΑΠ, τον επιλεγέντα για την υλοποίηση του Έργου ΥΑΠ σε κάθε Περιοχή ΥΑΠ, ανακοινώνοντας τον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη προσφορά.
9. Τα Έργα ΥΑΠ που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς (ΤΑ) που προέκυψε από την αντίστοιχη προσφορά που υπέβαλαν στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ που επελέγησαν. Η ΣΕΔΠ ισχύει για είκοσι (20) έτη.
10. Για τις περιπτώσεις κατόχων Έργων ΥΑΠ οι οποίοι λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.
11. Για τα Έργα ΥΑΠ, τα οποία συνάπτουν ΣΕΔΠ, η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογίας ΑΠΕ της περ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της τεχνολογίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4414/2016.

Άρθρο 67
Αδειοδοτική Ωρίμανση Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Ο Επενδυτής Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) υποβάλλει στον Φορέα Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) – Α΄ Φάση, της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4685/2020 και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού. Με απόφαση του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης του πρώτου εδαφίου, χορηγείται στον Επενδυτή ΥΑΠ Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων εκδίδεται για έργο με ισχύ εντός των εκτιμώμενων ανώτατων και κατώτατων ορίων που έχουν οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 62. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από αίτηση του Επενδυτή ΥΑΠ τα σχετικά όρια δύνανται να μεταβληθούν, κατά μέγιστη απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%), από τις ακραίες τιμές τους για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης, περιβαλλοντικών ή αδειοδοτικών περιορισμών και άλλων αντικειμενικών περιστάσεων.
3. Οι Επενδυτές ΥΑΠ που λαμβάνουν Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων υποχρεούνται να λάβουν όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ, στον ν. 4685/2020 και ειδικότερα στο άρθρο 12 αυτού, στο γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
4. Ο κάθε Επενδυτής ΥΑΠ θέτει το Έργο ΥΑΠ σε λειτουργία το αργότερο εντός έξι (6) ετών από την ημερομηνία διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγη. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 68
Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα – Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), αποστολή της οποίας είναι η υποστήριξη του Φορέα ΥΑΠ και η διευκόλυνση της συνεργασίας του με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη των ΥΑΠ και ειδικότερα για:
α) τον προσδιορισμό της μέγιστης δυνατότητας απορρόφησης αιολικής ισχύος από κάθε θαλάσσια περιοχή που περιγράφεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ,
β) τον προσδιορισμό ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος και ενδεικτικού κόστους της διασύνδεσης των περιοχών αυτών με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ),
γ) τον προσδιορισμό διασυνδετικών λύσεων για την ισχύ των ΥΑΠ, κατά τον τεχνικά και οικονομικά βέλτιστο τρόπο,
δ) την επίτευξη συνεργειών με τα δίκτυα υποθαλάσσιων διασυνδέσεων για τη διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
ε) την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα και την απορρόφηση της παραγωγής των τοπικά εγκατεστημένων σταθμών,
στ) τη διερεύνηση της συμβατότητας με τις τεχνικές δυνατότητες των υποδομών του ηπειρωτικού συστήματος και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους,
ζ) τη διερεύνηση της συμβατότητας και συνέργειας με μεγάλης κλίμακας διασυνδετικά έργα, όπως οι διασυνοριακές διασυνδέσεις,
η) την εκτίμηση της αναγκαίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του ΕΣΜΗΕ, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντα και η ανάπτυξη και λειτουργία των Έργων ΥΑΠ, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β’ 4893/2019).
2. Η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ αποτελείται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα ΥΑΠ,
ε) μέχρι τρεις (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες,
καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
3. Η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ δύναται να διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε αρμόδιο φορέα για τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, κατά τον τεχνικά και οικονομικά βέλτιστο τρόπο, σύμφωνα με την παρ. 1.
4. Οι φορείς της παρ. 2, εκπρόσωποι των οποίων συμμετέχουν στην Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, δύνανται να απευθύνουν ερωτήματα στην Επιτροπή της παρ. 1 για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της, κοινοποιώντας τα παράλληλα και στους λοιπούς φορείς της παρ. 2. Η Επιτροπή απαντά στο ερώτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του και η απάντησή της συνεκτιμάται απ’ όλους τους φορείς της παρ. 2.
5. Ο ΑΔΜΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διασύνδεσης από το ΕΣΜΗΕ, μέχρι το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Ο ΑΔΜΗΕ, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, εφόσον αυτή έχει διατυπωθεί, εκπονεί μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ τις αναγκαίες τροποποιήσεις του ισχύοντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης των δικτύων αυτών.
6. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, εγκρίνει το τροποποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. Το κόστος κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ επιβαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και ανακτάται από αυτόν μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ). Με απόφαση της ΡΑΕ εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας.
7. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των Έργων Διασύνδεσης ΠΟΑΥΑΠ και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους βάσει των άρθρων 108 και 108Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Περαιτέρω, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σε περίπτωση απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα. Με απόφαση της ΡΑΕ εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
8. Μετά από αίτημα του Φορέα ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, εφόσον έχει διατυπωθεί, εκδίδει εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 6 του άρθρου 62, απόφαση δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για τη σύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της εκτιμώμενης ισχύος Έργων ΥΑΠ που αντιστοιχεί στις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ κάθε ΠΟΑΥΑΠ που εγκρίθηκε με το οικείο προεδρικό διάταγμα. Η απόφαση δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου παραμένει σε ισχύ μέχρι να αποσταλεί δήλωση από τον Φορέα ΥΑΠ στον ΑΔΜΗΕ ότι η συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ δεν είναι πλέον δεκτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οπότε και ο δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος αποδεσμεύεται.
9. Για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ ο επιτυχών στη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 66 υποβάλει στον ΑΔΜΗΕ αίτηση για την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, η οποία συνοδεύεται από μελέτη διασύνδεσης του Έργου ΥΑΠ με το ΕΣΜΗΕ (Έργα Διασύνδεσης Επενδυτή ΥΑΠ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
10. Έκαστος Επενδυτής ΥΑΠ επιβαρύνεται με το κόστος της κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης, όπως προσδιορίζεται στην οριστική προσφορά σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ.
11. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει κατά προτεραιότητα οριστική προσφορά σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, την οποία ο Επενδυτής ΥΑΠ αποδέχεται εντός δύο (2) μηνών, καταθέτοντας τη σχετική εγγυητική επιστολή όρων σύνδεσης.
12. Η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, οπότε και επιστρέφεται στον Επενδυτή ΥΑΠ η εγγυητική επιστολή της παρ. 11.
13. Μετά την έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ και ο Επενδυτής ΥΑΠ υπογράφουν Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 69
Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) το οποίο δεν εφαρμόζεται στα Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου ΥΑΠ, έως το τέλος της λειτουργίας του, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Έργο ΥΑΠ επιβαρύνεται με Ειδικό Τέλος ΥΑΠ που αντιστοιχεί σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%), επί των προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εσόδων, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο δεν είναι μικρότερο από δύο ευρώ (2€) ανά παραγόμενη MWh.
2. Το Ειδικό Τέλος ΥΑΠ διατίθεται από τον φορέα που αποζημιώνει τον κάτοχο του Έργου ΥΑΠ απευθείας σε διακριτό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Άρθρο 70
Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
1. Για τις περιπτώσεις κατόχων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) του άρθρου 66 οι οποίοι λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται βάσει του Συντελεστή Απομείωσης Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
2. Για τα Έργα ΥΑΠ, για τα οποία συνάπτεται Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της τεχνολογίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4414/2016.
3. Αναστέλλεται η υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για Έργα ΥΑΠ, εκτός και εάν έχουν επιλεγεί με τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 66.
Το άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγής δεν εφαρμόζεται στα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

Άρθρο 71
Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α ν. 4447/2016
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α΄241) τροποποιείται ως προς τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) με την προσθήκη της φράσης «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)» και η παρ.3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κύρια αρμοδιότητα του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. είναι η, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, παροχή γνώμης σε περίπτωση αντικρουόμενων ή ασαφών διατάξεων μεταξύ χωροταξικών πλαισίων ή σχετικά με τη συμβατότητα χωρικών πλαισίων ή σχεδίων όλων των κατηγοριών και επιπέδων προς τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό ή παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων ή ερμηνειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με χωροταξικά θέματα, τα οποία παραπέμπονται προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. γνωμοδοτεί, επίσης, για την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), για τον χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών, με τον αντίστοιχο πυθμένα, ως καταδυτικών πάρκων και για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) και Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (Σ.Τ.Κ.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η γνωμοδότηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, άλλως, η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας δεν εμποδίζει την πρόοδο των διαδικασιών. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του όργανα και φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τα αντικείμενα, επί των οποίων παρέχει γνώμη.».

Άρθρο 72
Παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δημοσίου
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η παραχώρηση στον Παραχωρησιούχο της χρήσης ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο προς εξυπηρέτηση των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης Έργου Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Η παραχώρηση γίνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνα ή η εκμετάλλευση. Οι παραχωρήσεις του παρόντος ενεργούνται κατά παρέκκλιση και των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 73
Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος – Προσθήκη παρ. 11Α στο άρθρο 13Α ν. 2971/2001
Μετά την παρ. 11 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), περί παραχώρησης απλής χρήσης του αιγιαλού, προστίθεται νέα παρ. 11α, ως εξής:
«11α. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιτρέπεται η παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών πακτωμένων στον πυθμένα ή πλωτών εξεδρών για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών με σκοπό την καταγραφή και μέτρηση των κλιματολογικών συνθηκών και ιδίως του αιολικού δυναμικού, για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση. Ο φάκελος της αίτησης για την παραχώρηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει απλή τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση εξοπλισμών, των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών και διαστάσεων, του τρόπου θεμελίωσης ή αγκύρωσης και του τρόπου ενεργειακής τροφοδοσίας και επικοινωνίας. Για την εφαρμογή της παρούσας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6 έως 10 του άρθρου 14.».

Άρθρο 74
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού εγκρίνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), μαζί με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης εκάστης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 62, και μετά τη διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 66, δύνανται να καθορίζονται μια ή περισσότερες επιμέρους Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός οριοθετημένων ΠΟΑΥΑΠ, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ΠΟΑΥΑΠ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), τροποποιείται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής Κανονισμός), ώστε να καταλαμβάνονται και τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, τα οποία κατατάσσονται στα Ειδικά Έργα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης του άρθρου 66 ορίζεται η κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των ΠΟΑΥΑΠ, και η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μία από αυτές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, καθορίζονται, για την εφαρμογή του άρθρου 66:
α) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών,
β) το ελάχιστο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών,
γ) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων,
δ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, οι οποίες υπολογίζονται για ορισμένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ως προς το σύνολο της επένδυσης για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,
ε) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων Έργων ΥΑΠ,
στ) το τέλος συμμετοχής υπέρ της ΡΑΕ που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες,
ζ) τα όρια ισχύος Έργων ΥΑΠ ή Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ κατακύρωσης στους συμμετέχοντες,
η) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα.
Επίσης, με την απόφαση αυτή δύναται να καθορίζονται:
α) ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το μοντέλο της δημοπρασίας, κ
β) οι Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, για τις οποίες η επιλογή των αναδόχων υλοποίησης των έργων ΥΑΠ γίνεται βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης,
γ) οι Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, για τις οποίες η επιλογή των αναδόχων υλοποίησης των έργων ΥΑΠ γίνεται στη βάση της υψηλότερης οικονομικής προσφοράς για την εγκατάσταση Έργων ΥΑΠ, που συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός κάθε ΠΟΑΥΑΠ, και
δ) η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μια από αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68, τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού, Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ και οι αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η θητεία των μελών της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται ο τρόπος και το ποσοστό κατανομής των εσόδων του ειδικού διακριτού λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 69:
α) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού που είναι παρακείμενοι των Έργων ΥΑΠ,
β) στους κατοίκους των ΟΤΑ αυτών, κατ’ αναλογία των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών τους, όπως έχουν δηλωθεί στον οικείο ΟΤΑ Α’ βαθμού,
γ) στους επαγγελματίες αλιείας με έδρα τους ΟΤΑ που είναι παρακείμενοι των Έργων ΥΑΠ,
δ) για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»,
ε) για την ενίσχυση του έργου του Φορέα ΥΑΠ.
Με την ίδια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των εσόδων του λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 69.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπεται, για την εφαρμογή του άρθρου 72, η παραχώρηση στον Παραχωρησιούχο της χρήσης ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, προς εξυπηρέτηση των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης Έργου ΥΑΠ, με αντάλλαγμα που καθορίζεται μετά από γνώμη επιτροπής που αποτελείται από Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο και εισήγηση των προϊσταμένων των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το αντάλλαγμα της χρήσης και καθορίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα για τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 75
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις, περί θαλάσσιων αιολικών πάρκων:
α) τo άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129),
β) η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), και
γ) η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020.

 • 18 Ιουλίου 2022, 15:42 | Efstathios Pasakopoulos

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 18 Ιουλίου 2022, 07:11 | Panagiotis Theodorou

  Αυτό που συμβαίνει με τη συγκεκριμένη πρόταση Νόμου, και τον τρόπο που μεθοδεύονται συμφέροντα συγκεκριμένων, προσβάλει την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών για άλλη μία φορά, και προσβάλει και τις ενδιαφερόμενες εταιρείας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

  Αρχικά, η πρόταση να υπάρχουν έρευνες για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα χωρίς αποκλειστικότητα των περιοχών αυτών, καταδεικνύει την ασχετοσύνη που επικρατεί εσωτερικά του Υπουργείου και τον τρόπο που προσεγγίζουν γενικότερα τα πράγματα.

  Αλλά όμως, υπάρχει μέγιστο και αγωνιώδες ενδιαφέρον, λυσσαλέο ενδιαφέρον του Υπουργείου να τακτοποιηθούν πολύ συγκεκριμένοι, πάρα πολύ συγκεκριμένοι και μόνο, κάπου εκεί στα Βόρεια θαλάσσια ύδατα και συγκεκριμένα στα βόρεια παραθαλάσσια ύδατα…

  Τι συμφέροντα άραγε παίζονται και υπάρχει ο τόσος μεγάλος πόνος για αυτά…..;

  Το τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και κυρίως αυτές τις ημέρες, για το τι μεθοδεύεται στις θαλάσσιες περιοχές πέριξ του Θρακικού πελάγους και της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να μην έχει και προηγούμενο για την χωρίς φόβο και ντροπή ικανοποίηση «ρουσφετιών», χωρίς να κρατούνται ούτε τα προσχήματα.

  Αυτά που «ακούγονται» στους «διαδρόμους» του Υπουργείου και κοκορεύονται χωρίς φόβο συγκεκριμένες εταιρείες, κουμπάροι, γαμπροί κτλ προς τα έξω, καταδεικνύει και το πως λαμβάνονται αποφάσεις, να ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι, αδιαφορώντας για το κοινό συμφέρον και για την ορθή διαδικασία.

  Η «μπόχα» και η «δυσοσμία» έχει ήδη φτάσει μέχρι έξω και συζητιέται έντονα και στα «καφενεία» και εκτός Ελλάδας….

  Την στιγμή που λειτουργούν πάνω από 20.000 MW Υπεράκτια Αιολικά παγκοσμίως, και βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή σε τελική φάση έναρξης κατασκευής πάνω από 60.000 MW έργα παγκοσμίως, στην χώρα που λέγετε Ελλάδα συγκεκριμένοι κύκλοι και εταιρείες που κάποτε είχαν κάνει επί χάρτου αίτηση και άδεια για την περιοχή «Θρακικού πελάγους», πιέζουν συγκεκριμένα και μόνο οι δικές τους αιτήσεις-άδειες να έχουν αποκλειστική διεκδίκηση του χώρου, να διεκδικήσουν τιμή χωρίς διαγωνισμό (δηλαδή να δαπανήσει και να τρέξει το Ελληνικό κράτος για αυτούς για να πάρουν την τιμή αυτή, με ότι αυτό σημαίνει για σπάταλη ανθρώπινων πόρων, κόστους κτλ αντί για κάτι άλλο) και το τρελό της υπόθεσης είναι για να το «φάνε» όλοι οι υπόλοιποι να το βαφτιστούν με την μαγική λέξη «πιλοτικό έργο».

  Μα πόσο «χαζούς» μας περνάνε όλους τους υπόλοιπους…..;

  Για πιο λόγω να μην ενταχθούν όλοι σε μία ανταγωνιστική διαδικασία και θα πρέπει το ίδιο το Ελληνικό κράτος να πασχίσει για να τους δώσει αποκλειστικότητα και τιμή χωρίς διαγωνισμό σε μία τόσο ώριμη τεχνολογία ;

  Εδώ υπάρχουν χώρες που δεν υπάρχει καθόλου διαγωνισμός για CfD και υπογράφουν PPA, και στην Ελλάδα θα τολμήσει να δώσει το ίδιο το Ελληνικό κράτος αγώνα για να δώσει σε συγκεκριμένες εταιρείες, κουμπάρους, γαμπρούς κτλ τιμή χωρίς διαγωνισμό, και αυτό θα γραφεί σε Νόμο;

  Ο Θεός να μας φυλάει το τι παίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες…. Τι Ντροπή…

  Που ζούμε Θεέ μου; Πόση «μπόχα» υπάρχει ακόμα στην χώρα που μεγαλώσαμε, αλλά δυστυχώς δεν λέει να αλλάξει με τίποτα…..

  Πως να μην φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό…..

  Μα είναι δυνατόν να στήνεται τέτοιο χοντρό παιχνίδι;

  Οπότε, μην απορεί κανένας γιατί δεν υπήρχε καμία αναφορά για το τι θα γίνει με αιτήσεις και άδειες που είχαν κατατεθεί «Προϊστορικά», επειδή έπαιξαν «ζωγραφική σε έναν χάρτη» χωρίς να έχουν ιδέα από Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

  Αληθεύει επίσης ότι αυτά τα έργα έχουν αρνητικές αποφάσεις φορέων στις περιοχές που είχαν δηλώσει;

  Μα αφού ήταν «γνώστες» και είχαν μελετήσει καλά τις περιοχές τους για να καταθέσουν στη συνέχεια αιτήσεις, και είχαν έρθει σε συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς που γνωμοδοτούν, γιατί τώρα ζητάνε αυτά τα ανήκουστα, όπως διαβάσαμε από μία εξ αυτών των εταιρειών σε σχόλιο, 12 Ιουλίου 2022, 10:21, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε. (Εταιρεία Κοπελούζος);

  Αν σε κάποια περιοχή δεν μπορεί να γίνει έργο, το έργο σε εκείνο το τμήμα πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Δεν ζητάς με το έτσι θέλω να το πηγαίνεις όπου θέλεις και να το αυξήσεις όσο θέλεις και να είσαι και ο «Έξυπνος…» στο τέλος να θέλεις και τιμή χωρίς διαγωνισμό… Γιατί όσο θέλεις, είναι αυτά που διαβάσαμε στα σχόλια στη διαβούλευση για 5km μετατόπιση και αύξηση ισχύος 75%. Φαίνεται τόσο θέλουν και τόσο τους βολεύει για να κάνουν αυτά που ζητάνε και θέλουν και έχουν βρει από ότι μέχρι στιγμής φαίνεται και αυτούς που τους τα κάνουν.

  Μήπως βρίσκουν και τα ζητάνε και τα κάνουν;

  Μήπως ήταν έργα επί χάρτου, απλά και μόνο να δεσμεύουν χώρο και «έχει ο Θεός» μετά, κάτι θα γίνει και θα βολευτούμε;

  Για να τα μαθαίνουμε εμείς που ζούμε ώρες μακριά από τη χώρα μας, φανταστείτε τι γίνεται εκεί…..

  Αναμένουμε να τα διαβάσουμε και όταν θα έρθουν όλα στα σύνολό τους στη Βουλή, γιατί μέχρι στιγμής στο σύνολό τους σε δημόσια διαβούλευση δεν ήρθαν όλα… Το γιατί…; Όλοι το καταλαβαίνουμε….

  Ευχόμαστε να διαψευστούν όσα ακούγονται και να ήταν απλά ένα κακόγουστο αστείο και μόνο…..

 • 17 Ιουλίου 2022, 23:45 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

  Προτείνεται η παρακάτω τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών.

  Αιτιολογική έκθεση
  Υφίστανται περιπτώσεις θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών που, ενώ ισχύουν απαγορευτικές διατάξεις για τη μη εκχώρηση τους για εκμετάλλευση, εν τούτοις το αρχικό καθεστώς ρύθμισης τους παραμένει, χωρίς προσαρμογή στις απαγορευτικές αυτές διατάξεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχετικές συγχύσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται. Συγκεκριμένα:
  Υφίστανται πδ ή άλλες ανάλογες σχετικές ρυθμίσεις, που προστατεύουν περιοχές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ορίζοντας συγχρόνως, εντός των περιοχών αυτών, λατομικές ζώνες για λειτουργούντα και μόνο λατομεία.
  Ομοίως υφίστανται επίσης περιπτώσεις, όπου ρυθμιστικά ή πάσης φύσεως χωροταξικά σχέδια καθόριζαν απαγορευτικές κατευθύνσεις για τέτοιου είδους λειτουργίες σε περιοχές λειτουργούντων και πάλι λατομείων.
  Και στις δύο περιπτώσεις, στην ουσία ορίζονταν λειτουργίες που δεν συνάδουν με το επιβαλλόμενο καθεστώς προστασίας και ως είθισται, προκειμένου να μην αναστατωθεί η λειτουργία των αντίστοιχων λατομικών επιχειρήσεων, αυτές παρέμεναν εν λειτουργία μέχρι την λήξη της αδειοδότησης των. Αυτός δε είναι ο λόγος που έκτοτε περιέπιπταν σε πλήρη αδράνεια.
  Με την προτεινόμενη τροπολογία, προσδιορίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε αυτού του είδους οι περιοχές να αποχαρακτηρίζονται, εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συγχύσεις.
  Η προτεινόμενη τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμό των εν λόγω λατομικών περιοχών, έχει ως εξής:

  Η Τροπολογία
  Προσθήκη νέου εδαφίου β στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018).

  Η μέχρι σήμερα διατύπωση της παρ. 7, αριθμείται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται νέο εδάφιο β και επομένως η παρ. 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  ΄Άρθρο 48, παρ. 7΄΄
  α) Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονταιμε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη των Συμβουλίων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού και κοινοποιείται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.
  β) Λατομικές περιοχές εξόρυξης λατομικών ορυκτών, εντός των οποίων έχουν λειτουργήσει λατομεία τα οποία έχουν περιέλθει σε δεκαετή τουλάχιστον αδράνεια, σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας, που ενέκρινε την τελευταία σύμβαση μίσθωσης, αποχαρακτηρίζονται, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, εφόσον ισχύει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:
  β.1) Έχει εκδοθεί σχετικό Π.Δ. ή άλλη ανάλογη ρύθμιση, για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  β.2) Έχει θεσμοθετηθεί Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, οι διατάξεις των οποίων είναι αντίθετες προς την λειτουργία λατομείων στη συγκεκριμένη λατομική περιοχή.
  Επισπεύδοντες για την έκδοση της ως άνω απόφασης μπορεί να είναι ο Υπουργός ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού καθώς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον.
  Η ως άνω διαδικασία, πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή έγκρισης σύμβασης εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και μέχρι την υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού για αποχαρακτηρισμό αναστέλλεται κάθε ενέργεια αδειοδότησης ερευνών και λειτουργίας στις συγκεκριμένες περιοχές.