ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (άρθρα 32-38)

 

Άρθρο 32
Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Το χρονικό όριο λήξης των συμβάσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του πρώτου εδαφίου του άρθρου 49 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 33
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ως αρμόδια αρχή έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκάστου έτους.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας συστήνεται, κατ’ έτος, Ομάδα Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, δασολόγους και μετεωρολόγους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα συγκρότησης της Ομάδας κατ’ έτος, του ορισμού των μελών της, του έργου και των αρμοδιοτήτων της.
3. Θέματα που αφορούν στις κατηγορίες κινδύνου, τις διαδικασίες έκδοσης και αποστολής του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στους εμπλεκόμενους φορείς, την ενημέρωση των πολίτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 34
Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εκκρεμουσών διαδικασιών μετάταξης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 4918/2022 (Α΄ 68) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2022, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 166), ολοκληρώνονται βάσει της διάταξης αυτής, έως την 31η Ιουλίου 2022. Στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 35
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 ν. 4662/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) τροποποιούνται οι συνθέσεις των Συμβουλίων Κρίσεων των περ. γ΄ και δ΄, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:
α. Κατώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αντιστράτηγο Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων.
β. Ανώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο, τον Αντιστράτηγο Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη του Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων, ορίζονται ο Αντιστράτηγος Επιτελάρχης και ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων.
γ. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: Απαρτίζεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς και ο Αντιστράτηγος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί το μέλος του Συμβουλίου που προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα.
δ. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ., ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Αντιστράτηγος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας (1) Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.».

Άρθρο 36
Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000
Στον ν. 2840/2000 (Α΄ 202) προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις
Αν ιδιώτης συμμετείχε οικειοθελώς σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος και απεβίωσε κατά τη διάρκειά της, ο σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή ένα (1) τέκνο αυτού, προσλαμβάνεται κατόπιν αιτήσεώς του στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πολιτικό προσωπικό σε θέση ανάλογη των προσόντων του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Αν ο κατά τα ανωτέρω αποβιώσας δεν έχει σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή σε έναν αδερφό ή αδερφή αυτού. Η αίτηση για την πρόσληψη των ως άνω δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με ένορκη διοικητική εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του αιτήματος πρόσληψης. Για περιπτώσεις που συνέβησαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, η ως άνω πενταετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 37
Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017
Στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων του πυροσβεστικού σώματος, προστίθεται παρ. ΚΑ ως εξής:
«ΚΑ. Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί σε Πεζοπόρα Τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου δύναται, για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης, και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης που ανήκει, να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα (12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Άρθρο 38
Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί του μισθολογικού καθεστώτος των Πυροσβεστών των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο εδάφια, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην κατηγορία Δ΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Για τις δαπάνες μετακίνησης των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε., χορηγείται το μηνιαίο επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1021).».

  • 12 Ιουλίου 2022, 22:54 | Iris Argyriadou «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

    «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».