ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (άρθρα 23-31)

Άρθρο 23
Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 του ν. 3208/2003
Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), περί σύνταξης δασολογίου, αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 7, και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:
«6. Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και μέχρι την κατάρτιση και έναρξη λειτουργίας του Δασολογίου, συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής, αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Αρμοδιότητά της αποτελεί ο ειδικότερος χαρακτηρισμός των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη, περιοχών δασικού χαρακτήρα, κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3, καθώς και κατά τις κατηγορίες του άρθρου 4 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Επιπλέον, γίνεται διακριτή κατάταξη των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο δασικός χάρτης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή τον Προϊστάμενο του οικείου Δασαρχείου και γ) έναν δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου, ως μέλη. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, στην Επιτροπή συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε όμορη Διεύθυνση Δασών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Η λειτουργία των Επιτροπών Δασολογίου διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Κατά των ανωτέρω αποφάσεων υποβάλλεται προσφυγή ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Δασολογίου της παρ. 7, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια.
7. Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6. Η Τεχνική Επιτροπή Δασολογίου συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Τα μέλη όλων των ανωτέρω Επιτροπών δεν αμείβονται. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αποτελούν αποδεικτικό υλικό για την κατάρτιση του Δασολογίου.».

Άρθρο 24
Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο εδάφια, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί ορισμένη δασική έκταση. Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Εφόσον έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών της ΕΠ.Ε.Α., με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, συγκροτείται νέα ΕΠ.Ε.Α., προκειμένου να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές.».
2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες παραπομπής μετά από ακυρωτική δικαστική απόφαση κατά κυρωμένου δασικού χάρτη και προσφυγές κατά απόφασης Επιτροπής Δασολογίου ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καταργούνται αυτοδίκαια και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται από τις ΕΠ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και τις Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου που συστήνονται με το άρθρο 23, αντίστοιχα.

Άρθρο 25
Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί περιπτώσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων. Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 26
Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί υποβολής αιτημάτων υπαγωγής στον ως άνω νόμο, τροποποιείται ως προς την αναφορά της παρ. 3 του άρθρου 51, αντί της παρ. 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 52
Υποβολή αιτήσεων
1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.
3. Η αίτηση της παραγράφου 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της κατοικίας,
γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.
5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55.
6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ίδιας παραγράφου και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α` 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.».

Άρθρο 27
Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων –Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6Α ν. 3889/2010
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται περ. γ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης:
α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του απασχολούμενου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010,
β) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την πληρωμή στο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών που προκύπτουν κατά την ως άνω απασχόλησή του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, όπως, ιδίως, αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο, καθώς και των δαπανών προμήθειας καυσίμων και λοιπών καταναλωτικών δαπανών σχετικών με την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/ 2010,
γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταβολή της αποζημίωσης των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 στα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).».
Τα ανωτέρω ποσά, μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του προϋπολογισμού, εγγράφονται ως πιστώσεις, κατά περίπτωση, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον τακτικό προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Οι δαπάνες αποζημίωσης των μελών των αμειβομένων ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, οι οποίες συγκροτήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106). Τα ποσά για τις ανωτέρω δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του Πράσινου Ταμείου για την κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων στις οικείες Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής που εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ως άνω εγκεκριμένα ποσά αποζημιώσεων αποδίδονται στους δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής δέσμευσης από τις οικείες Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Άρθρο 28
Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του ν. 998/1979
Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α΄289), περί εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Σε εκτάσεις των παρ. 1 και 4, οι οποίες έχουν δεσμευθεί υπέρ δικαιούχου με σκοπό τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα, χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, επιτρέπεται η δημιουργία και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων των ανωτέρω παραγράφων, καθώς και η επέκταση των ήδη εγκεκριμένων τουριστικών εγκαταστάσεων εφόσον:
α) εγκρίνεται τροποποίηση της ήδη εγκριθείσας επέμβασης υπέρ του ίδιου δικαιούχου, η οποία αφορά συνολικά, τόσο τα νέα, όσο και τα υφιστάμενα έργα, και
β) τηρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ανώτατα όρια επέμβασης και οι συντελεστές δόμησης της περ. δ της παρ. 4.».

Άρθρο 29
Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Το προσωπικό που προσελήφθη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) από τις δασικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση και υποστήριξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και της αποκατάστασης υποδομών, καθώς και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου του έτους 2021, δύναται να προσληφθεί εκ νέου για δώδεκα (12) μήνες, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 75 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) για τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απαγορευμένης κάθε περίπτωση μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 30
Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021
Στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) επικίνδυνων περιοχών, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από τις Δασικές Υπηρεσίες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι περιοχές που ορίζονται ως επικίνδυνες, σύμφωνα με το π.δ. 575/1980 (Α’ 157), προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως έξι (6) μηνών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτού διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτονται από τα δημόσια έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763). Με κοινή απόφαση τών Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εσωτερικών δύνανται να καθορισθούν ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού.».

Άρθρο 31
Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία, των δημοσίων δασών αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στα όρια αρμοδιότητας των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τα έτη 2022 και 2023, το ύψος της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του π.δ. 126/1986 (Α’ 44) εγγυητικής επιστολής, ορίζεται στο ένα τοις εκατό (1%) και το ύψος της προβλεπόμενης από το άρθρο 134 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) εγγυητικής επιστολής, ορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%).
2. Στις περιοχές της παρ. 1, ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία εγκατάστασης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας στο δάσος, με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου, του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2022.

 • 17 Ιουλίου 2022, 22:56 | Βασιλική Δούκα

  Στο άρθρο 25 «Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων δασικού χάρτη » να προστεθεί η δυνατότητα αίτησης πρόδηλου σε εκτάσεις που σε διοικητικές πράξεις όμορων ιδιοκτησιών αυτές χαρακτηρίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα (π.χ ελαιώνες).

 • 17 Ιουλίου 2022, 13:02 | ΑΝΝΑ

  Να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο το οποίο θέτει σε κίνδυνο ο,τι έχει απομείνει από τον φυσικό πλούτο της χώρας και ακυρώνει την προστασία των περιοχών Natura.

 • 16 Ιουλίου 2022, 19:12 | Στεφανία Βλάχου

  Να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η καταστροφή των περιοχών natura.

 • 15 Ιουλίου 2022, 16:53 | Κ.Αβούρη

  Στο άρθρο 25 «Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη» να προστεθεί η δυνατότητα αίτησης πρόδηλου και μετά την κύρωση σε καθολικούς και ειδικούς διαδόχους εκτάσεων που αποτυπώνονται στους ΔΧ ως ΔΔ ενώ αποδεικνύεται αναμφίβολα, είτε χαρτογραφικά είτε με επιτόπια αυτοψία, ότι είναι άλλης μορφής εκτάσεις. Το γεγονός ότι οι αρχικοί κύριοι των συγκεκριμένων εκτάσεων δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις γιατί ήσαν οικονομικά αδύναμοι, ή ηλικιωμένοι/υπερήλικες-συχνότατο φαινόμενο- ή είχαν πλήρη άγνοια για τη μορφή του ακινήτου τους συνακόλουθα για τους περιορισμούς που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, δε συνεπάγεται ότι οι εκτάσεις αυτές είναι οπωσδήποτε ΔΔ πολύ περισσότερο όταν προφανώς είναι άλλης μορφής.

 • 14 Ιουλίου 2022, 10:59 | Νασούλα Μπ.

  Το κεφάλαιο προστασίας δασών δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των δασών

  Άρθρο 28
  «Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα». Γιατί να επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα σε μία δασική έκταση, πόσο μάλλον και οι επεκτάσεις αυτών ?

  Άλλος ένας τρόπος καταπάτησης του φυσικού περιβάλλοντος.

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:22 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (άρθρα 23-31) στο Άρθρο 23 προστίθεται η παράγραφος 7. «…Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6…..».

  Δεν προβλέπονται διατάξεις για τις ειδικότερες ενέργειες που αφορούν με τις προσφυγές που έχουν ήδη κατατεθεί / πρωτοκολληθεί στην Γενική Δ/νση Δασών και Δασικών Πόρων – Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.
  • θα διαβιβασθούν υπηρεσιακά στις αντίστοιχες αρμόδιες κατά τόπους Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου
  • Θα πρέπει να επανακατατεθούν οι προσφυγές από τους προσφεύγοντες?
  • Θα επιστραφούν οι αντίστοιχοι φάκελοι προσφυγών στους επενδυτές από το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών?
  • Τι θα γίνει σχετικά με την προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής Δασολογίου στο πρόγραμμα Διαύγεια? (αφού με την αυτοδίκαιη κατάργηση των προσφυγών αυτές θα καταστούν εκπρόθεσμες

 • 13 Ιουλίου 2022, 18:05 | Ariadni

  Διαφωνώ σφοδρά με το παρόν άρθρο καθώς και ευρέως με το νομοσχέδιο. Οχι μόνο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά αποποινικοποιεί την καταστροφή των προστατευόμενων περιοχών και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής πρέπει να επιχειρίσουμέ να ενδυναμώσουμε το νομικό πλαίσιο προστασίας του περιβαλλοντος ώστε τουλαχιστον να καθυστερίσουμε την αναπόφευκτη ερημοποίηση της Ελλάδας και όχι να το αποδυναμώσουμε για λόγους χρηματικών συμφερόντων.

 • 13 Ιουλίου 2022, 15:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:35 | Νασούλα Μπ.

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

 • 13 Ιουλίου 2022, 11:21 | Paris Fratzis

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 13 Ιουλίου 2022, 07:51 | Κατερίνα Κανατάκη

  στο άρθρο 28 στη νέα παράγραφο 6
  Η συγκεκριμένη παράγραφος για τις εκτάσεις της παρ. 1 έως 4, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και άλλων, νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ήπιας δασικής αναψυχής, υπό τον όρο ότι τεκμηριωμένα δεν μεταβάλλεται η κατά προορισμό χρήσης τους.

 • 13 Ιουλίου 2022, 01:00 | Κώστας

  Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου.

  Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες. Τεχνικά είναι πιο λογικό να γίνεται πρώτα το κτηματολόγιο ώστε να ξέρουμε σε μεγάλο βαθμό και που είναι η έκταση και σε ποιον ανήκει ειδικά σε περιοχές με ντόπιες ιδιοκτησίες, διότι ξεκαθαρίζεται σε μεγάλο βαθμό και το έννομο συμφέρον, και το πολύγωνο έχει σαφή όρια και δε χρειάζεται να γίνει ξανά αναμόρφωση του χάρτη (διπλή δουλειά). Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα πχ αντίρρηση που έγινε δεκτή επειδή εκτάσεις μικρότερες των 100τμ ακλουθούν το χαρακτήρα του γεωτεμαχίου, προκύπτει τελικά ότι βάση κτηματολογίου η επίμαχη έκταση ήταν μεγαλύτερη των 100τμ ή ότι δεν υπήρχε έννομο συμφέρον.

  Πράξεις εξαγοράς και έγκριση επέμβασης (μίσθωση) εκτάσεων. Στις νέες ρυθμίσεις για τα «καταπατημένα χωράφια» που πρόκειται να βγουν να εξεταστεί το ενδεχόμενο η έγκριση επέμβασης να αφορά και εκτάσεις που εκχερσώθηκαν με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση έως το 2015 (διαθέσιμος ορθοφωτοχάρτης),ενδεχομένως με την καταβολή διπλάσιου ανταλλάγματος χρήσης. Ακόμη, η έγκριση επέμβασης με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση να γίνεται σε επίπεδο νομού και όχι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση να κοινοποιείται η απόφαση, η οποία θα μπορεί εντός 20ημερών να ενίσταται επί αυτής αν έχει κάποια διαφωνία. Επίσης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση να μπορεί να απευθύνεται ο ιδιώτης σε περίπτωση που απορρίπτεται από την τοπική Δασική Υπηρεσία. Επίσης η αίτηση για έγκριση επέμβασης να γίνεται ψηφιακά, να υπάρχει πλατφόρμα να περνιέται το πολύγωνο και τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf. Ακόμα, επειδή η διαδικασία διαρκεί πάνω από ένα χρόνο , για δυο τρία χρόνια οι χάρτες δεν πρέπει να μπλέκονται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, εξάλλου το ότι αιτήθηκε κάποιος την έκταση δε σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη θα τη χρεωθεί.

  Αναμόρφωση του Χάρτη. Η αναμόρφωση του χάρτη πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο συγκεκριμένη ημερομηνία πχ 1 έως 20 Φεβρουαρίου ώστε να γίνονται αντιρρήσεις σε περιπτώσεις γεωτεμαχίων που προέκυψαν από κληρονομιές, διαθήκες, τελεσίδικές αποφάσεις δικαστηρίων, επίλυση κληρονομικών διαφορών κ.α. και μέχρι το τέλος του έτους να γίνεται αναμόρφωση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να είναι δυναμικός. Οι αλλαγές (πχ κληροτεμάχιο που είχε χαρακτηριστεί ΔΑ, καθώς η Δασική υπηρεσία δεν γνώριζε την ύπαρξη του τίτλου κυριότητας από τη Δ/νση Γεωργίας και ο κύριος της έκτασης δεν έκανε τίποτα εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων) πρέπει να επισημαίνονται σε επίσημο έγγραφο παράλληλα με την αναμόρφωση του χάρτη, συνοδευόμενες με συντεταγμένες και τους λόγους της αλλαγής. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος να παραλαμβάνει βεβαίωση της αλλαγής σε εύλογο χρονικό διάστημα και να μην περιμένει την αναμόρφωση του χάρτη.

  Αναδασωτέες εκτάσεις. Οι αναδασωτέες εκτάσεις να εξετάζονται αυτόματα στην εικοσαετία από την ίδια την υπηρεσία ή νωρίτερα με αίτηση ιδιώτη και να κρίνεται αν πρέπει να γίνει άρση ή όχι. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογείται η απόφαση και πότε πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης, να επανελεγχθούν τα όρια τους διότι πολλές δεν έγιναν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με αποτέλεσμα να έχουμε αποκλίσεις. *Υπάρχουν παλιές αναδασωτέες εκτάσεις , οι οποίες χαρτογραφήθηκαν χωρίς τα σημερινά τεχνολογικά διαθέσιμα μέσα (gps, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, δορυφορική απεικόνιση, μέθοδοι τηλεπισκόπισης), με αποτέλεσμα η ύπαρξη σφάλματος να είναι πολύ πιθανή και τα όρια της κηρυγμένης αναδασωτέας έκτασης να χρήζουν διερεύνησης. Δηλαδή, η μεταφορά σε ψηφιακή μορφή του ορίου της αναδασωτέας έκτασης να έγινε ναι μεν σωστά, αλλά βασιζόμενη σε αρχικό λάθος σχεδιασμό (αδρομερής αποτύπωση της καμένης έκτασης σε «πενηντάρι» χάρτη της ΓΥΣ, πράγμα που φαίνεται από τις λίγες κορυφές και τις μεγάλες ευθυγραμμίσεις των πολυγώνων της αναδασωτέας). Τέλος, πρέπει εξεταστούν και οι αναδασωτέες με σκοπό την εκτέλεση αναδασωτικών εργασιών, πολλές είναι από το 1950, πέρασαν 70 χρόνια και ουδέποτε εκτελέστηκαν αναδασωτικές εργασίες.

  Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. Πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να διορθώνονται τα πρόδηλα σφάλματα εντός αυτών.

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:55 | Ελεάνα Διαμαντοπούλου

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:35 | Kωνσταντίνος Β

  Στο άρθρο 28

  στην νέα παράγραφο 6 όπως φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλεψη για νέες δραστηριότητες βουνού σε δάση και περιοχές Νατούρα 2000 όπως Ποδήλατο Βουνού και Ζιπλαιν που δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και δεν αλλάζουν τη χρήση του. Θα πρέπει να δίνεται αυτή η δυνατότητα για την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και για την τουριστική ανάπτυξη.

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:52 | Γεώργιος Κόμης

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 22:56 | Μπασδέλη Παγωνα

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική γιατί τέτοιες προχειρότητες;

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας Να διασφαλιστεί η ομαλή ζωή για τις επόμενες γενεές».

 • 12 Ιουλίου 2022, 21:28 | Κατερίνα Κανατάκη

  Στο Άρθρο 28
  Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του ν. 998/1979
  Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α΄289), περί εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

  Η συγκεκριμένη παράγραφος για τις εκτάσεις της παρ. 1 έως 4, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και άλλων, νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ήπιας δασικής αναψυχής, υπό τον όρο ότι τεκμηριωμένα δεν μεταβάλλεται η κατά προορισμό χρήσης τους.

 • 12 Ιουλίου 2022, 21:30 | Πέτρος

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (άρθρα 23-31) στο Άρθρο 23 προστίθεται η παράγραφος 7. «…Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6…..».
  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για να αντιμετωπισθούν οι εμπρόθεσμες κατατεθειμένες προσφυγές στην Γενική Δνση Δασών και Δασικών Πόρων – Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, με άμεση διαβίβαση των σχετικών φακέλων προσφυγών στις αντίστοιχες Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής που συστήνονται με το άρθρο 23 παρ. 7.

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:36 | Μαρία Καρακωνσταντή

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • Όσον αφορά την Επιτροπή Δασολογίου , ο φόρτος εργασίας της μπορεί να είναι λιγότερος, αν οι πρώην εποικιστικές εκτάσεις που έμειναν αδιάθετες (δηλαδή αυτές που πέρασαν από τη γεωργική υπηρεσία στη δασική)και έχουν χαρακτήρα Δ στο Δασικό Χάρτη, χαρακτηρίζονται αυτομάτως ως Δασικές και όχι Δάσος.

  Ακόμα επειδή την επιτροπή δασολογίου θα απασχολήσουν κυρίως οι δασωθέντες αγροί. Ο φόρτος εργασίας της μπορεί να είναι λιγότερος στην περίπτωση των κληροτεμαχίων με χαρακτήρα ΑΔ. Τα κληροτεμάχια δόθηκαν με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, υπάρχουν τίτλοι από τη Δ/νση Γεωργίας, έχουν καταχωρηθεί ως ιδιωτικά στο Κτηματολόγιο και δεν είναι λογικό εξισώνονται με τεμάχια που το ιδιοκτησιακό τους βασίζεται σε ένορκες βεβαιώσεις. Συγκεκριμένα, τα κληροτεμάχια (τεμάχια που δόθηκαν με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας) δεν θα έπρεπε να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τη βλάστηση που έχουν σήμερα (είτε δάσος είτε δασική). Τα αγροτεμάχια που καταγράφηκαν σε πίνακες διανομής ως ντόπιες ιδιοκτησίες επίσης δεν θα έπρεπε να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (εξάλλου για να τα καταγράψουν σημαίνει ότι είχαν αγροτική χρήση και ιδιοκτήτη), ακόμα και αν δεν δόθηκαν οριστικοί τίτλοι αλλά η διανομή είναι κυρωμένη, πχ Βώλακας Δράμας. *Υπάρχει και το φαινόμενο να έχουν δοθεί κληροτεμάχια σε εκτάσεις που με Πράξη Χαρακτηρισμού έχουν χαρακτήρα Δ, η οποία όμως πράξη πιθανότατα να είναι και μεταγενέστερη του τίτλου.

  Με τα ανωτέρω , ο φόρτος εργασίας της επιτροπής Δασολογίου είναι λιγότερος και λύνεται εύκολα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του Δασικού Χάρτη.

 • 12 Ιουλίου 2022, 07:33 | ΜΑΝΟΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ

  κ. Αμυρά Γεώργιο
  Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  Κοιν: κ. Κωνσταντίνο Αραβώση
  Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος

  Κύριε Υπουργέ

  Στο υπό Διαβούλευση Νομοσχέδιο « Διατάξεις για την απλοποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης , των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και της Προστασίας του Περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 52 του ν. 4685/20 όπως αυτό τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 52.
  Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 όπως είχαμε τονίσει και στην διαβούλευση του ν. 4685/20 , έχει θετικό πρόσημο αφού δίνει την δυνατότητα «τακτοποίησης» του αυθαιρέτου το οποίο βρίσκεται εντός φερομένων δασικών εκτάσεων για 30 χρόνια και το σοβαρότερο, η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές.
  Η διαδικασία αυτή είναι γνωστό ότι δεν λύνει ολοσχερώς το πρόβλημα αλλά «ανακουφίζει» τους πολίτες, μέχρι τελικής λύσης του προβλήματος που ευελπιστούμε κάποτε να γίνει.
  Θα πρέπει στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο να προβλεφθούν τέσσερα σημαντικά σημεία.
  Με την υπαγωγή στο άρθρο 55 και εφ όσον ο πολίτης «τακτοποιεί» την κατοικία του να έχει τη δυνατότητα.
  Αναφερόμαστε πάντοτε για τους πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις όπως και ο νόμος θέτει ως βασική προϋπόθεση.
  1.Να δύναται να μεταβιβάσει την περιουσία του. Δεν νοείται οι γονείς να φεύγουν από την ζωή και να μην έχουν το δικαίωμα να μπορούν να διανείμουν την περιουσία τους στα παιδιά τους κατά την θέλησή τους.
  2. Να έχει την δυνατότητα να πουλήσει την περιουσία του.
  3. Να δύναται ο πολίτης να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
  Δεν νοείται για 30 χρόνια να έχει «τακτοποιήσει» την οικία του και να μην έχει συνδεθεί με την ΔΕΗ.
  4. Να δύναται ο πολίτης να πάρει νομίμως μία άδεια από την πολεοδομία και να κάνει μία επισκευή μικρής κλίμακος.
  Τα πιο πάνω θεωρούνται απαραίτητα και θα πρέπει να αναφερθούν στο άρθρο 52 όπως αναφέρονται και τα άλλα θετικά όπως , αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων.
  Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργήσει προβληματισμό και δυσπιστία τους πολίτες.

  Με τιμή
  Μάνος Δερτούζος
  Πρόεδρος Πανσαλαμινίου Συλλόγου «Ενότητα και Δράση» για την επίλυση του δασικού προβλήματος

  Αθανάσιος Ζήδρος
  Πρόεδρος Εξ. Συλλόγου Βαμβακιές Κορίνθου

  Ιωάννης Βλαχιώτης
  Πρόεδρος Εξ. Συλλόγου Λουτρά Ωραίας Ελένης
  11/7/2022

 • 11 Ιουλίου 2022, 21:36 | Γιαννης

  Αρθρο 25
  Συμμόρφωση της εφαρμογής των παρ.6 περ. Ζ και της παρ 7 του αρθ.3 ν998 με τις επιταγές των σκέψεων 19 και 25 της αποφ 1365του ΣτΕ

 • 11 Ιουλίου 2022, 11:44 | Λάμπρος

  Άρθρο 25

  Να προστεθεί στην παράγραφο 1 και το εξής κείμενο:

  «Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αναμόρφωση του δασικού χάρτη είναι υποχρεωτική για το ελληνικό Δημόσιο. Η οικεία Διεύθυνση Δασών υποχρεούται μετά από όχληση του ιδιοκτήτη της έκτασης, να υποβάλλει στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο, την σχετική εισήγηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή της όχλησης. Κάθε ενδιάμεσο κλιμάκιο, υποχρεούται να προωθήσει ιεραρχικά στο αμέσως ανώτερο κλιμάκιο το σχετικό φάκελο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών. Η τελική έγκρισή, παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών.»

  Αν δεν προστεθεί η ανωτέρω παράγραφος, κάθε ιδιοκτήτης έκτασης που υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου, θα είναι έρμαιος των διαθέσεων των δασαρχείων,κλπ.

 • 11 Ιουλίου 2022, 09:51 | Κώστας

  Άρθρο 25:

  «ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) της παρ. 6 και των περιπτώσεων της παρ.7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων.»

  αντί της εσφαλμένης διατύπωσης που υπάρχει καθώς η παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν998/1979 δεν εμπεριέχει περίπτωση ζ) παρά μόνο περιπτώσεις α) και β).

 • 10 Ιουλίου 2022, 08:17 | Χρυσοβαλαντης

  Προτείνω ενα επιπλεον άρθρο:

  Αρθρο ……..
  Διατάξεις για την Στελέχωση προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Αντιμετώπιση των αναγκών στις Δασικές Υπηρεσίες.

  Έχοντας υποψιν
  Τo ΠΔ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (Α ́160), όπως ισχύει.
  . Το ΠΔ 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α ́17).
  . Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 ΚΥΑ (Β ́ 2415) «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́156)»
  Tη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4552/22.6.2022 Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Για την αντιμετώπιση των αναγκών στις Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ , λόγω της Αναδιάρθρωσης του , ορίζονται τα ακόλουθα:
  1. Σχετικά με μετατάξεις από άλλους φορείς:
  .Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικων Υπηρεσιών : πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
  2.Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων.
  3. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
  4.Η μετάταξη γίνεται μετά απο προσκληση που απευθυνει ο Υπουργος Περιβαλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη
  του φορέα προέλευσης.

  5. Ειδικά για τους υπαλληλους που κατέχουν τίτλο σπουδών ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων , ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, και ΔΕ Γεωχνικών Δασοφυλακων που υπηρετουν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρου 35 Ν. 4735/2020 , του άρθρου 27 Ν. 4807/2021 ,του άρθρου 66 Ν.4722/2020 , η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016.

  6. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
  Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

  7. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.

 • 8 Ιουλίου 2022, 18:15 | Nick

  Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 4685 προβλέπεται αναστολή τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και μη επιβολή νέων έως ότου περατωθεί η διαδικασία του άρθρου 55. Όμως με τις ποινικές διώξεις τί γίνεται; Δηλ. θα μπορεί κάποιος, έως ότου περατωθεί η σχετική διαδικασία, που μπορεί να είναι χρονοβόρα, να μην μπορεί να κλαδέψει τα δέντρα του ή να σκαλίσει ή να καθαρίσει τον κήπο του αφού κινδυνεύει να διωχθεί ποινικά για εκχέρσωση δασικής έκτασης ή αλλαγή χρήσης της; Όπως γίνεται αντιληπτό αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί.