ΑΡΘΡΟ 13 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου ξεκινάει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.