ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΡΘΡΟ 11 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των νέων Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, τα υφιστάμενα Δ.Σ. συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους.
2α. Μέχρι την ανάρτηση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η/12/2018, και επειδή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ιδίως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οικείοι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό.
2β. Για το έτος 2018 οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτό, καθώς και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο.

2γ. Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, άλλως από το Πράσινο Ταμείο.

3. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

4. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της λειτουργίας τους, τα οικεία Δ.Σ. δύνανται να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:00 | Κωνσταντίνα Χούμη

  4. «Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

  Ο απόλυτος διαχωρισμός και διάκριση εργαζομένων.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 12:01 | Εργαζόμενοι Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Στο Σχέδιο Νόμου αναφέρεται ότι το 2018 οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο. Η εμπειρία μας έδειξε ότι η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο τα έτη 2016 και το 2017 παρουσίασε προβλήματα, τα οποία εστιάζονται στις καθυστερήσεις τόσο της μισθοδοσίας, όσο και των λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον, ο περιορισμένος προϋπολογισμός των ανωτέρω ετών περιόρισε στο ελάχιστο τις δράσεις και τα έργα του Φορέα, σε σημείο να μην καλύπτει ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες (ανεπαρκής συντήρηση οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων Φορέα κ.λπ.).

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 11:00 | Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

  Κατόπιν της υπ. αριθμ. 63/17-11-2017 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 11 ως εξής:

  «1. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των νέων Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, τα υφιστάμενα Δ.Σ. συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους. 2α. Για το έτος 2018 οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτό, καθώς και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο. 2β. Για τα επόμενα έτη, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, άλλως από το Πράσινο Ταμείο. 3. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της λειτουργίας τους, τα οικεία Δ.Σ. δύνανται να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 13:37 | Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΦΔΠΠ

  Παρ. 3.
  αναφέρεται πως: «Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.»
  Κατ΄ αρχάς η επίκληση των εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος δεν γίνεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, όπως λανθασμένα αναφέρεται, αλλά στην παρ. 2α του άρθρου 11.
  Επιπλέον, η αναφορά πως: η παροχή υπηρεσιών για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134), δεν προκύπτει από κάποια διάταξη της νομοθεσίας, γεγονός που καθιστά την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων έωλη και διαφαίνεται πως δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από κανέναν Επίτροπο.
  Στην περίπτωση που η παραπάνω διατύπωση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ως επαρκή αιτιολογία άρσης των περιορισμών του ΠΔ164/2004 γιατί δεν γίνεται επίκλησή της για την Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων των εργαζομένων;
  Η μοναδική περίπτωση υπαγωγής των υφιστάμενων συμβάσεων στις εξαιρέσεις Παράτασης του ΠΔ 164/2004, παραμένει η Παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων λόγω σχεδιασμού και υλοποίησης Πράξεων στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

 • Παρ. 2α: Κρίνουμε απαραίτητη τη συνέχιση της απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ, και την ενίσχυσή τους με νέο προσωπικό για την κάλυψη των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 20:55 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΔΗΜ.

  Χρειάζεται αποσαφήνιση μέρος της παραγράφου (2β) στο σημείο: «…ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτό, καθώς και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο.». Πως ακριβώς θα πραγματοποιηθεί αυτό; Ποιές λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από τον Τακτικό ΠΥ και ποιές από το Πράσινο Ταμείο;

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:19 | Ελένη Κουμούτσου

  Συνδυαστικά με το άρθρο 7, το πρόβλημα στελέχωσης των ΦΔ με το υφιστάμενο προσωπικό από 1/1/2018 υφίσταται, καθώς δεν υπάρχει ο όρος της παράτασης των συμβάσεών τους.
  Θα μπορούσε να υπάρξει παράταση των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού στους ΦΔ από 1/1/2018 με την αιτιολογία «για την προετοιμασία και εξιδείκευση των Πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020» και αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, το άμεσο άνοιγμα της σχετικής Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και την ένταξη των Πράξεων των Φ.Δ.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:03 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  1. Κεφάλαιο Β’ άρθρο 11, §2α, δεν γίνεται σαφής ο τρόπος συνέχισης των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού, έτσι ώστε να μην διακοπεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των Φ.Δ. από 1/1/2018.

  2. Κεφάλαιο Β’ άρθρο 11 §2β, να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε η μισθοδοσία του υπάρχοντος προσωπικού αορίστου χρόνου να ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό από 1/1/2018.

 • Με δεδομένο ότι το σχέδιο νόμου θα εγκριθεί λίγο πριν το τέλος του έτους οπότε και παύουν οι προηγούμενες μεταβατικές λύσεις για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου μεταξύ του ισχύοντος καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού των ΦΔΠΠ και της εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την απασχόληση τακτικού προσωπικού, με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Θεωρούμε απαραίτητο να εξασφαλιστεί η νόμιμη παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων με το προσωπικό, για όσο είναι απαραίτητο. Παράλληλα, τονίζουμε την επιτακτική ανάγκη να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα και να επιταχυνθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι ΦΔΠΠ να αποκτήσουν οργανωτική και επιτελική δομή, σταθερή χρηματοδότηση και τακτικό προσωπικό.
  Παρ. 2γ. Το γεγονός ότι προβλέπεται η μελλοντική κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων δαπανών μισθοδοσίας από το Πράσινο Ταμείο και πέρα από το 2018, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου δεν περιέχει πρόβλεψη για ένα σταθερό σύστημα ΦΔΠΠ, το οποίο θα έχει σταθερή τακτική χρηματοδότηση και στελέχωση.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:18 | Μαρία Π.

  Άρθρο 11, παρ. 2α, 2β, 2γ. Κατάργηση των ΔΣ άμεσα, να λειτουργούν με υπηρεσιακή στελέχωση και κατεύθυνση από το ΥΠΕΝ. Να οριστεί με ΦΕΚ ένα συμβούλιο στο ΥΠΕΝ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για όλους τους ΦΔ της Ελλάδος. Όσον αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, δεν γίνεται σαφές η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων. Είναι από το 2008 μέχρι σήμερα τόσο άσχημη η ψυχολογία κάθε εργαζόμενου! Ποτέ δεν έγινε εφικτό να καταφέρουμε να προγραμματίσουμε κάτι σε οικογενειακό επίπεδο. Δεν γνωρίζαμε ποτέ τι μας ξημερώνει. Πως θα αποδώσει έτσι ο εργαζόμενος? Και γιατί να αποδώσει τελικά αν ξέρει ότι θα φύγει από τη δουλειά του? Σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικών, αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα τεράστια προβλήματα. Ένα παράδειγμα: δεν έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης στο χώρο εργασίας. Πρέπει να το πληρώσουμε, και μετά να μας στείλουν τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο. Πως θα το πληρώσουμε? Οι προμηθευτές δεν μας δίνουν πλέον πετρέλαιο επί πιστώσει. Πολλές φορές έχουμε βάλει χρήματα μόνοι μας για να πληρώσουμε έξοδα της υπηρεσίας μας.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:20 | Ευτερπη Πατετσινη

  Στο άρθρο 11 στις μεταβατικές διατάξεις, αναφέρει ότι οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση των προσλήψεων οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, χωρίς ωστόσο να καθίσταται σαφές ο τύπος της εργασιακής σχέσης και το χρονικό διάστημα αυτής.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:48 | Εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου

  Για την παράγραφο:

  Παρ. 3.
  Είναι εντελώς ατεκμηρίωτη η παράταση των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού. Η επίκληση του εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος δε γίνεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, όπως λανθασμένα αναφέρεται, αλλά στην παρ. 2α. του άρθρου 11. Επιπλέον, η αναφορά: «Η παροχή υπηρεσιών για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134)» από πού προκύπτει? Ποια διάταξη της νομοθεσίας επικαλείστε? Διότι αν αυτή η δήλωση του νόμου είναι αληθής τότε θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί δεν επικαλείστε για την Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού, ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του ΠΔ 164/2004.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 20:52 | Λάουρα

  Παρ.1 Κατάργηση των ΔΣ και υπηρεσιακή λειτουργία των ΦΔΠΠ.
  Παρ.2 Ποιοι είναι οι εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος;;;

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 17:38 | Κοντάκος Δημήτρης

  Το άρθρο αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 7 επιδεινώνει το πρόβλημα στο καθεστώς εργασίας των υφιστάμενων υπαλλήλων ενώ δημιουργεί τεράστια προβλήματα στελέχωσης των ΦΔ με αποτέλεσμα να καταστούν μη λειτουργικοί.