ΑΡΘΡΟ 5 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΔΠΠ

Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 4 και η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
1α. Καθένας από τους ΦΔΠΠ του άρθρου 2 του παρόντος, διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωματικό του.
ββ) Δύο (2) εκπρόσωπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έναν από κάθε βαθμίδα, με τον αναπληρωματικό του.
γγ) Δύο (2) εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημοσιών υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωματικό του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωματικό του.

1β. Για την περίπτωση της παραγράφου 1ββ του παρόντος, όπου οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού είναι περισσότεροι του ενός, ο εκπρόσωπος ορίζεται κατόπιν εσωτερικών τους διαδικασιών.

2. Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου, με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), Π.Δ. 55/ 1998 (ΦΕΚ 58 Α΄), ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), Ν.Δ. 86 /1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (άρθρο 29 παρ.1 του ν. 2242/1994, άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2344/1940, άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985, ν. 1337/ 1983, ν. 1892/1990, ν. 2791/2001). Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να ορίσει τα μέλη του Δ.Σ. του εκάστοτε ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196), όπως ισχύει, αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης μελών στις αρμόδιες αρχές και φορείς της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω οφείλουν εντός εικοσαήμερης προθεσμίας να υποδείξουν πρόσωπα για τις θέσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το έργο των ΦΔΠΠ. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή του, ορίζει τη σύνθεση του Δ.Σ. του εκάστοτε ΦΔΠΠ. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να συζητηθούν, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης σε πιστοποιημένη αίθουσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συμβούλων και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.
8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον ΦΔΠΠ ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθυντή. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του κάθε φορά που κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
9. Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος εκδίδονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.
10. Λόγω του άμισθου έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εξειδικευμένου αντικειμένου των ΦΔΠΠ, το Δ.Σ. εξαιρείται από τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως εκάστοτε ισχύει.

  • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:57 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

    Επειδή οι Κυνηγετικές Οργανώσεις εκπροσωπούν μια πολυπληθή ομάδα διακοσίων χιλιάδων κυνηγών – χρηστών, κρίνουμε ως απαραίτητη τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Με την εν λόγω συμμετοχή, καλύπτονται οι προβλέψεις της συνθήκης του Aarhus και επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό ο συντονισμός των δράσεων που ήδη πραγματοποιούν εντός των Προστατευομένων Περιοχών οι Κυνηγετικές Οργανώσεις (θηροφύλαξη, βελτίωση ενδιαιτήματος κ.α).
    Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε στο άρθρο 5 «Διοικητικό Συμβούλιο ΦΔΠΠ» να προστεθεί στην παράγραφο 1α σημείο (στστ) με την κάτωθι διατύπωση «Έναν (1) εκπρόσωπο της οικίας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του προστατευταίου αντικειμένου, με τον αναπληρωματικό του».