ΑΡΘΡΟ 8 Πόροι των ΦΔΠΠ

H παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Οι πόροι των ΦΔΠΠ είναι:
α) Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Ως προς το πρώτο εξάμηνο έκαστου έτους, η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται αφού πρώτα οι ΦΔΠΠ του παρόντος νόμου τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
γ) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δύναται να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων Υπουργείων, από το Πράσινο Ταμείο, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα .
δ) Πόροι προερχόμενοι από Ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
ε) Έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από πνευματικά προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες , έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.
στ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων.
ζ) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που δύναται να συνάπτουν με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
η) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.
θ) Έσοδα από ΑΠΕ, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:03 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ του Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  Προκειμένου να μπορέσουν οι Φ.Δ. να αποκτήσουν έσοδα από τον τακτικό προϋπολογισμό θα πρέπει αυτά να έχουν προβλεφθεί και εξειδικευτεί ανά Φ.Δ. στο προϋπολογισμό του Κράτους. Μέχρι πρότινος οι Φ.Δ. επιχορηγούνταν από το Πράσινο Ταμείο (ΝΠΔΔ του ΥΠΕΝ) για τα ελάχιστα λειτουργικά τους έσοδα (μισθοδοσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ασφάλειες, τέλη και ελάχιστες συντηρήσεις πάγιου εξοπλισμού). Η χρηματοδότηση των Φ.Δ. από το Πράσινο Ταμείο αποτελεί μια έμμεση χρηματοδότηση των Φ.Δ. από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς το Πράσινο Ταμείο χειρίζεται κατά κύριο λόγο κρατικά κονδύλια.

  Συνεπώς, κρίνεται σημαντικό κατά την σύνταξη του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα κονδύλια με τα οποία επιχορηγούνταν οι Φ.Δ. από το Πράσινο Ταμείο, να μην αποδοθούν πλέον στο Πράσινο Ταμείο, αλλά να εγγραφούν σε ξεχωριστούς κωδικούς του Κρατικού Προϋπολογισμού ανά Φ.Δ. και εν συνεχεία να τους αποδοθούν, χωρίς να προκαλούν πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.

  Επιπρόσθετα στις παραγράφους ε, στ, ζ, η και θ του παρόντος Σχεδίου Νόμου, γίνεται αναφορά σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. πώληση αντικειμένων, ξεναγήσεις, παροχή εξειδικευμένων μελετητικών υπηρεσιών κτλ,), που δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν πηγή άντλησης εσόδων από τους Φ.Σ. Ωστόσο, το μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα με τις άλλες πηγές εσόδων εντοπίζεται κυρίως στο θέμα του Φ.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα στην σχετική «βεβαίωση μη υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ» από την οικεία ΔΟΥ που έχει χορηγηθεί σε όλους τους Φ.Δ.. Στην περίπτωση όπου υπάρχει έστω και μια δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠΑ, τότε η βεβαίωση εκδίδεται με την ένδειξη «Υπαγόμενος σε ΦΠΑ», μη λαμβάνοντας υπόψη τυχόν άλλες δραστηριότητες που δεν είναι υπαγόμενες σε ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι Φ.Δ., εφόσον ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ ως επιλέξιμη δαπάνη, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η εύρεση άλλων πόρων που θα καλύψουν το ποσό αυτό.

  Επιπλέον, οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση ενοικιάσεις ακινήτων και γηπέδων επιβαρύνονται, σύμφωνα με το άρθρο 45 περ. γ του Ν.4172/2013, με φόρο εισοδήματος 29% καθώς και με προκαταβολή φόρου.
  Από τα ανωτέρω, προκύπτει συνεπώς πως, στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου νόμου, κάποια έσοδα από άλλες πηγές είναι ασύμφορα και ανέφικτα στην υλοποίηση τους από τους Φορείς Διαχείρισης και θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για την επίλυση του θέματος αυτού.

  Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε πως εντός των περιοχών ευθύνης των Φ.Δ. υπάρχουν δημόσιοι χώροι (π.χ. παραλίες) ή/και λοιπά αξιοθέατα (π.χ. φαράγγι Σαμαριάς), τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκμεταλλεύονται οικονομικά από άλλους Φορείς και όχι από τους Φ.Δ. των Προστατευόμενων Περιοχών. Συνεπώς τα έσοδα αυτά (από εκμισθώσεις αιγιαλού, εισιτήρια κτλ.) εξακολουθούν να αποδίδονται σε άλλους Φορείς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση της Π.Π. λόγω σύγχυσης αρμοδιοτήτων. Το παρόν σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέψει συγκεκριμένα την άντληση εσόδων από την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων και την αναγνώριση των Φ.Δ.Π.Π. ως κύριοι διαχειριστές δημοσιών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των χώρων δικαιοδοσίας τους.

  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΛΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
  ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
  ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
  ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΣΟΥΡΜΠΕΣ ΛΟΡΡΑΝ
  ΤΟΥΡΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Ειδικά για την παράγραφο θ) «Έσοδα από ΑΠΕ, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία» θέλουμε να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα είσπραξης αντισταθμιστικών από τη δημιουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου εντός ΠΠ, δημιουργεί συνθήκες «εμπορικής συναλλαγής» και πιθανής «οικονομικής ομηρίας» των ΦΔΠΠ σε σχέση με το γνωμοδοτικό έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Προτείνουμε να διαγραφεί τελείως από το κείμενο.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 13:21 | Κωνσταντίνα Χούμη

  ε) Έσοδα από δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους:
  Κάτω από ποιο λογιστικό/νομικό πρίσμα;

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη σταθερή χρηματοδότηση κάθε ΦΔΠΠ, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα επιτρέπει στα όργανα της Διοίκησής του, καθώς και στους εργαζόμενους, να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία επέβαλε την ίδρυση και τη λειτουργία του ΦΔΠΠ.

 • Συμφωνούμε με το σχόλιο των ΜΚΟ (ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Kαλλιστώ, ΑΝΙΜΑ, MEDASSET, MΟm και WWF Ελλάς)

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 13:34 | Σάββας Καζαντζίδης

  Άρθρο 8, παρ θ: Στην κείμενη νομοθεσία περιλαμβάνονται μόνο μικρά υδροηλεκτρικά. Θα χρειαστεί με κατάλληλη ρύθμιση να περιληφθούν μεταξύ των ΑΠΕ τόσο τα αιολικά όσο και τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 11:03 | Εργαζόμενοι ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης

  Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει και άλλου είδους ανταποδοτικά τέλη και όχι μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία (<15MW), τα οποία μπορούν να εξειδικεύονται στα προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών. Παραδείγματα είναι μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, χιονοδρομικά κέντρα, εκμετάλλευση ιαματικών πηγών κλπ.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 11:39 | Μ. Μουρατίδης

  Πρόβλεψη για άμεση απόδοση ως τακτικών εσόδων στους ΦΔΠΠ ποσοστού επί των τελών κυνηγίου και επί των εσόδων από δασικά προϊόντα. Στην περίπτωση θ. του Σ/Ν για τα έσοδα από ΑΠΕ θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 27 του Ν. 3734/2009 ισχύουν και για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

 • Θα πρέπει να συμπληρωθεί στο εν λόγω άρθρο ότι ο ΦΔ δύναται να έχει έσοδα από την αξιοποίηση δημοσίων χώρων (π.χ παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού κλπ)και από τη επιβολή προστίμων.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 10:31 | Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ)

  Ζωτικής σημασίας είναι η εξασφάλιση συνεχούς και αδιατάρακτης χρηματοδότησης των ΦΔ τουλάχιστον για την κάλυψη των πάγιων εξόδων και μισθοδοσιών τους μέσα από συγκεκριμένο και εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ΦΔ έχουν πέσει σε αδράνεια ή και επίσχεση εργασίας λόγω διακοπής χρηματοδότησης, και ασαφούς – μη εφαρμόσιμου πλαισίου καθορισμού της.

 • Να εξειδικευθεί η δυνατότητα στους ΦΔΠΠ να χρηματοδοτούνται από μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση & διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων και των παραγόμενων από αυτά πόρων, από τους κατά νόμο αρμόδιους Φορείς.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 10:39 | Φωτακης Ιωάννης

  Σημερα νόμος προβλέπει διανομή περιβαλλοντικού μερίσματος, 30% συνολικά, στους όμορους του Εθνικού Δρυμου Σαμαριάς δήμους. Τι θα ισχύσει στην συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και συνολικά. Τι πολιτική θα ακολουθηθεί στο ζήτημα αυτό; Πρόταση μας είναι να συνδυαστεί με υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι επιχορηγηματικής λογικής.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 08:56 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΔΟΡ

  Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει και άλλου είδους ανταποδοτικά τέλη και όχι μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία (<15MW), τα οποία μπορούν να εξειδικεύονται στα προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών. Παραδείγματα είναι μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικές πηγές κλπ.

 • Με ενδεχόμενη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και των Οικολόγων πράσινων, θα ισχύσουν κατά τη γνώμη μας τα εξής:

  1. Ιδιωτικοποιείται απόλυτα η διαχείριση στο σύνολο των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, οι οποίες περνάνε στα χέρια (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.
  Εκτάσεις εκατομμυρίων στρεμμάτων, το ένα τρίτο της Ελληνικής επικράτειας, τα «φιλέτα» του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, περνάνε πλέον με νόμο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Οικολόγων Πράσινων σε ιδιωτική διαχείριση, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της καθ’ ύλη αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Χωρίς δηλαδή καμία θεσμική, επιστημονική και κοινωνική κατοχύρωση.

  2. Οι Φορείς Διαχείρισης που θα έχουν τον έλεγχο των τεράστιων αυτών εκτάσεων, δεν είχαν και δεν προβλέπεται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, να έχουν καμία ουσιαστική θεσμική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση για παράδειγμα που εντοπίσουν κάποια παράβαση στις περιοχές τις οποίες διαχειρίζονται, θα πρέπει να καλέσουν ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση, την αστυνομία, τη δασική υπηρεσία, τη θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων ή το λιμενικό όταν πρόκειται για θαλάσσιες εκτάσεις, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
  Αντί να λύσει το χρονίζον πρόβλημα στη θεσμική κατοχύρωση των Φορέων Διαχείρισης που έχει εντοπιστεί και καταγγελθεί από κάθε κατεύθυνση εδώ και χρόνια, ο κ. Φάμελλος με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το πολλαπλασιάζει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, που καταλαμβάνουν περισσότερο από το 30% της έκτασης της Ελλάδας, θα τεθούν υπό διαχείριση ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι δε έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, δεν έχουν κατοχυρωμένη χρηματοδότηση, δεν έχουν θεσμοθετημένους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, δε βασίζονται σε κάποιο περιβαλλοντικά ορθό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο και δεν έχουν κατά συνέπεια στην ουσία τη δυνατότητα να επιτελέσουν το σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας τους.

  3. Η τεράστια διεύρυνση των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων και των υπό ίδρυση Φορέων Διαχείρισης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί με εκατομμύρια στρέμματα ανά φορέα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για συμμετοχή στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο των φορέων αυτών, μόλις δύο εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, (έναν από τους Δήμους και έναν από τις Περιφερειακές Ενότητες), και κανενός εκπροσώπου από τη Δασική Υπηρεσία, διαμορφώνουν συνθήκες στις οποίες οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες της χώρας, αλλά και οι τοπικές δημόσιες δασικές αρχές δε θα εκπροσωπούνται πλέον ούτε στο ελάχιστο στη διαχείριση των «φιλέτων» του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές ευθύνης τους.
  Οι επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες, οι χρήσεις γης και πολλά άλλα που σήμερα λαμβάνουν χώρα εντός των περιοχών Natura, δε θα ρυθμίζονται ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από τη μοναδική αρμόδια δημόσια Δασική Υπηρεσία.
  Αντίθετα, ιδιωτικοί φορείς, ξένοι και άσχετοι με τον τόπο και του κατοίκους του, θα αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς και κυρίως χωρίς να είναι πρακτικά υπόλογοι σε κανέναν, αφού δεν ορίζονται σαφείς διαδικασίες ελέγχου αλλά και ευθύνης για τους Φορείς Διαχείρισης στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

  4. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη διεύρυνση ποσοτικά και ποιοτικά της αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης, απαξιώνεται με τον πλέον προκλητικό τρόπο η δημόσια Δασική Υπηρεσία.
  Η Δασική Υπηρεσία, είναι η μοναδική που θα μπορούσε να εγγυηθεί την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και η μοναδική που θα μπορούσαν να εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες.
  Παρά τη θεσμική απαξίωση και τον παροπλισμό που της επεφύλαξαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, η Δασική Υπηρεσία, εκτός από το γεγονός πως είναι δημόσια, έχει σαφές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες, μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει σε κάθε είδους περιβαλλοντική παράβαση με απόλυτα κατοχυρωμένες αρμοδιότητες (ανακριτικά καθήκοντα, δημόσιος κατήγορος κ.λ.π.), υπάγεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις (τοπική αυτοδιοίκηση), ενώ μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη δράση και τη λειτουργία της. Το αντίθετο δηλαδή από αυτά που ισχύουν για τους φορείς διαχείρισης.

  5. Οι φορείς διαχείρισης, στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας τους, δεν αξιολογήθηκαν ενώ δεν προβλέπεται να αξιολογηθούν ούτε στο μέλλον σχετικά με τα αποτελέσματά τους με βάση το σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας τους.
  Η Πάρνηθα που κάηκε είχε φορέα διαχείρισης.
  Η λίμνη Κορώνεια που «ξεράθηκε» και «δηλητηρίασε» εκατοντάδες σπάνια πτηνά το 2005, είχε Φορέα Διαχείρισης.
  Η Κάρλα που με τόσο κόστος και κόπο τελικά ξανάγινε λίμνη και «σκοτώνει» τα δύο τελευταία Καλοκαίρια τα σπάνια πτηνά που γίνεται αγώνας να φωλιάσουν εκεί, έχει φορέα διαχείρισης.
  Για τις παραπάνω καταστροφές δεν ανέλαβε κανείς την ευθύνη, ούτε είχε κανείς την ευθιξία να παραιτηθεί, είτε αιρετός, είτε εργαζόμενος στους φορείς διαχείρισης.
  Τα παραπάνω παραδείγματα δίνουν το δικαίωμα σε κάθε ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά πολίτη που παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, να πει πως οι φορείς διαχείρισης όπως ακριβώς και οι προστατευόμενες περιοχές, ιδρύονται και αυξάνονται ανεξέλεγκτα, για να εξυπηρετούν τους πολιτικούς και κάποιους από τους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς, ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο επιτελούν το σκοπό τους που είναι να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων καμία άλλη εξήγηση δε μπορεί να δοθεί για το πώς έχουμε φτάσει στο τέλμα που βρισκόμαστε σήμερα στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, χαρακτηριστικό παράδειγμα του οποίου είναι η δεκαπενταετής αφανής παρουσία των φορέων διαχείρισης.

  6. Το δικαίωμα στην εργασία θεωρούμε πως είναι αναφαίρετο. Δεν αρκεί όμως αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζόμενων στους φορείς διαχείρισης – ομήρων της εκάστοτε κυβέρνησης από το 2002 και έπειτα, για να δοθεί παράταση στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης με τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία που έχουν σήμερα. Πόσο μάλλον δεν αρκεί για να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και οι περιοχές ευθύνης τους.
  Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στους φορείς διαχείρισης και προτείνουμε να μεταταχθούν στη Δασική Υπηρεσία όπως έγινε με τους αγροφύλακες παλαιότερα, ή να προσληφθούν με σημαντική μοριοδότηση στην εμπειρία τους για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν κλειστά για να θυμίζουν σε όλους την εγκληματική αδιαφορία και την τεράστια υποκρισία των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, και πλέον και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ ΕΛ- οικολόγων πράσινων σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
  Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, αντίθετα, με τις οκτάμηνες συμβάσεις και το ασαφές πλαίσιο μετάβασης στο νέο καθεστώς, απειλεί ακόμη και αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης.

  7. Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι Φορείς Διαχείρισης υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ανάγκη για αποκέντρωση της διοίκησης και την ανάγκη της συμμετοχής των ανθρώπων που κατοικούν και δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και την προστασία τους. Μόνο μέσα από την ισχυρή σε επίπεδο πλειοψηφίας, συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δασικής Υπηρεσίας στη διοίκηση των φορέων διαχείρισης μπορεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κατοίκων και των χρηστών των προστατευόμενων περιοχών.
  Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διατηρείται η εξουσία του εκάστοτε Υπουργού περιβάλλοντος στη Διοίκηση των φορέων διαχείρισης και μηδενίζεται ο ρόλος και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δασικής Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των πολιτών.

  8. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – οικολόγων πράσινων, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μηδενίζει τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε ορθή περιβαλλοντικά προσέγγιση που θέλει τους ανθρώπους της υπαίθρου κοινωνούς και άμεσα συμμέτοχους στη διαχείριση και την προστασία των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται.
  Με πρόβλεψη για έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων στο διοικητικό συμβούλιο κάθε φορέα διαχείρισης, μόνο αυτό μπορεί να εξαχθεί σαν συμπέρασμα, όταν οι φορείς διαχείρισης θα έχουν αρμοδιότητα πλέον σε δέκα, ως και είκοσι προστατευόμενες περιοχές, σε πολλούς διαφορετικούς Δήμους, σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, σε διαφορετικές Περιφέρειες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε διαφορετικά νησιά.
  Οι παραγωγικοί φορείς είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν οι φορείς των οποίων η δράση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον (αγρότες, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, κυνηγοί, ορειβάτες, χιονοδρόμοι, μανιταροσυλλέκτες, βοτανοσυλλέκτες κ.λ.π.) και υπάρχουν και φορείς των οποίων η δράση σχετίζεται έμμεσα με το φυσικό περιβάλλον και εστιάζεται κυρίως στη διάθεση και διαχείριση αποβλήτων κ.λ.π.
  Το ερώτημα: ποιος από όλους τους παραπάνω φορείς, από ποιο Δήμο, από ποια Περιφερειακή Ενότητα, από ποια Περιφέρεια και από ποιο νησί στις θαλάσσιες περιπτώσεις, θα εκπροσωπήσει επαρκώς όλους τους άλλους παραγωγικούς φορείς στη διοίκηση κάθε Φορέα Διαχείρισης, μόνο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – οικολόγων πράσινων και ο κ. Φάμελλος θα μπορούσαν να το απαντήσουν.

  9. Το δίκτυο των περιοχών natura 2000 στην Ελλάδα, ενώ είναι το μεγαλύτερο σαν ποσοστό έκτασης Ευρωπαϊκής χώρας, είναι το πλέον πρόχειρα, επιπόλαια και ανέξοδα διαμορφωμένο.
  Χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, χωρίς εκτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας, χωρίς καμία μέριμνα για την επίδραση στη ζωή, τις δραστηριότητες και τις περιουσίες των κατοίκων της υπαίθρου, χωρίς μέριμνα για αξιολόγηση της διαχείρισης και της προστασίας, και γενικά χωρίς κανένα σχέδιο, όραμα, επιστημονική γνώση και σύνδεση με τη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα, κάποιοι αποφάσισαν να χαρακτηρίσουν τη μισή χώρα περιοχή natura 2000. Κάπως έτσι, ξεκίνησε ο Γολγοθάς τόσο για αυτές τις περιοχές που στα χαρτιά προστατεύονται και στη πράξη καταστρέφονται, όσο και για τους κατοίκους και τους χρήστες τους, που βλέπουν να περιορίζονται οι δραστηριότητες, οι περιουσίες και η ίδια τους η ζωή, χωρίς όμως να βελτιώνεται ούτε στο ελάχιστο η περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας. Το αντίθετο.

  Πριν λίγες μέρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της χαλάρωσης της προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων και ειδικά του λύκου, με δεδομένο το ότι οι πληθυσμοί τους έχουν ανακάμψει και δε χρήζουν πλέον προστασίας αλλά διαχείρισης (http://www.face.eu/about-us/resources/news/european-parliament-calls-for-more-flexibility-on-large-carnivore-management).
  Αυτή την εξέλιξη θα έπρεπε να την είχε προκαλέσει η επιστημονική κοινότητα, να την είχε ζητήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να την είχαν αναδείξει οι Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι φορείς διαχείρισης στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει αντίθετα, είναι να απαξιώνεται από τους παραπάνω φορείς κάθε φωνή κτηνοτρόφου και κυνηγού που βλέπει την περιουσία του και τα ζώα του να χάνονται από τους λύκους.
  Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ενδεικτικό της κατάστασης και της προσέγγισης που επικρατεί από ιδρύσεως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στις Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και στους Φορείς Διαχείρισης. Καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί λειτουργώντας σαν συγκοινωνούντα δοχεία, οι παραπάνω φορείς, θεσμικοί και μη, έχουν σα δόγμα την ανεξέλεγκτη αύξηση των προστατευόμενων περιοχών, από την οποία είναι προφανές πως κάποιοι έχουν ίδιο όφελος.
  Εκτιμούμε πως αυτή η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
  Στην προκειμένη περίπτωση, οι δυνάμεις των κυνηγών δεν αρκούν να τα βάλουν με το θηρίο της δημόσιας διοίκησης που ακούει στο όνομα Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην προσπάθεια να σταματήσει έστω τώρα η περιβαλλοντική υποβάθμιση και το αντιδημοκρατικό στάτους που θα επικρατήσει εφόσον ψηφιστεί το συγκεκριμένο και οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο νομοσχέδιο, που δεν απαντά τουλάχιστον στα παραπάνω ζητήματα.
  Είναι επιτακτική ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση και η δασική υπηρεσία να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αποσυρθεί οριστικά.
  Τονίζουμε για μία ακόμη φορά πως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο Ιδιωτικοποιείται η διαχείριση των περιβαλλοντικών «φιλέτων» της χώρας η έκταση των οποίων ξεπερνά πλέον το 30% της Ελληνικής επικράτειας.
  Τονίζουμε για μία ακόμη φορά πως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπαίνει ταφόπλακα στη Δασική Υπηρεσία η οποία σε λίγο δε θα έχει λόγο ύπαρξης.
  Τονίζουμε για ακόμη μία φορά πως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απαξιώνεται πλήρως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση οι πολίτες που ζούνε μέσα και κοντά στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας οι οποίες αυθαίρετα καταλαμβάνουν έκταση ίση με το ένα τρίτο της χώρας.
  Θα πρέπει λοιπόν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να μην επανέλθει ο κ. Φάμελλος, αν δεν προηγηθεί εκτεταμένος διάλογος του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Δασική Υπηρεσία της χώρας. Διάλογος στον οποίο θα τεθεί συνολικά το ζήτημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα εντοπιστούν τα προβλήματα, θα προταθούν λύσεις και θα προσδιοριστούν οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι, τεχνικοί και οικονομικοί πόροι που θα εξασφαλίσουν επιτέλους τις έννοιες αειφορία, ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση, οι οποίες τείνουν να εκφυλιστούν από την κατάχρηση και την εκμετάλλευση που υπόκεινται από τους πολιτικούς αλλά και τους κατά τόπους αυτόκλητους προστάτες της φύσης.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 13:36 | Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΦΔΠΠ

  Παρ. ε).

  Για να μπορούν οι ΦΔ να έχουν έσοδα από τις δραστηριότητες που αναφέρονται, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις Αρμοδιότητές τους.
  Παρ. ι).

  Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά τι αφορά. Για παράδειγμα, τα Μικρά Υδροηλεκτρικά προβλέπονται ήδη από την Νομοθεσία αλλά δεν προβλέπονται όμως τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά. Αν και το θέμα αυτό απασχόλησε την Ομάδα Εργασίας και συζητήθηκε εκτενώς, παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμιά αναλυτική αναφορά ή ρύθμιση.
  Έχουμε ήδη στείλει αναλυτικά τη νομοθεσία που θα πρέπει να τροποποιηθεί, επομένως ή εδώ ή στο τέλος στις τροποποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθεί η σχετική ρύθμιση. Να προστεθεί επίσης η δυνατότητα αντισταθμιστικών εσόδων, χρήσης αιγιαλού από τουρ. Επιχειρήσεις, κλπ. καθώς και για αυτές τις περιπτώσεις έχει γίνει διεξοδική συζήτηση στην Ομάδα Εργασίας.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 13:31 | Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ. Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου

  Σχετικά με το Άρθρο 8 – Πόροι των ΦΔΠΠ σας καταθέτω προτάσεις που περιλαμβάνουν τις κάτωθι δράσεις με τα αντίστοιχα έσοδα:
  1. Διαχείριση και έσοδα από την εκμετάλλευση καλλιεργήσιμων δημοσίων εκτάσεων που ανήκουν στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών.
  Αιτιολογία:
  Οι εκτάσεις αυτές εκμισθώνονται για καλλιέργεια με το νόμο 4061/2012 από το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσες από τις εκτάσεις αυτές βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να τις διαχειριστούν οι ΦΔΠΠ γιατί το είδος καλλιέργειας, ο τρόπος καθώς και η χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων αυτών επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά το περιβάλλον το οποίο προστατεύεται από τους ΦΔ και έχουν την ευθύνη γι αυτό, επίσης η παραχώρηση αυτής της δυνατότητας θα φέρει έσοδα από ενοίκια στους ΦΔ.
  2. Διαχείριση και έσοδα του νερού σε περιοχές που δημιουργήθηκαν τεχνητές λεκάνες (λίμνες) συγκέντρωσής του και βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό την αποκατάσταση του υδροφόρου των οικοσυστημάτων και γενικά του περιβάλλοντος.
  Αιτιολογία:
  Όσες από τις υδάτινες αυτές τεχνητές λεκάνες (λίμνες) βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ΦΔ να διαχειριστούν το νερό αυτό γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν και είναι υπεύθυνοι για το πόσο νερό χρειάζεται να εισέρχεται στις υδάτινες λεκάνες για τη διατήρηση του οικοσυστήματος και πόσο πρέπει να παραχωρείται για άρδευση προκειμένου να υπάρχει η ανανέωση των νερών, επίσης η παραχώρηση αυτής της δυνατότητας θα φέρει έσοδα από ενοίκια στους ΦΔ.
  Εκτός από υδάτινες τεχνητές λεκάνες (λίμνες) δημιουργήθηκαν σε κάποιες περιοχές και δημόσιες υδρευτικές γεωτρήσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν εφόσον αποκατασταθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και άρα όταν αυτές λειτουργήσουν θα υπάρξουν έσοδα από τη χρήση του νερού τα οποία και αυτά θα πρέπει να πάνε στους ΦΔ.
  3. Διαχείριση και έσοδα από τη διαχείριση δασικών περιοχών που βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό τη διατήρηση του οικοσυστήματος.
  Αιτιολογία:
  Οι δασικές περιοχές εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών πρέπει να διαχειρίζονται από τους ΦΔ σε συνεργασία με τα Δασαρχεία και τα έσοδα από την εκμετάλλευση τους να πηγαίνουν στους ΦΔ, καθώς μόνο αυτοί είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να γνωρίζουν τον τρόπο που αυτά θα πρέπει να διαχειριστούν προκειμένου να διατηρηθούν και τα ίδια αλλά και το οικοσύστημα, επίσης η παραχώρηση αυτής της δυνατότητας θα φέρει έσοδα στους ΦΔ.
  4. Διαχείριση και έσοδα από την αλιεία σε περιοχές που δημιουργήθηκαν τεχνητές λεκάνες (λίμνες) συγκέντρωσής του και βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό την αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας.
  Αιτιολογία:
  Τα ψάρια των τεχνητών λιμνών που βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων Περιοχών πρέπει να αλιεύονται με έλεγχο και πρόγραμμα για να μπορέσουν να διατηρηθούν όλα τα είδη και ιδιαίτερα τα σπάνια είδη που είναι και υποχρέωση με βάση ανάλογη οδηγία της ΕΕ, επίσης η παραχώρηση αυτής της δυνατότητας θα φέρει έσοδα στους ΦΔ.
  5. Διαχείριση και έσοδα από την κτηνοτροφία. Έλεγχος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε θέματα ρύπανσης με δυνατότητα επιβολής προστίμων και έλεγχος ή και απαγορεύσεις όπου απαιτείται της βόσκησης στις εκτάσεις που είναι στα όρια ευθύνης των ΦΔ.
  Αιτιολογία:
  Ο έλεγχος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όσο αφορά την ρύπανση του περιβάλλοντος στα σημεία όπου είναι εγκατεστημένες και βρίσκονται αυτά εντός των ορίων ευθύνης των ΦΔ των προστατευόμενων περιοχών.
  Εισηγήσεις για μετεγκαταστάσεις ή απαλλοτριώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όταν αυτές βρίσκονται σε σημεία που όταν δημιουργήθηκαν δεν επηρέαζαν το περιβάλλον αλλά στην πορεία το δημόσιο κατασκεύασε έργα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (όπως τεχνητές λίμνες, τάφροι μεταφοράς νερού κλπ).
  Επίσης ο έλεγχος των βοσκήσιμων εκτάσεων που είναι στα όρια ευθύνης των ΦΔ και η επιβολή απαγορεύσεων σε περιοχές που οι ΦΔ κρίνουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης η παραχώρηση αυτής της δυνατότητας θα φέρει έσοδα στους ΦΔ.

 • Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά η επιχορήγηση των ΦΔ εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

  δ) Να προβλέπεται η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε προγράμματα, στις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 10:34 | ΠΑΝΔΟΙΚΟ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
  Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
  Tel-Fax: ++30 24210 38387
  e-mail: pandoiko@gmail.com/site: http://www.pandoiko.org
  Βόλος 21/11/2017 ΠΑΝΔΟΙΚΟ2016-17/106

  Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη σταθερή χρηματοδότηση κάθε ΦΔΠΠ, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα επιτρέπει στα όργανα της Διοίκησής του, καθώς και στους εργαζόμενους, να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία επέβαλε την ίδρυση και τη λειτουργία του ΦΔΠΠ.

  Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

  Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Ι. Βερβερίδης (Ιερισσός) 6976-789871
  Κ. Βολιώτης (Βόλος) 6977-686838 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384
  Παν. Κατσουλάκος (Μακρακώμη) 6977-606827 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428
  Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 14:24 | Εργαζόμενοι στον ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς

  Προτείνεται πλήρη αντικατάσταση των άρθρων ως εξής:
  Πόροι των ΦΔΠΠ είναι :
  Α. Επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), όπως ισχύει.
  Β. Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  Γ. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε..
  Δ. Κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους προερχόμενα από δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως έσοδα πώλησης πνευματικών προϊόντων, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες , έντυπες ή ηλεκτρονικές εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.
  Ε. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. .
  ΣΤ. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που δύναται να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

  Ζ. Ετήσια πρόσοδο από την αναλογική κατανομή των Πράσινων Πόρων όπως αυτοί καταγράφονται και ταξινομούνται στην ΥΑ με ΦΕΚ 3184/Β/2012. Η πρόσοδος αυτή θα προέρχεται από συγκεκριμένη κατηγορία των Πράσινων Πόρων σε αντιστοιχία με το είδος της περιοχής ευθύνης του εκάστοτε ΦΔ (όπως ΑΠΕ, λατομεία, υδατοκαλλιέργειες, αιγιαλός-παραλία, δασική εκμετάλλευση, κλπ).

 • 1) Από τις διατάξεις που αντικαθίστανται πρέπει να εξαιρεθεί η περίπτωση στ’ της παρ. 5 του άρθ. 15, καθώς αυτή περιγράφει τον ρόλο του ΥΠΕΝ στον συντονισμό των σχημάτων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και υποστήριξης των φορέων διαχείρισης.
  2) Θεωρούμε πολύ σημαντική εξέλιξη την πιο συγκεκριμένη πρόβλεψη ένταξη ποσού για τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για πρώτη φορά από την θέσπιση τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πρόβλεψη αυτή θα αφορά, στην καλύτερη περίπτωση, το 2019 καθώς με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 7 και 11 η κάλυψη της μισθοδοσίας για το 2018 και πιθανά για επόμενα έτη θα παραμείνει από το Πράσινο Ταμείο. Το ΥΠΕΝ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες θα καλυφθούν το 2019 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Δεν καθίσταται σαφές ωστόσο αν χωρίς οργανωτική δομή, θα μπορέσει αυτή η πρόβλεψη, που σε έναν βαθμό προϋπήρχε, στην ισχύουσα νομοθεσία πρακτικά να ενεργοποιηθεί.
  Αντίστοιχα, χωρίς διαχειριστική επάρκεια η οποία προϋποθέτει μία βασική οργανωτική δομή είναι αμφίβολο ότι οι ΦΔΠΠ θα μπορούν να αξιοποιήσουν και τους λοιπούς πόρους που προβλέπει το σχέδιο νόμου.
  3) Με αυτό το σχέδιο νόμου δεν επιλύονται βασικά ζητήματα (μερίδες ΔΟΥ, καθεστώς ΦΠΑ, κτλ) που έχουν αποτρέψει φορείς διαχείρισης στο παρελθόν να αξιοποιήσουν εναλλακτικές πηγές πόρων.
  Επισημαίνουμε ότι δεν αξιοποιούνται οι προτάσεις συμπλήρωσης των πηγών χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΝ από πολλούς φορείς, όπως παράβολα, ανταποδοτικά τέλη, εταιρικές συμφωνίες, αντισταθμιστικά έσοδα από δραστηριότητες (π.χ. παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, εθνικές οδοί και αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, εξορυκτικές δραστηριότητες, κτλ.) που επηρεάζουν μια προστατευόμενη περιοχή, χωρίς να στοχεύει μία δραστηριότητα όπως είναι οι ΑΠΕ που ορίζει η παρ. θ, αλλά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς πόροι που προέρχονται από την είσπραξη περιβαλλοντικών προστίμων, κοκ.
  Δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, με τη δημιουργία των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων (απόδοση ΦΠΑ, κτλ).
  4) Δεν προβλέπεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός συγκέντρωσης πόρων, ή έστω μέρος των επιπλέον και μη δεσμευμένων από κάποια επιχορήγηση, πρόγραμμα, δωρεά ή χορηγία, πόρων, από τους ΦΔΠΠ σε ένα ξεχωριστό και ειδικό λογαριασμό Προστατευόμενων Περιοχών και ανακατανομής τους ανάλογα με τις ανάγκες του βάσει του σχεδίου διαχείρισης και την αξιολόγηση του του κάθε ΦΔΠΠ.
  5) Παρ. α και β. Πρέπει να διευκρινιστεί ποια η διαφορά της παρ. α και β αναφορικά με την χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  6) Παρ. δ. Θα ήταν σκόπιμο να συμπληρωθεί και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το LIFE προς αποφυγή οποιουδήποτε κωλύματος.
  Προτείνεται η συμπλήρωση: «Πόροι προερχόμενοι από Ταμεία, χρηματοδοτικά εργαλεία…»
  7) Παρ. στ. Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν έδρα και εκτός Ελλάδας, προς αποφυγή οποιουδήποτε κωλύματος.
  Προτείνεται η συμπλήρωση «… ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.»
  8) Παρ. ζ. Προτείνεται να προστεθεί δυνατότητα λήψης πόρων και από σύναψη συμβάσεων με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
  «Προτείνεται η συμπλήρωση «… Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου».

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:20 | Ευτερπη Πατετσινη

  Σύμφωνα με το αρθρο 1 «Οι ΦΔΠΠ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εφεξής ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η δράση τους είναι κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει.» το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με την παράγραφο ε) «Έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από πνευματικά προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες , έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.» Πως ένας φορέας κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει έσοδα, χρειάζεται αποσαφήνιση. Ποιες δαπάνες θα μπορούν να καλύψουν?

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 10:57 | Εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου

  Πρέπει να υπάρχει μέριμνα άντλησης πόρων από Αδειοδοτούμενες δραστηριότητες από λοιπούς φορείς, οι οποίες επηρεάζουν το προστατευτέο αντικείμενο.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 19:46 | Λάουρα

  Το νομοσχέδιο προβλέπει: Επιχορήγηση των ΦΔΠΠ (από Ευρωπαϊκά προγράμματα, Πράσινο Ταμείο κλπ) και όχι ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα οι ΦΔΠΠ δεν διαφέρουν από τις ΜΚΟ;;; Διοικούνται ή δεν διοικούνται από το ΥΠΕΝ; Όποτε θέλει το ΥΠΕΝ τους θεωρεί προέκτασή του και όποτε θέλει τους αντιμετωπίζει ως ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν να είσαι και θύμα και θύτης. Η ΔΗΛΕΙΑ του νόμου για το τι είναι πραγματικά οι ΦΔΠΠ και πως πρέπει λειτουργήσουν από εδώ και πέρα εκδηλώνεται με τον πιο άμεσο τρόπο. Η ηγεσία του ΥΠΕΝ προσπαθεί να μεταφέρει τη λύση του προβλήματος στο μέλλον με την ελπίδα ότι, δεν θα είναι αυτοί που θα αναγκαστούν να πάρουν ρηξικέλευθες αποφάσεις, συμμορφούμενοι με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πηγαίνοντας κόντρα στα ιδιωτικά συμφέροντα.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 17:01 | Κοντάκος Δημήτρης

  Η εκχώρηση των σημάτων ποιότητας που αναφέρεται στο σημείο ε δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 αν και στον ν. 2742/1999 αναφέρονταν.