Άρθρο 07 – Κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων γίνονται βάσει των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύουν.