Άρθρο 03 – Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

Ι. Ζώνη Α
α) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και μέχρι την εκπόνησή του με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Ι.1. Ζώνη Α1
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄415), όπως ισχύουν.
β) Δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, υδροπλάνων, αθλητισμού και αναψυχής), όπως και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, που έχουν αιτιολογημένη γνώμη από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη από το Φορέα Διαχείρισης, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
γ) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Η απελευθέρωση γόνου ειδών αυτοχθόνων ιχθύων με στόχο τον εμπλουτισμό ιχθυοαποθεμάτων του υδρολογικού συστήματος της περιοχής σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης.
ε) Η κολύμβηση, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις μετά από τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία αδειοδοτήσεις.
στ) Η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος για ύδρευση- άρδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση της διασφάλισης των οικολογικών απαιτήσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) του λιμναίου οικοσυστήματος κατόπιν εκπόνησης εξειδικευμένης υδρολογικής μελέτης και αιτιολογημένης γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης.

Ι.2. Ζώνη Α2
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.

Ι.3. Ζώνη Α3
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως ισχύει και μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
5. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
6. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ι.4. Ζώνη Α4
α) Στη ζώνη Α41:
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι, επιτρέπονται:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της λίμνης, που έχουν έγκριση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την αιτιολογημένη γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
2.Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
3.Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με τηναιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4.Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Στη ζώνη Α42:
1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
2.Επιτρέπονται,επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι:
i.Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ii. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β, παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με τηναιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
iii. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
iv. Η δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου (ΠΕ.Π.) με σκοπό την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών της λίμνης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό σχέδιο διαχείρισης και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του ΠE.Π., συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής, θα γίνονται με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ι.5 Ζώνη Α5
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι:
1. Η δόμηση για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δημοσίων κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων για λόγους βιωσιμότητας τους.
2. Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση της εστίασης και αναψυχής μικρής κλίμακας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
3. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
γ) Η μελισσοκομία.
δ) Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
η) Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ι.6. Ζώνη Α6
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι του παρόντος, επιτρέπονται:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
5. Οι γεωργικές αποθήκες μεγέθους έως 50 τ.μ. και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
6. Θερμοκήπια χαμηλής κάλυψης μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Ι.7. Ζώνη Α7
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο Ι του παρόντος:
1. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από νερά.
2. Η βόσκηση χωρίς σταβλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από νερά.

ΙΙ.1. Ζώνη Β1
Α) Στα χαρακτηρισμένα δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
5. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.
7. Οι επεμβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτές.

Β) Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 41 του ν. 998/79 όπως ισχύουν:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι επεμβάσεις εντός αναδασωτέων εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από αυτές.

Γ) Στις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79 επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
α. Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Οι γεωργικές αποθήκες με συνολική επιφάνεια 100 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ. , έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
γ. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
δ. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ε. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.
στ. i. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει, ii. για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270)π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (Δ’ 538)π.δ/τος όπως ισχύουν. Kατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/9.04.2012) όπως ισχύουν.
η. Κτίρια για χρήση κατοικίας με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων τα120 τ.μ.
θ. Τα δημόσια κτίρια ή οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις, όπως πάρκα κεραιών, κέντρα εκπομπής – αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ραντάρ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κτίρια εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών.
ι. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471), καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας,

ΙΙ.2 Ζώνη Β2
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:

α) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.γ. του παρόντος
β) Τα έργα και οι δραστηριότητες καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών που επιτρέπονται εντός γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σε αυτές μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας.

ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
α) Επιτρέπεται η δόμηση μόνο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού.
β) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
γ) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
δ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.
ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
2. Β3.3:
α) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση ,συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών μετά από την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Επιτρέπεται η μελισσοκομία και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας: απομάκρυνση φερτών υλικών και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα,μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και η διάθεση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
η) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου.

ΙΙ.4 Ζώνη Β4
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
α) Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις.
β) Η μελισσοκομία και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
γ) Οι γεωργικές αποθήκες με συνολική επιφάνεια 100 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ. έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
δ). Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει.
ε) i) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήση κατοικίας ορίζεται σε 120 τ.μ. και ii) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (Δ’ 538) π.δ/τος, όπως ισχύουν.
στ) Οι εργασίες καθαρισμού κι συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
η) Η θήρα, εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Έως την έγκρισή του, σύμφωνα με τις κείμενες περί θήρας διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.

ΙΙ.5 Ζώνη Β5
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
α) Στην υποζώνη Β.5.1.
1. Επιτρέπεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση, ήπιες εγκαταστάσεις , μετά από ειδική μελέτη η οποία θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους κοινόχρηστους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης, όπου κατ΄ελάχιστον θα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΖ. 1α. του άρθρου 3 του από 5.5.1989 π.δ/γματος (Δ΄297) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ30.3.93 (ΦΕΚ Δ’ 389).
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα Διαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
β) Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3.
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα Διαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.

IΙΙ. Ζώνη Γ
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα υποδομής και κοινοφελών σκοπών (οδοποιίας, σταθερής τροχιάς, εναέριων μεταφορών συνδυασμός μεταφορών και λοιπά συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, μεταφοράς ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, επίγεια κέντρα δορυφορικής ζεύξης, πάρκα κεραιών τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας, τηλεφωνικά κέντρα εκπομπής –αναμετάδοσης τηλεόρασης και ραδιοφώνου), οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, έως και υποκατηγορίας 1 της πρώτης κατηγορίας της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).
2. έργα και δραστηριότητες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που απέχουν 300 μ. από το όριο της υποζώνης Α4.2, είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β΄1048) όπως ισχύει, καθώς και της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471), και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
Δεν επιτρέπονται :
i. Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
ii. Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:
– ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων
– φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση τριμηνιαία τιμή).
iii. Επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ημερησίως (μέση ετήσια τιμή).
iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.

στ. Για τα επιτρεπόμενα έργα εντός του τμήματος που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], εφαρμόζονται [εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών για τα οποία καθορίζεται ο χώρος ανέγερσης και εγκρίνονται όροι και περιορισμοί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (Α΄4) όπως ισχύουν], οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά χρήση, των διατάξεων του από 24.05.1985 (Δ΄270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος ( Δ΄ 538) όπως ισχύουν.
ζ. Οι επεμβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σε αυτές.
ζ. Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και μέχρι την εκπόνησή του με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

ΙV. Ζώνη Δ
Επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπόμενων χρήσεων γης έργων, δραστηριοτήτων, όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)] που διέπουν την περιοχή, όλες οι χρήσεις γης, τα έργα και οι δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που υπάγονται ή όχι στις περιφερειακές κατηγορίες Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471) και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) εντάσσονται στην κατηγορία Β και υποκατηγορία Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).
β) Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β’1048/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ. με βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον για το τμήμα της ζώνης που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) / Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος (Δ’ 297) όπως ισχύουν.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:08 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

  Από την διατύπωση του κειμένου προκύπτουν ερωτήματα εάν κατά την σύνταξή του π.δ. λήφθηκαν υπόψη :
  η προσέγγιση της περιοχής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του καθορισμού των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς
  ο κύκλος εργασιών των διαφόρων δραστηριοτήτων που ασκούνται εντός της περιοχής του π.δ. και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την εφαρμογή του
  η έλλειψη ειδικών περιβαλλοντικών μελετών
  οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες της περιοχής και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή τους στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής
  ότι τα όρια της περιοχής του π.δ. αλλού επεκτείνονται και αλλού συρρικνώνονται σε σχέση με τα όρια της λεκάνης απορροής, χωρίς αιτιολόγηση
  ο Φορέας Διαχείρισης να υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου
  στη ζώνη Α4.2 η δημιουργία γηπέδου γκολφ μπορεί να καλύψει και τον σκοπό δημιουργίας του προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου
  η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής αναφοράς να οφείλεται περισσότερο ή κυρίως σε έργα και δραστηριότητες εκτός των ζωνών που περιγράφονται στο Π.Δ. της λίμνης.
  Σε κάθε περίπτωση η αυθαίρετη ζωνοποίηση της περιοχής δείχνει την προχειρότητα του σχεδίου π.δ., κάτι που φαίνεται και από τη δομή του κειμένου του με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρίθμηση των παραγράφων στις σελίδες 16 και 17, δεν αναφέρονται τα «έχοντας υπόψη» όπως αναφέρονταν στο σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση έτος 2013, ο χάρτης της διαβούλευσης λειτουργεί ως γενικός χάρτης προσανατολισμού και μάλλον προκαλεί σύγχυση στην όλη διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου με σαφή αποτύπωση των διαφόρων πολυγώνων.
  Η υφιστάμενη νομοθεσία που καθορίζει τις χρήσεις γης στην περιοχή, τη δόμηση, την άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ,δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα μάλλον καλύπτουν τον σκοπό που προσπαθεί να επιτύχει το Π.Δ., ενώ στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που ουσιαστικά θα εφαρμοστεί το π.δ. δεν υπάρχει ανάγκη από περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ανάγκη εφαρμογής μέσω χρηματοδότησης και οικονομικών κινήτρων της σύγχρονης τεχνολογίας που μπορεί να «θεραπεύσει» τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις δημιουργούνται σε σχέση με την λίμνη και την ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής, αντιμετωπίζοντας τις πηγές υποβάθμισης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  Η Λίμνη Παμβώτιδα και η λεκάνη απορροής απαιτεί για την προστασία της και την «οικοανάπτυξή» της την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον:
  την ελαχιστοποίηση των φερτών υλικών που καταλήγουν στην λίμνη μέσω των χειμάρρων, ρεμάτων, τάφρων που συμβάλλουν σ’ αυτή.
  την διαχείριση της ιλύος που βρίσκεται στον πυθμένα της λίμνης.
  μέτρα, δραστηριότητες και ενέργειες ώστε να μην επιβαρύνεται η λίμνη με αστικά –βιομηχανικά –βιοτεχνικά απόβλητα.
  έργα και δραστηριότητες για την επεξεργασία των πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων, που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος και ενέργειας τοπικά παραγόμενης.
  Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου το έτος 2015, στην οποία περιγράφονται συγκεκριμένα έργα και δράσεις με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό εφαρμογής τους, ενώ στο παρελθόν έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μελέτη με τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζώων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας».

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:52 | ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

  Ιωάννινα 21-1-2019
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427
  FAX: 26510 31 427
  E-mail : geoteeip@otenet.gr

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
  «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

  Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) της Λίμνης Παμβώτιδας και με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε στο μελλοντικό καταστατικό χάρτη της Λίμνης, ώστε να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
  Είναι αναγκαία η άμεση έκδοσή του Π.Δ., ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες και να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης. Είναι αναγκαίο να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων οι οποίοι εδώ και χρόνια οφείλονται στο περιβάλλον, τους πολίτες και ευρύτερα στον τόπο.

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Π.Δ. για Περιφερειακό Πάρκο Παμβώτιδας
  • Η Ιόνια Οδός που έχει κατασκευαστεί , στον χάρτη του ΠΔ είναι με την παλιά χάραξη.
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευασμένος ΧΥΤΑ του Ελληνικού.
  • Το στρατόπεδο που απεικονίζεται έχει καταργηθεί.
  • Τα όρια στο σχέδιο ΠΔ δεν ακολουθούν τους υδροκρίτες των ορεινών σχηματισμών, αλλά έχουν χαραχτεί χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα η περιοχή Περιβλέπτου και τμήμα στα ΒΔ του λεκανοπεδίου ενώ βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνει και την λίμνη Παμβώτιδα είναι εκτός ορίων του ΠΔ, ενώ υπάρχουν περιοχές (Πεστά , Κόντσικα, Περάτη) πού αποστραγγίζουν εκτός της λεκάνης του λεκανοπεδίου, περιλαμβάνονται εντός των ορίων, στο σχέδιο ΠΔ Λίμνης Παμβώτιδας.
  • Δεν σημειώνονται οι καταβόθρες του Επισκοπικού , Αγ. Κυριακής και του στρατοπέδου στα νότια του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η αποστράγγιση της περιοχής του όπως απεικονίζετε.
  Όλες οι καταβόθρες βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος, Λούρου και σε αυτές καταλήγουν τα νερά:
  1. της αποστράγγισης των βρόχινων νερών &
  2. οι απορροές από το οδόστρωμα της Ιονίου Οδό , χωρίς καμία επεξεργασία.
  Δεν λαμβάνει υπόψη την Νομοθεσία για τις καταβόθρες (1η Αναθεώρηση- Σχέδιο Διαχείρισης Μέτρο M05BO705 Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών ).
  • Δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση.
  • Δεν λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημύρας λεκανών απορροής ποταμών.
  • Στο σχέδιο ΠΔ ορίζονται Ζώνες Α,Β,Γ,Δ κατά σειρά προστασίας. Κάθε Ζώνη δεν μπορεί να γειτνιάζει με άλλη πέραν της αμέσως επόμενης ή της αμέσως προηγούμενης. Π.χ. έχουμε γειτνίαση των ζωνών Α με τη Γ.
  • Άρθρο 3:
  • Οι υποζώνες Β4.1 – Β4.2 , Γ1 – Γ4 & Δ1 – Δ3 ενώ υπάρχουν περιοχές στον χάρτη, δεν αναφέρονται οι Χρήσεις και δραστηριότητες,
  Αποτέλεσμα των παραπάνω οι χαραγμένες ζώνες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.
  ● Για δραστηριότητες που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην ζητείται η γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κατά την αδειοδότηση τους.
  ● Επιπλέον στο παρόν Π.Δ. ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φ.Δ.Λ.Π. για τη θήρα χωρίς αυτός να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (δασολόγους).

  Παρατηρήσεις επί του κειμένου στο Σχέδιο Π.Δ.
  Ι.5 Ζώνη Α5

  θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση
  Ι.7. Ζώνη Α7
  α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων….
  Η Ζώνη Α7 περιλαμβάνει τους εποχικούς υγροτόπους και τις καταβόθρες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αποδέκτες υγρών αποβλήτων καθώς συνδέονται με το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λούρου και τις πηγές Αγίου Γεωργίου που τροφοδοτούν Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Οι καταβόθρες έτσι και αλλιώς πρέπει να προστατευτούν με ζώνη προστασίας.
  ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
  1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
  ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
  Σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
  IΙΙ. Ζώνη Γ
  Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
  α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
  1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα.
  Η περιοχή Γ μπορεί να έχει γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν πρέπει να γειτνιάζει με περιοχές κατηγορίας Α.
  iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
  Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.
  Όλη η ΒΙ.ΠΕ. είναι στην περιοχή Δ. Οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. δύναται να επεκταθούν εκτός ΒΙ.ΠΕ.?

  Άρθρο 05 – Γενικές διατάξεις
  8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται,
  Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τακτικούς ελέγχους.

  Μελετώντας το σχέδιο του Π.Δ. προτείνουμε να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή:
  • Οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από τη Λίμνη,
  • Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή μετά την Ακτή Μιαούλη μέχρι την Ανατολή, καθώς και το περιβαλλοντικό Πάρκο στην περιοχή του Κατσικά,
  • Η δημιουργία Λιμνοδεξαμενή στη Λαψίστα για την εκτόνωση των πλημμυρικών φιανομένων αλλά και για τη χρήση αρδευτικών αναγκών κατά την θερινή περίοδο,

  • Η χαρτογράφηση των καναλιών αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου, καθώς και η καταγραφή υδραυλικών παροχών τους για την καλύτερη δυνατή εισροή και εκροή των υδάτων,
  • Η επανασύνδεση του λιμναίου οικοσυστήματος με τις πηγές στην περιοχή Αμφιθέας,
  • Η μελέτη δικτύου αποχέτευσης στους παραλίμνιους οικισμούς.
  • Το Περιβαλλοντικό Πάρκο που ορίζεται να γίνει στη ζώνη Α4.2 να εξειδικευτεί σε Υδροβιολογικό Πάρκο και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αυτού με τα ύδατα της λίμνης (κατά τόπους τμήση αναχώματος).
  • Να διερευνηθεί κατά πόσον τμήμα της ζώνης Β.5.1 που ορίζει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και ειδικά μέρος αυτού προς την πλευρά της λίμνης, θα μπορούσε να ενταχθεί στη διπλανή ζώνη Α4.2, αυξάνοντας έτσι την έκταση του Υδροβιολογικού (Περιβαλλοντικού) Πάρκου
  • Να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης τυχόν νέων δραστηριοτήτων αναψυχής εντός της ζώνης Α, διατηρώντας μια καθορισμένη απόσταση ασφαλείας από ιδιαίτερα σημαντικά ενδιαιτήματα, όπως καλαμιώνες και λειμώνες (υδρολίβαδα)

  Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  α. Η καλλιέργεια των φυτών (η κατεργασία του εδάφους, η αμειψισπορά, η λίπανση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η φυτοπροστασία και γενικότερα όλη η διαχείριση της καλλιέργειας των φυτών) και η εκτροφή των ζώων (διαχείριση βοσκοτόπων, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, του «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε..
  Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/ 2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
  (Α3.5, Α4.1.4, Α4.2.iii, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2, Β3.3στ, Β4.2)

  β. Εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται, ή ακαλλιέργητων περιθωρίων, στα όρια των αγροτεμαχίων. (Β2)

  γ. Προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης με κατεύθυνση την βιολογική − περιβαλλοντική γεωργία. (Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Α7.1, Β1 Α4, Β1 Γα)

  δ. Προωθείται και ενισχύεται η εγκατάλειψη του συστήματος της επιφανειακής άρδευσης (αυλάκια , παράλληλες λωρίδες) των καλλιεργειών και η μετάβαση σε συστήματα άρδευσης με σταγόνες που επιφέρουν οικονομία νερού και σχεδόν μηδενική έκπλυση θρεπτικών στοιχείων. Επιτρέπεται η άρδευση με τεχνητή βροχή.
  Οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, αναλύσεις εδάφους, νέες τεχνολογίες με χρήση δεικτών NDVI και γενικότερα οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας συμβάλουν στην μείωση των εισροών στην καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και στη μείωση της ρύπανσης. ( Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2)

  ε. Αξιοποιούνται ενισχύσεις «για οικολογική μέριμνα» που χορηγούνται μέσω του πρώτου & του δεύτερου πυλώνα, με στόχο την διαφοροποίηση των καλλιεργειών στην κατεύθυνση της ήπιας φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 όπου είναι ενταγμένο μεγάλο μέρος του «Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας». Στις περιπτώσεις που θίγονται υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις πρωτογενή – δευτερογενή τομέα να υπάρχουν πρώτα τα αντισταθμιστικά μέτρα και μετά η εφαρμογή του Π.Δ. ( Ζώνη Α,Β,Γ,Δ)

  ζ. Πραγματοποιούνται, από τις τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε μαθητές, αγρότες, και άλλες επαγγελματικές ομάδες για την πολύπλευρη λειτουργία των υδάτων, την τρέχουσα κατάσταση, την απειλή –τις πηγές της ρύπανσης και την σωστή διαχείριση τους. ( Άρθρο 5)

  η. Με άξονα τις τρέχουσες «Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» (όπου περιλαμβάνεται και η λεκάνη απορροής του Καλαμά) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, πραγματοποιούνται έρευνες από Πανεπιστήμια -ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων, στην προσπάθεια διατήρησης ή βελτίωσης της ποιότητας (χημική – οικολογική) και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  θ. Δημιουργούνται υποδομές από την τοπική και την κεντρική διοίκηση που να διευκολύνουν την σωστή διαχείριση των παραγόντων που εντείνουν την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων. ( Άρθρο 5)

  ι. Ορίζονται ετήσιες βραβεύσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις, που προστατεύουν την βιοποικιλότητα, που συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της, που βελτιώνουν την ποιότητα (χημική – οικολογική) και την ποσότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  κ. Οι δήμοι γύρω από την Παμβώτιδα να διαθέτουν κάθε χρόνο χρηματικά ποσά σε στοχευμένες ενέργειες και έργα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

 • Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ & ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 105 63
  ΤΗΛ 2103231212 – 2103232616 FAX 2103257593
  http://www.dkose.gr ,e-mail: info@dkose.gr

  Παρατηρήσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας επί του σχεδίου του Π.Δ. με θέμα «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ΠΕ Ιωαννίνων, ως περιφερειακό πάρκο και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών Δόμησης»:
  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας ζητάει στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Π.Δ. να αφαιρεθούν οι προβλέψεις για τη θήρα στο Άρθρο 3 σύμφωνα με τις οποίες ουσιαστικά η άσκησή της καθίσταται αδύνατη στο σύνολο της έκτασης εφαρμογής του Π.Δ..
  Οι επίμαχες προβλέψεις απαιτούνε για τη διεξαγωγή της θήρας πέρα από το Διαχειριστικό σχέδιο να υπάρχει και η «σύμφωνη» και όχι απλώς «αιτιολογημένη» γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της εν λόγω περιοχής. Η ανωτέρω διάταξη είναι πρωτοείσακτη και υπερβαίνει τον σχετικό νόμο με τον οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίες είναι καθαρά γνωμοδοτικές.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η επίμαχη πρόβλεψη αντίκειται και στο Ελληνικό Σύνταγμα.
  Επίσης δεν προκύπτει, σε ότι αφορά την θήρα, να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και παραλήφθηκαν από το ίδιο το ΥΠΕΝ.
  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» Τμήμα 2 «Παρακολούθηση Ειδών Ορνιθοπανίδας», Ιωάννινα 2015 στο οποίο μετά από επιστημονική μεθοδολογία προκύπτει ότι η θήρα δεν έχει δυσμενή επίδραση για κανένα είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση του Π.Δ. και μάλιστα τα προστατευόμενα είδη βρίσκονται σε καλή ή ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης με το υφιστάμενο καθεστώς θήρας. Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται και στα Τεχνικά δελτία δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν το 2016.
  Αν οι διατάξεις του Π.Δ. για τη θήρα δεν τροποποιηθούν τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος σε 296 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, πέρα από τα υφιστάμενα 40 τ.χλμ., να απαγορευτεί το κυνήγι χωρίς αιτιολογία και τεκμηρίωση.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:28 | Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

  1. Στη Ζώνη Α1 (λίμνη) αναφέρεται ότι επιτρέπεται «η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος για ύδρευση … κατόπιν εκπόνησης εξειδικευμένης υδρολογικής μελέτης». Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί η δυνατότητα χρήσης του εξαιρετικά υποβαθμισμένου, από ποιοτική άποψη, νερού της Παμβώτιδας για ύδρευση. Βεβαίως, το Υπ. Περιβάλλοντος αναγνωρίζει ευθέως, μέσω του σχεδίου ΠΔ, τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε πόσιμο νερό και αυτό είναι θετικό. Όμως, καθαρό, πόσιμο νερό, που να καλύπτει τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε βάθος χρόνου, δεν μπορεί να έρθει στο λεκανοπέδιο παρά μόνον από άλλη λεκάνη απορροής, όπως προβλέπεται στα εγκριμένα σχέδια διαχείρισης υδάτων.
  2. Έχουν απαλειφθεί οι ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, πλην ενός μικρού τμήματος, (ζώνη Β2), ανατολικά της Παμβώτιδας, κατά συνέπεια χάνεται και κάθε έννοια προστασίας αυτής της γης, σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
  3. Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3. (Μάτσικας) απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση χρειάζεται οπωσδήποτε επανεξέταση. Και αυτό το θέμα έχει μελετηθεί σε βάθος στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, το οποίο προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για την περιοχή, που θα καθορίσει ειδικούς όρους δόμησης (χαμηλά ύψη, υποχρεωτική στέγη, κλπ), ώστε να αποκατασταθούν οι κάτοικοι της περιοχής χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο παραλίμνιο αστικό μέτωπο.

 • Οι παρατηρήσεις αφορούν:
  1. Την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3
  Για την οποία ζητείταινα επαναδιατυπωθεί ως «Επισημαίνεται ότι η επέκταση των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων είναι δυνατή στη ζώνη Γ με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην υφιστάμενη ΒΙΠΕ».

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση είναι αναγκαία επειδή:

  • Η εταιρεία «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» που λειτουργεί νομίμως αδειοδοτημένη, κατά ένα τμήμα βρίσκεται εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (ΖΩΝΗ Δ του διατάγματος) και κατά ένα δεύτερο εκτός της ΒΙΠΕ (ΖΩΝΗ Γ του διατάγματος).
  Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3 επιβάλλονται περιορισμοί στην περιοχή της επέκτασης της ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ όπως για παράδειγμα η απαγόρευση λειτουργίας σφαγείων με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
  Η επιχείρηση μου αφορά Βιομηχανική Μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων. Ήδη έχει αδειοδοτηθεί επέκταση της μονάδας που αφορά επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων.
  Η Εταιρεία μας έκρινε σκόπιμο σε εφαρμογή του άρθρου 46 του ν.3982/2011 να ενταχθεί ολόκληρη στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Στην κατεύθυνση αυτή ήδη έχει υπογραφεί το σχετικό MOU με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί η σχετική αίτηση για την επέκταση των ορίων της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων προκειμένου το σύνολο των εγκαταστάσεων της «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» να ενταχθεί εντός της ΒΙΠΕ.
  Με την αναρτημένη διατύπωση της παραγράφου ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3 η υπό εξέλιξη επέκταση των ορίων της ΒΙΠΕ δεν θα είναι επιτρεπτή και βέβαια και η ήδη αδειοδοτημένη επένδυση θα καθίσταται μη συμβατή με τους όρους του ΠΔ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».