Άρθρο 03 – Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

Ι. Ζώνη Α
α) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και μέχρι την εκπόνησή του με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Ι.1. Ζώνη Α1
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄415), όπως ισχύουν.
β) Δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, υδροπλάνων, αθλητισμού και αναψυχής), όπως και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, που έχουν αιτιολογημένη γνώμη από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη από το Φορέα Διαχείρισης, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
γ) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Η απελευθέρωση γόνου ειδών αυτοχθόνων ιχθύων με στόχο τον εμπλουτισμό ιχθυοαποθεμάτων του υδρολογικού συστήματος της περιοχής σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης.
ε) Η κολύμβηση, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις μετά από τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία αδειοδοτήσεις.
στ) Η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος για ύδρευση- άρδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση της διασφάλισης των οικολογικών απαιτήσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) του λιμναίου οικοσυστήματος κατόπιν εκπόνησης εξειδικευμένης υδρολογικής μελέτης και αιτιολογημένης γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης.

Ι.2. Ζώνη Α2
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.

Ι.3. Ζώνη Α3
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως ισχύει και μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
5. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
6. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ι.4. Ζώνη Α4
α) Στη ζώνη Α41:
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι, επιτρέπονται:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της λίμνης, που έχουν έγκριση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την αιτιολογημένη γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
2.Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
3.Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με τηναιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4.Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Στη ζώνη Α42:
1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
2.Επιτρέπονται,επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι:
i.Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ii. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β, παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με τηναιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
iii. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
iv. Η δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου (ΠΕ.Π.) με σκοπό την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών της λίμνης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό σχέδιο διαχείρισης και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του ΠE.Π., συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής, θα γίνονται με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ι.5 Ζώνη Α5
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι:
1. Η δόμηση για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δημοσίων κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων για λόγους βιωσιμότητας τους.
2. Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση της εστίασης και αναψυχής μικρής κλίμακας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
3. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
γ) Η μελισσοκομία.
δ) Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
η) Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ι.6. Ζώνη Α6
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι του παρόντος, επιτρέπονται:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης.
5. Οι γεωργικές αποθήκες μεγέθους έως 50 τ.μ. και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
6. Θερμοκήπια χαμηλής κάλυψης μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Ι.7. Ζώνη Α7
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο Ι του παρόντος:
1. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από νερά.
2. Η βόσκηση χωρίς σταβλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από νερά.

ΙΙ.1. Ζώνη Β1
Α) Στα χαρακτηρισμένα δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η μελισσοκομία.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων.
5. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.
7. Οι επεμβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτές.

Β) Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 41 του ν. 998/79 όπως ισχύουν:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθμιση και αποκατάσταση) στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι επεμβάσεις εντός αναδασωτέων εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από αυτές.

Γ) Στις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79 επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
α. Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Οι γεωργικές αποθήκες με συνολική επιφάνεια 100 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ. , έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
γ. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
δ. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ε. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.
στ. i. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει, ii. για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270)π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (Δ’ 538)π.δ/τος όπως ισχύουν. Kατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/9.04.2012) όπως ισχύουν.
η. Κτίρια για χρήση κατοικίας με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων τα120 τ.μ.
θ. Τα δημόσια κτίρια ή οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις, όπως πάρκα κεραιών, κέντρα εκπομπής – αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ραντάρ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κτίρια εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών.
ι. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471), καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας,

ΙΙ.2 Ζώνη Β2
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:

α) Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.γ. του παρόντος
β) Τα έργα και οι δραστηριότητες καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών που επιτρέπονται εντός γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σε αυτές μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας.

ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
α) Επιτρέπεται η δόμηση μόνο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού.
β) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
γ) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
δ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.
ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
2. Β3.3:
α) Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση ,συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών μετά από την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
ε) Επιτρέπεται η μελισσοκομία και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
στ) Επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας: απομάκρυνση φερτών υλικών και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα,μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και η διάθεση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
η) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου.

ΙΙ.4 Ζώνη Β4
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
α) Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της με διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις.
β) Η μελισσοκομία και η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
γ) Οι γεωργικές αποθήκες με συνολική επιφάνεια 100 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ. έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης.
δ). Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει.
ε) i) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήση κατοικίας ορίζεται σε 120 τ.μ. και ii) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (Δ’ 538) π.δ/τος, όπως ισχύουν.
στ) Οι εργασίες καθαρισμού κι συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και του Φορέα Διαχείρισης.
η) Η θήρα, εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Έως την έγκρισή του, σύμφωνα με τις κείμενες περί θήρας διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.

ΙΙ.5 Ζώνη Β5
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
α) Στην υποζώνη Β.5.1.
1. Επιτρέπεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση, ήπιες εγκαταστάσεις , μετά από ειδική μελέτη η οποία θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους κοινόχρηστους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης, όπου κατ΄ελάχιστον θα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΖ. 1α. του άρθρου 3 του από 5.5.1989 π.δ/γματος (Δ΄297) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ30.3.93 (ΦΕΚ Δ’ 389).
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα Διαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
β) Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3.
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα Διαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.

IΙΙ. Ζώνη Γ
Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα υποδομής και κοινοφελών σκοπών (οδοποιίας, σταθερής τροχιάς, εναέριων μεταφορών συνδυασμός μεταφορών και λοιπά συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, μεταφοράς ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, επίγεια κέντρα δορυφορικής ζεύξης, πάρκα κεραιών τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας, τηλεφωνικά κέντρα εκπομπής –αναμετάδοσης τηλεόρασης και ραδιοφώνου), οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, έως και υποκατηγορίας 1 της πρώτης κατηγορίας της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).
2. έργα και δραστηριότητες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που απέχουν 300 μ. από το όριο της υποζώνης Α4.2, είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β΄1048) όπως ισχύει, καθώς και της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471), και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
Δεν επιτρέπονται :
i. Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
ii. Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:
– ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων
– φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση τριμηνιαία τιμή).
iii. Επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ημερησίως (μέση ετήσια τιμή).
iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.

στ. Για τα επιτρεπόμενα έργα εντός του τμήματος που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], εφαρμόζονται [εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών για τα οποία καθορίζεται ο χώρος ανέγερσης και εγκρίνονται όροι και περιορισμοί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (Α΄4) όπως ισχύουν], οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά χρήση, των διατάξεων του από 24.05.1985 (Δ΄270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος ( Δ΄ 538) όπως ισχύουν.
ζ. Οι επεμβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σε αυτές.
ζ. Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και μέχρι την εκπόνησή του με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

ΙV. Ζώνη Δ
Επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπόμενων χρήσεων γης έργων, δραστηριοτήτων, όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)] που διέπουν την περιοχή, όλες οι χρήσεις γης, τα έργα και οι δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που υπάγονται ή όχι στις περιφερειακές κατηγορίες Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471) και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) εντάσσονται στην κατηγορία Β και υποκατηγορία Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).
β) Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β’1048/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ. με βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον για το τμήμα της ζώνης που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) / Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (Δ’ 270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος (Δ’ 297) όπως ισχύουν.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 15:00 | Καραβάς Γιάννης

  Να γίνει πολεοδόμηση της περιοχής όπου θα επιτρέπεται η ήπια δόμηση για κτίρια για χρήση κατοικίας, για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δημοσίων κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων για λόγους βιωσιμότητας τους, καθώς οι υποδομές με ήπιες εγκαταστήσεις για την εξυπηρέτηση της εστίασης και αναψυχής μικρής κλίμακας, προς όφελος των ιδιοκτήτων.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 15:54 | Μαρία Παπαιωαννου

  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΖΩΝΗΣ Β5.3 (Περιοχή από πλατεία Μαβίλη –Μάτσικας και Λιμνοπούλα) ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΖΩΝΗ Β5.1

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 15:40 | Παναγιώτης Μανωλίδης

  Δεν νομίζω ότι οι πολίτες, ιδιοκτήτες της περιοχής Β5. 3 πρέπει να διαφοροποιηθούν από τους άλλους της περιοχής Β5. 1, όπου επιτρέπονται κάποιες χρήσεις και κάποιου είδους αξιοποίηση

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:08 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

  Από την διατύπωση του κειμένου προκύπτουν ερωτήματα εάν κατά την σύνταξή του π.δ. λήφθηκαν υπόψη :
  η προσέγγιση της περιοχής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του καθορισμού των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς
  ο κύκλος εργασιών των διαφόρων δραστηριοτήτων που ασκούνται εντός της περιοχής του π.δ. και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την εφαρμογή του
  η έλλειψη ειδικών περιβαλλοντικών μελετών
  οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες της περιοχής και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή τους στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής
  ότι τα όρια της περιοχής του π.δ. αλλού επεκτείνονται και αλλού συρρικνώνονται σε σχέση με τα όρια της λεκάνης απορροής, χωρίς αιτιολόγηση
  ο Φορέας Διαχείρισης να υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου
  στη ζώνη Α4.2 η δημιουργία γηπέδου γκολφ μπορεί να καλύψει και τον σκοπό δημιουργίας του προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου
  η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής αναφοράς να οφείλεται περισσότερο ή κυρίως σε έργα και δραστηριότητες εκτός των ζωνών που περιγράφονται στο Π.Δ. της λίμνης.
  Σε κάθε περίπτωση η αυθαίρετη ζωνοποίηση της περιοχής δείχνει την προχειρότητα του σχεδίου π.δ., κάτι που φαίνεται και από τη δομή του κειμένου του με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρίθμηση των παραγράφων στις σελίδες 16 και 17, δεν αναφέρονται τα «έχοντας υπόψη» όπως αναφέρονταν στο σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση έτος 2013, ο χάρτης της διαβούλευσης λειτουργεί ως γενικός χάρτης προσανατολισμού και μάλλον προκαλεί σύγχυση στην όλη διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου με σαφή αποτύπωση των διαφόρων πολυγώνων.
  Η υφιστάμενη νομοθεσία που καθορίζει τις χρήσεις γης στην περιοχή, τη δόμηση, την άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ,δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα μάλλον καλύπτουν τον σκοπό που προσπαθεί να επιτύχει το Π.Δ., ενώ στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που ουσιαστικά θα εφαρμοστεί το π.δ. δεν υπάρχει ανάγκη από περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ανάγκη εφαρμογής μέσω χρηματοδότησης και οικονομικών κινήτρων της σύγχρονης τεχνολογίας που μπορεί να «θεραπεύσει» τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις δημιουργούνται σε σχέση με την λίμνη και την ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής, αντιμετωπίζοντας τις πηγές υποβάθμισης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  Η Λίμνη Παμβώτιδα και η λεκάνη απορροής απαιτεί για την προστασία της και την «οικοανάπτυξή» της την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον:
  την ελαχιστοποίηση των φερτών υλικών που καταλήγουν στην λίμνη μέσω των χειμάρρων, ρεμάτων, τάφρων που συμβάλλουν σ’ αυτή.
  την διαχείριση της ιλύος που βρίσκεται στον πυθμένα της λίμνης.
  μέτρα, δραστηριότητες και ενέργειες ώστε να μην επιβαρύνεται η λίμνη με αστικά –βιομηχανικά –βιοτεχνικά απόβλητα.
  έργα και δραστηριότητες για την επεξεργασία των πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων, που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος και ενέργειας τοπικά παραγόμενης.
  Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου το έτος 2015, στην οποία περιγράφονται συγκεκριμένα έργα και δράσεις με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό εφαρμογής τους, ενώ στο παρελθόν έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μελέτη με τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζώων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας».

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:33 | ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Ιωάννινα 21-1-2019
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427
  FAX: 26510 31 427
  E-mail : geoteeip@otenet.gr

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
  «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

  Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) της Λίμνης Παμβώτιδας και με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε στο μελλοντικό καταστατικό χάρτη της Λίμνης, ώστε να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
  Είναι αναγκαία η άμεση έκδοσή του Π.Δ., ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες και να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης. Είναι αναγκαίο να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων οι οποίοι εδώ και χρόνια οφείλονται στο περιβάλλον, τους πολίτες και ευρύτερα στον τόπο.

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Π.Δ. για Περιφερειακό Πάρκο Παμβώτιδας
  • Η Ιόνια Οδός που έχει κατασκευαστεί , στον χάρτη του ΠΔ είναι με την παλιά χάραξη.
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευασμένος ΧΥΤΑ του Ελληνικού.
  • Το στρατόπεδο που απεικονίζεται έχει καταργηθεί.
  • Τα όρια στο σχέδιο ΠΔ δεν ακολουθούν τους υδροκρίτες των ορεινών σχηματισμών, αλλά έχουν χαραχτεί χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα η περιοχή Περιβλέπτου και τμήμα στα ΒΔ του λεκανοπεδίου ενώ βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνει και την λίμνη Παμβώτιδα είναι εκτός ορίων του ΠΔ, ενώ υπάρχουν περιοχές (Πεστά , Κόντσικα, Περάτη) πού αποστραγγίζουν εκτός της λεκάνης του λεκανοπεδίου, περιλαμβάνονται εντός των ορίων, στο σχέδιο ΠΔ Λίμνης Παμβώτιδας.
  • Δεν σημειώνονται οι καταβόθρες του Επισκοπικού , Αγ. Κυριακής και του στρατοπέδου στα νότια του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η αποστράγγιση της περιοχής του όπως απεικονίζετε.
  Όλες οι καταβόθρες βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος, Λούρου και σε αυτές καταλήγουν τα νερά:
  1. της αποστράγγισης των βρόχινων νερών &
  2. οι απορροές από το οδόστρωμα της Ιονίου Οδό , χωρίς καμία επεξεργασία.
  Δεν λαμβάνει υπόψη την Νομοθεσία για τις καταβόθρες (1η Αναθεώρηση- Σχέδιο Διαχείρισης Μέτρο M05BO705 Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών ).
  • Δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση.
  • Δεν λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημύρας λεκανών απορροής ποταμών.
  • Στο σχέδιο ΠΔ ορίζονται Ζώνες Α,Β,Γ,Δ κατά σειρά προστασίας. Κάθε Ζώνη δεν μπορεί να γειτνιάζει με άλλη πέραν της αμέσως επόμενης ή της αμέσως προηγούμενης. Π.χ. έχουμε γειτνίαση των ζωνών Α με τη Γ.
  • Άρθρο 3:
  • Οι υποζώνες Β4.1 – Β4.2 , Γ1 – Γ4 & Δ1 – Δ3 ενώ υπάρχουν περιοχές στον χάρτη, δεν αναφέρονται οι Χρήσεις και δραστηριότητες,
  Αποτέλεσμα των παραπάνω οι χαραγμένες ζώνες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.
  ● Για δραστηριότητες που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην ζητείται η γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κατά την αδειοδότηση τους.
  ● Επιπλέον στο παρόν Π.Δ. ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φ.Δ.Λ.Π. για τη θήρα χωρίς αυτός να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (δασολόγους).

  Παρατηρήσεις επί του κειμένου στο Σχέδιο Π.Δ.
  Ι.5 Ζώνη Α5

  θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση
  Ι.7. Ζώνη Α7
  α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων….
  Η Ζώνη Α7 περιλαμβάνει τους εποχικούς υγροτόπους και τις καταβόθρες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αποδέκτες υγρών αποβλήτων καθώς συνδέονται με το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λούρου και τις πηγές Αγίου Γεωργίου που τροφοδοτούν Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Οι καταβόθρες έτσι και αλλιώς πρέπει να προστατευτούν με ζώνη προστασίας.
  ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
  1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
  ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
  Σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
  IΙΙ. Ζώνη Γ
  Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
  α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
  1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα.
  Η περιοχή Γ μπορεί να έχει γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν πρέπει να γειτνιάζει με περιοχές κατηγορίας Α.
  iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
  Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.
  Όλη η ΒΙ.ΠΕ. είναι στην περιοχή Δ. Οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. δύναται να επεκταθούν εκτός ΒΙ.ΠΕ.?

  Άρθρο 05 – Γενικές διατάξεις
  8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται,
  Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τακτικούς ελέγχους.

  Μελετώντας το σχέδιο του Π.Δ. προτείνουμε να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή:
  • Οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από τη Λίμνη,
  • Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή μετά την Ακτή Μιαούλη μέχρι την Ανατολή, καθώς και το περιβαλλοντικό Πάρκο στην περιοχή του Κατσικά,
  • Η δημιουργία Λιμνοδεξαμενή στη Λαψίστα για την εκτόνωση των πλημμυρικών φιανομένων αλλά και για τη χρήση αρδευτικών αναγκών κατά την θερινή περίοδο,

  • Η χαρτογράφηση των καναλιών αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου, καθώς και η καταγραφή υδραυλικών παροχών τους για την καλύτερη δυνατή εισροή και εκροή των υδάτων,
  • Η επανασύνδεση του λιμναίου οικοσυστήματος με τις πηγές στην περιοχή Αμφιθέας,
  • Η μελέτη δικτύου αποχέτευσης στους παραλίμνιους οικισμούς.
  • Το Περιβαλλοντικό Πάρκο που ορίζεται να γίνει στη ζώνη Α4.2 να εξειδικευτεί σε Υδροβιολογικό Πάρκο και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αυτού με τα ύδατα της λίμνης (κατά τόπους τμήση αναχώματος).
  • Να διερευνηθεί κατά πόσον τμήμα της ζώνης Β.5.1 που ορίζει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και ειδικά μέρος αυτού προς την πλευρά της λίμνης, θα μπορούσε να ενταχθεί στη διπλανή ζώνη Α4.2, αυξάνοντας έτσι την έκταση του Υδροβιολογικού (Περιβαλλοντικού) Πάρκου
  • Να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης τυχόν νέων δραστηριοτήτων αναψυχής εντός της ζώνης Α, διατηρώντας μια καθορισμένη απόσταση ασφαλείας από ιδιαίτερα σημαντικά ενδιαιτήματα, όπως καλαμιώνες και λειμώνες (υδρολίβαδα)

  Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  α. Η καλλιέργεια των φυτών (η κατεργασία του εδάφους, η αμειψισπορά, η λίπανση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η φυτοπροστασία και γενικότερα όλη η διαχείριση της καλλιέργειας των φυτών) και η εκτροφή των ζώων (διαχείριση βοσκοτόπων, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, του «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε..
  Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/ 2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
  (Α3.5, Α4.1.4, Α4.2.iii, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2, Β3.3στ, Β4.2)

  β. Εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται, ή ακαλλιέργητων περιθωρίων, στα όρια των αγροτεμαχίων. (Β2)

  γ. Προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης με κατεύθυνση την βιολογική − περιβαλλοντική γεωργία. (Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Α7.1, Β1 Α4, Β1 Γα)

  δ. Προωθείται και ενισχύεται η εγκατάλειψη του συστήματος της επιφανειακής άρδευσης (αυλάκια , παράλληλες λωρίδες) των καλλιεργειών και η μετάβαση σε συστήματα άρδευσης με σταγόνες που επιφέρουν οικονομία νερού και σχεδόν μηδενική έκπλυση θρεπτικών στοιχείων. Επιτρέπεται η άρδευση με τεχνητή βροχή.
  Οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, αναλύσεις εδάφους, νέες τεχνολογίες με χρήση δεικτών NDVI και γενικότερα οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας συμβάλουν στην μείωση των εισροών στην καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και στη μείωση της ρύπανσης. ( Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2)

  ε. Αξιοποιούνται ενισχύσεις «για οικολογική μέριμνα» που χορηγούνται μέσω του πρώτου & του δεύτερου πυλώνα, με στόχο την διαφοροποίηση των καλλιεργειών στην κατεύθυνση της ήπιας φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 όπου είναι ενταγμένο μεγάλο μέρος του «Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας». Στις περιπτώσεις που θίγονται υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις πρωτογενή – δευτερογενή τομέα να υπάρχουν πρώτα τα αντισταθμιστικά μέτρα και μετά η εφαρμογή του Π.Δ. ( Ζώνη Α,Β,Γ,Δ)

  ζ. Πραγματοποιούνται, από τις τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε μαθητές, αγρότες, και άλλες επαγγελματικές ομάδες για την πολύπλευρη λειτουργία των υδάτων, την τρέχουσα κατάσταση, την απειλή –τις πηγές της ρύπανσης και την σωστή διαχείριση τους. ( Άρθρο 5)

  η. Με άξονα τις τρέχουσες «Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» (όπου περιλαμβάνεται και η λεκάνη απορροής του Καλαμά) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, πραγματοποιούνται έρευνες από Πανεπιστήμια -ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων, στην προσπάθεια διατήρησης ή βελτίωσης της ποιότητας (χημική – οικολογική) και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  θ. Δημιουργούνται υποδομές από την τοπική και την κεντρική διοίκηση που να διευκολύνουν την σωστή διαχείριση των παραγόντων που εντείνουν την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων. ( Άρθρο 5)

  ι. Ορίζονται ετήσιες βραβεύσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις, που προστατεύουν την βιοποικιλότητα, που συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της, που βελτιώνουν την ποιότητα (χημική – οικολογική) και την ποσότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  κ. Οι δήμοι γύρω από την Παμβώτιδα να διαθέτουν κάθε χρόνο χρηματικά ποσά σε στοχευμένες ενέργειες και έργα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:46 | Δρ. Τσιακίρης Ρήγας

  Παρατηρήσεις στα άρθρο 3, ΙΙ.Γι), αναφορικά Ζώνη Β1. Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η μεταφορά ενέργειας από ΑΠΕ θα γίνεται υπογείως.
  Παρατηρήσεις στα άρθρο 3, ΙΙ.4, αναφορικά Ζώνη Β 4.1 και Β.4.2, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση και χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες επεκτάσεις των οικισμών και η ομαδοποίηση και χωροθέτηση συναφών δραστηριοτήτων με ανταλλαγή των αντίστοιχων εκτάσεων.
  Παρατηρήσεις στα άρθρο 3, ΙΙ.5, αναφορικά Ζώνη Β 5.1 και Β 5.3. Η περιοχές αυτές αποτελούν «καθρέφτη της πόλης των Ιωαννίνων» και αναπόσπαστες από τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αλλοίωση τους από την διάπσρτη δόμηση (όπως έγινε στην περίπτωση του παραλήμνιου πάρκου ODEON) αλλά οι εκτάσεις αυτές στο σύνολό τους να ανταλλαχθούν και να αποζημιωθούν οι πολίτες για να αποκατασταθεί και το δημόσιο αίσθημα δικαίου και να μπορεί συνολικά να γίνει επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων και χρήσεων γης. Αυτές οι νέες χρήσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων του λεκανοπεδίου και του αστικού ιστού που θα έρθουν να εξυπηρετήσουν, ώστε να απαλλαγεί η πόλη από την χαώδη εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης που υπάρχει σήμερα. Εκτός μίας εποχιακής ζώνης πλημμυρών σύμφωνα με την οριογραμμή της φυσικής όχθης, οι υπόλοιπες εκτάσεις (δεδομένου ότι δεν φιλοξενούν είδη και οικότοπους προτεραιότητας διατήρησης), μπορούν να μετατραπούν σε μητροπολιτικά πάρκα, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και τις προτεραιότητες των δημοτών και των συλλογικοτήτων τους, χωρίς μόνιμες υποδομές για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής (βοτανικοί κήποι, θέσεις και διαδρομές περιήγησης τκλ) που δεν αλλοιώνουν δραστικά την δομή των ενδιαιτημάτων (π.χ. επιχωματώσεις). Παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα (π.χ. δημοτικοί λαχανόκηποι) όπως συμβαίνει στο εξωτερικό και ανάλογες χρήσεις μικρής κλίμακας (π.χ. αγροτουρισμού) μπορούν να προβλεφθούν επίσης. Η ανάπλαση των εκτάσεων αυτών θα πρέπει να αποτελέσει μέγιστη προτεραιότητα των ΟΤΑ ώστε να αποκτήσει η περιοχή μια σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοπεριβαλλοντική όψη.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:52 | ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

  Ιωάννινα 21-1-2019
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427
  FAX: 26510 31 427
  E-mail : geoteeip@otenet.gr

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
  «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

  Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) της Λίμνης Παμβώτιδας και με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε στο μελλοντικό καταστατικό χάρτη της Λίμνης, ώστε να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
  Είναι αναγκαία η άμεση έκδοσή του Π.Δ., ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες και να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης. Είναι αναγκαίο να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων οι οποίοι εδώ και χρόνια οφείλονται στο περιβάλλον, τους πολίτες και ευρύτερα στον τόπο.

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Π.Δ. για Περιφερειακό Πάρκο Παμβώτιδας
  • Η Ιόνια Οδός που έχει κατασκευαστεί , στον χάρτη του ΠΔ είναι με την παλιά χάραξη.
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευασμένος ΧΥΤΑ του Ελληνικού.
  • Το στρατόπεδο που απεικονίζεται έχει καταργηθεί.
  • Τα όρια στο σχέδιο ΠΔ δεν ακολουθούν τους υδροκρίτες των ορεινών σχηματισμών, αλλά έχουν χαραχτεί χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα η περιοχή Περιβλέπτου και τμήμα στα ΒΔ του λεκανοπεδίου ενώ βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνει και την λίμνη Παμβώτιδα είναι εκτός ορίων του ΠΔ, ενώ υπάρχουν περιοχές (Πεστά , Κόντσικα, Περάτη) πού αποστραγγίζουν εκτός της λεκάνης του λεκανοπεδίου, περιλαμβάνονται εντός των ορίων, στο σχέδιο ΠΔ Λίμνης Παμβώτιδας.
  • Δεν σημειώνονται οι καταβόθρες του Επισκοπικού , Αγ. Κυριακής και του στρατοπέδου στα νότια του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η αποστράγγιση της περιοχής του όπως απεικονίζετε.
  Όλες οι καταβόθρες βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος, Λούρου και σε αυτές καταλήγουν τα νερά:
  1. της αποστράγγισης των βρόχινων νερών &
  2. οι απορροές από το οδόστρωμα της Ιονίου Οδό , χωρίς καμία επεξεργασία.
  Δεν λαμβάνει υπόψη την Νομοθεσία για τις καταβόθρες (1η Αναθεώρηση- Σχέδιο Διαχείρισης Μέτρο M05BO705 Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών ).
  • Δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση.
  • Δεν λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημύρας λεκανών απορροής ποταμών.
  • Στο σχέδιο ΠΔ ορίζονται Ζώνες Α,Β,Γ,Δ κατά σειρά προστασίας. Κάθε Ζώνη δεν μπορεί να γειτνιάζει με άλλη πέραν της αμέσως επόμενης ή της αμέσως προηγούμενης. Π.χ. έχουμε γειτνίαση των ζωνών Α με τη Γ.
  • Άρθρο 3:
  • Οι υποζώνες Β4.1 – Β4.2 , Γ1 – Γ4 & Δ1 – Δ3 ενώ υπάρχουν περιοχές στον χάρτη, δεν αναφέρονται οι Χρήσεις και δραστηριότητες,
  Αποτέλεσμα των παραπάνω οι χαραγμένες ζώνες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.
  ● Για δραστηριότητες που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην ζητείται η γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κατά την αδειοδότηση τους.
  ● Επιπλέον στο παρόν Π.Δ. ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φ.Δ.Λ.Π. για τη θήρα χωρίς αυτός να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (δασολόγους).

  Παρατηρήσεις επί του κειμένου στο Σχέδιο Π.Δ.
  Ι.5 Ζώνη Α5

  θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση
  Ι.7. Ζώνη Α7
  α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων….
  Η Ζώνη Α7 περιλαμβάνει τους εποχικούς υγροτόπους και τις καταβόθρες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αποδέκτες υγρών αποβλήτων καθώς συνδέονται με το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λούρου και τις πηγές Αγίου Γεωργίου που τροφοδοτούν Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Οι καταβόθρες έτσι και αλλιώς πρέπει να προστατευτούν με ζώνη προστασίας.
  ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
  1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
  ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
  Σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
  IΙΙ. Ζώνη Γ
  Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
  α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
  1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα.
  Η περιοχή Γ μπορεί να έχει γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν πρέπει να γειτνιάζει με περιοχές κατηγορίας Α.
  iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
  Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.
  Όλη η ΒΙ.ΠΕ. είναι στην περιοχή Δ. Οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. δύναται να επεκταθούν εκτός ΒΙ.ΠΕ.?

  Άρθρο 05 – Γενικές διατάξεις
  8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται,
  Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τακτικούς ελέγχους.

  Μελετώντας το σχέδιο του Π.Δ. προτείνουμε να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή:
  • Οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από τη Λίμνη,
  • Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή μετά την Ακτή Μιαούλη μέχρι την Ανατολή, καθώς και το περιβαλλοντικό Πάρκο στην περιοχή του Κατσικά,
  • Η δημιουργία Λιμνοδεξαμενή στη Λαψίστα για την εκτόνωση των πλημμυρικών φιανομένων αλλά και για τη χρήση αρδευτικών αναγκών κατά την θερινή περίοδο,

  • Η χαρτογράφηση των καναλιών αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου, καθώς και η καταγραφή υδραυλικών παροχών τους για την καλύτερη δυνατή εισροή και εκροή των υδάτων,
  • Η επανασύνδεση του λιμναίου οικοσυστήματος με τις πηγές στην περιοχή Αμφιθέας,
  • Η μελέτη δικτύου αποχέτευσης στους παραλίμνιους οικισμούς.
  • Το Περιβαλλοντικό Πάρκο που ορίζεται να γίνει στη ζώνη Α4.2 να εξειδικευτεί σε Υδροβιολογικό Πάρκο και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αυτού με τα ύδατα της λίμνης (κατά τόπους τμήση αναχώματος).
  • Να διερευνηθεί κατά πόσον τμήμα της ζώνης Β.5.1 που ορίζει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και ειδικά μέρος αυτού προς την πλευρά της λίμνης, θα μπορούσε να ενταχθεί στη διπλανή ζώνη Α4.2, αυξάνοντας έτσι την έκταση του Υδροβιολογικού (Περιβαλλοντικού) Πάρκου
  • Να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης τυχόν νέων δραστηριοτήτων αναψυχής εντός της ζώνης Α, διατηρώντας μια καθορισμένη απόσταση ασφαλείας από ιδιαίτερα σημαντικά ενδιαιτήματα, όπως καλαμιώνες και λειμώνες (υδρολίβαδα)

  Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  α. Η καλλιέργεια των φυτών (η κατεργασία του εδάφους, η αμειψισπορά, η λίπανση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η φυτοπροστασία και γενικότερα όλη η διαχείριση της καλλιέργειας των φυτών) και η εκτροφή των ζώων (διαχείριση βοσκοτόπων, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, του «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε..
  Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/ 2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
  (Α3.5, Α4.1.4, Α4.2.iii, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2, Β3.3στ, Β4.2)

  β. Εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται, ή ακαλλιέργητων περιθωρίων, στα όρια των αγροτεμαχίων. (Β2)

  γ. Προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης με κατεύθυνση την βιολογική − περιβαλλοντική γεωργία. (Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Α7.1, Β1 Α4, Β1 Γα)

  δ. Προωθείται και ενισχύεται η εγκατάλειψη του συστήματος της επιφανειακής άρδευσης (αυλάκια , παράλληλες λωρίδες) των καλλιεργειών και η μετάβαση σε συστήματα άρδευσης με σταγόνες που επιφέρουν οικονομία νερού και σχεδόν μηδενική έκπλυση θρεπτικών στοιχείων. Επιτρέπεται η άρδευση με τεχνητή βροχή.
  Οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, αναλύσεις εδάφους, νέες τεχνολογίες με χρήση δεικτών NDVI και γενικότερα οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας συμβάλουν στην μείωση των εισροών στην καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και στη μείωση της ρύπανσης. ( Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2)

  ε. Αξιοποιούνται ενισχύσεις «για οικολογική μέριμνα» που χορηγούνται μέσω του πρώτου & του δεύτερου πυλώνα, με στόχο την διαφοροποίηση των καλλιεργειών στην κατεύθυνση της ήπιας φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 όπου είναι ενταγμένο μεγάλο μέρος του «Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας». Στις περιπτώσεις που θίγονται υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις πρωτογενή – δευτερογενή τομέα να υπάρχουν πρώτα τα αντισταθμιστικά μέτρα και μετά η εφαρμογή του Π.Δ. ( Ζώνη Α,Β,Γ,Δ)

  ζ. Πραγματοποιούνται, από τις τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε μαθητές, αγρότες, και άλλες επαγγελματικές ομάδες για την πολύπλευρη λειτουργία των υδάτων, την τρέχουσα κατάσταση, την απειλή –τις πηγές της ρύπανσης και την σωστή διαχείριση τους. ( Άρθρο 5)

  η. Με άξονα τις τρέχουσες «Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» (όπου περιλαμβάνεται και η λεκάνη απορροής του Καλαμά) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, πραγματοποιούνται έρευνες από Πανεπιστήμια -ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων, στην προσπάθεια διατήρησης ή βελτίωσης της ποιότητας (χημική – οικολογική) και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  θ. Δημιουργούνται υποδομές από την τοπική και την κεντρική διοίκηση που να διευκολύνουν την σωστή διαχείριση των παραγόντων που εντείνουν την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων. ( Άρθρο 5)

  ι. Ορίζονται ετήσιες βραβεύσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις, που προστατεύουν την βιοποικιλότητα, που συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της, που βελτιώνουν την ποιότητα (χημική – οικολογική) και την ποσότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  κ. Οι δήμοι γύρω από την Παμβώτιδα να διαθέτουν κάθε χρόνο χρηματικά ποσά σε στοχευμένες ενέργειες και έργα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

 • Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ & ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 105 63
  ΤΗΛ 2103231212 – 2103232616 FAX 2103257593
  http://www.dkose.gr ,e-mail: info@dkose.gr

  Παρατηρήσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας επί του σχεδίου του Π.Δ. με θέμα «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ΠΕ Ιωαννίνων, ως περιφερειακό πάρκο και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών Δόμησης»:
  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας ζητάει στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Π.Δ. να αφαιρεθούν οι προβλέψεις για τη θήρα στο Άρθρο 3 σύμφωνα με τις οποίες ουσιαστικά η άσκησή της καθίσταται αδύνατη στο σύνολο της έκτασης εφαρμογής του Π.Δ..
  Οι επίμαχες προβλέψεις απαιτούνε για τη διεξαγωγή της θήρας πέρα από το Διαχειριστικό σχέδιο να υπάρχει και η «σύμφωνη» και όχι απλώς «αιτιολογημένη» γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της εν λόγω περιοχής. Η ανωτέρω διάταξη είναι πρωτοείσακτη και υπερβαίνει τον σχετικό νόμο με τον οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίες είναι καθαρά γνωμοδοτικές.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η επίμαχη πρόβλεψη αντίκειται και στο Ελληνικό Σύνταγμα.
  Επίσης δεν προκύπτει, σε ότι αφορά την θήρα, να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και παραλήφθηκαν από το ίδιο το ΥΠΕΝ.
  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» Τμήμα 2 «Παρακολούθηση Ειδών Ορνιθοπανίδας», Ιωάννινα 2015 στο οποίο μετά από επιστημονική μεθοδολογία προκύπτει ότι η θήρα δεν έχει δυσμενή επίδραση για κανένα είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση του Π.Δ. και μάλιστα τα προστατευόμενα είδη βρίσκονται σε καλή ή ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης με το υφιστάμενο καθεστώς θήρας. Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται και στα Τεχνικά δελτία δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν το 2016.
  Αν οι διατάξεις του Π.Δ. για τη θήρα δεν τροποποιηθούν τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος σε 296 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, πέρα από τα υφιστάμενα 40 τ.χλμ., να απαγορευτεί το κυνήγι χωρίς αιτιολογία και τεκμηρίωση.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:28 | Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

  1. Στη Ζώνη Α1 (λίμνη) αναφέρεται ότι επιτρέπεται «η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος για ύδρευση … κατόπιν εκπόνησης εξειδικευμένης υδρολογικής μελέτης». Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί η δυνατότητα χρήσης του εξαιρετικά υποβαθμισμένου, από ποιοτική άποψη, νερού της Παμβώτιδας για ύδρευση. Βεβαίως, το Υπ. Περιβάλλοντος αναγνωρίζει ευθέως, μέσω του σχεδίου ΠΔ, τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε πόσιμο νερό και αυτό είναι θετικό. Όμως, καθαρό, πόσιμο νερό, που να καλύπτει τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε βάθος χρόνου, δεν μπορεί να έρθει στο λεκανοπέδιο παρά μόνον από άλλη λεκάνη απορροής, όπως προβλέπεται στα εγκριμένα σχέδια διαχείρισης υδάτων.
  2. Έχουν απαλειφθεί οι ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, πλην ενός μικρού τμήματος, (ζώνη Β2), ανατολικά της Παμβώτιδας, κατά συνέπεια χάνεται και κάθε έννοια προστασίας αυτής της γης, σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
  3. Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3. (Μάτσικας) απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση χρειάζεται οπωσδήποτε επανεξέταση. Και αυτό το θέμα έχει μελετηθεί σε βάθος στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, το οποίο προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για την περιοχή, που θα καθορίσει ειδικούς όρους δόμησης (χαμηλά ύψη, υποχρεωτική στέγη, κλπ), ώστε να αποκατασταθούν οι κάτοικοι της περιοχής χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο παραλίμνιο αστικό μέτωπο.

 • Οι παρατηρήσεις αφορούν:
  1. Την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3
  Για την οποία ζητείταινα επαναδιατυπωθεί ως «Επισημαίνεται ότι η επέκταση των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων είναι δυνατή στη ζώνη Γ με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην υφιστάμενη ΒΙΠΕ».

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση είναι αναγκαία επειδή:

  • Η εταιρεία «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» που λειτουργεί νομίμως αδειοδοτημένη, κατά ένα τμήμα βρίσκεται εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (ΖΩΝΗ Δ του διατάγματος) και κατά ένα δεύτερο εκτός της ΒΙΠΕ (ΖΩΝΗ Γ του διατάγματος).
  Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3 επιβάλλονται περιορισμοί στην περιοχή της επέκτασης της ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ όπως για παράδειγμα η απαγόρευση λειτουργίας σφαγείων με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
  Η επιχείρηση μου αφορά Βιομηχανική Μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων. Ήδη έχει αδειοδοτηθεί επέκταση της μονάδας που αφορά επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων.
  Η Εταιρεία μας έκρινε σκόπιμο σε εφαρμογή του άρθρου 46 του ν.3982/2011 να ενταχθεί ολόκληρη στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Στην κατεύθυνση αυτή ήδη έχει υπογραφεί το σχετικό MOU με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί η σχετική αίτηση για την επέκταση των ορίων της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων προκειμένου το σύνολο των εγκαταστάσεων της «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» να ενταχθεί εντός της ΒΙΠΕ.
  Με την αναρτημένη διατύπωση της παραγράφου ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3 η υπό εξέλιξη επέκταση των ορίων της ΒΙΠΕ δεν θα είναι επιτρεπτή και βέβαια και η ήδη αδειοδοτημένη επένδυση θα καθίσταται μη συμβατή με τους όρους του ΠΔ.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:25 | Δρ. Τσιακίρης Ρήγας

  Παρατηρήσεις στα άρθρο 3, Ι.5, αναφορικά Ζώνη Α.5:η περιοχή αυτή δεν ενδείκνυται για αθλητικές δραστηριότητες, αποτελεί περιοχή όπου έχει καταστραφεί η φυσική επαφή των πηγών του Μιτσικελίου με την λίμνη που χρειάζεται να αποκατασταθεί. Δεν θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η δόμηση ,ούτε η επέκταση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων οι οποίες πρέπει να απεικονισθούν επακριβώς. Επιπλέον χρειάζεται να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει παραχωρηθεί ως εργοτάξιο και χώρο στάθμευσης εταιρείας χωματουργικών εργασιών (μεταξύ της μονής Ντουραχάν και του οικισμού Λογγάδων), όπως και της ανοιχτής «πληγής» των πρανών εκατέρωθεν του χώρου κατασκευής του ταμιευτήρα, άνωθεν του προαναφερόμενου οικισμού, αφού καταστρατηγεί την συνέχεια του ευρύτερου τοπίου της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικός τόπος

 • Το χωρίο 3.Ι.1.β (Ζώνη Α1) είναι ασαφές ως προς την άσκηση των δραστηριοτήτων στην υδάτινη έκταση της λίμνης. Προτείνουμε να καθοριστεί περαιτέρω η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων αυτών στο παρόν ΠΔ και όχι στο Σχέδιο Διαχείρισης. Στις ιδιαίτερα ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως ο υγρότοπος της Αμφιθέας, θα πρέπει να μην επιτρέπονται εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων, κίνησης σκαφών, υδροπλάνων κ.λπ., αθλητισμού και αναψυχής, ώστε να μην προκαλείται από τις επακόλουθες δραστηριότητες, όχληση στην αυστηρά προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, ειδικά κατά τις περιόδους αναπαραγωγής των πτηνών. Προτείνεται επομένως στο παρόν ΠΔ να υπάρξει πρόβλεψη χωροθέτησης των εν λόγω δραστηριοτήτων σε απόσταση τουλάχιστον 200μ από τον πλησιέστερο καλαμώνα, τα υγρολίβαδα και άλλα ζωτικής σημασίας ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση, ώστε να εκτιμηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στα προστατευτέα αντικείμενα της προστατευόμενης περιοχής, καθώς επίσης και μελέτη φέρουσας ικανότητας.

  Προτείνεται στο χωρίο 3.Ι.1.γ. η αντικατάσταση του όρου συντήρηση με αποκατάσταση και να προστεθεί επίσης ότι οι δραστηριότητες αυτές θα λαμβάνουν χώρα μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ώστε να εκτιμηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στα προστατευτέα αντικείμενα της προστατευόμενης περιοχής.

  Ομοίως στο χωρίο 3.Ι.2.α. να αντικατασταθεί ο όρος συντήρηση με τον όρο αποκατάσταση, όπως και σε όλα τα χωρία όπου αναφέρεται η φράση «συντήρηση της λίμνης».

  Άρθρο 3, I.4. Ζώνη Α4 «Αποκομμένες από τη λίμνη παραλίμνιες και λιμναίες εκτάσεις»
  Προτείνεται η αφαίρεση του 3.Ι.4.α.1., σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονται:
  «1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της λίμνης, που έχουν έγκριση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την αιτιολογημένη γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης».

  Στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας κατασκευάστηκε, παράνομα, από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2013, εναλλακτικός στίβος θαλάσσιου σκι χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τελείως αυθαίρετα, και καταπατώντας κάθε έννοια σεβασμού της εθνικής και ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προέβησαν σε εκρίζωση του καλαμώνα και εκβάθυνση του βυθού περί τα 2m για τη δημιουργία ενός ορθογώνιου καναλιού διαστάσεων 800x80m παράλληλα στο ανάχωμα Αμφιθέας. Για την προσπέλαση των χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευάστηκε, επίσης αυθαίρετα, δρόμος περιμετρικά του στίβου, μήκους 80m εγκάρσια στο ανάχωμα Αμφιθέας και 800m στην απέναντι πλευρά. Παράλληλα διαπλατύνθηκε το ανάχωμα Αμφιθέας για την τοποθέτηση κερκίδων και λοιπών σχετικών κατασκευών. Σε αυτοψία τους οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπίστωσαν σωρεία παραβάσεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και βεβαίωσαν τα ακόλουθα:

  α) ο στίβος θαλάσσιου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας κατασκευάστηκε παράνομα προκαλώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
  β) ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας του στίβου θαλάσσιου σκι δεν είναι συμβατός με τις αρχές διατήρησης του ευρωπαϊκής σημασίας υγροτόπου,
  γ) η επιχωμάτωση του υγροτόπου επέφερε το αρνητικό αποτέλεσμα του περιορισμού των υγρών επιφανειών και την αύξηση των χερσαίων.

  Η εν λόγω παραβίαση περιλήφθηκε στην ετήσια αναφορά (2015) των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τίτλο «Πρόκληση ζημίας στον Υγρότοπο-Καλαμώνα Αμφιθέας της Λίμνης Παμβώτιδας στο νομό Ιωαννίνων», στην οποία αναφέρεται:
  «Στον υγρότοπο Αμφιθέας, περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR2130005 (SPA/SCI), ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2012 εργασίες κατασκευής στίβου θαλάσσιου σκι για τη διεξαγωγή αγώνων, που περιελάμβαναν εκτεταμένη κοπή καλαμιώνων στο βόρειο τμήμα της λίμνης. Ήδη από το 2013 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ, και η υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης. Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι για τη λειτουργία του έργου εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου τον Αύγουστο του 2013, μεταγενέστερα της κατασκευής του, κατά παράβαση της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στους περιβαλλοντικούς όρους προβλεπόταν η προσωρινή χρήση του στίβου για τη διοργάνωση αγώνων θαλάσσιου σκι, και στη συνέχεια η αποκατάσταση των προσωρινών κατασκευών.
  Το Νοέμβριο του 2015, σε συνέχεια καταγγελιών από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, πραγματοποιήθηκε κοινή αυτοψία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το ΣΥΓΑΠΕΖ στη Λίμνη Παμβώτιδα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αποκατασταθεί ο υγρότοπος. Τον Μάιο του 2016 ακυρώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου που είχε εκδοθεί από το Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Η αποκατάσταση του υγροτόπου ακόμα εκκρεμεί.
  Οι έλεγχοι κατέδειξαν κυρίως τις αμφιβόλου νομιμότητας ενέργειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς επίσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με έργα και δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων και χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση του συνολικού Σχεδίου Διαχείρισης του υγροτόπου. Ως προς τις διοικητικές παραβάσεις, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  Η υπόθεση εξετάζεται και από το ΣΥΓΑΠΕΖ για να διαπιστωθεί η πρόκληση ή μη περιβαλλοντικής ζημίας και να υπαχθεί στις διατάξεις του π.δ. 148/2009. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μελέτες παρακολούθησης των ειδών, των τύπων οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας της Λίμνης Παμβώτιδας, που ολοκληρώθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας το Νοέμβριο του 2015».

  Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2017, το ΣΥΓΑΠΕΖ καθόρισε μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας στον υγρότοπο Αμφιθέας, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 8 του Π.Δ. 148/2009. Τα μέτρα πρόληψης που καθόρισε το ΣΥΓΑΠΕΖ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  – Οριστική διακοπή της παράνομης χρήσης του υγρότοπου Αμφιθέας για θαλάσσιο σκι.

  – Άμεση απομάκρυνση όλων των κατασκευών που διευκολύνουν τη χρήση του υγρότοπου Αμφιθέας ως πίστα θαλάσσιου σκι.

  – Άμεση απομάκρυνση όλων των υλικών που προέκυψαν από τις επεμβάσεις (καλάμια, ρίζες, ίζημα πυθμένα).

  Συνεπώς το ίδιο το ΥΠΕΝ με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του, επιβεβαίωνε μέχρι πρότινος την απαίτηση για άμεση απομάκρυνση των κατασκευών και αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος. Ωστόσο, με το παρόν σχέδιο ΠΔ καταλύεται η προστασία του υγροτόπου Αμφιθέας και επιχειρείται η νομιμοποίηση της παράνομης πίστας σκι.

  Σημειώνεται ότι ο υγρότοπος της Αμφιθέας αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα μεγάλης οικολογικής αξίας λόγω των σημαντικών ενδιαιτημάτων και σπάνιων ειδών πανίδας που φιλοξενεί. Η παράνομη κατασκευή για θαλάσσιο σκι χωροθετήθηκε εντός σημαντικού βιοτόπου για πολλά προστατευόμενα είδη της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα στο κρίσιμο ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) είδος μέχρι πρότινος παγκοσμίως απειλούμενο. Η περιοχή υποβιβάσθηκε με μόνιμο τρόπο από την ακατάλληλη τροποποίηση της μορφής, της υδρολογίας και της ποιότητας του συγκεκριμένου ενδιαιτήματος.
  Η δραστηριότητα θαλάσσιου σκι ειδικότερα την ανοιξιάτικη και θερινή περίοδο ακυρώνει την αξία του καλαμώνα για τα φωλεάζοντα είδη και ειδικότερα για την αναπαραγωγή της Βαλτόπαπιας. Στο διεθνές σχέδιο δράσης για το είδος, αναφέρεται ως απειλή τόσο η κοπή καλαμώνων όσο και η όχληση που μπορούν να προκαλέσουν ψαρόβαρκες -πόσο μάλλον σκάφη θαλασσίου σκι-με αποτέλεσμα ακόμη και την ολοκληρωτική εγκατάλειψη του χώρου αναπαραγωγής από τα πουλιά, όπως συνέβη εξάλλου σε δύο σημαντικές περιοχές για τη Βαλτόπαπια, στη Βουλγαρία.

  Επιβάλλεται η απομάκρυνση των υποδομών για τη διενέργεια θαλάσσιου σκι από τη ζώνη Α41 καθώς και να μην λαμβάνουν χώρα αντίστοιχες δραστηριότητες πλησίον του υγροτόπου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών. Επιπλέον να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει υποστεί ο υγρότοπος.

  Προτείνεται στο χωρίο 3.Ι.4.β.2.ii., να αφαιρεθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς αυτή η πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με το χωρίο 3.Ι.4.β.2.iv., όπου προβλέπεται η δημιουργία πάρκου με αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών της λίμνης.

  Προτείνεται επίσης η επαναδιατύπωση του Α.4.2.2.iv. και συγκεκριμένα να αντικατασταθεί η φράση «Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου» με τη «Δημιουργία Υδροβιολογικού Πάρκου», όπως έχει προτείνει ξανά στο παρελθόν η Ελληνική ορνιθολογική Εταιρεία.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:47 | ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  2. Την διαμόρφωση του ορίου της ζώνης ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ στο τμήμα που αυτή εφάπτεται με την ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σύμφωνα με την πολυγωνική που τεκμηριώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
  Κορυφή X Y Li,i+1
  1 220601.863 4400827.720 14.39
  2 220614.233 4400820.369 41.59
  3 220650.966 4400800.875 26.58
  4 220671.540 4400817.706 4.01
  5 220674.274 4400814.766 36.34
  6 220697.523 4400786.839 10.31
  7 220689.424 4400780.466 124.46
  8 220799.365 4400722.123 33.35
  9 220814.904 4400751.633 64.59
  10 220845.000 4400808.786 61.84
  11 220873.814 4400863.507 0.11
  12 220873.864 4400863.601 4.50
  13 220875.962 4400867.585 0.43
  14 220876.163 4400867.967 9.30
  15 220880.495 4400876.195 28.62
  16 220908.103 4400868.655 21.77
  17 220927.914 4400859.636 37.76
  18 220957.912 4400836.703 15.30
  19 220966.982 4400824.383 26.52
  20 220982.707 4400803.026 4.35
  21 220984.673 4400799.144 49.26
  22 221006.930 4400755.201 33.29
  23 221021.974 4400725.499 7.18
  24 221025.219 4400719.093 44.49
  25 221048.594 4400681.236 5.92
  26 221051.706 4400676.197 2.35
  27 221053.181 4400674.366 1.47
  28 221054.357 4400673.485 1.47
  29 221055.714 4400672.923 1.47
  30 221057.167 4400672.715 1.45
  31 221058.608 4400672.870 2.42
  32 221060.876 4400673.724 33.17
  33 221090.172 4400689.276 10.80
  34 221100.139 4400693.445 4.66
  35 221104.647 4400694.617 2.03
  36 221106.616 4400695.130 6.40
  37 221112.939 4400696.113 6.40
  38 221119.329 4400696.462 6.40
  39 221125.721 4400696.170 6.40
  40 221132.053 4400695.242 6.40
  41 221138.260 4400693.686 6.40
  42 221144.281 4400691.518 6.40
  43 221150.055 4400688.760 6.40
  44 221155.525 4400685.440 6.40
  45 221160.636 4400681.589 6.05
  46 221165.082 4400677.484 5.55
  47 221168.967 4400673.519 3.47
  48 221171.394 4400671.042 7.24
  49 221175.899 4400665.368 6.70
  50 221179.009 4400659.439 6.55
  51 221181.039 4400653.209 6.55
  52 221181.998 4400646.727 6.55
  53 221181.861 4400640.175 5.96
  54 221180.740 4400634.319 44.25
  55 221168.809 4400591.709 0.26
  56 221168.740 4400591.461 5.59
  57 221167.232 4400586.077 1.22
  58 221166.659 4400584.996 11.09
  59 221161.458 4400575.196 39.95
  60 221142.731 4400539.907 20.73
  61 221161.043 4400530.189 481.76
  62 221586.591 4400304.362

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:36 | Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

  1. Στη Ζώνη Α1 (λίμνη) αναφέρεται ότι επιτρέπεται «η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος για ύδρευση … κατόπιν εκπόνησης εξειδικευμένης υδρολογικής μελέτης». Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί η δυνατότητα χρήσης του εξαιρετικά υποβαθμισμένου, από ποιοτική άποψη, νερού της Παμβώτιδας για ύδρευση. Βεβαίως, το Υπ. Περιβάλλοντος αναγνωρίζει ευθέως, μέσω του σχεδίου ΠΔ, τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε πόσιμο νερό και αυτό είναι θετικό. Όμως, καθαρό, πόσιμο νερό, που να καλύπτει τις ανάγκες του λεκανοπεδίου σε βάθος χρόνου, δεν μπορεί να έρθει στο λεκανοπέδιο παρά μόνον από άλλη λεκάνη απορροής, όπως προβλέπεται στα εγκριμένα σχέδια διαχείρισης υδάτων.
  2. Έχουν απαλειφθεί οι ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας στο λεκανοπέδιο, πλην ενός μικρού τμήματος, (ζώνη Β2), ανατολικά της Παμβώτιδας, κατά συνέπεια χάνεται και κάθε έννοια προστασίας αυτής της γης, σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
  3. Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3. (Μάτσικας) απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση χρειάζεται οπωσδήποτε επανεξέταση. Και αυτό το θέμα έχει μελετηθεί σε βάθος στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, το οποίο προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για την περιοχή, που θα καθορίσει ειδικούς όρους δόμησης (χαμηλά ύψη, υποχρεωτική στέγη, κλπ), ώστε να αποκατασταθούν οι κάτοικοι της περιοχής χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο παραλίμνιο αστικό μέτωπο.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:32 | ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  1. Την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3
  Για την οποία ζητείται να επαναδιατυπωθεί ως «Επισημαίνεται ότι η επέκταση των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων είναι δυνατή στη ζώνη Γ με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην υφιστάμενη ΒΙΠΕ».

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση είναι αναγκαία επειδή:

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προβλέπεται να επεκταθεί σε έκταση που βρίσκεται μέσα στη ζώνη Γ στην οποία ήδη λειτουργεί Βιομηχανική Μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
  Την επέκταση της ΒΙΠΕ υποστηρίζει τόσο το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα με την 82/25-5-2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ2231Β/14-6-2018) όσο και το εγκεκριμένο Χωροταξικό της Περιφέρειας Ηπείρου (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Α.Π.25301/25-06-2003 ,ΦΕΚ1451/Β/6-10-2003), στα οποία προτείνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης ΒΙΠΕ.

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αφορά οργανωμένο υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Νόμο 742/1977 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του Ν.4458/1965» «Προς εγκατάσταση πάσης φύσεως βιομηχανικών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και ε2. Την διαμόρφωση του ορίου της ζώνης ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ στο τμήμα που αυτή εφάπτεται με την ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σύμφωνα με την πολυγωνική που τεκμηριώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
  Κορυφή X Y Li,i+1
  1 220601.863 4400827.720 14.39
  2 220614.233 4400820.369 41.59
  3 220650.966 4400800.875 26.58
  4 220671.540 4400817.706 4.01
  5 220674.274 4400814.766 36.34
  6 220697.523 4400786.839 10.31
  7 220689.424 4400780.466 124.46
  8 220799.365 4400722.123 33.35
  9 220814.904 4400751.633 64.59
  10 220845.000 4400808.786 61.84
  11 220873.814 4400863.507 0.11
  12 220873.864 4400863.601 4.50
  13 220875.962 4400867.585 0.43
  14 220876.163 4400867.967 9.30
  15 220880.495 4400876.195 28.62
  16 220908.103 4400868.655 21.77
  17 220927.914 4400859.636 37.76
  18 220957.912 4400836.703 15.30
  19 220966.982 4400824.383 26.52
  20 220982.707 4400803.026 4.35
  21 220984.673 4400799.144 49.26
  22 221006.930 4400755.201 33.29
  23 221021.974 4400725.499 7.18
  24 221025.219 4400719.093 44.49
  25 221048.594 4400681.236 5.92
  26 221051.706 4400676.197 2.35
  27 221053.181 4400674.366 1.47
  28 221054.357 4400673.485 1.47
  29 221055.714 4400672.923 1.47
  30 221057.167 4400672.715 1.45
  31 221058.608 4400672.870 2.42
  32 221060.876 4400673.724 33.17
  33 221090.172 4400689.276 10.80
  34 221100.139 4400693.445 4.66
  35 221104.647 4400694.617 2.03
  36 221106.616 4400695.130 6.40
  37 221112.939 4400696.113 6.40
  38 221119.329 4400696.462 6.40
  39 221125.721 4400696.170 6.40
  40 221132.053 4400695.242 6.40
  41 221138.260 4400693.686 6.40
  42 221144.281 4400691.518 6.40
  43 221150.055 4400688.760 6.40
  44 221155.525 4400685.440 6.40
  45 221160.636 4400681.589 6.05
  46 221165.082 4400677.484 5.55
  47 221168.967 4400673.519 3.47
  48 221171.394 4400671.042 7.24
  49 221175.899 4400665.368 6.70
  50 221179.009 4400659.439 6.55
  51 221181.039 4400653.209 6.55
  52 221181.998 4400646.727 6.55
  53 221181.861 4400640.175 5.96
  54 221180.740 4400634.319 44.25
  55 221168.809 4400591.709 0.26
  56 221168.740 4400591.461 5.59
  57 221167.232 4400586.077 1.22
  58 221166.659 4400584.996 11.09
  59 221161.458 4400575.196 39.95
  60 221142.731 4400539.907 20.73
  61 221161.043 4400530.189 481.76
  62 221586.591 4400304.362
  μπορίας αγροτικών προϊόντων» χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:31 | ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΕ

  Οι παρατηρήσεις αφορούν:
  1. Την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3
  Για την οποία ζητείται να επαναδιατυπωθεί ως «Επισημαίνεται ότι η επέκταση των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων είναι δυνατή στη ζώνη Γ με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην υφιστάμενη ΒΙΠΕ».

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση είναι αναγκαία επειδή:

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προβλέπεται να επεκταθεί σε έκταση που βρίσκεται μέσα στη ζώνη Γ στην οποία ήδη λειτουργεί Βιομηχανική Μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
  Την επέκταση της ΒΙΠΕ υποστηρίζει τόσο το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα με την 82/25-5-2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ2231Β/14-6-2018) όσο και το εγκεκριμένο Χωροταξικό της Περιφέρειας Ηπείρου (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Α.Π.25301/25-06-2003 ,ΦΕΚ1451/Β/6-10-2003), στα οποία προτείνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης ΒΙΠΕ.

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αφορά οργανωμένο υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Νόμο 742/1977 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του Ν.4458/1965» «Προς εγκατάσταση πάσης φύσεως βιομηχανικών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό.
  2. Την διαμόρφωση του ορίου της ζώνης ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ στο τμήμα που αυτή εφάπτεται με την ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σύμφωνα με την πολυγωνική που τεκμηριώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
  Κορυφή X Y
  1 220601.863 4400827.720
  2 220614.233 4400820.369
  3 220650.966 4400800.875
  4 220671.540 4400817.706
  5 220674.274 4400814.766
  6 220697.523 4400786.839
  7 220689.424 4400780.466
  8 220799.365 4400722.123
  9 220814.904 4400751.633
  10 220845.000 4400808.786
  11 220873.814 4400863.507
  12 220873.864 4400863.601
  13 220875.962 4400867.585
  14 220876.163 4400867.967
  15 220880.495 4400876.195
  16 220908.103 4400868.655
  17 220927.914 4400859.636
  18 220957.912 4400836.703
  19 220966.982 4400824.383
  20 220982.707 4400803.026
  21 220984.673 4400799.144
  22 221006.930 4400755.201
  23 221021.974 4400725.499
  24 221025.219 4400719.093
  25 221048.594 4400681.236
  26 221051.706 4400676.197
  27 221053.181 4400674.366
  28 221054.357 4400673.485
  29 221055.714 4400672.923
  30 221057.167 4400672.715
  31 221058.608 4400672.870
  32 221060.876 4400673.724
  33 221090.172 4400689.276
  34 221100.139 4400693.445
  35 221104.647 4400694.617
  36 221106.616 4400695.130
  37 221112.939 4400696.113
  38 221119.329 4400696.462
  39 221125.721 4400696.170
  40 221132.053 4400695.242
  41 221138.260 4400693.686
  42 221144.281 4400691.518
  43 221150.055 4400688.760
  44 221155.525 4400685.440
  45 221160.636 4400681.589
  46 221165.082 4400677.484
  47 221168.967 4400673.519
  48 221171.394 4400671.042
  49 221175.899 4400665.368
  50 221179.009 4400659.439
  51 221181.039 4400653.209
  52 221181.998 4400646.727
  53 221181.861 4400640.175
  54 221180.740 4400634.319
  55 221168.809 4400591.709
  56 221168.740 4400591.461
  57 221167.232 4400586.077
  58 221166.659 4400584.996
  59 221161.458 4400575.196
  60 221142.731 4400539.907
  61 221161.043 4400530.189
  62 221586.591 4400304.362

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:31 | ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  1. Την παράγραφο ΙΙΙ.ΖΩΝΗ Γ του άρθρου 3
  Για την οποία ζητείται να επαναδιατυπωθεί ως «Επισημαίνεται ότι η επέκταση των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων είναι δυνατή στη ζώνη Γ με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην υφιστάμενη ΒΙΠΕ».

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση είναι αναγκαία επειδή:

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προβλέπεται να επεκταθεί σε έκταση που βρίσκεται μέσα στη ζώνη Γ στην οποία ήδη λειτουργεί Βιομηχανική Μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο με ημερησία δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
  Την επέκταση της ΒΙΠΕ υποστηρίζει τόσο το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα με την 82/25-5-2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ2231Β/14-6-2018) όσο και το εγκεκριμένο Χωροταξικό της Περιφέρειας Ηπείρου (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Α.Π.25301/25-06-2003 ,ΦΕΚ1451/Β/6-10-2003), στα οποία προτείνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης ΒΙΠΕ.

  • Η ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αφορά οργανωμένο υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Νόμο 742/1977 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του Ν.4458/1965» «Προς εγκατάσταση πάσης φύσεως βιομηχανικών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:36 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

  Ιωάννινα 21-1-2019
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427
  FAX: 26510 31 427
  E-mail : geoteeip@otenet.gr

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
  «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

  Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) της Λίμνης Παμβώτιδας και με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε στο μελλοντικό καταστατικό χάρτη της Λίμνης, ώστε να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
  Είναι αναγκαία η άμεση έκδοσή του Π.Δ., ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες και να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης. Είναι αναγκαίο να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων οι οποίοι εδώ και χρόνια οφείλονται στο περιβάλλον, τους πολίτες και ευρύτερα στον τόπο.

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Π.Δ. για Περιφερειακό Πάρκο Παμβώτιδας
  • Η Ιόνια Οδός που έχει κατασκευαστεί , στον χάρτη του ΠΔ είναι με την παλιά χάραξη.
  • Δεν υπάρχει ο κατασκευασμένος ΧΥΤΑ του Ελληνικού.
  • Το στρατόπεδο που απεικονίζεται έχει καταργηθεί.
  • Τα όρια στο σχέδιο ΠΔ δεν ακολουθούν τους υδροκρίτες των ορεινών σχηματισμών, αλλά έχουν χαραχτεί χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα η περιοχή Περιβλέπτου και τμήμα στα ΒΔ του λεκανοπεδίου ενώ βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνει και την λίμνη Παμβώτιδα είναι εκτός ορίων του ΠΔ, ενώ υπάρχουν περιοχές (Πεστά , Κόντσικα, Περάτη) πού αποστραγγίζουν εκτός της λεκάνης του λεκανοπεδίου, περιλαμβάνονται εντός των ορίων, στο σχέδιο ΠΔ Λίμνης Παμβώτιδας.
  • Δεν σημειώνονται οι καταβόθρες του Επισκοπικού , Αγ. Κυριακής και του στρατοπέδου στα νότια του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η αποστράγγιση της περιοχής του όπως απεικονίζετε.
  Όλες οι καταβόθρες βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος, Λούρου και σε αυτές καταλήγουν τα νερά:
  1. της αποστράγγισης των βρόχινων νερών &
  2. οι απορροές από το οδόστρωμα της Ιονίου Οδό , χωρίς καμία επεξεργασία.
  Δεν λαμβάνει υπόψη την Νομοθεσία για τις καταβόθρες (1η Αναθεώρηση- Σχέδιο Διαχείρισης Μέτρο M05BO705 Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών ).
  • Δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, βρίσκεται ήδη στην 1η του Αναθεώρηση.
  • Δεν λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημύρας λεκανών απορροής ποταμών.
  • Στο σχέδιο ΠΔ ορίζονται Ζώνες Α,Β,Γ,Δ κατά σειρά προστασίας. Κάθε Ζώνη δεν μπορεί να γειτνιάζει με άλλη πέραν της αμέσως επόμενης ή της αμέσως προηγούμενης. Π.χ. έχουμε γειτνίαση των ζωνών Α με τη Γ.
  • Άρθρο 3:
  • Οι υποζώνες Β4.1 – Β4.2 , Γ1 – Γ4 & Δ1 – Δ3 ενώ υπάρχουν περιοχές στον χάρτη, δεν αναφέρονται οι Χρήσεις και δραστηριότητες,
  Αποτέλεσμα των παραπάνω οι χαραγμένες ζώνες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.
  ● Για δραστηριότητες που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην ζητείται η γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κατά την αδειοδότηση τους.
  ● Επιπλέον στο παρόν Π.Δ. ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φ.Δ.Λ.Π. για τη θήρα χωρίς αυτός να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (δασολόγους).

  Παρατηρήσεις επί του κειμένου στο Σχέδιο Π.Δ.
  Ι.5 Ζώνη Α5

  θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την εκπόνηση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Ι.7. Ζώνη Α7
  α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων .

  ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
  1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
  ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών μεταφοράς νερού), μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

  IΙΙ. Ζώνη Γ
  Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι:
  α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται για:
  1. έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα.
  iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.
  Επισημαίνεται ότι οι μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος.

  Άρθρο 05 – Γενικές διατάξεις
  8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται,

  Μελετώντας το σχέδιο του Π.Δ. προτείνουμε να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή:
  • Οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από τη Λίμνη,
  • Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή μετά την Ακτή Μιαούλη μέχρι την Ανατολή, καθώς και το περιβαλλοντικό Πάρκο στην περιοχή του Κατσικά,
  • Η δημιουργία Λιμνοδεξαμενή στη Λαψίστα για την εκτόνωση των πλημμυρικών φιανομένων αλλά και για τη χρήση αρδευτικών αναγκών κατά την θερινή περίοδο,

  • Η χαρτογράφηση των καναλιών αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου, καθώς και η καταγραφή υδραυλικών παροχών τους για την καλύτερη δυνατή εισροή και εκροή των υδάτων,
  • Η επανασύνδεση του λιμναίου οικοσυστήματος με τις πηγές στην περιοχή Αμφιθέας,
  • Η μελέτη δικτύου αποχέτευσης στους παραλίμνιους οικισμούς.
  • Το Περιβαλλοντικό Πάρκο που ορίζεται να γίνει στη ζώνη Α4.2 να εξειδικευτεί σε Υδροβιολογικό Πάρκο και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αυτού με τα ύδατα της λίμνης (κατά τόπους τμήση αναχώματος).
  • Να διερευνηθεί κατά πόσον τμήμα της ζώνής Β.5.1 που ορίζετζι να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και ειδικά μέρος αυτού προς την πλευρά της λίμνης, θα μπορούσε να ενταχθεί στη διπλανή ζώνη Α4.2, αυξάνοντας έτσι την έκταση του Υδροβιολογικού (Περιβαλλοντικού) Πάρκου
  • Να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης τυχόν νέων δραστηριοτήτων αναψυχής εντός της ζώνης Α, διατηρώντας μια καθορισμένη απόσταση ασφαλείας από ιδιαίτερα σημαντικά ενδιαιτήματα, όπως καλαμιώνες και λειμώνες (υδρολίβαδα)

  Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  α. Η καλλιέργεια των φυτών (η κατεργασία του εδάφους, η αμειψισπορά, η λίπανση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η φυτοπροστασία και γενικότερα όλη η διαχείριση της καλλιέργειας των φυτών) και η εκτροφή των ζώων (διαχείριση βοσκοτόπων, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και διαχείριση αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, του «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε..
  Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/ 2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
  (Α3.5, Α4.1.4, Α4.2.iii, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2, Β3.3στ, Β4.2)

  β. Εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται, ή ακαλλιέργητων περιθωρίων, στα όρια των αγροτεμαχίων. (Β2)

  γ. Προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης με κατεύθυνση την βιολογική − περιβαλλοντική γεωργία. (Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Α7.1, Β1 Α4, Β1 Γα)

  δ. Προωθείται και ενισχύεται η εγκατάλειψη του συστήματος της επιφανειακής άρδευσης (αυλάκια , παράλληλες λωρίδες) των καλλιεργειών και η μετάβαση σε συστήματα άρδευσης με σταγόνες που επιφέρουν οικονομία νερού και σχεδόν μηδενική έκπλυση θρεπτικών στοιχείων. Επιτρέπεται η άρδευση με τεχνητή βροχή.
  Οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, αναλύσεις εδάφους, νέες τεχνολογίες με χρήση δεικτών NDVI και γενικότερα οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας συμβάλουν στην μείωση των εισροών στην καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και στη μείωση της ρύπανσης. ( Α3.5, Α5.στ, Α6.6, Β1 Α4, Β1 Γα, Β2)

  ε. Αξιοποιούνται ενισχύσεις «για οικολογική μέριμνα» που χορηγούνται μέσω του πρώτου & του δεύτερου πυλώνα, με στόχο την διαφοροποίηση των καλλιεργειών στην κατεύθυνση της ήπιας φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 όπου είναι ενταγμένο μεγάλο μέρος του «Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας». Στις περιπτώσεις που θίγονται υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις πρωτογενή – δευτερογενή τομέα να υπάρχουν πρώτα τα αντισταθμιστικά μέτρα και μετά η εφαρμογή του Π.Δ. ( Ζώνη Α,Β,Γ,Δ)

  ζ. Πραγματοποιούνται, από τις τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε μαθητές, αγρότες, και άλλες επαγγελματικές ομάδες για την πολύπλευρη λειτουργία των υδάτων, την τρέχουσα κατάσταση, την απειλή –τις πηγές της ρύπανσης και την σωστή διαχείριση τους. ( Άρθρο 5)

  η. Με άξονα τις τρέχουσες «Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» (όπου περιλαμβάνεται και η λεκάνη απορροής του Καλαμά) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές για την προστασία των υδάτων, πραγματοποιούνται έρευνες από Πανεπιστήμια -ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων, στην προσπάθεια διατήρησης ή βελτίωσης της ποιότητας (χημική – οικολογική) και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  θ. Δημιουργούνται υποδομές από την τοπική και την κεντρική διοίκηση που να διευκολύνουν την σωστή διαχείριση των παραγόντων που εντείνουν την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων. ( Άρθρο 5)

  ι. Ορίζονται ετήσιες βραβεύσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις, που προστατεύουν την βιοποικιλότητα, που συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της, που βελτιώνουν την ποιότητα (χημική – οικολογική) και την ποσότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

  κ. Οι δήμοι γύρω από την Παμβώτιδα να διαθέτουν κάθε χρόνο χρηματικά ποσά σε στοχευμένες ενέργειες και έργα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. ( Άρθρο 5)

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:04 | Δρ. Τσιακίρης Ρήγας

  Παντού όπου προβλέπεται αδειοδότηση «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» χρειάζεται να είναι σαφές ότι ακολουθούν (να προστεθεί) «σύμφωνα με την σχετική υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση». Επιπλέον δεν θα πρέπει η αναψυχή και ιδιαίτερα οι αθλητικές δραστηριότητες να εξαιρούνται αυτής, διότι συχνά (αν και όχι πάντα) συνοδεύονται από μόνιμες κατασκευές που αλλοιώνουν αμετάκλιτα τα ενδιαιτήματα και τους οικότοπους των προστατευόμενων ειδών (π.χ. περίπτωση Λιμνοπούλας).

  Ειδικότερα για τις ζώνες Α1, Α2 και Α.3 θα πρέπει να προβλεφθεί η καταπολέμηση εισβολικών αλλόχθονων ειδών (π.χ. ξενικών ειδών ψαριών, αμφιβίων, μυκήτων όπως το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου και φυτών π.χ. ο αϊλανθος που έχει κατακλύσει την περιοχή μονής Ντουραχάν και το νησί), καθώς και έργα αποκατάστασης υγρών λιβαδιών, φυσικής όχθης και επανεγκατάστασης-αποκατάστασης-διαχείρισης καλαμώνων.

  Ειδικότερα για την ζώνη Α.4. οι αγωνιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις-υποδομές που χρειάζονται να κατασκευαστούν για την εξυπηρέτηση τους, δεν αποτελούν έργα στην κατεύθυνση της προστασίας του οικοσυστήματος, όπως προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, αλλά αντίθετα αποτελούν απειλή για τα είδη προτεραιότητας όπως άλλωστε αναφέρονται στα εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια δράσης π.χ. Λαγγόνας, Ήταυρου και Βαλτόπαπιας. Οι δραστηριότητες αυτές περιόρισαν ήδη τον αριθμό των αναπαραγόμενων ειδών προτεραιότητας διατήρησης π.χ. στην περίπτωση των καλαμώνων της Αμφιθέας, ενώ και άλλες που έχουν προταθεί παλαιότερα (όπως η δημιουργία γηπέδων γκολφ, η κατασκευή κλειστού κωπηλατοδρομίου κτλ) θα έχουν επίσης ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις (π.χ. βλέπε περίπτωση Ανατολής), λόγω μόνιμης τροποποίησης των ενδιαιτημάτων. Για να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός πληθυσμιακής διατήρησης των απειλούμενων ειδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και οι δύο αυτές περιοχές αυτές (Α.4.1. και Α.4.2.) θα πρέπει να αποκατασταθούν μετά από ενδελεχή μελέτη της βιοποικιλότητάς τους και πιθανά με ελεγχόμενη τμήση των αναχωμάτων, απομάκρυνση επιχωματώσεων, απομάκρυνση κατασκευών, ελεγχόμενο επαναπλημμυρισμό των εκτάσεων της ζώνης Β.4.2., αποκατάσταση των πηγών και του ρύακα Σεντενίκου και των όμορων υγροτοπικών εκτάσεων, μετά από ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων και μετά από την έγκριση Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες της επιστήμης, μετά και από διεπιστημονική προσέγγιση και των προτάσεων που ήδη έχουν κατατεθεί από φορείς, οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Περιφέρεια, Δήμο κτλ.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:19 | Χρυσούλα Κ

  Θεωρώ ότι είναι δίκαιο η περιοχή Β.5.3 (Μαβίλη –Μάτσικας και Λιμνοπούλα) να μήν παγώσει πλήρως με την απαγόρευση της δόμησης και την μη δυνατότητα μελλοντικής πολεοδόμησης. Στην περιοχή αυτή να επιτρέπεται ήπια δόμηση για κτίρια για χρήση κατοικίας, η επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων νομίμως υφισταμένων για λόγους βιωσιμότητας τους, καθώς οι υποδομές με ήπιες εγκαταστήσεις για την εξυπηρέτηση της εστίασης και αναψυχής μικρής κλίμακας, προς όφελος των ιδιοκτήτων.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ

  1) Η ζώνη Α2 (Άρθρο 3 παράγραφος Ι.2), όπως σωστά έχει οριστεί στο άρθρο 2 ως «σημαντική για τα προστατευόμενα είδη υγροτοπική περιοχή καλαμιώνων» θα πρέπει να επεκταθεί και στα τμήματα της λίμνης που περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο τύπο ενδιαιτήματος. Έτσι, η ζώνη Α2 είναι αναγκαίο να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τους καλαμιώνες κατά μήκος και των ζωνών Α.4.2, Β.5.1, Β.2, Α.5, Α.4.1, Α.3. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία του συγκεκριμένου τύπου ενδιαιτήματος, καθότι αποτελεί περιοχή φωλιάσματος για την απειλούμενη Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), περιοχή φωλιάσματος για το σύνολο των υδρόβιων αναπαραγόμενων ειδών ορνιθοπανίδας της λίμνης, όπως το Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), το Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), τη Φαλαρίδα (Fulica atra), τη Νερόκοτα (Gallinula chloropus) και την Πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos), σημαντικό ενδιαίτημα διατροφής για αρκετά είδη ορνιθοπανίδας με σημαντικότερα, τα απειλούμενα είδη: Ήταυρος (Botaurus stellaris), Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), καθώς και ενδιαίτημα κουρνιάσματος για αρκετά είδη ορνιθοπανίδας. Χαρακτηριστικά, στο ενδιαίτημα των καλαμιώνων της λίμνης κουρνιάζει το σύνολο των Ψαρονιών και Καρακαξών του λεκανοπέδιου των Ιωαννίνων.

  2) Αναφορικά με την ζώνη Α.4.1 (Άρθρο 3 παράγραφος Ι.4)

  Θα πρέπει να διαγραφεί η παράγραφος 1 καθώς η δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών για αγωνιστικές εκδηλώσεις και κίνησης σκαφών αποτελούν σήμερα την μεγαλύτερη απειλή για την ανάταξη του λιμναίου οικοσυστήματος. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημα της Παμβώτιδας διότι περιλαμβάνει τις πηγές της λίμνης και τον μεγαλύτερο εκτεταμένο και ενιαίο καλαμιώνα και κρίσιμη περιοχή αναπαραγωγής για τα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη. Στην ετήσια έκθεση του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Οκτώβριος 2016 , στην παράγραφο «4.3 Οι σημαντικότερες υποθέσεις υπό εξέταση το 2015 για υπαγωγή τους σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης» ως σημαντικότερη υπόθεση αναφέρεται η Πρόκληση ζημίας στον Υγρότοπο-Καλαμώνα Αμφιθέας της Λίμνης Παμβώτιδας στο νομό Ιωαννίνων και ειδικότερα «Το Νοέμβριο του 2015, …………., πραγματοποιήθηκε κοινή αυτοψία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το ΣΥΓΑΠΕΖ στη Λίμνη Παμβώτιδα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αποκατασταθεί ο υγρότοπος. Τον Μάιο του 2016 ακυρώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου που είχε εκδοθεί από το Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Η αποκατάσταση του υγροτόπου ακόμα εκκρεμεί». Συνεπώς η παράγραφος 1 οφείλει να διαγραφεί καθώς αντί να μεριμνά για την αποκατάσταση του υγροτόπου Αμφιθέας προσπαθεί να νομιμοποιήσει την παρουσία των παράνομων μπαζωμάτων και λοιπών κατασκευών!

  Θα πρέπει για την ζώνη Α4.1. να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει ρητά και θα επιτρέπει έργα με αποκλειστικό στόχο την αποκατάσταση του οικοσυστήματος καθώς και την επανασύνδεση της λίμνης με τις πηγές της.
  Προτείνουμε την επέκταση της ζώνης Α4.1 ώστε να περιλαμβάνει και την πηγή Σεντενίκου (νυν ζώνη Β.3.4 ) την κύρια πηγή τροφοδοσίας της Λίμνης Παμβώτιδας.

  Θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 3 , ώστε οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις-απαραίτητες υποδομές να εξυπηρετούν μόνο τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της επιστημονικής και μη παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής. Η κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην συγκεκριμένη ζώνη.

  3) Αναφορικά με την ζώνη Α.4.2 αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ζώνη Β.5.1 καθώς και αυτή η περιοχή αφορά αποκομμένες από τη Λίμνη παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές λόγω της κατασκευής του αναχώματος.
  Θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 για τη ζώνη Α 4.2 ώστε να ορίζεται ρητά η δημιουργία Υγροτοπικού Περιβαλλοντικού Πάρκου (Υ.ΠΕ.Π.) με σκοπό την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών της λίμνης. Κάθε επιπλέον χρήση στην εν λόγω ζώνη θα πρέπει να συνάδει αποκλειστικά και μόνο με τους σκοπούς του Υγροτοπικού Περιβαλλοντικού Πάρκου. Είναι επιβεβλημένος ο υγροτοπικός χαρακτήρας του Πάρκου, καθώς από μέσα διέρχεται η τάφρος Λαγκάτσας η κύρια τάφρος εισροής υδάτων στην Παμβώτιδα. Ο χαρακτηρισμός του ως Υγροτοπικό Πάρκο διασφαλίζει ότι οι επικίνδυνες ουσίες των νερών θα φιλτράρονται πρώτα στα υγρολίβαδα με φυσικές διεργασίες πριν εισέλθουν στη Λίμνη. Σήμερα αυτό δεν επιτυγχάνεται με αποτέλεσμα όλα τα φερτά, οργανικά κλπ υλικά από το Λεκανοπέδιο να εισέρχονται κατευθείαν στη Λίμνη μολύνοντας τα νερά της. Επιπλέον η επανασύνδεση των υγροτοπικών εκτάσεων με την κύρια έκταση της λίμνης θα αναδημιουργήσει τα πεδία φυσικής αναπαραγωγής ψαριών και πουλιών, σημεία ζωτικά για τη λειτουργία του οικοσυστήματος.
  4) Αναφορικά με την ζώνη Α.7 (Άρθρο 3 παράγραφος Ι.7), ενώ σε αυτήν την ζώνη θεωρητικά έχουν ενταχθεί οι εποχικοί υγρότοποι, πρακτικά έχει συμπεριληφθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των εποχικών υγροτόπων. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι εποχικοί υγρότοποι του λεκανοπέδιου. Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει και επιτρέπει έργα με στόχο την αποκατάσταση των εποχικών υγροτόπων, καθότι η τωρινή κατάσταση αρκετών από αυτούς του υγροτόπους είναι υποβαθμισμένη, με ορισμένους να είναι μπαζωμένοι σε μεγάλο ποσοστό της έκτασης τους.
  5) Αναφορικά με την ζώνη Β.2 (Άρθρο 3 παράγραφος ΙΙ.2) θα πρέπει να καταργηθεί και να συμπεριληφθεί στην ζώνη Α.6. Αποτελεί φυσική συνέχεια της ζώνης Α.6, με ίδιο τύπο ενδιαιτημάτων. Ως παρόχθια έκταση με κυρίαρχα τα παρόχθια ενδιαιτήματα αποτελεί σημαντική περιοχή για είδη χλωρίδας και πανίδας.

  6) Αναφορικά με τις ζώνες Β.3.1, Β.3.2, Β.3.4 (Άρθρο 3 παράγραφος ΙΙ.3) θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία θα προβλέπει και θα επιτρέπει έργα με στόχο την μερική αποκατάσταση της λίμνης Λαψίστας. Η επαναδημιουργία τμήματος της λίμνης Λαψίστας και επανασύνδεση με την λίμνη Παμβώτιδα είναι ουσιαστικό μέτρο, ώστε να επιτευχθεί, ως ένα βαθμό, φυσικός καθαρισμός της Παμβώτιδας μέσω των υδάτων που θα απορρέουν στην Λαψίστα, αποσυμφόρηση του ποταμού Καλαμά από το οργανικό φορτίο της λίμνης (το οποίο είναι υπεύθυνο κατά τα τελευταία έτη για την κακή ποιότητα νερού του ποταμού) και βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών χλωρίδας και πανίδας, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων.
  Για τις ζώνες Β.3.1, Β.3.2, (Άρθρο 3 παράγραφος ΙΙ.3) θα πρέπει να αλλάξει η χαρτογράφηση των περιοχών, ώστε να επικοινωνούν με τη ζώνη Β.3.3, μέσω της οποίας θα μπορούσε να εμπλουτίζεται η περιοχή με τα νερά της Παμβώτιδας. Ως αναφέρθη παραπάνω η ζώνη Β.3.4 (πηγή Σεντενίκου ) θα πρέπει να επεκταθεί και να ενσωματωθεί στη ζώνη Α.4.1.
  7) Ρητή αναφορά στη μέγιστη στάθμη της Λίμνης Παμβώτιδας η οποία ορίζεται με το ύψος της στάθμης του υπερχειλιστή 469,54.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 13:22 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ

  ΑΡΘΡΟ 3 – Προτεινόμενες αλλαγές
  Στον παρόν Π.Δ. δεν υπάρχει αναφορά για την τμηματική έστω αποκατάσταση της λίμνης Λαψίστας και Λαγκάτσας. Θεωρώ πως θα έπρεπε να αναφερθεί, ώστε εάν στο μέλλον υπάρξει ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία να υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης του αποξηραμένου υγροτόπου σε Λαψίστα ή/και Λαγκάτσα.
  Στο Διαχειριστικό Σχέδιο αναγράφονται τα εξής: « Η λίμνη της Λαψίστας, έκτασης 10 τ.χμ. αποξηράνθηκε ως έλος μηδενικής χρηστικής αξίας. Η Λαψίστα είχε χαμηλότερη στάθμη από την Παμβώτιδα, επικοινωνούσε με αυτή με ένα αβαθές έλος, διανθισμένο με μικρές νησίδες, ένα οικοσύστημα μεγάλης οικολογικής αξίας για ψάρια (δρόμοι μετακίνησης χελιού), αμφίβια, υδρόβια ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. Η αποξήρανση της Λαψίστας αποτέλεσε την πρώτη κύρια καταστροφική παρέμβαση στο λεκανοπέδιο» και «Στη συρρίκνωση της λίμνης συνετέλεσε και η αποστράγγιση των ελωδών εκτάσεων ανατολικά της λίμνης και τα έργα διευθέτησης που οδηγούσαν τα νερά των ελών στη λίμνη με σήραγγες. Τα έργα αυτά όμως αύξησαν πάνω από τρεις φορές τις ποσότητες φερτών υλικών στη λίμνη, ενισχύοντας την άνοδο του πυθμένα και την πρόσχωση. Με βάση την Ε.Π.Μ. και χάρτες του παρελθόντος, εάν συνεχιστεί η πρόσχωση της λίμνης με το ρυθμό που γίνεται σήμερα, δεν θα υπάρχει μετά από 240 χρόνια». Προτείνεται η επανασύστασή της ως εξής: «Επαναδημιουργία της λίμνης Λαψίστας, τουλάχιστον τμηματικά, και σύνδεση της λίμνης των Ιωαννίνων με τη Λαψίστα, έπειτα από μελέτη. Η επαναδημιουργία εκτάσεων ρηχών νερών στην περιοχή της πρώην Λαψίστας, και η επαναδημιουργία συστήματος τεχνητών λιμνών θα έχουν διπλό όφελος, τόσο στην απεξάρτηση της λίμνης από τον αρδευτικό και μόνο χαρακτήρα της μέσω της χρήσης τους ως αποταμιευτήρες νερού, όσο και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη δημιουργία νέων χώρων τροφοληψίας και φωλεοποίησης ειδών πανίδας «

  Ζώνη Α
  1η Πρόταση
  Προτείνεται να αντικατασταθεί η παράγραφος που αφορά σε στις ζώνες Α1-Α6 . Προτεινόμενη διατύπωση : «Οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, επαναπλημμυρισμός και αποκατάσταση υγρών λειμώνων, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης»

  Τεκμηρίωση
  Η «συντήρηση» δεν είναι δόκιμος όρος, πιθανόν να προέρχεται από μετάφραση του όρου “conservation”, η αποκατάσταση είναι πλέον δόκιμος όρος, όπως προβλέπεται και από το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα.
  Σε όλες τις περιπτώσεις τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης [Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’)]
  Ο επαναπλημμυρισμός και η αποκατάσταση των υγρών λιβαδιών είναι η πρώτη προτεραιότητα για τη Λίμνη. Παρακαλώ θεωρείστε τα σχόλιά μου στο Άρθρο 2 επί της αξίας των υγρών λιβαδιών.
  είναι ¨

  Ζώνη Α.1. (β)
  2η Πρόταση
  Αλλαγή του χωρίου: «β) Δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης αθλητισμού και αναψυχής, όπως και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου σε απόσταση 100 μ από το πλησιέστερο ενδιαίτημα καλαμώνα ή υγρού λειμώνα, και κατόπιν μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης όπου θα χωροθετείται η δραστηριότητα και θα τίθεται η φέρουσα ικανότητα αυτής…»
  Επιπλέον πρέπει να υπάρξει μνεία για δημιουργία λιμανιού μπροστά από τον οικισμό του Περάματος (ζώνη Γ) και από εκεί θα έπρεπε να χωροθετηθεί η αφετηρία κίνησης σκαφών συγκοινωνίας προς την πόλη και το νησί. Η χρήση υδροπλάνων μπορεί να είναι προβληματική και μη ασφαλής λόγω της ορνιθοπανίδας, όπως συμβαίνει και στα λοιπά αεροδρόμια και προτείνεται να αφαιρεθεί ή να χωροθετηθεί αποκλειστικά μπροστά από τα κρηπιδώματα στην πόλη των Ιωαννίνων.
  Τεκμηρίωση:
  1. Δεδομένου ότι οι παραλίμνιες εκτάσεις καλαμώνων και υγρών λιβαδιών είναι τα πλέον ζωτικά ενδιαιτήματα της λίμνης, δεν μπορούν να χωροθετηθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες εντός αυτών, ως χώρο φωλεοποίησης των πτηνών, αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας και εντομοπανίδας και λοιπών προστατευόμενων από τη Νομοθεσία αντικειμένων, καθώς το χωρίο αυτό συγκρούεται με το Άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ. Η προσωπική μου άποψη ως ειδικός επιστήμονας θα ήταν η πρόσθεση στο χωρίο «σε απόσταση 100 μ από τον πλησιέστερο ενδιαίτημα καλαμώνα ή υγρολιβαδικής έκτασης». Τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν θα πρέπει να αποκλειστούν, αλλά να χωροθετηθούν σωστά, στις περιοχές με χαμηλή αξία βιοποικιλότητας, ήτοι οι περιοχές με κρηπίδωμα (πλησίον της πόλης). Εάν ο νομοθέτης θέλει να υιοθετήσει την άποψή μου ως ειδικός επιστήμονα και να χωρωθετήσει στο Π.Δ. τη ζώνη των 100μ από τους καλαμώνες, καλώς. Εάν όχι, οι δραστηριότητες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση ειδική οικολογική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα καταλήγουν στη χωροθέτηση της δραστηριότητας και στη φέρουσα ικανότητα αυτής.
  2. Επιπλέον, το χωρίο αντίκειται στο Άρθρο 6, παρ. 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με βάση το οποίο: «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας». Μόνο με την εισαγωγή της νέας διατύπωσης ως άνω εξασφαλίζεται η μη δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων των οχλήσεων.
  3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενσωματωθεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση [Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’)] για να είναι κάθε δραστηριότητα σύννομη και μη βλαπτική, με σωστή χωροθέτησή της και σχέδιο φέρουσας ικανότητας.
  Ζώνη Α.2.
  3η Πρόταση
  Τα προβλεπόμενα στην πρώτη παράγραφο της Ζώνης Α. «Οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, επαναπλημμυρισμός και αποκατάσταση υγρών λειμώνων, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης»

  Ζώνη Α.3.
  4η Πρόταση
  Όλοι οι χαρτογραφημένοι καλαμώνες της περιοχής θα πρέπει να εμπίπτουν στη ζώνη Α2. Αυτή η λύση ενδείκνυται ως η πλέον ξεκάθαρη λύση προστασίας των καλαμώνων στο νησί, στο Πέραμα, στην Αμφιθέα, και στο Α. τμήμα της λίμνης. Προτείνεται αν επαναχαρτογράφηση με ξεκάθαρο ορισμό των καλαμώνων ως ζώνη Α2.
  5η Πρόταση
  Εάν ο νομοθέτης εμμείνει στο Π.Δ. ως έχει, χωρίς αλλαγή ένταξης όλων των καλαμώνων στη ζώνη Α2, προτείνεται η πλήρης αφαίρεση του πρώτου χωρίου όπου επιτρέπονται: « 1. Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της λίμνης, που έχουν έγκριση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την αιτιολογημένη γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης»

  Τεκμηρίωση:
  1. Το χωρίο 1 αντίκειται στο Άρθρο 6, παρ. 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με βάση το οποίο: «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας».

  2. Στο παραπάνω χωρίο επίσης αναφέρεται «σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης». Το παρόν σχέδιο διαχείρισης [1] αναφέρει στο χωρίο Α7 (σελ 67) με τίτλο Εγκαταστάσεις κωπηλατοδρομίου και πίστας σκι τα εξής: «Προγραμματίζεται η δημιουργία κωπηλατοδρομίου και η δημιουργία πίστας θαλάσσιου σκι. Η πρόταση δημιουργίας του κωπηλατοδρομίου στην περιοχή Αμφιθέας, εντός της ζώνης Α1 …. θα είναι ιδιαίτερα βλαπτική για τους παραλίμνιους βιοτόπους, που βρίσκονται κάτω από την ανώτατη στάθμη του υπερχειλιστή με βάση το φυσικό ανάγλυφο της λίμνης» και «η πρόταση δημιουργίας υποδομών πίστας σκι εντός της ζώνης Α1 στην περιοχή της Αμφιθέας θα είναι βλαπτική και καταστροφική για τις ρηχές εκτάσεις της λίμνης εκεί».

  Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη [2] αναγράφει για τους καλαμώνες πως είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα προστατευόμενα είδη πουλιών (σελ 3.121), ενώ το διαχειριστικό σχέδιο αναφέρει ρητά ως διαχειριστική προτεραιότητα «Διαχείριση καλαμώνων, με στόχο την βελτίωση των βιοτόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών. Βελτίωση του χώρου τροφοληψίας και φωλεοποίησης της Βαλτόπαπιας, του Ήταυρου και της Λαγγόνας.»

  Δεν γνωρίζω αν ασκηθούν πιέσεις και το Νέο Διαχειριστικό Σχέδιο της Λίμνης ακυρώσει την επιστημονική τεκμηρίωση του προηγούμενου Διαχειριστικού Σχεδίου. Η όχληση και η βλάβη είναι δεδομένη, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής, και καμία εγκατάσταση δεν θα πρέπει να προβλέπεται εντός των ενδιαιτημάτων της ζώνης Α.4.1 νομιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές.

  6η Πρόταση
  Προτείνεται επίσης η αντικατάσταση του χωρίου περί γεωργικής δραστηριότητας με αντίστοιχο της βόσκησης «Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με διατήρηση και ενίσχυση υφισταμένων φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» με αντίστοιχο χωρίο βόσκησης «Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης»
  Τεκμηρίωση
  Τα υγρά λιβάδια στην περιοχή της Αμφιθέας έχουν συρρικνωθεί, επειδή δημιουργήθηκε το τεχνητό ανάχωμα στο νότιο τμήμα της λίμνης και η λίμνη κατέκλυσε περιοχές της Αμφιθέας. Στην περιοχή αυτή ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το ενδημικό και παγκόσμια απειλούμενο είδος Chorthippus lacustris [3-4]. Σήμερα το είδος έχει 5 μόνο πληθυσμούς, εκ των οποίων ο πληθυσμός της Αμφιθέας έχει ιδιαίτερη και μοναδική γενετική σύσταση, αλλά είναι υπερβολικά μικρός λόγω της απώλειας των υγρών λιβαδιών και κινδυνεύει με εξαφάνιση (αδημ. στοιχεία Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, ΒΕΤ, Παν/ο Ιωαννίνων).
  Η ήπια βόσκηση είναι απόλυτα συμβατή δραστηριότητα με τη διατήρηση των πληθυσμών του, αλλά η γεωργία όχι, καθώς όποια εκσκαφή καταστρέφει τα διαχειμάζοντα αυγά εντός του εδάφους και καταστρέφει την αναπαραγωγή. Δεδομένου του νόμου για τη βιοποικιλότητα, απαγορεύεται η θανάτωση ενδημικών ειδών και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους, και άρα η πρότασή μου συνηγορεί υπέρ της διατήρησης και αποκατάστασης-επέκτασης των υγρολιβαδικών περιοχών στην Αμφιθέα, οι οποίες μπορούν να δέχονται ήπια βόσκηση. Ελπίζω αυτή η αλλαγή να μη δημιουργεί πρόβλημα στους κατοίκους, καθώς η γεωργική χρήση δεν αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

  Ζώνη Α.4.2
  7η Πρόταση
  Αφαίρεση του Α.4.2.2. (i) και παραπομπή στην αρχική παράγραφο Α «Οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, επαναπλημμυρισμός και αποκατάσταση υγρών λειμώνων, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης»

  8η Πρόταση
  Τροποποίηση του Α.4.2.2. (ii) με αφαίρεση των αθλητικών εγκαταστάσεων. «Οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης»
  Το χωρίο αυτό ως έχει έρχεται σε αντίθεση με το χωρίο Α.4.2.2.(iv) που αφορά στη δημιουργία πάρκου – με αποκατάσταση και επαναπλημμυρισμό των εκτάσεων στην περιοχή

  9η Πρόταση
  Αντικατάσταση του Προτείνεται επίσης η αντικατάσταση του χωρίου Α.4.2. iii περί γεωργικής δραστηριότητας με αντίστοιχο της βόσκησης, με την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση που αναγράφεται στο σχόλιό μου στο Α.4.1.
  10η Πρόταση
  Τροποίηση του Α.4.2.2 (iv) υπό τον τίτλο «Δημιουργία Υδροβιολογικού Πάρκου» έναντι «Περιβαλλοντικού». Σημειώνεται πως υπήρξε αρχική πρόταση για την αποκατάσταση της περιοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο (2007) από την υποφαινομένη και μελέτη από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Συγχαίρω το ΥΠΕΝ για την πρωτοβουλία του να αποκαταστήσει εντός του Π.Δ. αυτό την ιδιαίτερα σημαντική περιοχή της Λίμνης..
  Ζώνη Α.7.
  11η πρόταση
  Η ζώνη αυτή είναι επίσης σημαντική για το ενδημικό και παγκόσμια απειλούμενο είδος Ch. lacustris. Απειλείται από δόμηση, από τεχνικά έργα εκβάθυνσης, από τη γεωργία (όργωμα), και εποχιακά μόνο από τη χορτοκοπή. Προτείνεται να προστεθεί στο τμήμα της γεωργίας «ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης», καθώς υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα κατανομής του είδους και πιθανόν να υπάρξει και σχέδιο διαχείρισης ειδικά για το είδος από το Φ.Δ. Ο υγρότοπος πλησίον του Μουσείου του Βρέλλη φιλοξενεί σήμερα το μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους παγκοσμίως, και έχει συρρικνωθεί από τη γέφυρα που δομήθηκε από το ΙΚΕΑ, αλλά σε μικρό βαθμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατευθεί η περιοχή από δόμηση, να διατηρηθούν οι εποχιακά κατακλυζόμενες εκτάσεις, και να συνδεθεί ο υγρότοπος του Βρέλλη μέσω διαδρόμων υψηλών υγρών χόρτων με τα λοιπά εποχιακά λιμνία στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή της Αμπελιάς.
  Για αυτό και προτείνεται να προστεθεί : «Οι εργασίες αποκατάστασης, διατήρησης και σύνδεσης των εποχιακών υγροτόπων, όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διατήρησης καλής ποιότητας νερού των εποχιακών υγροτόπων, σύνδεσης εποχιακών υγροτόπων με υγρές ζώνες, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής»
  Η χαρτογράφηση όμως των εποχιακών λιμνίων είναι ελλιπής. Είναι στη διάθεση του ΥΠΕΝ τα δεδομένα στο Εργαστήριό μου για τα εποχιακά λιμνία και υγροτόπους με την παρουσία του είδους.

  Ζώνη Β
  ΙΙ.5 Ζώνη Β5.1

  11η Πρόταση
  Με βάση τις παρατηρήσεις που έκανα στο Άρθρο 2, τουλάχιστον η ζώνη Β5.1. θα πρέπει να ενταχθεί στη ζώνη Α.4.2 με ισχύ των χρήσεων γης όπως αναγράφονται για τη ζώνη Α4.2
  Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή γαιών και αποζημίωση των ιδιοκτητών εντός της ζώνης Β5.1., έπειτα από διερεύνηση και διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην εν λόγω περιοχή και της νομιμότητας των κτήσεων.
  Εάν η Ελληνική Πολιτεία δεν επιθυμεί την αλλαγή όλης της ζώνης Β.5.1. σε Α.4.2., θα πρέπει τουλάχιστον να εντάξει στην Α.4.2. ζώνη 300 μ από το ανάχωμα όπως είχε προβλεφθεί στο προηγούμενο σχέδιο Π.Δ. και να ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου Β.5.1 περί μητροπολιτικού πάρκου εξωτερικά της ζώνης των 300μ.
  Τεκμηρίωση
  1. Η πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση δίνεται στα σχόλιά μου στο Άρθρο 2, ώστε οι εκτάσεις αυτές που άλλοτε ήταν ρηχές εκτάσεις της Λίμνης ή εποχιακά κατακλυζόμενες (και άρα οι πλέον σημαντικές από βιολογική άποψη) να αποδοθούν ξανά στη λίμνη.

  2. Στο Παρόν Π.Δ. Για τη ζώνη αυτή, απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, αλλά ως έχει το κείμενο αφήνει τη δόμηση για υποδομές κοινής ωφέλειας και κατοχυρώνει τις υπάρχουσες υποδομές και κτίσματα. Σημειώνεται το Αρθρο 6 (4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπου αναγράφεται: «Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε», ενώ υπάρχουν σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το τι νοείται «λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος» [5-6].

  Αν επομένως η πολιτική ηγεσία αποφασίσει να μην να μην αποδώσει στη Λίμνη τις υδάτινες εκτάσεις της, θα πρέπει να μεριμνήσει για την απόδοση αντισταθμιστικών μέτρων με βάση τα όσα ο νόμος ορίζει, συμπεριλαμβανομένων έργων και υποδομών που έχουν ήδη γίνει, είτε από ιδιώτες είτε από την ίδια την Πολιτεία.

  3. Όσον αφορά στη δεύτερη συμβιβαστική πρόταση, θεωρώ πως η ζώνη των 300 μ. είναι μια αυθαίρετη μεν οριοθέτηση, αλλά προτείνεται ως συμβιβαστική πολιτική λύση, μεταξύ αφενός της αυστηρής επιστημονικής / νομικής άποψης καθορισμού του αιγιαλού (469,54 ) και αποκατάστασης των όλων των σήμερα υποβαθμισμένων ενδιαιτημάτων και από την άλλη τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή από το άστυ και τις ανάγκες της κοινωνίας για μητροπολιτικό πάρκο. Εάν υπήρχε πλήρης απομάκρυνση των επιχωματώσεων, τμήση του αναχώματος, επαναπλημμυρισμός και επαναφορά των φυτοκοινωνιών στους υγρούς λειμώνες, όπως και αποκατάσταση των πληθυσμών των ειδών της ενδημικής ή απειλούμενης και προστατευόμενης πανίδας στη ζώνη των 300 μ, θα είχαν εκπληρωθεί οι στόχοι του ΠΔ σε μεγάλο βαθμό, ώστε να παραχωρηθεί η λοιπή έκταση στην κοινωνία για χρήση μητροπολιτικού πάρκου και αναψυχής. Το όφελος για την κοινωνία θα ήταν ακόμη πιο σημαντικό, πέραν της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λίμνης, καθώς οι δυνατότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανάδειξης της λίμνης και ενίσχυσης της οικοτουριστικής δραστηριότητας είναι τεράστιες.

  ΙΙ.5 Ζώνη Β5.2 & Β.5.3
  Και οι δύο ζώνες αυτές εάν εφαρμοζόταν πλήρως η κείμενη νομοθεσία, και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση που αναγράφω στο Άρθρο 2 ήταν εκτάσεις υδάτινες της λίμνης, όπως αποδεικνύεται και από παλιές αεροφωτογραφίες, καθώς βρίσκονταν εντός του πολυγώνου με απόλυτο υψόμετρο 469,54 μ, μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών έργων και επιχωματώσεων. Με βάση του νόμου περί αιγιαλού επομένως θα έπρεπε να ήταν όλες εκτάσεις της Λίμνης και άρα δημόσιες εκτάσεις.
  Σήμερα, οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν σημαντική οικολογική αξία σε σχέση με άλλες παραλίμνιες περιοχές, τουλάχιστον όσον αφορά στα προστευόμενα από την κείμενη νομοθεσία είδη.
  Χαιρετίζω το θάρρος της Ελληνικής Πολιτείας που θέλει να προστατέψει το χώρο αυτό από την περαιτέρω κάλυψη τεχνητών επιφανειών, καθώς η χώρα μας είναι στην πρώτη θέση στην Ευρώπη αύξησης των τεχνητών επιφανειών της (περίοδος 2012-2015, Ευρωπαϊκός Μ.Ο 3,9%), όταν ο στόχος του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον είναι ο μηδενισμός της δημιουργίας νέων τεχνητών επιφανειών ως το 2050 [SEBI 04 – 7].
  Το Π.Δ. όμως πρακτικά νομιμοποιεί τα υπάρχοντα κτίσματα και ταυτόχρονα δεν δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον δόμηση. Δεν υπάρχει επομένως ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών.
  12η Πρόταση
  Και σε αυτήν την περίπτωση επομένως προτείνεται
  (α) η διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σε περίπτωση νόμιμων ιδιοκτησιών η ανταλλαγή γαιών
  (β) η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί αντισταθμιστικών μέτρων και απομάκρυνση των αυθαίρετων κτισμάτων.
  Προτείνεται η δημιουργία εκεί του μητροπολιτικού πάρκου – χώρου πρασίνου με βάση τα οριζόμενα στο χωρίο Β.5.1, για την επίτευξη της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ωφέλειας από το δημόσιο χώρο πρασίνου που θα δημιουργηθεί προς όφελος όλων των πολιτών.

  Βιβλιογραφία παρατηρήσεων Άρθρου 3
  1. Λουκάτος Α., Λαγουδάκη Α. (2000) «Μελέτη ανάδειξης, ανάπλασης και προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και των περιμετρικών αυτής περιοχών»
  2. ΟΙΚΟΣ. 2005. Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ – ΛΔΚ, Σχέδιο Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
  3. Kati V., Mani P., von Helversen O., Willemse F., Elsner N., Dimopoulos P. 2006. Human land use threatens endemic wetland species: the case study of Chorthippus lacustris (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece. Journal of Insect Conservation 10: 65-74. https://www.researchgate.net/publication/225799196_Human_Land_use_Threatens_Endemic_Wetland_Species_The_Case_of_Chorthippus_lacustris_La_Greca_and_Messina_1975_Orthoptera_Acrididae_in_Epirus_Greece
  4. https://www.iucnredlist.org/species/14870997/70432562
  5. EC (2000) Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. Luxembourg
  6. 2 COM (96) 443, of the 11.9.1996
  7. Κατή Β. (Εκδ) (2018). « Φύση και Βιοποικιλότητα» Σε: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης-ΕΚΠΑΑ. «Ελλάδα – Έκθεση κατάστασης περιβάλλοντος 2018». ΕΚΠΑΑ, Αθήνα, σελ. 334-456. Προσβάσιμο από: http://ekpaa.ypeka.gr/

 • Η ρύπανση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στην περιοχή μας επηρεάζοντας άμεσα και σε μεγάλο ποσοστό τον πρωτογενή τομέα, την γεωργική γη, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και εν γένει τις ζωές και τις επενδύσεις των παραγωγών του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών” χαιρετίζει κάθε προσπάθεια σχετιζόμενη με την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας και στηρίζει τις ενέργειες που προσανατολίζονται στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των αγροτο-οικοσυστημάτων, με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της πρωτογενούς δραστηριότητας. Δυστυχώς, μετά από μια σειρά κανονιστικών πράξεων και σχεδίων όπως τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που δημιούργησαν περισσότερες αντιξοότητες στον πρωτογενή τομέα από όσες έλυσαν, έρχεται ένα ακόμα νομοθέτημα να προστεθεί στα προβλήματα των παραγωγών. Το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, στερείται επιστημονικής βάσης και τεκμηρίωσης και αντιμετωπίζει τα προβλήματα με την αναχρονιστική λογική της απαγόρευσης, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πρακτική που στηρίζει την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης..
  Ακολουθούν οι προτάσεις – επισημάνσεις του Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων:
  1) Γεωργική δραστηριότητα: Το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπει τη γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές της Ζώνης Α και στη Ζώνη Β απαγορεύοντας, όμως, τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν έχει κανένα νόημα, αφού η χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων καλύπτεται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων (Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013) τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και η προστασία των υδάτων εξειδικεύεται στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (Αριθμ. 1420/82031, ΦΕΚ 1709/Β/17.08.2015). Προτείνουμε την απαλειφή της φράσης «χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων».
  2) Όρια Ζωνών Β4.1 και Β4.2
  Στα όρια της Ζώνης Β4, μιας περιοχής με αρκετές πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες και έντονη γεωργική δραστηριότητα, το εν λόγω νομοθέτημα απαγορεύει την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα , πέραν της γεωργικής δραστηριότητας, ή την επέκταση των υφιστάμενων, χωρίς καμμία τεκμηρίωση ή λογική. Η περιοχή Β4.1 και μεγάλο μέρος της Β4.2 δεν βρίσκεται εντός της περιοχής GR071 (όριο Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά, σύμφωνα με Bourdakis & Varaltzidou, 2000) και τα ύδατα στις εν λόγω περιοχές δεν επηρεάζουν τη λεκάνη απορροής της λίμνης Παμβώτιδας. Προτείνεται ο περιορισμός των ορίων των ζωνών Β4.1 και Β4.2 στους ορεινούς όγκους και όχι σε περιοχές που αναπτύσσεται η ήδη πολύπαθη πτηνο-κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
  Επιπρόσθετα, στη Ζώνη Β4 το νομοθέτημα ορίζει ως επιτρεπτή τη δημιουργία γεωργικών αποθηκών με συνολική επιφάνεια 100τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5μ., απόφαση που κρίνεται ως ακατανόητη αφού οι γεωργικές αποθήκες χρησιμοποιούνται για αποθήκευση προϊόντων, και μηχανημάτων και δεν παράγουν απόβλητα. Προτείνεται η απάλειψη της παραγράφου γ, ενότητας ΙΙ.4 του άρθρου 3.
  3) Στις Γενικές Διατάξεις ορίζεται ότι εντός των ορίων όλων των ζωνών όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Πρόκειται για μια διάταξη που δε λαμβάνει υπόψιν τις μικρής δυναμικότητας κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν χαμηλό ρυπαντικό φορτίο και βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στην κατασκευή συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
  Η παράγραφος 8, ενότητας Ι. του άρθρου 5 προτείνεται να αντικατασταθεί:
  «Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.»
  4) Τέλος, ένα ακόμα δείγμα της προχειρότητας με την οποία έχει συνταχθεί το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα εντοπίζεται στην παράγραφο 11, ενότητας Ι. του άρθρου 5, όπου μεταξύ άλλων ορίζει ότι απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων εντός της Ζώνης Β έως την έκδοση κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης(όπου σύμφωνα με τα προηγούμενα ήδη απαγορεύει την ίδρυση νέων πτηνοτροφικών μονάδων). Επιπρόσθετα, επί του πρακτέου, η έκδοση κανονιστικής πράξης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν είναι λογικό να ανακόπτει την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι ειδικά η πτηνοτροφία, βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.
  Η παράγραφος 11, ενότητας Ι. του άρθρου 5 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής της, οφείλουν να προσαρμόζονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν.4351/2015 όπως ισχύουν. Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος) απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων εντός της Ζώνης Α του Περιφερειακού Πάρκου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Εντός της Ζώνης Β του Περιφερειακού Πάρκου επιτρέπεται η ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως της έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης.»