Άρθρο 06 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις.
2. Η λειτουργία, εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος:
α. υφίσταντο νομίμως,
β. πληρούν τις διατάξεις της παρ. 6ατου άρθρου 21 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει, όπου ειδικότερα έχει αρχίσει ή βρίσκεται σε κάποιο στάδιο ή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες εντός Ζ.Ε.Π. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276.Ε103/2012 (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύουν.