Άρθρο 05 – Γενικές διατάξεις

Ι. Εντός των ζωνών προστασίας του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων):
1. Επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
2. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, πλημμύρων, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, με την προϋπόθεση ότι μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας παρέμβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος.
3. Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών σε εφαρμογή των κανονισμών –διατάξεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ Β΄1816/2007 και ΦΕΚ Β΄177/2002), της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύουν, η Υ.Π.Α πρέπει να εκφράσει σύμφωνη γνώμη για την ίδρυση – λειτουργία- χρήση:
α. των έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον Κανονισμό ICAO, ως επικίνδυνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών
β. κτιριακών εγκαταστάσεων /κατασκευών που πιθανόν να αποτελούν εμπόδια, λόγω της θέσης ή του ύψους τους για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου (όπως τα ραδιοβοηθήματα), σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27.01.2009 (ΦΕΚ Β΄191) Υπουργική Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως ισχύει και
γ. εξωτερικών φώτων μακράς έντασης-εμβέλειας, καθώς και η εκπομπή δεσμών ακτίνων laser που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στα πληρώματα των προσγειούμενων αεροσκαφών.
4. Επιτρέπονται οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τα απαραίτητα έργα και υποδομές εξυπηρέτησής τους, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα πεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153) όπως ισχύουν, και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.
5. Επιτρέπονται τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που προβλέπονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων και σπηλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας(ν. 3028/2002 όπως ισχύει). Ειδικότερα:
α. εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Α απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες που καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και 17 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν.
β. για τα επιτρεπόμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις εντός Ζωνών προστασίας του παρόντος (Α, Β, Γ & Δ), που επιπλέον εμπίπτουν σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο (εκτός ζωνών Α απολύτου προστασίας), απαιτείται μεταξύ άλλων η έγκριση του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από τη γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν.
6. Επιτρέπεται η καταπολέμηση των κουνουπιών και των οργανισμών που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή, με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους,.
7. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας οφείλουν να υποβάλουν μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ Β΄354).
8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.
9. Επιτρέπονται τα έργα και οι δραστηριότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ζώνες Γ & Δ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
10. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται μεταξύ άλλων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον απαιτείται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Επιτρέπονται οι εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους, με την επισήμανση η εξόρυξη αδρανών υλικών να γίνεται μόνο εντός των θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
11. Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής της, οφείλουν να προσαρμόζονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν. 4351/2015 όπως ισχύουν. Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος) απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων εντός των ζωνών Α και Β του Περιφερειακού Πάρκου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
12. Επιβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η κατεδάφιση και απομάκρυνση των παράνομων κτισμάτων και εγκαταστάσεων που υφίστανται εντός του Περιφερειακού Πάρκου, εκτός αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις για τη τακτοποίησή τους όπως ισχύουν.
13. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές έργων και δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος (εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης), μπορούν να αλλάξουν τη χρήση τους για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη από το παρόν διάταγμα χρήση. Επίσης, δύναται να βελτιωθούν, να εκσυγχρονιστούν και να ανακατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις με τυχόν αναγκαίες επεκτάσεις, για λόγους αισθητικής, υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας (όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ) και αποθήκευσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
14. Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερες ζώνες προστασίας του άρθρου 3 του παρόντος, με διαφορετικές ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης, πρέπει οι χρήσεις (και γενικότερα τα έργα και οι δραστηριότητες) εντός του γηπέδου, να είναι συμβατές με τις επιτρεπόμενες που ισχύουν στο τμήμα του γηπέδου που αυτές βρίσκονται, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή/και του Φορέα Διαχείρισης.
15. Με την κανονιστική πράξη έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης, μπορεί να εξειδικεύονται και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και μέτρα για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος, για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
16. Οι κανονιστικές πράξεις έγκρισης του πολεοδομικού σχεδιασμού {1ου επιπέδου [Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων(Ρ.Σ.Π.Π.Π.Ι), Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)] και 2ου επιπέδου [Πολεοδομικές Μελέτες (Π.Μ.): όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων) καθώς και μελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες και Πράξεις Εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού]}, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει:
α.για εντός των ζωνών Α και Β του παρόντος, περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους τα όρια και τις ρυθμίσεις που τις διέπουν από τις διατάξεις του παρόντος, δυνάμενες να εξειδικεύσουν όρους και περιορισμούς κατά χρήση και δόμηση, καθώς και να τις τροποποιήσουν για μεγαλύτερη προστασία της περιοχής μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης
β. για εντός των ζωνών Γ και Δ του παρόντος, περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους τις ρυθμίσεις που τις διέπουν από τις διατάξεις του παρόντος, δυνάμενες να εξειδικεύσουν όρους και περιορισμούς κατά χρήση και δόμηση, καθώς και να τις τροποποιήσουν σε περιοχές περιαστικού ελέγχου δόμησης γύρω από πόλεις και οικισμούς, στο μέτρο που κρίνονται αναγκαίες.
4. 19. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία υδατοδρομίου βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

ΙΙ. Γενικοί Όροι και Περιορισμοί δόμησης εντός περιοχής Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων):
1. Για τις περιοχές εντός των ζωνών Α, Β και Γ του παρόντος που χαρακτηρίστηκαν με τον ν. 3937/2011 ως Ε.Ζ.Δ. / Ζ.Ε.Π., ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 (α, β και γ) του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, όσον αφορά την κατάτμηση και αρτιότητά των γηπέδων.
2. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών που ανήκουν στην ομάδα-τομέα Β. Ζαγορίου (οικισμοί Κρύας, Αμφιθέας, Περάματος, Περιβλέπτου, Κρανούλας, κτλ), εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26.09.1979 (Δ΄ ΦΕΚ 615) Π.Δ/τος «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  • 21 Ιανουαρίου 2019, 14:40 | Δρ. Τσιακίρης Ρήγας

    Παρατηρήσεις στα άρθρο 5 .Ι. 9 και 10. Για τα έργα ΑΠΕ (σημείο 9) θα πρέπει να προβλέπεται η υπογειοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ (για το σημείο 10) δεν θα πρέπει να επιτρέπονται πουθενά εξορυκτικές δραστηριότητες (π.χ. εξόρυξης υδρογονανθράκων)