Άρθρο 04 – Διοίκηση και Διαχείριση Περιοχής

1. Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου, όπως οριοθετείται αυτό στο άρθρο 2 του παρόντος, ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνωνσύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο ι) του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25).
2. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης εντός των χωρικών ορίων του Περιφερειακού Πάρκου είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4519/2018 ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είναι τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων.
4. Κάθε αναφορά στο Φορέα Διαχείρισης στο παρόν π.δ., εννοεί το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων του παρόντος άρθρου.