Άρθρο 60: Φορολογικός συντελεστής

1. Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

  • 3 Ιουλίου 2013, 21:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

    Η παρακράτηση του συνολικού φόρου από την μηνιαία σύνταξη, στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αφού ποσόν φόρου που θα κατεβάλε ο συνταξιούχος περί το τέλος του έτους, του παρακρατείται από τον πρώτο μήνα του έτους.
    Νομίζω, μετά από όλες αυτές τις μειώσεις των συντάξεων τα τελευταία 3 χρόνια συν τις ολοκληρωτικές περικοπές των δώρων,ότι το ανωτέρω μέτρο θα πρέπει να επανεξεταστεί.