Άρθρο 31: Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

1. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου και των εξαρτημένων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α’.
γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:
αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,
γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και
δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.»
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανωνύμων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των:
i) ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία,
ιι) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της,
iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και
iv) των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.
Η αντικειμενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.
Αν ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης.
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία.
Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολο της για καθέναν από τους συμβαλλομένους. Εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η κτήση που πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ` ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.
Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) [από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία] ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
στ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:
αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.»
ββ) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ`, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής:
αα) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
ββ) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ`, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ` αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360 Β`), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και μετά.»
η) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.
Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

 • 8 Ιουλίου 2013, 02:08 | ΚΩΝ/ΝΟΣ

  EIMAI ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ ! ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΦΤΑΙΝΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ,ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ,ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ» ΤΡΕΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ,ΑΠΟ ΤΑ «ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ,ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣΒΑΡΟΣ ΜΑΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΗΤΗ SIEMENS, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ,ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ» ΣΑΣ,ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΜΑΡΤΩΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ,ΤΟΥ ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΕ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ,ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ.ΟΟΟΟΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥΣ? ΕΩΣ ΕΔΩ ΚΥΡΙΟΙ ! ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ !! ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΡΑΔΙΑΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ !ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ,ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ , ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ,ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ …! ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» !! ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ !

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:40 | Παναγιώτης Σοροπίδης

  Με τα ελάχιστα χρήματα που θα κερδίσω εργαζόμενος περιστασιακά μέσα στο 2013 με 2,5 μισθούς των 700€ και 20 περιστασιακά νυχτοκάματα για όλη τη χρονιά (δεν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας), υπολόγιζα να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 10ετίας με 2.000€ το πολύ ώστε να πηγαίνω και να φέρνω το παιδί στο νηπιαγωγείο του (Αυτοκίνητο και σταθερή δουλειά στον ιδιωτικό τομέα έχει -άγνωστο ακόμη για πόσο – μόνο η σύζυγος και τα άστατα εργασιακά ωράριά της (βλ. ασύδοτο και καιροσκόπο ιδιωτικό τομέα στον καιρό των μνημονίων) δεν βολεύουν ώστε να το πηγαινοφέρνει εκείνη). Προφανώς, κατά την κρίση όσων συντάσσουν φορολογικά νομοσχέδια σαν και αυτό, η κατοχή μικρού σαράβαλου στον 21ο πρώτο αιώνα στην Ελλάδα της «ισχυρής» Ευρώπης για την κάλυψη ακόμη και των στοιχειωδέστερων αναγκών μετακίνησης, θεωρείται προκλητική πολυτέλεια που πρέπει να αποτρέπεται. Το λογικό για εσάς σε περιπτώσεις σαν τη δική μου (εκατοντάδες χιλιάδες δηλαδή) είναι να πηγαινωφέρνω ένα παιδί 5 ετών 6+6 km καθημερινώς, είτε με κρύο είτε με βροχή, με τα πόδια βάζοντάς το στους ώμους μου όταν κουράζεται. β) Να καλύψω την παραπάνω ανάγκη με αγορά γαϊδάρου ώστε το ανομολόγητο όραμά σας για την επιστροφή των νεοελλήνων στη φύση και στην δεκαετία του ’50 να γίνει πραγματικότητα. γ) Να μην πάει καθόλου στο νηπιαγωγείο το παιδί μου- η δωρεάν παιδεία αφορά όσους διαθέτουν χρήματα για να τα πετούν αδιαμαρτύρητα σε παρανοϊκά και μη μαχητά τεκμήρια σαν κι αυτά. Γιατί επιμένετε να φορολογείτε τον κόσμο με λογική που περισσότερη σχέση με τον κόσμο του μεταφυσικού έχουν παρά με αντικειμενικότητα όπως περιγράφουν γλαφυρά και οι παραπάνω συμπολίτες μου; Καταδέχεστε να απαντήσετε σοβαρά;

  ΥΓ. 1 Το ότι η δημόσια διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που άπτεται της ποιότητας της ζωής μας ξεκίνησε στις 3/7 και τελειώνει στις 8/7 προμηνύει και το πόσο σοβαρά υπόψιν σας θα λάβετε τα σχόλιά μας.

  ΥΓ. 2 α) Το αυτοκίνητο εγώ θα το πάρω. Δεν θα σας καταβάλω ούτε ευρώ, ούτε φράγκο όσο η κυβέρνησή σας θα σκαρφίζετε φορολογικά νομοσχέδια και μεθόδους που αποσκοπούν στην οικονομική εξαθλίωση και στη βιολογική απαξίωση τη δική μου και των αγαπημένων μου.

  Παναγιώτης Σοροπίδης – Ρόδος

 • 7 Ιουλίου 2013, 19:50 | Ανδρέας Π.

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

  Οι αντικειμενικές δαπάνες είναι εφεύρημα που δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε έσοδα στην χρονιά που αναφέρονται. Τι σημαίνει τεκμαρτό εισόδημα για ένα σπίτι η αυτοκίνητο που αποκτήθηκαν από νόμιμα φορολογημένα χρήματα σε παλαιότερους ευνοικότερους χρόνους. Δηλαδή αυτό το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί δεύτερη φορά αν δεν καλύπτεται με πραγματικό εισόδημα φέτος, και τρίτη φορά του χρόνου και τέταρτη φορά τον επόμενο, κλπ.;
  Μπορεί κάποιος να έχει ένα αυτοκίνητο 2000 κυβικών που είχε αποκτήσει και λόγω περιορισμού των οικονομικών του να μην έχει πάνω από 2.000 ευρώ έξοδα, η παρόμοια να μην κάνει καμία επισκευή στο σπίτι του.

  Προσωπικά στέλνω τα παιδιά μου σε ιδιωτικό σχολείο όχι γιατί μου περισσεύουν χρήματα, αλλά γιατί εγώ και η γυναίκα μου δουλεύουμε και οι δύο στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχουμε κανέναν να πάει και να επιστρέψει τα παιδιά μας από το δημόσιο σχολείο. Αυτά τα χρήματα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και θα έπρεπε να δικαιολογούνται σαν ΕΞΟΔΑ το οποίο και πραγματικά είναι.

  Εξάλου τα παραπάνω τεκμήρια μαζί με πολλά ακόμη έχουν μπει σε εφαρμογή και καταργηθεί άλλοτε στο παρελθόν δείχνοντας ότι δεν υπάρχει συνέχεια της φορολογικής πολιτικής. Θα θυμάστε το καλοκαίρι του 2009 που οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων είχαν ξεμείνει από μεγάλα πολυτελή 4χ4 οχήματα, με αυτά που ίσχυαν εκείνο τον χρόνο. Έπειτα αυξήθηκαν οι φόροι, τα τεκμήρια, ήρθε ο φόρος πολυτελείας και ποιό ήταν το αποτέλεσμα στα έσοδα του κράτους? αυξήθηκαν μήπως? Δεν νομίζω γιατί άλλοι πούλησαν τα αυτοκίνητα αυτά, άλλοι κατέθεσαν πινακίδες και άλλοι τα έκαψαν για να εισπράξουν ασφάλειες. Επιπλέον έκλεισαν και πολλοί έμποροι τέτοιων αυτοκινήτων.

 • 7 Ιουλίου 2013, 18:55 | Γ. Ψ.

  Η όλη ιστορία με τα τεκμήρια είναι παράλογη από τη φύση της και το μόνο που σηματοδοτεί είναι η ανικανότητα του κράτους να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αντί να την πληρώνει το κράτος, δηλαδή αυτός που φταίει την πληρώνει και πάλι ο πολίτης. Σταματήστε τα τεκμήρια και κάντε σοβαρούς ελέγχους και τσακίστε όσους αποκρύπτουν εισοδήματα. Οχι με φυλακές και άλλα παρόμοια μέτρα, αλλά με κατάσχεση της περιουσίας που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν άμεσα και ας τρέχουν αυτοί στα δικαστήρια να αποδείξουν ότι ήταν νομοταγείς και τίμιοι.

 • 7 Ιουλίου 2013, 18:58 | Γιώργος

  Είμαι εκπαιδευτικός και η γυναίκα μου πρώην ιδιοκτήτης φροντιστηρίου και νυν άνεργη (αλλά δεν δικαιούται επίδομα ανεργίας). Σύμφωνα με το εκτρωματικό νομοσχέδιο σας με βάση τα αδιανόητα τεκμήρια περιουσιακών στοιχείων, για το σπίτι και τα δύο αυτοκίνητα που αποκτήσαμε μετά από 25 χρόνια μόχθου και χωρίς να αποκρύψουμε ποτέ ούτε ένα ευρώ εισοδήματος, καθώς και για το στεγαστικό δάνειο που με απίστευτες θυσίες εξυπηρετούμε, θεωρούμαστε από τους φωστήρες του υπουργείου οικονομικών ότι έχουμε τεκμαρτό εισόδημα 40000 ευρώ όταν το πραγματικό μας εισόδημα είναι πλέον μόνο ο μισθός μου, ο οποίος από τις 20000 ευρώ έπεσε στις 13000 ευρώ. Πιστεύετε ότι αν φορολογηθούμε για εικονικό και ανύπαρκτο εισόδημα 40000 ευρώ υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Αλήθεια τι σκοπό έχετε; Να διώξετε όλου του Έλληνες στο εξωτερικό. Ντροπή σας!!!

 • 7 Ιουλίου 2013, 17:51 | Stamatis

  Είμαι Δημ. Υπάλληλος κι έλαβα το 2009 μαζί με τη σύζυγό μου στεγαστικό δάνειο ύψους 140.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (δημόσιος φορέας!) για ανέγερση 1ης κατοικίας με επιτόκιο 4,7%.

  Παρά την απώλεια ειδοδήματος (πάνω από 40%) από το 2009 μέχρι σήμερα, το επιτόκιο για την εξυπηρέτηση του δανείου παραμένει σταθερό (4,7%)!

  Ο ίδιος φορέας (Δημόσιο: ΤΠ & Δανείων) που εισπράττει τους τόκους από τα στεγαστικά δάνεια για ένα ακίνητο που αποτελεί 1η κατοικία και είναι υποθηκευμένο, με αναγκάζει να πληρώνω επιπρόσθετα φόρους που προκύπτουν από τη θεώρηση του ακινήτου ως τεκμήριο διαβίωσης (177 τ.μ Χ 110 ευρώ/τ.μ. = 19.470 ευρώ), καθώς και το λεγόμενο «χαράτσι» (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

  Αναρωτιέμαι, με βάση την κοινή λογική, υπάρχει ίχνος δικαιοσύνης σ’ όλο αυτό;

 • 7 Ιουλίου 2013, 14:10 | Άνεργη Νο 325.945

  ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΣΘΕ ΟΠΟΤΕ ΈΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ.

  ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

  ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ.

  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ «ΕΣΕΙΣ» ΑΛΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΓΡΑΦΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ

  Με βάσει ποιά στοιχεία υπολογίστηκαν οι αντικειμενικές δαπάνες για να είναι πράγματι αντικειμενικές;
  Γιατί το σπίτι πάνω από 80 τ.μ. έχει διαφορετικό συντελεστή; Με ποιά λογική τα 80 τ.μ. έχουν αντικειμένική δαπάνη 80χ40=3200 και το 1 επιπλέον τ.μ. έχει 65;
  Γιατί για κάθε 100 κ.ε. αυξάνεται η αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτου κατά 600 ευρώ. Με βάσει ποιές στατιστικές ή άλλες μελέτες έχουν υπολογιστεί οι συντελεστές για να είναι αντικειμενικοί; Έχω λοιπόν αυτοκίνητο 1600 κ.ε. για το οποίο δαπανω 420 ευρώ ετήσια ασφάλεια που μπορεί να μειωθεί (δεν είναι μόνο η βασική), 250 ευρώ για συντήρηση και 1000 ευρώ βενζίνη σύνολο 1650 ευρώ και χρεώνομαι με αντικειμενική δαπάνη 6400 ευρώ. Ωραίο.Μήπως αυτοί που καθιέρωσαν αυτά τα νούμερα κρίνουν από τον εαυτό τους;

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:25 | XK

  Αυτό που προξενεί επίσης μεγάλη εντύπωση είναι το ακόλουθο:

  «Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.»

  Για τα μικρά αεροσκάφη γιατί δεν ισχύει η παλαιότητα και η ακινησία όπως και στα σκάφη αναψυχής;

  Δηλαδή ένας αεραθλητής έχει τεκμήριο για έναν αετό 20.000€ ενώ η πραγματική του αξία είναι 4.000€ και παρόλα αυτά δεν δικαιούται της μείωσης της τεκμαρτής δαπάνης όπως οι κάτοχοι των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής η αγορά των οποίων κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα ποσά.

  Εν κατακλείδι ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ να υπάρχει παλαιότητα στα σκάφη και στα αυτοκίνητα και να εξαιρούνται τα μικρά αεροσκάφη των αεραθλητών (ελαφρά και υπερελαφρά).

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:47 | Βάλια

  Τεκμήρια σε άνεργους;
  Μένω σε ένα σπίτι με την μητέρα μου και τα τα δύο αδέρφια μου.
  Χρησιμοποίησα την αποζημίωση της απόλυσης μου για να καλύψω τα χρωστούμενα σε ΔΕΚΟ και ενοίκια.Το επίδομα του ΟΑΕΔ πηγαίνει στο ενοίκιο, μας ταΐζει η μητέρα μου με την σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ.
  Ο μικρός μου αδερφός είναι μακροχρόνια άνεργος και πάσχει από σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα του βάζουν τεκμήριο διαβίωσης 3000 ευρώ!!!δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο και απλώς υπάρχει.
  Εγώ απολύθηκα τον Νοέμβρη του 2012 επειδή δεν ήμουν αρκετά καλό κορόιδο για να δουλεύω τζάμπα.
  Μου χρωστάνε χρήματα από το 2011 και εγώ με την σειρά μου χρωστάω από τότε την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 την οποία δεν είχα ούτε και ούτε θα έχω να πληρώσω. Ότι τεκμήριο και να μου βάλετε δεν έχω να το πληρώσω.
  Ο άλλος μου αδελφός μου απολύθηκε πριν 2 ημέρες. Ο εργοδότης του χρωστάει δεδουλευμένα από το 2011.
  Ο αδελφός μου χρωστάει την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 δεν έχει να την πληρώσει, στην δουλειά του πήγαινε μπαίνοντας λαθραία στα ΜΜΜ γιατί δεν είχε λεφτά για εισιτήρια.
  Τα χρήματα της αποζημίωσης του και το επίδομα του ΟΑΕΔ θα χρησιμοποιηθούν για την επιβίωση της οικογένειας.
  Ότι τεκμήρια και αν μας βάλετε δεν πρόκειται να τα πληρώσουμε γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ούτε να φάμε.
  Τόσα χρόνια τα έσοδα του κράτους προέρχονταν από την φορολόγηση έμμεση ή άμεση των μισθωτών. Δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να βρει τρόπο να πατάξει το όργιο φοροδιαφυγής.
  Το κράτος με την μέθοδο των τεκμηρίων λειτουργεί σαν το κοράκι στα κουφάρια των ανέργων.
  Δεν μας αφήσατε τίποτα, τι άλλο ελπίζετε να αποκομίσετε;
  Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.

 • 6 Ιουλίου 2013, 21:53 | E.A.

  Οι περισσότεροι άνεργοι αυτή τη στιγμή δε δικαιούνται βοήθημα, τεράστιος αριθμος εργαζομένων είναι σαν άνεργοι, γιατί εργάζονται για 100-200-300 ευρώ το μήνα, και επίσης πολυ μεγάλος αριθμός εργαζομένων μένει απλήρωτος από τους εργοδότες επί μήνες.

  Επομένως η διατύπωση πρέπει να αλλάξει ως εξής:

  2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, […], μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου […]. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
  […]
  δ) είναι άνεργοι με ή χωρίς επίδομα, ή είναι επισφαλώς εργαζόμενοι με πενιχρά εισοδήματα ή είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι.

  Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της αντικειμενικής δαπάνης είναι κατάπτυστη, προσβλητική και εξοργιστική, όταν η ένδεια η σημερινή έχει προκληθεί από τους ίδιους που φτιάχνουν τους νόμους περί φορολόγησης.
  Δηλαδή είμαστε κρυφοί εισοδηματίες και φοροφυγάδες μέχρι αποδείξεως του εναντίου; Που ακούστηκε αυτό; Είναι δουλειά της εφορίας να τσακώσει τους φοροφυγάδες και να τους φέρει στη δικαιοσύνη. Που ζούμε πια; Αφήστε την Ελλάδα να αναπνεύσει κύριοι, αποδεσμεύστε τη χώρα από το ζυγό της Ε.Ε. δώστε εθνικό νόμισμα στην οικονομία, και θα δείτε για πότε θα ξανααποκτήσουμε παραγωγή, θέσεις εργασίας, και επομένως εισόδημα προς φορολόγηση. Μας έχετε ρημάξει. Τι θέλετε; Να μεταναστεύσουμε για να σας αδειάσουμε τη γωνιά; Εμ δε πρόκειται να σας κάνουμε τη χάρη!

  Όσον αφορά για τις 5 μέρες προθεσμία σχολιασμού: Είναι δυνατόν να ανακοινώνεται στις 3 Ιουλίου και να ψηφίζεται στις 8 Ιουλίου; Αυτό είναι κοροϊδία, δεν είναι δημόσια διαβούλευση.

 • 6 Ιουλίου 2013, 20:26 | Ιάκωβος

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας στο Άρθρο 31, Παράγραφος 1, Σημείο (δδ) ότι για τους Μετοικούντες που φέρνουν ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να λαμβάνετε σαν ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ως προς τον καθορισμό της ηλικιας του αυτοκινήτου για τα τεκμήρια. Δεν είναι λογικό το Τελωνείο (που υπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών) και η Ελληνική Προξενική Αρχή του εξωτερικού να αναγνωρίζουν την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εφορία που ανήκει στο ίδιο υπουργείο να μην την αναγνωρίζει!

  Όταν ένας Έλληνας πολίτης μετοικήσει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, του δίνεται το δικαίωμα να φέρει στην Ελλάδα μαζί με την οικοσυσκευή του ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε στην κατοχή και χρήση του αποδεδειγμένα στο εξωτερικό. Οι μετοικουντες όμως όταν φέρουν το αυτοκίνητο τους στην Ελλάδα με το δικαίωμα της μετοικεσίας δεν μπορούν να το πουλήσουν για 5 χρόνια (αλλιώς πρέπει να πληρώσουν το τέλος ταξινόμησης που το κάνει απαγορευτικό στην πράξη).

  Αλλά το τεκμήριο, τα τέλη κυκλοφορίας, κτλ. υπολογίζονται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα και όχι την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στο εξωτερικό (αρα και την ηλικία του αυτοκινήτου.) Αυτό είναι μεγάλη στρέβλωση και αδικία γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να είναι δεκαετίας αλλά επειδή ήρθε στην Ελλάδα πριν 1 χρόνο να θεωρείτε <> από την εφορία. Για τις ασφαλιστικές εταιρίες και την αγορά μεταχειρισμένων αξιολογήται ως αυτοκίνητο δεκαετίας στην αξία του (καθώς και από όλες τις άλλες φορολογικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

  Αυτό για τους μετοικουντες δημιουργεί μια διπλή παγίδα. Πρώτων πληρώνουν πάρα πάνω φόρο απ’ όσο θα έπρεπε αφού η εφορία δεν υπολογίζει την πραγματική ηλικία ενός αυτοκινήτου, που είναι πιστεύω άδικο και ενάντια στο σύνταγμα που ορίζει την ισοτιμία των πολιτών ως προς την φορολογική ικανότητα τους. Δευτερων, λόγο του περιορισμού του τελωνείου δεν μπορούν να το πουλήσουν για πέντε χρονια (και με την σημερινή οικονομική κρίση τα αυτοκίνητα δεν πουλιούνται)!

  Θα σας παρακαλούσα, για όσους έχουν εισάγει αυτοκίνητα με το καθεστώς της μετοικεσίας, να υπολογίζει η εφορία τους φόρους και τα τεκμήρια με την πραγματική ηλικία πρώτης κυκλοφορίας που αναγράφεται στην άδεια του αυτοκινήτου και όχι την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

  Επίσης να εξαιρεθούν από τον φόρο πολυτελείας αυτοκινήτων άνω τον 2000 κ.ε. οι μετοικούντες διότι στο εξωτερικό που αγοράστηκε το αυτοκίνητο είναι σύνηθες τα αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού. Αν όμως θελήσουν να πουλήσουμε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα λόγο αδυναμίας πληρωμής του φόρου πολυτελείας, δεν μπορούν διότι υπάρχει ο περιορισμός για 5 χρόνια του τελωνείου που δεν επιτρέπει να το πουλήσουν.

  Παρακαλώ σκεφτείτε αυτά που σας γράφω όταν τροποποιείτε τον νέο φορολογικό νόμο, διότι νομίζω ότι είναι δίκαια και σωστά αιτήματα γιατί μετοικούντας δεν σημαίνει απαραιτήτως και <>!!!

 • 6 Ιουλίου 2013, 16:19 | Κώστας

  Είναι άδικο και ανάλγητο το τεκμήριο, για το ποσό που καταβάλλεται ως δόση για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου απόκτησης πρώτης κατοικίας από δημόσιο υπάλληλο.

  Ένα παράδειγμα:
  Είμαι δημόσιος υπάλληλος εγώ και η σύζυγός μου. Το έτος 2009 έλαβα στεγαστικό δάνειο για ανέγερση πρώτης κατοικίας ύψους 150000 Ευρώ από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Τότε εξέπιπταν οι καταβαλλόμενοι τόκοι από το φορολογητέο εισόδημα. Τότε οι ετήσιες αποδοχές μας ήταν 36000 Ευρώ και η ετήσια δόση εξυπηρέτησης του δανείου 11000 ευρώ.
  Τότε το ποσό των 25000 Ευρώ (36000-11000)επέτρεπε μια αξιοπρεπή διαβίωση.

  Το έτος 2013 οι ετήσιες αποδοχές μας είναι 22000 Ευρώ μετά τις περικοπές που έχουμε υποστεί.
  Για την εξυπηρέτηση του δανείου καταβάλουμε ετήσια 11000 Ευρώ, ποσό που θεωρείται τεκμήριο και αθροιζόμενο με τα άλλα τεκμήρια διαβίωσης ανεβάζει το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από τις 30000 Ευρώ.

  Δηλαδή ο νομοθέτης με τιμωρεί για την επιλογή μου να δανειστώ για να αποκτήσω κατοικία. Επικαλείται ότι θα συλλάβει εκείνους που έχουν λάβει εικονικά στεγαστικά δάνεια και φοροδιαφεύγουν.
  Δηλαδή «μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά»

  Ο νομοθέτης με παραπέμπει στον έφορο για να αμφισβητήσω και να δικαιολογήσω ότι «δεν είμαι ελέφαντας».
  Ακόμη με παραπέμπει στο περίφημο περιουσιολόγιο που ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΠΟΤΕ. Μέχρι τότε όμως, εμένα θα με τιμωρεί.

  Πρόταση: να μην θεωρείται τεκμήριο διαβίωσης το ποσό που καταβάλλεται ως δόση για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου απόκτησης πρώτης κατοικίας, από δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο.

 • 6 Ιουλίου 2013, 15:28 | ΚΩΝ/ΝΑ

  Ο φόρος πολυτελείας είναι άδικος και πρέπει να καταργηθεί. Υπάρχουν τα τεκμήρια.Πολυτέλεια είναι τα κυβικά σε ένα βαρύ αμάξι, για να πηγαίνεις με ασφάλεια την τετραμελή ή πενταμελή οικογένεια σου (γιατί πάντα υπάρχει και ένας παππούς ή γιαγιά), ή το να είναι CΑBRIO ΤURBO, GTI;!!!!!!!
  Ας μπει φόρος πολυτελείας και στα αυτοκίνητα χαμηλού κυβισμού 1.400cc και πάνω, αξίας 35.000 ευρώ (volkswagen , audi , bmw κ.τ.λ) ή 1.800cc cabrio αξίας 70.000 ευρώ (mercedes ,audi κ.τ.λ) που τελικά αυτά τα αυτοκίνητα θα αποφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα στο κράτος από αυτοκίνητα με κυβισμό πάνω από 1.929cc που σήμερα έχουν παραδώσει πινακίδες και έχουν παντελώς απαξιωθεί.Σημειωτέον σήμερα αγοράζετε μεταχειρισμένα:
  MERCEDES ML350 με 12.000 ευρώ και έχει φόρο πολυτελείας 2.500 ευρώ , PORSCHE CAYENNE με 10.000 ευρώ και έχει φόρο πολυτελείας 4.000 ευρώ ,
  BMW X3 ή Χ5 με 10.000 ευρώ και έχει φόρο πολυτελείας 2.500 ευρώ
  KIA SORENTO με 6.000 ευρώ και έχει φόρο πολυτελείας 1.500 ευρώ ενώ MERCEDES E 200 1.800cc cabrio με αξία αγοράς 70.000 ευρώ ως καινούριο ή 45.000 ευρώ ως μεταχειρισμένο μ η δ έ ν φόρο πολυτελείας. Ε Λ Ε Ο Σ Εγώ παρέδωσα τις πινακίδες, έχω τρία παιδιά δεν θα το πουλήσω γιατί το αγόρασα με χρήματα που δούλεψα και είναι φορολογημένα και κυκλοφορώ με ένα SEAT IBIZA 1994 του πατέρα μου για όσο χρειαστεί το κράτος να αλλάξει την αδικία αυτή.

 • 6 Ιουλίου 2013, 14:07 | Μ. Τόλια

  Οι αντικειμενικές δαπάνες που ορίζετε είναι εκτός πραγματικότητας και κατ’ αυτό συμφωνώ με τον σχολιαστή κ. Δάγλα. Τα τεκμήρια πρέπει να είναι μαχητά. Δεν είναι δυνατόν να λέμε 40 ευρώ το τμ ανεξαιρέτως αν πρόκειται για μια σύγχρονη μεζονέτα ή για μια μονοκατοικία του 50 που μόλις την επισκεφτεί κανείς, βλέπει ότι ο ιδιοκτήτης της δεν έχει λεφτά να τη συντηρήσει, θερμαίνει ένα δωμάτιο και χρησιμοποιεί τη μισή. Τι να κάνει; Να πουλήσει το μόνο του περιουσιακό στοιχείο και να μείνει άστεγος ενώ δεν υπάρχει αγορά; Θα τον καλύψετε εσείς μετά; Πόθεν προκύπτουν τα τεκμήρια; Ποιος τα έχει βγάλει τόσο όσο τα έχει βγάλει; Με ποια λογική; Σε ένα κράτος δικαίου αυτό πρέπει να απαντηθεί.

  Πρόταση: αν θέλετε να εφαρμόζετε αυτά τα τεκμήρια, οκ. Όποιος δεν θέλει να τα αμφισβητήσει, ας πληρώνει τεκμαρτούς φόρους όπως τους ορίζετε. Για όποιον όμως λέει αυτά που μου αποδίδετε δεν έχουν σχέση με τη ζωή μου, θέλω να κάνω ένσταση και να μου κάνετε έλεγχο αν αμφισβητείτε αυτά που σας δηλώνω, πρέπει δέχεστε ενστάσεις και να κάνετε ελέγχους.

 • 6 Ιουλίου 2013, 13:34 | αθως

  είναι εξώφθαλμη αδικία να μη λαμβάνεται υπ’όψιν η εμπορική αξία αγοράς ενός αυτοκινήτου παρά μόνον τα κυβικά.Ιδια αξία έχει ένα αυτοκίνητο κορεάτικης κατασκευής και ίδια μια μερσεντές?
  Τέτοια εύνοια στα μεγάλα εισοδήματα δεν καταπίνεται.

 • 6 Ιουλίου 2013, 09:32 | ΠΑΡΙΣ ΔΑΓΛΑΣ

  Τα αναφερόμενα για το τεκμαρτό εισόδημα είναι εκτός πραγματικότητας. Ένας άνεργος δεν έχει να ξοδέψει π.χ. 3.200 ευρώ το χρόνο (δηλαδή, όσο είναι το τεκμαρτό) για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών το οποίο απέκτησε τις καλές εποχές. Πιθανότατα έχει κόψει τη θέρμανση και, επίσης, αναβάλλει κάθε εργασία συντήρησης του σπιτιού, ελλείψει εσόδων. Το ίδιο για τα αυτοκίνητα: 4.000 ευρώ το χρόνο για ένα αυτοκίνητο π.χ. 1.000 κυβικών; Ποιος άνεργος μπορεί να ξοδέψει τόσα χρήματα για ένα αυτοκίνητο; Ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας και ένα σέρβις το χρόνο (που κι αυτό δεν είναι σίγουρο) δεν πάνε πάνω 600-700 ευρώ. Και πόσο μπορεί να το κινείς αν είσαι άνεργος; Εντελώς παράλογο το ποσό!
  Γενικώς η φορολογία με βάση τα τεκμαρτά είναι καταστροφή για άνεργους, χαμηλόμισθους, υποαπασχολούμενους κτλ. Πρέπει ν’ αλλάξει οπωσδήποτε! Κανένας άνεργος δεν έχει να δώσει το ποσό που προκύπτει. Θα ξεσπιτωθούμε!!!

 • 6 Ιουλίου 2013, 08:36 | Θανάσης Τριανταφυλλίδης

  Η αδικία σε όλο της το μεγαλείο με την καθιέρωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν συνάδει με το Σύνταγμα της Ελλάδος που λέει οτι ο καθένας συμβάλλει φορολογικά αναλόγως των δυνατοτήτων του. Απο ανικανότητα ή ηθελημένα «ξεζουμίζει» κυριολεκτικά τον ΜΗ έχοντα και χαϊδεύει τον κατέχοντα. Θα φτάσουμε στο σημείο να είναι φοροφυγάδες οι μη έχοντες αφού οι κατέχοντες άνετα θα μπορούν να πληρώσουν αυτά που τους καταλογίζει με τα τεκμήρια αποκρύπτοντας τα πραγματικά τους εισοδήματα. Όσο για το τεκμήριο του αυτοκινήτου ως δαπάνη διαβίωσης θα πρέπει να γνωρίζετε οτι ένα καινούριο αυτοκίνητο έχει πολύ λιγότερη δαπάνη χρήσης & συντήρησης απο ένα 10ετίας, εσείς αφαρμόζετε το εντελώς αντίθετο. Εφαρμόστε τεκμήρια διαβίωσης και αυξήστε τα εκεί που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και όχι σε άνεργους, μισθωτούς και συνταξιούχους με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία. Απογοητευτικό αν εφαρμοστεί ως έχει.

 • 6 Ιουλίου 2013, 06:03 | Γιωργος

  Νομιζω οτι πρεπει να καταργηθουν τα τεκμηρια διοτι οχι μονο δεν αποδιδουν στο κρατος αλλα ειναι και τροχοπεδη στην οικονομια μιας χωρας .Αυτοκινητα δεν πωλουνται καταθετουν πινακιδες ασφαλιστηρια δεν γινονται ο κλαδος αυτοκινητων κατακρημνιζετε Σπιτια δεν πολουνται αλλα κοβουν το ρευμα και παραμενουν κλειστα.Γενικα θα μπορουσα να απαριθμησω παρα πολλους λογους που θα πρεπει να καταργηθουν και να ειστε βεβαιοι οτι ταξη ωφελει θα ειναι πολλαπλασια .ευχαριστω.

 • 5 Ιουλίου 2013, 22:14 | Παναγιώτης

  Καλησπέρα.Να προστεθεί στο τέλους του άρθρου 31 παρ.1(α)Τα παραπάνω προσαυξάνονται κατά 50% όσοι ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα ή αυτοαπσχολούμενοι.

 • 5 Ιουλίου 2013, 12:45 | G. Skirtopoulos

  Η αντικειμενική δαπάνη για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (40€/τμ) είναι υπερβολική και πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Σκεφθείτε ότι 40€/τμ είναι η αντικειμενική δαπάνη για τους κύριους χώρους των κατοικιών έως 80τμ. Πως μπορεί επομένως η υπόγειος αποθήκη ενός διαμερίσματος 80τμ (ή και περισσότερων τμ) ή το κλιμακοστάσιο και το λεβητοστάσιο μιας μονοκατοικίας (που επίσης είναι προφανώς βοηθητικοί χώροι) να αξιολογούνται με 40€/τμ ; Η αντικειμενική δαπάνη για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών θα πρέπει να είναι πάντοτε διακριτά μικρότερη από την κατώτατη αντικειμενική δαπάνη για τους κύριους χώρους. Προτείνω τα 20€/τμ.

 • 5 Ιουλίου 2013, 07:26 | Χαρης

  Συγχαρητήρια,η διατήρηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι μία ακόμη απόδειξη πώς το κράτος δεν μπορεί να πιάσει αυτούς που του διαφεύγουν και για αυτό μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά όπως με το πετρέλαιο θέρμανσης. Την άλλη φορά να βάλετε τεκμήρια διαβίωσης και τις επισκέψεις σε Σ.Μ. παιδότοπους και φυσικά να επαναφέρετε και τον αριθμό των παιδιών ώς τεκμήριο διαβίωσης άλλωστε τα παιδιά είναι πλούτος δε λέει ο σοφός λαός μας.Να σας χαιρόμαστε αλλά τέτοιοι που είμαστε εσάς για άρχοντες μας αξίζει να έχουμε.

 • 4 Ιουλίου 2013, 19:04 | Γεώργιος Σαββόπουλος

  Τα τεκμήρια διαβίωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέτρο ελέγχου, και όχι ως μέτρο φορολόγισης. Είναι αδιανόητο να φορολογούνται άνεργοι με τεκμήρια, εκτός και αν ο στόχος είναι η εξαθλίωση του πληθυσμού και η απαλλοτρίωση όσων περιουσιακών στοιχείων τους απομένουν. Κράτος που χτυπάει όσους πολίτες του είναι πεσμένοι κάτω αντί να κοιτάξει να τους βοηθήσει να ξανασταθούν στα πόδια τους δεν έχει λόγο ύπαρξης.
  Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δηλωθέν και στο τεκμαρτό εισόδημα κάποιου φορολογούμενου, η σωστή χρήση των τεκμηρίων θα ήταν κάποιος υπάλληλος στην εφορία ή το ΣΔΟΕ (ή όποια άλλη υπηρεσία θα ασχολείται με αυτά στο μέλλον) να αναλάβει να ελέγξει την κίνηση των λογαριασμών του φορολογούμενου και τα περιουσιακά του στοιχεία. Αν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να ενοχλείται ο φορολογούμενος, ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει στους αρμόδιους υπάλληλους τι συμβαίνει. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει φόρους με βάση το δηλωθέν εισόδημα.

 • 4 Ιουλίου 2013, 09:44 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Τα τεκμήρια διαβίωσης έχουν ως σκοπό να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν αντικειμενικά περισσότερα από όσα δηλώνουν.
  Το να εφαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης σε κατοίκους εξωτερικού είναι παράλογο και άδικο. Και αυτό γιατί ένας κάτοικος εξωτερικού που διατηρεί ένα αυτοκίνητο ή σπίτι στην Ελλάδα φέρνει χρήματα από τη χώρα διαμονής του για να τα συντηρήσει.
  Με την εφαρμογή των τεκμηρίων, αντί ο άνθρωπος αυτός να επιβραβευθεί που εισάγει χρήματα στη χώρα τιμωρείται ως φοροφυγάς.
  Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ισχύουν για τους κατοίκους εξωτερικού ακόμα και αν διαθέτουν κάποια περιουσία στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να μας επιτραπεί να αποδείξουμε ότι δεν φοροδιαφεύγουμε αλλά αντιθέτως φέρνουμε τα χρήματά μας στην Ελλάδα για να καλύψουμε τα έξοδα συντήρησης. Φυσικά το τεκμήριο διαβίωσης των 3000 ευρώ κατ` άτομο θα έπρεπε να καταργηθέι τελείως για τους κατοίκους εξωτερικού εφ`όσον δεν διαβίουν στην Ελλάδα.

 • 4 Ιουλίου 2013, 09:54 | Βασίλης

  Περιουσιολόγιο και τεκμήρια δεν δύναται να συνυπάρχουν. Από τη στιγμή που το υπουργείο γνωρίζει όλα μας τα περιουσιακά στοιχεία, αν αυτά δικαιολογούνται από τις φορολογικές μας δηλώσεις των παρελθόντων αυτών, άρα ποιός ο λόγος να υπάρχουν τεκμήρια για περιουσιακά στοιχεία τα οποία νόμιμα αποκτήθηκαν, φορολογήθηκαν και πλέον αυθαίρετα κρίνει η αρχή ποιό το κόστος συντήρησης τους, και το κυριότερο με τη μείωση των εισοδημάτων μας πλέον δεν καλύπτουμε τα τεκμήρια τα οποία παράλληλα δεν είναι μαχητά. Μαχητά με την έννοια, πχ ιχ αυτοκίνητο 1200 κυβικών, πληρώνει ασφάλεια 300 ευρώ, πλέον 150 τέλη κυκλοφορίας, 10000 χιλ. το χρόνο / 100 * 10 λίτρα *1,65 = 1650 κόστος καυσίμων, άρα 1650+300+150=2100 + ένα σέρβις 100 = 2200 καμμία σχέση με τα 4000 ευρώ και δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω.

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:02 | Vasilis

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
  ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΟΡΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
  ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ
  ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ?
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΕΧΕΙ ΤΕΜΚΗΡΙΟ 25.000 ΕΥΡΩ? (ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ JEEP 3700cc).
  ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2000 cc, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΚΑΘ’ ΕΞΗΣ. ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΜΚΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?
  ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ Η ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑ ΤΟ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΙΚΡΗΝΟΥΜΕ? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ
  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟ. ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ
  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
  ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟ! ΜΗΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ. ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙ (ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ) ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σ’ ΑΥΤΟ.
  ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Σ’ ΑΥΤΟ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 3 Ιουλίου 2013, 21:44 | Βασ. Καλαματιανος

  Ο κ. Μαυραγαννης ειχε δευσμευθει οτι η αντικειμενικη δαπανη καθως και ο φορος πολυτελειας θα υπολογιζεται βασει της εργοστασιακης τιμης του αυτοκινητου και οχι βασει των κυβικων της μηχανης.
  Η δευσμευση του βασιζονταν στο γενονος οτι υπαρχουν ΙΧ 1800 cc με τιμη πωλησης 60000 μεχρι 70000 ευρω ενω κυκλοφορουν ΙΧ 3300 cc με τιμη πωλησης 25000 ευρω. Αναλογα βεβαια διαμορφωνεται και η εργοστασιακη τιμη.
  Ειναι γνωστο οτι το σωστο ειναι και δυσκολο. Το λαθος ειναι η ευκολη λυση και η υποδομη του κρατους μονο γι αυτο προσφερεται. Μονο αν προσπαθησουμε, θα φτιαξουμε ενα σωστο κρατος. Αλλα για να γινει αυτο χρειαζονται κρατικοι υπαλληλοι με γνωση και διαθεση για δουλεια.
  Ευχαριστω για την προσοχη σας.

  ΥΓ. Αναμενω και την απαντηση σας.

 • 3 Ιουλίου 2013, 15:33 | ΚΩΝ/ΝΑ

  Το να ορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με βάση τα κυβικά εκατοστά δεν βοηθάει στην πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου αλλά και το κράτος.
  Αυτοκίνητο 1.800 κυβικών εκατοστών με αξία αγοράς 70.000 ευρώ έχει τεκμήριο 7.600 ευρώ, μηδενικό φόρο πολυτελείας και 330 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Σύνολο: 7.600+330=7.930 ευρώ.
  Αυτοκίνητο μεταχειρισμένο πενταετίας 3.000 κυβικών εκατοστών αξίας 10.000 ευρώ έχει τεκμήριο 17.800 ευρώ, 1.780 φόρο πολυτελείας και 1.000 ευρώ τέλη κυκλοφορίας.Σύνολο 17800+1780+1000=20.580 ευρώ.
  Στην δεύτερη περίπτωση το πιθανότερο είναι να κατατεθούν επ΄ αόριστο οι πινακίδες και το κράτος να χάσει περισσότερα απ΄ όσα ελπίζει να εισπράξει.
  Πρόταση να υπάρχει ετήσια παλαιότητα σε κάθε αυτοκίνητο όπως στην πραγματικότητα συμβαίνει και με την πραγματική τιμή του, μέχρι την πλήρη απαξίωση του μετά την δεκαετία και με βάση αυτή την ετήσια τιμή, να εφαρμόζονται τα παραπάνω και όχι με τα κυβικά, ώστε το κράτος να εισπράττει τα τέλη κυκλοφορίας, να μην καταθέτουν πινακίδες οι φορολογούμενοι και να τα κυκλοφορούν, εισπράτοντας το κράτος και από άλλους φόρους (βενζίνη,συνεργεία κ.τ.λ)

 • 3 Ιουλίου 2013, 15:59 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο άρθρο 31 παράγραφος 1 περ.θ αναφέρεται..

  «Άρθρο 31
  Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

  1. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου και των εξαρτημένων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
  ……….

  θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.»

  Μπορείτε να επαναδιατυπώστε το παραπάνω, ώστε να είναι ξεκάθαρο, αν

  -εφαρμόζεται ως ελάχιστη δαπάνη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες δαπάνες των περ.α) έως η), ( ή αυτές είναι μικρότερες των 3000 ή 5000 χιλιάδων)

  -εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, προστιθέμενη με τις δαπάνες των περ. α) έως η) ..

 • 3 Ιουλίου 2013, 11:16 | ΑΛΕΞΗΣ

  Η άποψη μου είναι πως η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ενός αυτοκινήτου πρέπει να προέρχεται από την πραγματική πρώτη κυκλοφορία του αυτοκινήτου είτε έχει γίνει στην Ελλάδα είτε σε άλλη χώρα και να μην υπολογίζεται αποκλειστικά από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο έτους 2004 το οποίο εισήχθη στην Ελλάδα κατά το έτος 2009 δεν μπορεί να θεωρείται ως αυτοκίνητο του 2009 για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής του δαπάνης. Άλλωστε η αξία του ίδιου αυτοκινήτου κατά το έτος 2009 είναι διαφορετική από του έτους 2004.