Άρθρο 45: Υποκείμενα του φόρου

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνον το εισόδημα που αποκτούν από συνδρομές μελών και δωρεές, το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο.
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών.
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
στ) κοινοπραξίες.
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

  • 5 Ιουλίου 2013, 10:55 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Τα έσοδα που αποκτώνται από συνδρομές μελών μη κερδοσκοπικών προσώπων κατά την πάγια φορολογική νομοθεσία και την δικαστική νομολογία δεν θεωρούνται καν εισόδημα (δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά). Συνεπώς η λέξη «απαλλάσσονται» είναι περιττή. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι «περί όνου σκιάς». Η εσφαλμένη αυτή διατύπωση μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση στο μέλλον σε περίπτωση που η τρόικα ζητήσει την κατάργηση κι άλλων ή όλων των φοροαπαλλαγών κάθε είδους. Μέσα στις φοροαπαλλαγές αυτές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει και η συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα άνευ λόγου να κινδυνέψουν να διαλυθούν χιλιάδες τέτοια νομικά πρόσωπα που υπάρχουν στην χώρα