Άρθρο 05: Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:
α) Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,
β) Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
γ Το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή,
δ) Το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,
ε) Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή,
στ) Το εισόδημα από την μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ζ) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,
η) Το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,
θ) Το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη, ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων,
ι) Το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,
ια) Το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,
ιβ) Το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ιγ) Το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.

2. Ως εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 • 4 Ιουλίου 2013, 13:08 | Ευάγγελος Νασίου

  Το ποσό στο έμβασμα αν δεν κάνω λάθος έχει ίδη φορολογηθεί ως εισόδημα. Συμφωνώ όμως και επαυξάνω ότι θα πρέπει να γίνεται διασταύρωση των εμβασμάτων με τα εισοδήματα στην φορολογική δήλωση. Δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει 6.000 ευρό το χρόνο και να στέλνει μηνιέως 3.000 ευρό στην Αγκλία για τις σπουδές των παιδιών του. Η φορολογία όμως και των ποσών των εμβασμάτων θα αποτελούσε φορολόγηση επί των ίδη φορολογηθέντων ποσών απ’ την ώρα που αυτά έχουν φορολογηθεί ως εισόδημα δηλαδή δεν θα ήτο σωστό να φορολογηθούν και ως έμβασμα.

 • 3 Ιουλίου 2013, 10:48 | Αναστάσιος φέγγος

  Ιστορικό.
  Πλέον το ισχύον φορολογικό καθεστώς επιβάλει την αναγραφή των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση καθώς και τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα. Τι γίνεται όμως για το εξωτερικό; Αφού κάποιος μπορεί να καταθέσει έμβασμα κάτω από 1500, που πλέον η τράπεζα ρωτά (χωρίς όμως και πάλι να είναι υποχρεωτική) τη δήλωση αριθμού φορολογικού μητρώου.
  Πρόταση
  Να γίνει απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ για τα εμβάσματα προς το εξωτερικό και σύνδεση των υπόψη τραπεζικών συναλλαγών με την γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων – αποθήκευση των ως τεκμηρίων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να μπει στην υπόψη διαδικασία θα μπορούσε να παρασχεθεί η δυνατότητα να μπορεί να φορολογείτε αυτοτελώς με 42% (όσο ο ανώτερος συντελεστής).
  Αποτέλεσμα
  1. Θα βρείτε αυτούς που έχουν τα παιδιά στο εξωτερικό και πιθανόν δεν καλύπτουν τα τεκμήρια.
  2. Θα βρείτε την φοροδιαφυγή από τις σύγχρονες μορφές δουλεμπορίας και τους λαθρομετανάστες που στέλνουν τα χρήματα έξω (2.000.000 άνθρωποι επί * 400 ευρώ τον μήνα ισούται σε 800.000.000 ευρώ τον μήνα ή 9,6 δις το χρόνο με μετριοπαθείς εκτιμήσεις).
  3. Θα υπάρξει ισότητα στην φορολογική μεταχείριση των ανθρώπων που μένουν στην Ελλάδα.