Άρθρο 69: Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Για νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

3. Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.

6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται με βάση την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 42, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης.

7. Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 67 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι μικρότερο της προκαταβολής φόρου που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ως προκαταβολή φόρου.

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:

α) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972,

β) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες, καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, που μετασχηματίζονται σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2166/1993,

γ) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ. ν. 2190/1920 (Α’ 37),

δ) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

ε) για τα πιστωτικά ιδρύματα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/ 1997 (Α’ 154),

στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α’ 61).

ζ) για τα νομικά πρόσωπα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,

η) για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων.

 • 4 Ιουλίου 2013, 11:47 | Μαρία

  ‘Οσον αφορά στο 80% προκαταβολή θεωρώ ότι είναι μια τεράστια αδικία και δεν θα μπορέσει η πλειοψηφία των εταιριών να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πόσο έχουν «φτάσει στα τάρταρα» τα έσοδα μιας μικρής εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ. ‘Οχι μόνο δεν βλέπουμε ανάπτυξη στον ορίζοντα, αλλά μέχρι τώρα έχει εξανεμιστεί από τη συνεχιζόμενη κρίση και την ανυπαρξία ουσιαστικών εμπορικών συναλλαγών και η τελευταία αποταμίευση του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Πώς νομίζετε ότι θα επιβιώσουμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε δουλειά σε έλληνες, να πληρώνουμε του φόρους μας και τις υποχρεώσεις μας στα Ταμεία και στις Τράπεζες που κι αυτές αντί να μειώνουν τα επιτόκια χορηγήσεων τα έχουν φτάσει στα ύψη? Σε τέτοιες δύσκολες εποχές οικονομικής κρίσης, αντί να βοηθάτε τον επιχειρηματία που πνίγετε, του δίνετε μια να πάει πιο μέσα……εάν θεωρείτε ότι το νέο νομοσχέδιο προσφέρει φορολογική δικαιοσύνη, απατάστε οικτρά! πάλι οι μικρομεσαίοι θα την πληρώσουν, κι άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν κι άλλοι άνεργοι θα μείνουν… επιτέλους κάντε κάτι να βοηθήσετε την ανάπτυξη, όχι μόνο λόγια-λόγια-λόγια και φορ-εισπρακτικά μέτρα, αλλά ΠΡΑΞΕΙΣ!!!!

 • 4 Ιουλίου 2013, 10:39 | Γιώργος Χαραλαμπίδης

  Η προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους ειδικά αυτή την εποχή συνιστα καταστροφή των επιχειρήσεων. Δεν μπορείς να ζητάς πχ σε μια επιχείρηση που καλείται να πληρώσει φέτος 10.000 φόρο, να ζητάς άλλα 8.000 για τα κέρδη που θα βγάλει του χρόνου. Εδώ δεν έχει λόγω πτώσης τζίρου να βγάλει τις φετινές υποχρεώσεις θα σας πληρώσει την μελλοντική πρόβλεψη? Άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου γενικώς, και θα συμφωνήσω με τον Πιστοφίδη ως προς την εθελοντική προκαταβολή.

 • 3 Ιουλίου 2013, 13:00 | Socratis

  80% προκαταβολή;
  Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια μικρή εταιρία ΟΕ, που διατηρεί ένα κατάστημα με παράδειγμα κέρδη 30.000 ευρώ πλήρωνε 3000 ευρώ φόρο + 1500 ευρώ προκαταβολή πριν το φορολογικό του 2010 και από καταλήγει (???) σήμερα να πληρώσει 7800 (φόρο) + 6240 (προκαταβολή) + 1000 ευρώ τέλος επιτηδεύματος + 600 ευρω εισφορά αλληλεγγύης δηλαδή συνολικό κόστος λειτουργίας στο κράτος 15640!!!
  Συγνώμη, στα αλήθεια έχετε αναλογιστεί ότι μια επιχείρηση 2 ατόμων θα πληρώνει τα μισά κέρδη της στο κράτος;
  Πως θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;
  Εάν δεν θέλετε τα μαγαζιά μπορείτε να το πείτε ευθέως και να μην προσπαθείτε ΔΗΘΕΝ με νόμιμο τρόπο να τα κλείσετε..
  Είναι γελοίο να ζητάτε να ζήσουν 2 ανθρωποι με 600 ευρώ το μήνα και να κρατούν επιχείριση!
  Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλά έχετε εκεί στο Υπουργείο..
  Διαλύετε τους επαγγελματίες (όσους απέμειναν) κάθε μέρα!
  Βάλτε μυαλό!
  Αυτά που γράφετε, αυτά που σκέφτεστε, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ παράλογα!
  Δεν αξίζουν ΚΑΝ την κριτική και τα σχόλια…
  Δεν έχω άλλα λόγια…

 • 3 Ιουλίου 2013, 10:25 | Κωστας

  Δεν ντρέπεστε, ανεβάζετε την προκαταβολή στο 80% για όλους τους μικρομεσαίους επειδή δεν σας βγαίνουν τα έσοδα? Καταρχήν είναι παράνομη η προκαταβολή αυτή καθαυτή την στιγμή που ζητάτε από τον κόσμο να σας δανείσει άτοκα. Βλέπω πάντως πολύ διαβούλευση την στιγμή που δεν δημοσιεύεται κανένα σχόλιο και είναι «ανοιχτή» για 4 μέρες, μπράβο να σας χαιρόμαστε, :) Είστε απλά γελοίοι ;)