Άρθρο 15: Φορολογικός συντελεστής

1.  Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  

Φορολογητέο εισόδημα
(Ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής

(%)

Φορολογική κλίμακα

(Ευρώ)

Σύνολο
Εισόδημα (Ευρώ)Φόρος (Ευρώ)
≦ 25.00022%5.50025.0005.500
25.001 ≦ 42.00032%5.44042.00010.940
≧ 42.00142%   

 

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν :

α)  οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%, και 

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

 

3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.

 

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης

 (ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

0-60.0000%

 

60.001-100.000                                          10%

 

100.001-150.000                                        25%

 

150.001 και άνω                                       30%

 

4. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

α) με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

β) με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

 • 8 Ιουλίου 2013, 05:58 | Φρειδερικη Μοσχονα

  Συμφωνω με τα σχολια των κκ Ι.Ψυχογιου και Στ.Αγγελιδη

 • 8 Ιουλίου 2013, 04:22 | Αποστολος Ψυχας

  Συμφωνω με τα σχολια του Ι.Ψυχογιου και τα προσυπογραφω.

 • 7 Ιουλίου 2013, 21:20 | Γιώργος Φραγκίσκος

  Συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Ελπίζω, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να λάβει υπόψη της τα υποβληθέντα δίκαια και νομότυπα σχόλια πριν την οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:11 | Αντώνης Καπράλος

  Εκ μέρους αρκετών πρώην συναδέλφων (συνταξιούχων μισθωτών) που δεν έχουν την ευχέρεια της χρήσης του διαδίκτυου εκφράζω την στενοχώρια μας αλλά και την αγανάκτηση μας για την πρόταση νόμου που θα φορολογεί ήδη φορολογημένα ποσά.
  Μήπως κάποιοι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν λανθασμένη πληροφόρηση όσον αφορά τις φοροδιαφυγές-φοροαπαλλαγές της ατυχούς τάξης των μισθωτών και ειδικά των συνταξιούχων μισθωτών ;;;;;;;;
  Με βάση τις ηθικές αξίες που πρέπει να διακρίνουν κάθε νόμο ελπίζουμε ότι θα επικρατήση η λογική και θα δοθεί η σωστή λύση.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:34 | Στάθης Αποστολόπουλος

  Παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης φορολογικής μεταχείρισης καταβαλλομένου ασφαλίσματος των Ομαδικών Προγραμμάτων Συμβολαίων Ζωής. Κάθε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμίευσης-συνταξιοδότησης, συσσωρεύει κεφάλαιο/ασφάλιστρα και τις αποδόσεις (τόκους κλπ) αυτού του κεφαλαίου,κατά την διάρκεια της εργασιακής ζωής του ασφαλισμένου (περίοδος συσσώρευσης) και με την λήξη του συμβολαίου (συνήθως συνταξιοδότηση), η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλλει στον δικαιούχο με την μορφή περιοδικών πληρωμών το προβλεπόμενο ασφάλισμα, το οποίον αποτελείται από δύο μέρη:
  α) Το τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων και
  β) Το τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη
  Περαιτέρω, το ποσό το οποίον έχει συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να κερδίζει αποδόσεις μέχρις ότου η συσσωρευμένη αξία εξαντληθεί.Πριν από την κατάθεση το νέου νομοσχεδίου, το καταβαλλόμενο περιοδικώς ασφάλισμα φορολογείται αντίστοιχα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
  Το (α) τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται προς 15%, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄της παραγράφου του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.
  Στο (β) τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία επίσης προς 15%,σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου 4110/2013, εξαντλούμενης επίσης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου.Με τον συνδυασμό των δύο πιο πάνω νόμων το περιοδικώς καταβαλλόμενο συνολικό ασφάλισμα φορολογείται προς 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, όπως αναφέρεται ρητά και στους δύο νόμους.Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΚΦΕ φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος, από 1.1.2014, προς 15% (άρθρο 12 παράγραφος (ζ) και άρθρο 15 παράγραφος (4α), θα οδηγήσει στην επαναφορολόγηση του (α) τμήματος το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, το οποίον όπως έχει αναφερθεί φορολογείται ήδη προς 15%, σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την πιο πάνω διάταξη, προκειμένου να μην επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις, αυξήσεις φόρων και λογαριασμών των ΔΕΚΟ και αγωνιούν να πληρώνουν τα προς το ζην.
  Επί πλέον, η διττή φορολόγηση της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, θα αποτελέσει αντικίνητρο για την τόνωση του Κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης,μέσω της οποίας μπορεί να ελαφρυνθούν το ΙΚΑ και λοιπά Συνταξιοδοτικά Ταμεία.Ευελπιστούμε, ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:38 | Αγγελική Αποστολοπούλου

  Παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης φορολογικής μεταχείρισης καταβαλλομένου ασφαλίσματος των Ομαδικών Προγραμμάτων Συμβολαίων Ζωής. Κάθε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμίευσης-συνταξιοδότησης, συσσωρεύει κεφάλαιο/ασφάλιστρα και τις αποδόσεις (τόκους κλπ) αυτού του κεφαλαίου,κατά την διάρκεια της εργασιακής ζωής του ασφαλισμένου (περίοδος συσσώρευσης) και με την λήξη του συμβολαίου (συνήθως συνταξιοδότηση), η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλλει στον δικαιούχο με την μορφή περιοδικών πληρωμών το προβλεπόμενο ασφάλισμα, το οποίον αποτελείται από δύο μέρη:
  α) Το τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων και
  β) Το τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη
  Περαιτέρω, το ποσό το οποίον έχει συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να κερδίζει αποδόσεις μέχρις ότου η συσσωρευμένη αξία εξαντληθεί.Πριν από την κατάθεση το νέου νομοσχεδίου, το καταβαλλόμενο περιοδικώς ασφάλισμα φορολογείται αντίστοιχα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
  Το (α) τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται προς 15%, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄της παραγράφου του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.
  Στο (β) τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία επίσης προς 15%,σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου 4110/2013, εξαντλούμενης επίσης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου.Με τον συνδυασμό των δύο πιο πάνω νόμων το περιοδικώς καταβαλλόμενο συνολικό ασφάλισμα φορολογείται προς 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, όπως αναφέρεται ρητά και στους δύο νόμους.Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΚΦΕ φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος, από 1.1.2014, προς 15% (άρθρο 12 παράγραφος (ζ) και άρθρο 15 παράγραφος (4α), θα οδηγήσει στην επαναφορολόγηση του (α) τμήματος το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, το οποίον όπως έχει αναφερθεί φορολογείται ήδη προς 15%, σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την πιο πάνω διάταξη, προκειμένου να μην επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις, αυξήσεις φόρων και λογαριασμών των ΔΕΚΟ και αγωνιούν να πληρώνουν τα προς το ζην.
  Επί πλέον, η διττή φορολόγηση της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, θα αποτελέσει αντικίνητρο για την τόνωση του Κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης,μέσω της οποίας μπορεί να ελαφρυνθούν το ΙΚΑ και λοιπά Συνταξιοδοτικά Ταμεία.Ευελπιστούμε, ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:54 | Στάθης Αποστολόπουλος

  Είναι προφανές από τα υποβληθέντα σχόλια, ότι η προκείμενη διάταξη έχει ξεσηκώσει την γενική κατακραυγή και την κοινή αποδοκιμασία και δικαίως.
  Μπορεί ένας φορολογικός νόμος να έχει εισπρακτικό στόχο, αλλά για να γίνεται αποδεκτός από τους φορολογούμενους πρέπει να έχει ένα κάποιο ηθικό υπόβαθρο πράγμα που στερείται η περιληφθείσα διάταξη στο νέο νομοσχέδιο.
  Δεν είναι νοητή μια τέτοια μεταστροφή για την φορολόγηση του ασφαλίσματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
  Μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, ψηφίστηκε ο νόμος 4010, ο οποίος προβλέπει ρητά την φορολόγηση των ασφαλίστρων του εργοδότη προς 15% και σε συνδυασμό με την φορολόγηση της απόδοσης του συσσωρευμένου κεφαλαίου επίσης προς 15%, με βάση τον νόμο 2238/1994, επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος προς 15%, με εξάντληση της υποχρέωσης του δικαιούχου.
  Ακόμα και η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρειών είχε αποστείλει προς το Υπουργείο Οικονομικών, πριν από την κατάθεση στην Βουλή του προηγούμενου νομοσχεδίου, επιστολή με συγκεκριμένη πρόταση, η οποία κατέληγε: «Κατά συνέπεια οι παροχές αυτές (εργοδοτικές εισφορές) εν τη γενέσει τους, δεν αποτελούν επ ουδενί εισόδημα του εργαζομένου, αφού δεν έχει πρόσβαση σε αυτές παρά μόνο μετά την πάροδο ετών και υπό προϋποθέσεις. Επί πλέον, ο χαρακτηρισμός τους στο σύνολό τους ως εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία εισπράττονται, με αποτέλεσμα την φορολόγησή τους με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή, συνιστά αναιτιολόγητη διάκριση εις βάρος των μισθωτών. Εάν επιβληθεί φόρος
  σε λογικό ποσοστό επί του ασφαλίσματος που καταβάλλεται στη λήξη για το μέρος που αφορά εισφορά της εργοδότριας εταιρείας,το κράτος μπορεί να προσδοκά σε σημαντικά φορολογικά οφέλη.»
  Τι μεσολάβησε από τον Ιανουάριο και πως δικαιολογείται και πώς να γίνει αποδεκτή η νέα διάταξη η οποία επιβάλλει την επαναφορολόγηση της απόδοσης και συνιστά αναιτιολόγητη διάκριση εις βάρος μισθωτών και συνταξιούχων;
  Για τον λόγο αυτό έχει επιφέρει και την γενική αγανάκτηση, διότι με την ισχύουσα νομοθεσία το ασφάλισμα φορολογείται ήδη προς 15%.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:35 | Φίλιππος Νιόμας

  Ο κύριος Ψυχογιός νομίζω προσεγγίζει και αναλύει διεξοδικά αλλά και πολύ ορθά το θέμα της συγκεκριμένης διάταξης.
  Θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω τα σχόλια του, με την πεποίθηση επιτέλους να καταλάβουν από το Υπ.Οικ ότι πρέπει να είναι τοποτηρητές της δικαιοσύνης των Ελλήνων και όχι να «εχθρεύονται» αυτούς !!!!

 • 7 Ιουλίου 2013, 19:02 | Σταμάτης Μπάκωσης

  Συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Διερωτόμαι τι έχει αλλάξει σε λίγους μόνο μήνες από την προηγούμενη ψήφιση του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου. Ευελπιστούμε στη δίκαιη λύση

 • 7 Ιουλίου 2013, 18:40 | Γ. Ψ.

  Με ποιά λογική τα εισοδήματα αξιωματικών ή πληρωμάτων φορολογούνται διαφορετικά και αυτό δεν συμβαίνει και για άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων; Μήπως είναι οι μόνοι σ’ αυτό τον τόπο που πρέπει να αντιμετωπιστουν με επιεικέστερα κριτήρια;

 • 7 Ιουλίου 2013, 17:49 | Αγγελική Ορφανάκη

  Διερωτώμαι τι έχει αλλάξει σε λίγους μόνο μήνες από την προηγούμενη ψήφιση του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου, ο οποίος ορίζει ότι από το ασφάλισμα που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων και στο τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς 15%, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, δεδομένου ότι οι αποδόσεις έχουν ήδη φορολογηθεί βάσει του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον εκ παραδρομής στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρεται ότι φορολογείται με 15% το σύνολο του ασφαλίσματος, που έχει σαν αποτέλεσμα την επαναφορολόγηση και θα προβείτε στην ανάλογη διόρθωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:01 | Αναστασία Ντάλλα

  Συμφωνώ και συνυπογράψω τις παρατηρήσεις του κυρίου Ψυχογιού. Το υπουργείο οικονομικών θα πρέπει να επανεξετάσει την παραπάνω διάταξη

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:55 | Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου

  Συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Είναι άδικη η επαναφορολόγηση που επιχειρείται να γίνει με το νέο νομοσχέδιο στο ήδη φορολογημένο ποσό που προέρχεται από τις αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων. Ελπίζω, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να λάβει υπόψη της τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις πριν την οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:09 | Παππά Βάγια

  Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω τα σχόλια του κυρίου Ψυχογιού

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:49 | Παππά Βάγια

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του κυρίου Ψυχογιού.

 • 7 Ιουλίου 2013, 11:51 | Ιωάννης Ψυχογιός

  Είναι προφανές από τα υποβληθέντα σχόλια, ότι η προκείμενη διάταξη έχει ξεσηκώσει την γενική κατακραυγή και την κοινή αποδοκιμασία και δικαίως.
  Μπορεί ένας φορολογικός νόμος να έχει εισπρακτικό στόχο, αλλά για να γίνεται αποδεκτός από τους φορολογούμενους πρέπει να έχει ένα κάποιο ηθικό υπόβαθρο πράγμα που στερείται η περιληφθείσα διάταξη στο νέο νομοσχέδιο.
  Δεν είναι νοητή μια τέτοια μεταστροφή για την φορολόγηση του ασφαλίσματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
  Μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, ψηφίστηκε ο νόμος 4010, ο οποίος προβλέπει ρητά την φορολόγηση των ασφαλίστρων του εργοδότη προς 15% και σε συνδυασμό με την φορολόγηση της απόδοσης του συσσωρευμένου κεφαλαίου επίσης προς 15%, με βάση τον νόμο 2238/1994, επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος προς 15%, με εξάντληση της υποχρέωσης του δικαιούχου.
  Ακόμα και η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρειών είχε αποστείλει προς
  το Υπουργείο Οικονομικών, πριν από την κατάθεση στην Βουλή του προηγούμενου νομοσχεδίου, επιστολή με συγκεκριμένη πρόταση, η οποία κατέληγε: «Κατά συνέπεια οι παροχές αυτές (εργοδοτικές εισφορές) εν τη γενέσει τους, δεν αποτελούν επ ουδενί εισόδημα του εργαζομένου, αφού δεν έχει πρόσβαση σε αυτές παρά μόνο μετά την πάροδο ετών και υπό προϋποθέσεις. Επί πλέον, ο χαρακτηρισμός τους στο σύνολό τους
  ως εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία εισπράττονται, με αποτέλεσμα την φορολόγησή τους με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή, συνιστά αναιτιολόγητη διάκριση εις βάρος των μισθωτών.
  Εάν επιβληθεί φόρος σε λογικό ποσοστό επί του ασφαλίσματος που καταβάλλεται στη λήξη για το μέρος που αφορά εισφορά της εργοδότριας εταιρείας, το κράτος μπορεί να προσδοκά σε σημαντικά φορολογικά οφέλη.»
  Τι μεσολάβησε από τον Ιανουάριο και πως δικαιολογείται και πώς να γίνει αποδεκτή η νέα διάταξη η οποία επιβάλλει την επαναφορολόγηση της απόδοσης και συνιστά αναιτιολόγητη διάκριση εις βάρος μισθωτών και συνταξιούχων;
  Για τον λόγο αυτό έχει επιφέρει και την γενική αποδοκιμασία, διότι
  με την ισχύουσα νομοθεσία το ασφάλισμα φορολογείται ήδη προς 15%.

 • 7 Ιουλίου 2013, 11:38 | Νίκος Βουτσάς

  Κύριοι,

  Είμαι απόλυτα σύμφωνος με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Θεωρώ άδικη την επαναφορολόγηση που επιχειρείται να γίνει με το νέο νομοσχέδιο στο ήδη φορολογημένο ποσό που προέρχεται από τις αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων. Ελπίζω, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να λάβει υπόψη της τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις πριν την οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:42 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ

  Παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης φορολογικής μεταχείρισης καταβαλλομένου ασφαλίσματος των Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής.

  Κάθε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμίευσης-συνταξιοδότησης, συσσωρεύει κεφάλαιο/ασφάλιστρα και τις αποδόσεις (τόκους κλπ) αυτού του κεφαλαίου, κατά την διάρκεια της εργασιακής ζωής του ασφαλισμένου (περίοδος συσσώρευσης) και με την λήξη του συμβολαίου (συνήθως συνταξιοδότηση), η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλλει στον δικαιούχο με την μορφή περιοδικών πληρωμών το προβλεπόμενο ασφάλισμα, το οποίον αποτελείται από δύο μέρη:

  α) Το τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων και

  β) Το τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη

  Περαιτέρω, το ποσό το οποίον έχει συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να κερδίζει αποδόσεις μέχρις ότου η συσσωρευμένη αξία εξαντληθεί.

  Πριν από την κατάθεση το νέου νομοσχεδίου, το καταβαλλόμενο περιοδικώς ασφάλισμα φορολογείται αντίστοιχα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

  Το (α) τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται προς 15%, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄της παραγράφου του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.

  Στο (β) τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία επίσης προς 15%, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου 4110/2013, εξαντλούμενης επίσης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου.

  Με τον συνδυασμό των δύο πιο πάνω νόμων το περιοδικώς καταβαλλόμενο συνολικό ασφάλισμα φορολογείται προς 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
  του δικαιούχου, όπως αναφέρεται ρητά και στους δύο νόμους.

  Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΚΦΕ φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος, από 1.1.2014, προς 15% (άρθρο 12 παράγραφος (ζ) και άρθρο 15 παράγραφος (4α), θα οδηγήσει στην επαναφορολόγηση του (α) τμήματος το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, το οποίον όπως έχει αναφερθεί φορολογείται ήδη προς 15%, σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

  Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την πιο πάνω διάταξη, προκειμένου να μην επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις, αυξήσεις φόρων και λογαριασμών των ΔΕΚΟ και αγωνιούν να πληρώνουν τα προς το ζην.

  Επί πλέον, η διττή φορολόγηση της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, θα αποτελέσει αντικίνητρο για την τόνωση του Κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μέσω της οποίας μπορεί να ελαφρυνθούν το ΙΚΑ και λοιπά Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

  Ευελπιστούμε, ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:34 | Άννα Σοβατζή

  Κύριοι,

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Θεωρώ άδικη και υπερβολική την επαναφορολόγηση που επιχειρείται να γίνει με το νέο νομοσχέδιο στο ήδη φορολογημένο ποσό που προέρχεται από τις αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων. Ελπίζω, οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και να συντελέσουν στην δίκαιη τροποποίηση του νομοσχεδίου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:55 | Γιώργος Καρακάσης

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου. Διερωτώμαι επίσης, πώς είναι δυνατόν, σε λιγότερο από ένα εξάμηνο από την ψήφιση του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου 4110/2013 ο οποίος ρητά ορίζει ότι από το ασφάλισμα που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων και στο τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς 15%, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, δεδομένου ότι οι αποδόσεις έχουν ήδη φορολογηθεί βάσει του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, να κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο που να φορολογεί με 15% το σύνολο του ασφαλίσματος;
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 6 Ιουλίου 2013, 19:08 | Αντώνης Καπράλος

  Συμφωνώ με τα ήδη αναφερθέντα επιχειρήματα των συνανθρώπων μας.
  Η ηθική διάσταση του θέματος πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 6 Ιουλίου 2013, 16:34 | ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΓΗΣ
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ

 • 6 Ιουλίου 2013, 16:16 | Στέλιος Ορφανάκης

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του Ιωάννη Ψυχογιού και προσυπογράφω, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα αδικία. Επιτέλους κύριοι πόσες φορές θα ξαναφορολογήσετε τα ίδια χρήματα ? Έλεος πια.

 • 6 Ιουλίου 2013, 14:21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Κυριοι συμφωνω και προσυπογραφω με τα σχολειο του κυριου ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ για την φορολογικη μεταχειρηση του καταβαλλομενου ασφαλισματος των ομαδικων προγραμματων συμβολαιου ζωης.

 • 6 Ιουλίου 2013, 13:16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ

  Κύριοι προσυπογράφω τα σχόλια του κυρίου Ιωάννη Ψυχογιού, διότι δεν είναι δυνατόν να φορολογείται ήδη φορολογημένο ποσό.
  Θα ήθελα να προσθέσω δε, ότι τα χρήματα που κατέβαλε ο εργοδότης μου για την ιδιωτική μου ασφάλιση, μου τα προσμετρούσε στις κάθε είδους απολαβές μου και θα ήταν διαφορετικά σήμερα αν τα είχα εισπράξει και διαχειριστεί αναλόγως, θα απολάμβανα δε την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους αν επέλεγα προσωπικώς την ίδια ασφαλιστική κάλυψη.

 • 6 Ιουλίου 2013, 11:48 | Πέτρος Ήντας

  Κύριοι, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κ. Ιωάννη Ψυχογιού και τις προσυπογράφω.
  Το ποσό που προέρχεται από αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων υπόκειται σε διπλη φορολόγηση.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 6 Ιουλίου 2013, 10:23 | Παναγιώτα Αναγνοστοπουλου

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τις παρατηρήσεις των κ.κ. Στυλιανού Αγγελίδη, Γεωργίου Κοντογιάννη και Ιωάννη Ψυχογιού. Είναι απαράδεκτη η συνεχής αφαίμαξη του εύκολου στόχου, των συνταξιούχων, που μια ζωή μόχθησαν για την ευημερία αυτού του Κράτους και την προσπάθεια να είναι ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟ.
  Είναι? Οταν φορολογεί ήδη φορολογημένες αποδόσεις, αποδεικνύει περίτρανα ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.

 • 5 Ιουλίου 2013, 22:14 | Απόστολος Καρακάσης

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κ. Ιωάννη Ψυχογιού και τις προσυπογράφω. Πιστεύω ότι εκ παραδρομής επιχειρείται να φορολογηθεί ξανά το ποσό το προερχόμενο από αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων το οποίο έχει ήδη φορολογηθεί. Ελπίζω ότι αυτή η δίκαιη και νομότυπη διόρθωση θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

 • 5 Ιουλίου 2013, 20:39 | Βασιλης Καλαματιανος

  Κυριοι,
  συμφωνω με το σχολιο του Ιωαννη Ψυχογιου για τη φορολογικη μεταχειριση του καταβαλλομενου ασφαλισματος των ομαδικων προγραμματων συμβολαιων ζωης.
  Ευχαριστω για την προσοχη σας.

 • 5 Ιουλίου 2013, 20:11 | Γεωργια Βεργινη

  Συμφωνώ με τισ παρατηρησεις των Ιωάννη Ψυχογιού, Στυλιανύ Αγγελίδη και Γεώργιο Κοντογιάννη. Δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση οι αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων.
  Ευελπιστω, ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 5 Ιουλίου 2013, 19:06 | Κώστας Παπασπύρος

  Συνυπογράφω τις παρατηρήσεις του κ. Ιωάννη Ψυχογιού. Βασική αρχή του Φορολογικού Δικαίου διεθνώς είναι, ότι ένα εισόδημα προερχόμενο από αποδόσεις ασφαλίστρων και που έχει ήδη φορολογηθεί, δεν μπορεί να φορολογηθεί για δεύτερη φορά.

 • 5 Ιουλίου 2013, 18:31 | Γιώργος Καρακάσης

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τα σχόλια του Ιωάννη Ψυχογιού. Δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση οι αποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων.

 • 5 Ιουλίου 2013, 16:54 | Ιωάννης Ψυχογιός

  Παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης φορολογικής μεταχείρισης καταβαλλομένου ασφαλίσματος των Ομαδικών Προγραμμάτων Συμβολαίων Ζωής.

  Κάθε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμίευσης-συνταξιοδότησης, συσσωρεύει κεφάλαιο/ασφάλιστρα και τις αποδόσεις (τόκους κλπ) αυτού του κεφαλαίου,κατά την διάρκεια της εργασιακής ζωής του ασφαλισμένου (περίοδος συσσώρευσης) και με την λήξη του συμβολαίου (συνήθως συνταξιοδότηση), η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλλει στον δικαιούχο με την μορφή περιοδικών πληρωμών το προβλεπόμενο ασφάλισμα, το οποίον αποτελείται από δύο μέρη:
  α) Το τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων και
  β) Το τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη
  Περαιτέρω, το ποσό το οποίον έχει συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να κερδίζει αποδόσεις μέχρις ότου η συσσωρευμένη αξία εξαντληθεί.

  Πριν από την κατάθεση το νέου νομοσχεδίου, το καταβαλλόμενο περιοδικώς ασφάλισμα φορολογείται αντίστοιχα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
  Το (α) τμήμα το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται προς 15%, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄της παραγράφου του άρθρου 24 του Νόμου 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.
  Στο (β) τμήμα το οποίον αφορά τα καταβληθέντα ασφάλιστρα από τον εργοδότη, διενεργείται παρακράτηση φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία επίσης προς 15%,σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του πρόσφατου νόμου 4110/2013, εξαντλούμενης επίσης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου.

  Με τον συνδυασμό των δύο πιο πάνω νόμων το περιοδικώς καταβαλλόμενο συνολικό ασφάλισμα φορολογείται προς 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, όπως αναφέρεται ρητά και στους δύο νόμους.

  Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΚΦΕ φορολόγηση του συνολικού ασφαλίσματος, από 1.1.2014, προς 15% (άρθρο 12 παράγραφος (ζ) και άρθρο 15 παράγραφος (4α), θα οδηγήσει στην επαναφορολόγηση του (α) τμήματος το οποίον αφορά προϊόν της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, το οποίον όπως έχει αναφερθεί φορολογείται ήδη προς 15%, σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994, με παρακράτηση του φόρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

  Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει την πιο πάνω διάταξη, προκειμένου να μην επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις, αυξήσεις φόρων και λογαριασμών των ΔΕΚΟ και αγωνιούν να πληρώνουν τα προς το ζην.
  Επί πλέον, η διττή φορολόγηση της απόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων, θα αποτελέσει αντικίνητρο για την τόνωση του Κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης,μέσω της οποίας μπορεί να ελαφρυνθούν το ΙΚΑ και λοιπά Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

  Ευελπιστούμε, ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 4 Ιουλίου 2013, 22:29 | Γιώργος Προκοπίου

  Απλά απαράδεκτο. Οι ασφαλιστικές παροχές είναι ανάλωση επενδεδυμένων κεφαλαίων τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί. Είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να ξαναφορολογούνται.
  Επίσης, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Την αλληλεγγύη ας την προσφέρουν από τους (ήδη πολλούς) φόρους που εισπράττουν. Είναι τόσοι πολλοί οι φόροι που έχουν θεσπιστεί που ο μέσος φορολογούμενος χάνει το λογαριασμό και δεν ξέρει από που του τα παίρνουν.
  Και μια και αναφέρεται στο άρθρο η (συμπαθής) τάξη των ναυτικών, μήπως θα πρέπει να γίνει επιτέλους κάτι για να πληρώσουν φόρους οι εφοπλιστές εργοδότες τους;

 • 4 Ιουλίου 2013, 17:29 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Οι δύο πρώτοι συντελεστές και τα αντίστοιχα κλιμάκια φορολογίας αποζημίωσης να μην μειωθούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

 • 4 Ιουλίου 2013, 16:14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πολύ βαρειά κλίμακα, αν συνυπολογιστεί η έκτακτη εισφορά και τόσα άλλα χαράτσια. Και μιλώ ακόμη και γι αυτούς που έχουν (ακόμη) ετήσιο εισόδημα από 35.000 έως 45000 ευρώ. Αυτοί είναι που με θυσίες είναι συνεπείς στους φόρους, στα δάνεια και στις εισφορές τους και από αυτούς περιμένει η αγορά να κινηθεί και η οικονομία να αναπτυχθεί. Αν εξοντωθούν κι αυτοί εξοντώνεται οριστικά η μεσαία τάξη.

 • Αφήστε κύριοι τις αλχημείες..
  Όπως φαίνεται από τον συνημμένο πίνακα ο προτεινόμενος τρόπος φορολόγησης ισοδυναμεί με αφορολόγητο 9.545€, με επόμενο κλιμάκιο 10.455€ και φορολογικό συντελεστή 22%, επόμενο κλιμάκιο 5.000€ και φορολογικό συντελεστή 30% και το υπερβάλλον (δηλαδή για συνολικό εισόδημα άνω των 25.000€) με φορολογικό συντελεστή 42%!!!.

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
  (σύμφωνα με την διατύπωση του σχεδίου νόμου) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
  (σύμφωνα με το σχέδιο νόμου σε ισοδύναμη μορφή)
  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΣΥΝΤ. % ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΣΥΝΤ. % ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
  9545 0 0 9545 0
  10455 22 2300 20000 2300
  25000 22 5500 25000 3800 (5500-1700) 5000 30 1500 25000 3800
  17000 32 5440 42000 10940 (10940-0) υπερβάλον 42
  Υπερβάλον 42

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
  9545 22 2100 9545 0 (2100-2100) 9545 0 0 9545 0
  5455 22 1200 15000 1200 (3300-2100) 5455 22 1200 15000 1200
  5000 22 1100 20000 2300 (4400-2100) 5000 22 1100 20000 2300
  5000 22 1100 25000 3800 (5500-1700) 5000 30 1500 25000 3800
  5000 32 1600 30000 5900 (7100-1200) 5000 42 2100 30000 5900
  10000 32 3200 40000 10100 (10300-200) 10000 42 4200 40000 10100
  2000 32 640 42000 10940 (10940-0) 2000 42 840 42000 10940
  8000 42 3360 50000 14300 8000 42 3360 50000 14300
  10000 42 4200 60000 18500 10000 42 4200 60000 18500
  40000 42 16800 100000 35300 40000 42 16800 100000 35300

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:09 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΜΜΑΣ

  Επισης πληρωνω επιδομα αλληλεγγειης στο συνολο του φορολογηταιου εισοδηματος το οποιο δεν εχω δει ποτε γιατι εχει γινει παρακρατηση φορου μισθωτων,γιατι να πληρωνω το επιδομα για τον παρακρατηθεντα φορο?ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ?Και για το ασφαλιστηριο ζωης με εφαπαξ καταβαλλομενο στην ληξη του γιατι να φορολογιθω?Εαν τα αποταμιευα στην τραπεζα(τα φορογιμενα)χρηματα θα πληρωνα φορο 10 και 20% σε ολο το ποσο η μονο για τους τοκους?Που ειναι η ισονομια και το συνταγμα που οριζει οτι καθε ελλην πολιτης πληρωνει συμφωνα με τις δυνατοτητες του?

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΜΜΑΣ

  Γιατι σαν μισθωτος να προκαταβαλλω καθε μηνα τον φορο χωρις καμια εκπτωση και να μην τον πληρωνω οπως καθε φορολογουμενος μετα την εκκαθαριση της φορορογικης δηλωσης να τοκιζω τα χρηματα να κανω και διακανονισμο?Και η αποζιμιωση λογω συνταξιοδοτησης ειναι φορολογιτεο εισοδημα και ειναι στην φορολογικη κλιμακα η εφαπαξ αμοιβη?ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΤΟ!!!!

 • 3 Ιουλίου 2013, 17:28 | Χ Πιστοφίδης

  Καλά λέει ο m. kourtesm ! Πόσες φορές θα φορολογήσετε τα ίδια χρήματα; Δεν είναι τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια σαν να τα είχα στην τράπεζα; Πάρτε φόρο επί των τόκων αν πρέπει, αλλά επί όλου του κεφαλαίου ξανά μανά;

 • 3 Ιουλίου 2013, 16:06 | m. kourtesm

  Ασφαλιστηριο συμβολαιο συνταξιοδότησης που φυσικό πρόσωπο έχει προβεί με Ασφαλιστική Εταιρία, λήγει σύμφωνα με την συμφωνία των 2 μερών, και όπως έχει προδιαγραφεί στο Ασφαλιστήριο. Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο δεν θα πρέπει να φορολογείται, αφού αποτελεί κεφάλαιο του επενδυτή που κανει χρήση μετά την φορολόγησή του