Άρθρο 61: Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης, ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.

  • 4 Ιουλίου 2013, 16:32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Σε περιπτώσεις πληρωμών μικρού ύψους (50 ευρώ) Θα πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικά η δυνατότητα ή υποχρέωση απόδοσης από εκείνον ο οποίος εισπράττει την αμοιβή, δηλαδή αυτόν στον οποίο γίνεται η πληρωμή.