Άρθρο 40: Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

1.    Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

 

2.    Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

3.    Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

 

4.    Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία  φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Ενοίκια

(ευρώ)

Συντελεστής

(%)

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ)Φόρος (ευρώ)
≤12.00011%1.32012.0001.320
>12.001 33%   

 

 • 7 Ιουλίου 2013, 18:59 | Γ. Ψ.

  Σταματήστε την προκαταβολή φόρου όταν το είσόδημα προέρχεται από ακίνητα. Με ποιά λογική καλείται κάποιος να πληρώσει από τώρα φόρο για τα εισοδήματα που υποτίθεται ότι θα αποκτήσει του χρόνου; Αν δεν τα αποκτήσει; Αν πεθάνει; Τώρα τα χρειάζεται κανείς τα χρήματα. Γιατί να φορολογείται σ’ αυτά που δεν έχει αλλά θα μπορούσε να αποκτήσει;

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:17 | Αλιμπινίσης Γιώργος

  Το σχόλιο μου απευθύνετε προσωπικά ………..
  …….. γνωρίζοντας πως αποτελείτε βασικό παράγοντα στον νομοπαρασκευαστικό τομέα του Υπουργείο Οικονομικών θεώρησα αναγκαίο και απαραίτητο να σας ενημερώσω σε ότι αφορά την βασική συνθήκη τόσο για την συνέχιση των Ελληνικών Ιπποδρομιών όσο και για την αξιοποίησή τους μέσω του Διεθνή Διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για την αποκρατικοποίηση του Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
  Σας παραθέτω αιτιολογική έκθεση για να κατανοήσετε το όλο θέμα και σας επισυνάπτω τι ακριβώς εφαρμόζετε στον συγκεκριμένο τομέα σε κράτη όπως η Αγγλία όπου το ιπποδρομιακό γεγονός αποτελεί βιομηχανική πηγή εσόδων για το κράτος.
  Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου
  Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2238/1994
  Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος
  Ι. ΓΕΝΙΚΑ
  Από αρχαιοτάτων χρόνων, η άθληση δεν ήταν προνόμιο ή αποκλειστικότητα των Ελλήνων. Παρά ταύτα, δεν θα αποτελούσε υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι τόσο χαρακτηριστικά ελληνική όσο, για παράδειγμα, και η ενασχόληση με το θέατρο ή τη φιλοσοφία. Ωστόσο, ορισμένα αγωνίσματα, όπως οι ιπποδρομίες, αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα δαπανηρότατη ενασχόληση.
  Ο τομέας των ιπποδρομιών χαρακτηρίζεται όχι μόνον από τον ιδιαίτερα τυχαίο χαρακτήρα της ενδεχόμενης ωφέλειας, αλλά ακόμη από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες συχνά κατέχουν ένα μόνον άλογο ή ακόμη και μερίδιο συνιδιοκτησίας. Για πολλούς, η κατοχή αλόγου είναι πάθος και δεν αποτελεί μία κανονική πηγή εισοδήματος. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι πρόσφατα τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία φορολογούνταν αυτοτελώς. Συγκεκριμένα:
  Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2386/1996, οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 13 του Ν. 2238/1994, τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνταν σε αγώνες ιπποδρομίου φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η συγκεκριμένη επιβολή φόρου αποσκοπούσε στην αύξηση των εσόδων του δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τότε αιτιολογική έκθεση του Ν. 2386/1996. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλούνταν η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων για τα έσοδα αυτά.
  Εν συνεχεία, με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.3091/2002, ο ως άνω συντελεστής παρακράτησης φόρου αυξήθηκε σε 20% ενώ με την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 3610/2007, ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
  Τελικά, η αυτοτελής φορολόγηση των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 3842/2010, (ΦΕΚ Α 58/23.4.2010) και εφεξής συνιστά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το οποίο φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου 2010, με τις γενικές διατάξεις.
  Η ανωτέρω κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με τον ταυτόχρονο και υποχρεωτικό χαρακτηρισμό όσων ασχολούνται με το εν λόγω άθλημα ως υπόχρεους απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών οδήγησε πολλούς ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων στην διακοπή της ενασχόλησής τους με το συγκεκριμένο άθλημα.
  Πράγματι, η υπαγωγή των φίλιππων σε γραφειοκρατικές διατυπώσεις και η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή τους εξαιτίας των νέων υποχρεώσεων, συνετέλεσε στην αισθητή μείωση της ενασχόλησης πολλών εξ αυτών με τις ιπποδρομίες και την εκτροφή και προπόνηση δρομώνων ίππων.
  Επίσης, πολλοί ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ενασχόλησή τους με το εν λόγω άθλημα καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3528/2007, «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» ο δημόσιος λειτουργός δεν επιτρέπεται να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή καθώς και εν γένει κατ` επάγγελμα εμπορική δραστηριότητα. Επίσης, απαγορεύεται να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Επομένως, δημόσιοι λειτουργοί, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και όσοι ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου και του γιατρού, αποκλείστηκαν από το δικαίωμα ενασχόλησης με τους δρόμωνες ίππους. Μεταξύ εκείνων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την συγκεκριμένη ενασχόληση, συγκαταλέγονται και οι συνταξιούχοι, καθώς αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους λόγω άσκησης επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της κύριας πηγής του εισοδήματός τους.
  Επισημαίνουμε τέλος, ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και η εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος, οδηγεί σε βέβαιη μείωση των εσόδων του δημοσίου, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι αποδεδειγμένα ζημιογόνος λόγω του υψηλού κόστους της, όπως έχουν ήδη αναφέρει ανωτέρω.
  Με την φερόμενη προς ψήφιση διάταξη τροποποιείται το πλαίσιο φορολόγησης των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων ούτως ώστε να παρέχεται ένα δίκαιο και λειτουργικό, νομοθετικό πλαίσιο, συμβατό και με τα όσα ήδη εφαρμόζονται επιτυχώς σε κράτη με παράδοση στην διεξαγωγή ιπποδρομιακών αγώνων όπως η Γαλλία και η Γερμανία.
  ΙΙ. Θεμελιώδεις αρχές και κατευθύνσεις της φερόμενης για ψήφιση διάταξης
  Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας διάταξης έχουν ως εξής:
  Με την προτεινόμενη διάταξη, επαναφέρεται το καθεστώς της αυτοτελούς φορολόγησης των επάθλων για τους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, θεσπίζοντας κριτήρια, με τα οποία τεκμαίρεται η ερασιτεχνική δραστηριότητα, προς αποφυγή στρεβλώσεων, ενώ δεν ασκείται καμία επιρροή ως προς την σύσταση νομικών προσώπων, για όσους μπορούν και επιθυμούν να ενεργήσουν καθ’ αυτό τον τρόπο.
  Συνεπώς, διενεργείται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που ασκούν κατ’ επάγγελμα την συγκεκριμένη δραστηριότητα και όσων ασχολούνται ερασιτεχνικά και δεν επιδιώκουν συστηματικά την επίτευξη κέρδους.
  Ως ερασιτέχνες, νοούνται οι ιδιοκτήτες για τους οποίους η κατοχή αλόγων συνιστά μόνον ενασχόληση και όχι κύρια πηγή εσόδων. Ως ερασιτέχνης τεκμαίρεται εκείνος ο οποίος:
  • Αντλεί τα εισοδήματά του κυρίως από την άσκηση επαγγέλματος διάφορου από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων.
  • Δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία σε ότι αφορά τόσο την προετοιμασία όσο και τη συμμετοχή των αλόγων του σε αγώνες και δεν ασκεί κανένα έλεγχο στην εκμετάλλευσή τους.
  • Περιορίζεται να αναθέσει τα άλογά του, έναντι καταβολής μισθίου σε έναν ή περισσότερους επαγγελματίες προπονητές που διαθέτουν εγκαταστάσεις και προσωπικό που μπορεί να τους εξασφαλίσει την προετοιμασία και την προπόνησή τους και με τους οποίους συζητούνται οι προοπτικές και αγώνες που ανοίγονται γι’ αυτά.
  Με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης σε όσους ασχολούνται πράγματι ερασιτεχνικά με την εκμετάλλευση δρομώνων ίππων, επιτυγχάνεται η μείωση των διαφυγόντων εσόδων του δημοσίου, τα οποία δεν εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ταυτοχρόνως ενισχύεται το αγοραστικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανάκαμψης των ελληνικών ιπποδρομιών.
  Παράλληλα, διασφαλίζεται η φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις όσων πράγματι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα η οποία ασκείται κατά σύνηθες και σταθερό τρόπο με σκοπό την επίτευξη κέρδους προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
  Σχέδιο νόμου
  Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του α.ν. 2238/1994
  Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
  Άρθρο …
  Στο άρθρο 13 του ν. 2238/1994 εισάγεται νέα παράγραφος ως εξής:
  «Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση έως επτά (7) δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο κάτοχός τους δεν είναι υπόχρεος σε απεικόνιση συναλλαγών, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Θεωρείται ότι ο κάτοχός τους είναι υπόχρεος σε απεικόνιση συναλλαγών όταν κατέχει και εκμεταλλεύεται άνω των επτά (7) δρομώνων ίππων ή όταν κατέχει και εκμεταλλεύεται αυτούς κατά σύνηθες και σταθερό τρόπο με σκοπό το κέρδος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ίππων ου κατέχει.
  Το ποσό του φόρου που προκύπτει από την αυτοτελή φορολόγηση των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων για τα έσοδα αυτά.»
  Αν καταφέρουμε όλοι μαζί κατά την διάρκεια αυτού του διαγωνισμού( ο οποίος αυτήν την στιγμή που σας γράφω βρίσκετε προς την τελική του φάση)να εξασφαλίσουμε αυτό το προαπαιτούμενο η αποκρατικοποίηση του Ιπποδρομιακού Στοιχήματος θα είναι γεγονός και συνάμα θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε ενεργεί την Ελληνική Ιπποδρομία που πάνω της στηρίζετε ένας τεράστιος κύκλος εργασιών ο οποίος θα εξασφαλίσει τεράστια οφέλη τόσο στο κράτος όσο και στους ενασχολούμενους με αυτήν την δραστηριότητα έχοντας πρωταγωνιστή τον δρόμωνα ίππο!!!

  Y.Γ.Σας αποστέλλω το Link που αφορά το πλαίσιο φορολόγησης ολόκληρης της Ιπποδρομιακής δραστηριότητας στην Αγγλία όπου στο κεφάλαιο3 παρ.3 με τίτλο RACING διευκρινίζετε ξεκάθαρα πως ο ιδιοκτήτης αγωνιστικού ίππου μιας και δεν μπορεί να αποδεικνύει κέρδη απαλλάσσετε από οποιαδήποτε φορολογία!!!!!

  http://www.britishhorseracing.com/owning_breeding/ownership/Bloodstock_Taxation_Guide.pdf

  Αλιμπινίσης Γεώργιος
  Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προπονητών Δρομώνων Ίππων

 • 7 Ιουλίου 2013, 00:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ

  Ο αρχικός συντελεστής φόρου 10% για εισοδήματα μέχρι 12000 ευρώ (που αφορά μικροιδιοκτήτες )αντί να μειωθεί αυξήθηκε σε 11% από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο ενώ παρέμεινε σταθερός για τους μεγαλοιδιοκτήτες οι οποίοι επι πλέον απαλλάσονται και από το 3% πρόσθετο φόρο. Άρα που είναι τα παχιά λόγια τα μεγάλα περί προστασίας των μικρών και πλέον αδικημένων. Και για τον ΘΕΟΔΩΡΟ του υπενθυμίζω ότι ο φόρος των ενοικίων δεν έχει αφορολόγητο, εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ. Π.χ. Μοναδικό εισόδημα από ενοίκια 3000 ευρώ θα φορολογείται 3000 χ 11% = 330 ενώ εισόδημα 9000 ευρώ φόρος ΜΗΔΕΝ.

 • 6 Ιουλίου 2013, 08:08 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  θεωρώ το 11% χαμηλό για εισοδήματα πρόσθετα της εργασίας όταν για εισοδήματα εργασίας ή επιχείρησης είναι 22% ή 25%.